NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z .................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 odsek 6 znie:
„(6) Stredná odborná škola vedie v informačnom systéme školy identifikačné údaje o zamestnávateľovi, identifikačné údaje o pracovisku zamestnávateľa, údaje o žiakovi, odbore vzdelávania a mieste výkonu praktického vyučovania. Výstup z týchto údajov poskytuje škola svojmu zriaďovateľovi na základe jeho požiadavky.“.
2. V § 16 odsek 11 znie:
„(11) Stredná odborná škola vedie v informačnom systéme školy identifikačné údaje o zamestnávateľovi, identifikačné údaje o pracovisku praktického vyučovania, údaje o žiakovi, odbore vzdelávania a mieste výkonu praktického vyučovania. Výstup z týchto údajov poskytuje škola svojmu zriaďovateľovi na základe jeho požiadavky.“.
3. V § 18 odsek 1 znie:
„(1) Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia. Stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní a ktorý nenaplnil počet žiakov podľa § 16 ods. 2 písm.
f) zoznam ostatných prijatých a zapísaných žiakov bez potvrdenia v rozsahu meno a priezvisko.“.
4. V § 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Stredná odborná škola, ak sa nenaplnil počet žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f) informuje prijatých a zapísaných žiakov bez potvrdenia v spolupráci so zamestnávateľmi, ktorí nenaplnili počet žiakov, o možnosti odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania.“.
5. V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Učebná zmluva uzatvorená podľa § 19 vytvára osobitný vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorým nevzniká pracovný pomer ani iný obdobný pracovnoprávny vzťah. Zamestnávateľ voči žiakovi plní povinnosti podľa osobitného predpisu. Vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom sa spravuje osobitným predpisom.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie
7a) § 195 až 198 Zákonníka práce.“.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.
6. V § 23 odsek 4 znie:
„(4) Stredná odborná škola je povinná pravidelne informovať zamestnávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca podľa § 21 ods.4 a sprístupnením údajov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka s učebnou zmluvou v informačnom systéme školy zamestnancovi zamestnávateľa, ktorého určil zamestnávateľ po dohode so strednou odbornou školou.“.
7. V § 29 odsek 5 znie:
„(5) Ministerstvo školstva posudzuje doručené žiadosti o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl podľa
§ 31 ods. 5
. Ministerstvo školstva prerokuje úpravu počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl so samosprávnym krajom a zriaďovateľom strednej školy. Ministerstvo školstva do 31. januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre stredné školy, ktoré spĺňajú podmienky podľa
§ 31 ods. 6
. Ministerstvo školstva úpravu najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok vykoná v súlade s určeným násobkom predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný školský rok.“.
8. V § 48 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak žiak s učebnou zmluvou po dohode so zamestnávateľom vykonáva na praktickom vyučovaní cez školské prázdniny v rámci odborného rozvoja žiaka iba produktívnu prácu, obdobie školského vyučovania sa nekráti. Podmienky výkonu praktického vyučovania dohodne zamestnávateľ so žiakom v učebnej zmluve. Odmena za produktívnu prácu cez školské prázdniny sa poskytuje najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy. Neplnoletý žiak môže vykonávať praktické vyučovanie cez školské prázdniny iba so súhlasom zákonného zástupcu najviac v dĺžke jeden mesiac.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.