NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
290/1996 Z. z.
, zákona č.
470/2000 Z. z.
, zákona č.
553/2001 Z. z.
, zákona č.
23/2002 Z. z.
, zákona č.
450/2002 Z. z.
, zákona č.
472/2003 Z. z.
, zákona č.
546/2004 Z. z.
, zákona č.
195/2007 Z. z.
, zákona č.
318/2009 Z. z.
, zákona č.
114/2010 Z. z.
, zákona č.
349/2011 Z. z.
, zákona č.
459/2012 Z. z.
, zákona č.
42/2013 Z. z.
, zákona č.
36/2014 Z. z.
, zákona č.
101/2014 Z. z.
, zákona č.
30/2015 Z. z.
, zákona č.
376/2016
Z. z.
a zákona č. 91/2019 Z. z. sa mení dopĺňa takto:
1.V § 6 odsek 7 znie:
„(7) Prevádzkovateľ, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkarni s predajnou plochou väčšou ako 400 m2, je povinný potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak bezpečné, bezodplatne poskytnúť osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov8dac) (ďalej len „charitatívna organizácia“), pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti po jej registrácii podľa odseku 1, pričom je povinná pred začatím činnosti podľa odseku 10 písm. c) požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie podľa osobitného predpisu.8dad).
2.V § 6 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Potraviny uvádzané na trh iným prevádzkovateľom ako prevádzkovateľom podľa odseku 7, ktoré po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak bezpečné, môže tento prevádzkovateľ bezodplatne poskytnúť charitatívnej organizácii, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Na charitatívnu organizáciu sa vťahujú všetky povinnosti podľa odsekov 7 a 10.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
3.V § 6 odsek 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
4.V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) nesplní povinnosť bezodplatného poskytnutia potravín podľa § 6 odseku 7.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.