D ô v o d o v á s p r á v a
A)Všeobecná časť
Návrh zákona rieši predovšetkým problém, ktorý vznikol doterajšou aplikáciou ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov. Ten rieši iba vnútorné priestory zariadení spoločného stravovania alebo nákupné centrá, ale nijako nerieši ochranu nefajčiarov v exteriérových priestoroch zariadení spoločného stravovania.
Návštevníci zariadení spoločného stravovania, ktorí konzumujú pokrmy vo vonkajších priestoroch ako napríklad terasy, altánky a akékoľvek vonkajšie sedenie nie dostatočne chránení pred dymom z tabakových výrobkov iných zákazníkov sediacich v ich blízkosti. Z hľadiska zdravia je to pre stravujúcich sa návštevníkov týchto zariadení ešte viac škodlivé ako napríklad fajčenie na zastávkach, nástupištiach a iných podobných miestach, kde je fajčenie už dávno zakázané.
Predkladanou poslaneckou novelou by sa tento problém vyriešil a zároveň by sme nasledovali moderné európske trendy a rozširovali tak priestory, kde nefajčiari a verejné zdravie chránené.
B) Osobitná časť
K čl. I
Rozširuje sa zákaz fajčenia na vonkajšie priestory, v ktorých zariadenia spoločného stravovania poskytujú služby.
K čl. II.
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu sa navrhuje, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Katarína Cséfalvayová, Martin Fedor a Marek Krajčí
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
4. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
5. Vplyvy na životné prostredie
X
6. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov