Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Eva Antošová predkladá na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť spomaľovanie spotreby, resp. lepšieho využívania zdrojov, aby bolo chránené životné prostredie a zároveň sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám.
Návrh zabezpečiť ekologické používanie kozmetiky. Distribútor bude môcť sprístupniť kozmetické výrobky za predpokladu, že nemôžu ohroziť zdravie ľudí, aj po dátume minimálnej trvanlivosti, a to bez odplatne a organizáciám, ktoré sa zaoberajú charitatívnou činnosťou
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na životné prostredie a rodinu.
B.Osobitná časť
K čl. I bodu 1
Umožňuje sa distribútorovi umiestňovať na trh kozmetické výrobky, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, avšak len za predpokladu, že bezpečné pre verejné zdravie. Takéto výrobky môžu byť na trh uvádzané výlučne spôsobom, že budú darované občianskym združeniam, ktoré vykonávajú verejnoprospešný účel v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb. Následne takéto kozmetické výrobky uvádzané na trh bezodplatne.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Eva Antošová
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Nie je.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Návrh by mal zabezpečiť kozmetické výrobky pre sociálne slabé rodiny alebo osoby preto sa predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.