1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 2/2019 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 ods. 2 tretia veta znie: Údaje a informácie z týchto evidencií je povinný poskytnúť Pôdohospodárskej platobnej agentúre13) a na požiadanie aj okresnému úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
2
13) § 10 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 14 ods. 3 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „a Pôdohospodárskej platobnej agentúre13) na účely podľa osobitného predpisu13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) Napríklad § 16 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb, § 60 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.“.
3.Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§ 22a
Vláda Slovenskej republiky upraví nariadením právne vzťahy medzi žiadateľom o poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu13a) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou tak, aby bolo podmienkou jej poskytnutia vždy aj preukázanie vlastníckeho, nájomného alebo iného vzťahu k pôde deklarovanej v žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa túto pôdu užívať alebo obhospodarovať a preukázanie plnenia záväzkov žiadateľa vyplývajúcich z vlastníckeho, nájomného alebo iného vzťahu k pôde deklarovanej v žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa túto pôdu užívať alebo obhospodarovať.“.
Čl. II
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. a zákona č. 154/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
58) Napríklad
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v
3
poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb, § 60 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.“.
2.V § 26 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podmienok podľa osobitných predpisov58)“.
3.Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 41a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
Konania o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, začaté podľa predpisov účinných do 29. februára 2020, ktoré sa právoplatne neskončili pred 1. marcom 2020, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1 a 2 14 ods. 2 a § 14. ods. 3) a Čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2020.