NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
zákon
z ......... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 35 odsek 1 znie:
„(1) Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Žiakovi prijatému do učebného odboru možno povoliť prestup do inej strednej odbornej školy alebo strednej športovej školy na ten istý učebný odbor alebo na iný učebný odbor. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. Súčasťou žiadosti o prestup žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, je aj súhlas zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje. Stredná škola, do ktorej žiak s učebnou zmluvou prestúpil bez súhlasu zamestnávateľa, je povinná uhradiť zamestnávateľovi pomernú časť nákladov na prípravu žiaka na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore.“.
2. § 37 odsek 1 znie:
„(1) Riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca. O opakovaní ročníka žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ strednej školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje. Stredná odborná škola, ktorá rozhodla o opakovaní ročníka žiaka s učebnou zmluvou bez súhlasu zamestnávateľa, je povinná uhradiť zamestnávateľovi pomernú časť nákladov na prípravu žiaka na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore.“.
3. § 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Žiak s učebnou zmluvou alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka s učebnou zmluvou, ktorý zanechal štúdium bez súhlasu zamestnávateľa, je povinný uhradiť zamestnávateľovi pomernú časť nákladov na prípravu žiaka na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore.“.
4. § 68 sa dopĺňa odsekom 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Ak prijatý a zapísaný žiak, ktorému zamestnávateľ vydal potvrdenie, neuzatvorí najneskôr do 31. augusta pred nástupom do prvého ročníka štúdia so zamestnávateľom učebnú zmluvu, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.
(7) Ak škola neotvorí pre nízky počet prijatých a zapísaných uchádzačov triedu, do ktorej mali byť žiaci s potvrdením od zamestnávateľa zaradení a nie je možné takého žiaka zaradiť do inej triedy, môže riaditeľ strednej odbornej školy na žiadosť žiaka alebo zákonného zástupcu maloletého žiaka so súhlasom zamestnávateľa rozhodnúť o zmene učebného odboru na študijný odbor, ak sa vzdelávanie žiaka v študijnom odbore bude uskutočňovať v systéme duálneho vzdelávania na základe učebnej zmluvy v triede, v ktorej sa vyučuje daný študijný odbor sú voľné miesta.“.
5. § 80 odsek 6 znie:
„(6) Odborná zložka maturitnej skúšky v študijnom odbore sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetovou maturitnou komisiou pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Praktická časť maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania a ktorá sa koná na pracovisku praktického vyučovania sa koná za účasti najmenej troch členov predmetovej maturitnej komisie, ktorých určí riaditeľ školy so súhlasom predsedu maturitnej komisie.“.
6. § 83 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Praktická časť záverečnej skúšky v učebnom odbore sa koná pred skúšobnou komisiou. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania a ktorá sa koná na pracovisku praktického vyučovania sa koná za účasti najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorých určí riaditeľ školy so súhlasom predsedu skúšobnej komisie.“.
7. V § 157 odsek 3 písmeno a) body 15. a 16. znejú:
„15. dátum prijatia, študijný odbor, zameranie študijného odboru, učebný odbor alebo zameranie učebného odboru, výchovno-vzdelávací program, forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení, názov, adresa a identifikačné číslo zamestnávateľa, ktorý poskytuje praktické vyučovanie, adresa miesta praktického vyučovania, ak je iné ako dielňa a údaje o účasti na aktivitách v nich,
16. učebná zmluva podľa osobitného predpisu,92a) s uvedením názvu, adresy a identifikačného čísla zamestnávateľa,“.
8. V § 157 sa dopĺňa novým odsekom 8, ktorý znie:
„(8) V centrálnom registri sa vedú aj identifikačné údaje o zamestnávateľoch, s ktorými škola uzatvorila zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania alebo zmluvu o duálnom vzdelávaní v rozsahu obchodný názov, IČO, adresa zamestnávateľa, adresa pracoviska zamestnávateľa, adresa pracoviska praktického vyučovania.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.