N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 87/2009 Z. z., 547/2010 Z. z., 142/2013 Z. z., 241/2015 Z. z. a 89/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V §7 v odseku 1 sa za doterajšie písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie „vo všetkých vonkajších priestoroch, v ktorých zariadenia spoločného stravovania poskytujú služby,“.
2.Doterajšie písmená i) až j) sa označujú ako j) až k).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.