Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Adriana Pčolinská, Boris Kollár, Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Peter Štarchoň, Ľudovít Goga.
Duálne vzdelávanie je systémom odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý je založený na úzkom prepojení všeobecného a odborného teoretického vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou v konkrétnom podniku. Princíp súčasného nastavenia systému duálneho vzdelávania je založený na predpoklade, že účinnejšia spolupráca medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami povedie k vyššej miere previazanosti teoretickej a praktickej výučby s konkrétnymi potrebami zamestnávateľov v oblasti prípravy ich budúcich zamestnancov. Systém duálneho vzdelávania je významný nástroj, ktorým možno znižovať nezamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšovať uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl, pri ktorej je jednou z hlavných príčin nesúlad medzi zručnosťami zo stredných odborných škôl a potrebami pracovného trhu, resp. zamestnávateľov. Nastavenie systému duálneho vzdelávania umožňuje prípravu na povolanie priamo u zamestnávateľa, čo zohráva významnú úlohu pri zlepšovaní uvedeného stavu a rovnako zabezpečuje, že príprava žiaka na výkon povolania zodpovedá potrebám zamestnávateľov.
Zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. bol stanovený legislatívny rámec a potrebné predpoklady na jeho zavádzanie avšak jeho implementáciou boli zistené ďalšie nedostatky, ktoré je potrebné legislatívne doriešiť. Ide na príklad o problematiku:
- zníženie administratívnej náročnosti v škole efektívnejším využívaním informačného systému v strednej odbornej škole, ktorá bude viesť údaje o zamestnávateľovi, o pracovisku praktického vyučovania, o pracovisku zamestnávateľa a o žiakovi duálneho vzdelávania;
-riešenia nenaplneného počtu žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania povinnou informovanosťou zamestnávateľov o možnosti oslovenia žiakov bez potvrdenia s ponukou duálneho vzdelávania a prijatých žiakov o možnosti zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania;
-možnosť odborného rozvoja žiaka v čase školských prázdnin na základe dohody medzi zamestnávateľom a žiakom a zákonným zástupcom neplnoletého žiaka.
-riešenia prípadných úrazov žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa ako pracovného úrazu a pod.
Cieľom predloženého návrhu zákona je v čo možno najväčšej miere zatraktívniť systém duálneho vzdelávania pre študentov stredných odborných škôl a vytvoriť vhodné podmienky na rozšírenie realizácie systému duálneho vzdelávania.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa upraviť povinnosť školy viesť údaje o uzatvorených zmluvách o poskytovaní praktického vyučovania v rozsahu ustanovenom v zákone č. 61/2015 Z. z. v informačnom systéme školy a tým zabezpečiť okamžitú dostupnosť týchto údajov
K bodu 2
Navrhuje sa upraviť povinnosť školy viesť údaje o uzatvorených zmluvách o duálnom vzdelávaní v rozsahu stanovenom v zákone č. 61/2015 Z. z. v informačnom systéme školy a tým zabezpečiť okamžitú dostupnosť týchto údajov.
K bodom 3 a 4
Navrhuje sa možnosť získavania informácií zo školy o počte žiakov, ktorí boli prijatí do školy bez učebnej zmluvy a zaslať ich zamestnávateľom, čím sa vytvorí možnosť zamestnávateľom aby mohli oslovovať týchto žiakov s ponukou duálneho vzdelávania. Súčasne sa navrhuje povinnosť školy informovať prijatých žiakov bez potvrdenia od zamestnávateľa o ponuke učebných miest zo strany zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania, čím sa týmto žiakom vytvorí možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania.
K bodu 5
Navrhuje sa presne vymedziť postavenia žiaka s učebnou zmluvou na pracovisku praktického vyučovania v prípade úrazu. Doterajšia úprava konkrétne práva a povinnosti zamestnávateľa, žiaka a školy v prípade úrazu nedefinuje, odkazuje iba na aplikáciu predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úprava § 21 vložením nového odseku 4, ktorý odkazuje na príslušné ustanovenia Zákonníka práce zadefinuje zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. V plnom rozsahu prizná žiakovi status zamestnanca v časti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Vyrieši sa postavenie školy tak, že nenesie zodpovednosť a s tým súvisiace povinnosti v prípade pracovného úrazu žiaka na pracovisku praktického vyučovania. Úraz žiaka na praktickom vyučovaní sa nebude posudzovať ako školský úraz, ale ako pracovný úraz. Návrh zosúladí aplikáciu zákona o sociálnom poistení v časti poskytovania úrazových dávok žiakovi strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz pri praktickom vyučovaní.
K bodu 6
Navrhuje sa zaviesť povinnosť školy informovať zamestnávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich so vzdelávaním žiaka, s ktorým zamestnávateľ uzatvorenú učebnú zmluvu a to
prostredníctvom informačného systému, ktorý sa môže sprístupniť s obmedzenými právami aj externej osobe, napr. hlavnému inštruktorovi.
K bodu 7
Navrhuje sa zaviesť povinnosť pre ministerstvo upraviť zmenu najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok, ktorý sa vykoná v súlade s určeným násobkom predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný školský rok. V praxi ministerstvo iba navýšilo najvyšší počet žiakov stredných škôl bez dodržania násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný školský rok, ktorý určuje príloha vyhlášky o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka.
K bodu 8
Upravuje možnosť výkonu praktického vyučovania cez školské prázdniny v systéme duálneho vzdelávania vychádza z aplikačnej praxe systému duálneho vzdelávania. Súčasne platný zákon č. 61/2015 Z. z. upravuje výkon praktického vyučovania cez prázdniny za podmienky, že sa vyučovanie vo vyučovacích mesiacoch skráti o dobu, ktorá zodpovedá praktickému vyučovaniu cez prázdniny. V systéme duálneho vzdelávania je tak na strane žiakov ako aj na strane zamestnávateľov záujem vykonávať praktické vyučovanie ako podpora odborného rozvoja žiaka formou produktívnej práce žiaka aj cez prázdniny v obmedzenom rozsahu max. do 1 mesiaca na základe dohody zamestnávateľa a žiaka o výkone praktického vyučovania upravenej v učebnej zmluve s povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť v čase školských prázdnin odmenu za produktívnu prácu najmenej vo výške minimálnej mzdy. Súčasne sa navrhuje pri takomto praktickom vyučovaní, ktoré by sa mohlo nazvať ako odborný rozvoj žiaka, nekrátiť vyučovanie vo vyučovacích mesiacoch školského roka.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2020.