Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Eva Antošová predkladá na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom predloženého návrhu zákona je zmierniť dopady globálneho problému plytvania potravinami.
Návrh ambíciu značne znížiť tvorbu potravinového odpadu najmä v maloobchode s potravinami. Obdobné riešenie môžeme vidieť aj v susednej Českej republike, kde boli ustanovenia aj podrobené prieskumu Ústavným súdom Českej republiky, ktorý vo svojom Náleze č.51/2019 zo dňa 18.12.2018 konštatuje súlad predmetných ustanovení s ústavou, napriek tomu, že sa zavádza nová povinnosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na životné prostredie, verejné financie a rodinu.
B.Osobitná časť
K čl. I bodu 1
Ustanovuje sa povinnosť prevádzkarní, ktoré majú predajnú plochu nad 400 m2, darovať (t.j. bezodplatne) potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, avšak len za predpokladu, že bezpečné. To znamená, že boli určitým spôsobom zmenené iba organoleptické vlastnosti potraviny, napríklad sa zmenila čiastočne farba alebo vôňa, avšak bez dopadu na bezpečnosť. Ako podľa predošlej právnej úpravy ostala zachovaná povinnosť charitatívnych organizácií sa registrovať a schvaľovať si prevádzku. Charitatívne organizácie môžu uvádzať na trh tieto potraviny iba bezodplatne.
K čl. I bodu 2
Pre prevádzkovateľa, ktorý uvádza potraviny na trh s predajnou plochou pod 400 m2 zostáva zachovaná iba možnosť potraviny, ktorým uplynul dátum minimálne trvanlivosti darovať charitatívnym organizáciám. Postup a povinnosti pre charitatívne organizácie zostáva zachovaný ako pri povinnosti takéto potraviny darovať.
K čl. I bodu 3
Legislatívno-technická úprava.
K čl. I bodu 4
Za porušenie povinnosti bezodplatne poskytnúť potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti za podmienok uvedených v ust. § 6 ods. 7 môže byť uložená pokuta od 100 EUR do 100.000 EUR.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Eva Antošová
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Nie je.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu príjmu z uložených pokút. Návrh by mal zabezpečiť potraviny pre sociálne slabé rodiny alebo osoby preto sa predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.