DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej Adriana PČOLINSKÁ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA
Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v práve Európskej únie,
b) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Adriana PČOLINSKÁ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. bol stanovený legislatívny rámec a potrebné predpoklady na jeho zavádzanie, avšak jeho implementáciou boli zistené ďalšie nedostatky, ktoré je potrebné legislatívne doriešiť. Ide na príklad o problematiku:
-zníženie administratívnej náročnosti v škole efektívnejším využívaním informačného systému v strednej odbornej škole, ktorá bude viesť údaje o zamestnávateľovi, o pracovisku praktického vyučovaní, o pracovisku zamestnávateľa a o žiakovi duálneho vzdelávania;
-riešenia nenaplneného počtu žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania povinnou informovanosťou zamestnávateľov o možnosti oslovenia žiakov bez potvrdenia s ponukou duálneho vzdelávania a prijatých žiakov o možnosti zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania;
-možnosť odborného rozvoja žiaka v čase školských prázdnin na základe dohody medzi zamestnávateľom a žiakom a zákonným zástupcom neplnoletého žiaka,
-riešenia prípadných úrazov žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa ako pracovného úrazu a pod.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu zákona je v čo možno najväčšej miere zatraktívniť systém duálneho vzdelávania pre študentov stredných odborných škôl a vytvoriť vhodné podmienky na rozšírenie realizácie systému duálneho vzdelávania.
4.Dotknuté subjekty
Žiaci stredných odborných škôl, zamestnávatelia
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.