D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková, Boris Kollár.
Rodina je základnou stavebnou bunkou každej spoločnosti. Najohrozenejšou skupinou sú dnes mladé rodiny s viacerými deťmi. Toto nesmieme v Slovenskej republike dopustiť.
Súčasný platný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dostatočne nepodporuje rodiny s viacerými deťmi. Ako vyplýva z ustanovenia § 33, každý daňovník si môže uplatniť na každé dieťa daňový bonus. Daňový bonus je v sume 22,17 eura mesačne alebo dvojnásobok sumy podľa písmena 22,17 eura mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Výška ročného daňového bonusu nebude podľa platného zákona v roku 2019 presahovať sumu 266 eur na jedno dieťa. Máme za to, že uvedeným daňovým bonusom štát nedostatočne podporuje viacdetné rodiny.
Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je podpora mladých rodín zavedením dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka o 44,34 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa, čo bude mať dopad na zvýšenie čistých miezd pracujúcich a tým aj na vyššiu životnú úroveň ich a ich rodín.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na životné prostredie, a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 a 2
Uvedeným návrhom sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka zvyšuje na sumu 44,34 eura mesačne.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zmeny od 1. januára 2020.