Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Adriana Pčolinská, Boris Kollár, Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Peter Štarchoň, Ľudovít Goga.
Odborné vzdelávanie sa v súčasnosti zameriava hlavne na rozvoj praktických zručností, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania. Jedným z cieľov je vzbudenie záujmu o technické odbory medzi žiakmi, posilniť u nich vnímanie odborov technického zamerania a poskytnúť mladým ľuďom vzdelanie skĺbené s praxou a podľa požiadaviek zamestnávateľov. Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Práve tento systém poskytuje reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy. Pre lepšiu a bezproblémovú implementáciu duálneho vzdelávania si pre prax vyžaduje aj úpravu školského zákona.
Na základe uvedeného je cieľom návrhu zákona upraviť:
-prestup žiaka na inú strednú školu alebo zanechanie štúdia žiakom a s tým súvisiacu kompenzáciu pre zamestnávateľa pomernej časti nákladov na prípravu žiaka na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore pri nedodržaní zákonného postupu;
-povinnosť strednej školy, ktorá rozhodla o opakovaní ročníka žiaka s učebnou zmluvou bez súhlasu zamestnávateľa, poskytnúť zamestnávateľovi finančnú kompenzáciu pomernej časti nákladov na prípravu žiaka na povolanie;
-v systéme duálneho vzdelávania možnosť zmeny učebného odboru na študijný odbor v prípade, ak nie je možné pre nízky počet žiakov otvoriť triedu pre učebný odbor;
-minimálny počet členov predmetovej maturitnej komisie pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky;
-centrálny register tak, aby sa zvýšila efektivita finančných prostriedkov vynaložených na centrálny register a zvýšila informovanosť o aplikácii systému duálneho vzdelávania v praxi.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zaviesť povinnosť pre strednú odbornú školu, do ktorej prestúpi žiak s učebnou zmluvou z inej strednej školy bez písomného súhlasu zamestnávateľa, aby kompenzovala zamestnávateľovi pomernú časť nákladov na jeho prípravu na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore.
K bodu 2
Navrhuje sa zaviesť povinnosť pre strednú školu, ktorá rozhodla o opakovaní ročníka žiaka s učebnou zmluvou bez písomného súhlasu zamestnávateľa finančne kompenzovať pomernú časť nákladov na prípravu žiaka na povolanie.
K bodu 3
Navrhuje sa zaviesť povinnosť pre žiaka strednej školy, ktorý zanechal štúdium v strednej škole bez písomného súhlasu zamestnávateľa, aby kompenzoval pomernú časť nákladov na jeho prípravu na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore.
K bodu 4
Navrhuje sa v systéme duálneho vzdelávania upraviť možnosť zmeny učebného odboru na študijný odbor v prípade, ak nie je možné pre nízky počet žiakov otvoriť triedu pre tento učebný odbor. Návrh umožní žiakom s potvrdením od zamestnávateľa o zabezpečení vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania nastúpiť do školy v študijnom odbore, v ktorom voľné miesta a v ktorom bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie.
K bodu 5 a 6
Navrhuje sa minimálny počet členov predmetovej maturitnej komisie pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku z dôvodu, že celá komisia sa tejto praktickej časti nemôže napríklad z priestorových a bezpečnostných a iných dôvodov zúčastniť.
K bodu 7 a 8
Navrhuje sa upraviť centrálny register tak, aby sa zvýšila efektivita vynaložených finančných prostriedkov na centrálny register a zvýšila informačná stránka využívania centrálneho registra s cieľom podpory zvýšenia kvality odborného vzdelávania a to aj prepojením informácií o žiakovi s identifikačnými údajmi o zamestnávateľovi, ak sa praktické vyučovanie uskutočňuje na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2020.