D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Martin Klus a Milan Laurenčík.
Cieľom navrhovanej úpravy je opätovne zaviesť dvojkolovú voľbu predsedov vyšších územných celkov a navyše ju zaviesť aj pre voľbu starostov obcí a primátorov miest.
V odbornej verejnosti panuje zhoda, že dvojkolový systém voľby má oproti jednokolovému viacero dôležitých výhod.
1.Funguje ako poistka proti antisystémovým, extrémnym a populistickým silám, nakoľko dokáže efektívne korigovať prekvapenia z prvého kola (jedinou známou výnimkou je len 2. kolo volieb predsedu BBSK v roku 2013)
2.Dodáva víťazovi zvyčajne silnejšiu legitimitu, nakoľko víťaz zvyčajne dostáva v druhom kole viac hlasov, ako ktorýkoľvek iný kandidát v prvom kole.
3.Redukuje častokrát aj špekulatívne roztriešťovanie hlasov a znižuje šance menšinového kandidáta (viď. prezidentské voľby 2014).
Okrem toho znovuzavedenie dvojkolovej voľby predsedov vyšších územných celkov a jej zavedenie aj pre voľbu starostov obcí a primátorov miest zníži nepredvídateľnosť, ktorú so sebou jednokolový systém nesie a ktorý sa jasne prejavil aj v nedávnych voľbách do samosprávnych krajov.
Prieskumy verejnej mienky sa totiž o. i. kvôli nízkej účasti, neochote respondentov pravdivo odpovedať, či rozhodovania sa voličov na poslednú chvíľu prejavili ako nepresné a nespoľahlivé. To vytvára priestor na výdatnú manipuláciu verejnej mienky a tlak na vytváranie politických dohôd pomocou zverejňovania najrozmanitejších prieskumov.
Všetky tieto fakty, podľa názoru predkladateľov dostatočným dôvodom na znovuzavedenie dvojkolovej voľby predsedov vyšších územných celkov a jej rozšírenie aj na voľbu starostov obcí a primátorov miest.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti ani sociálny vplyv. Návrh zákona nebude mať vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa úprava vyhlásenia volieb do orgánov samosprávnych krajov. Ustanovuje sa povinnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásiť voľby do orgánov samosprávnych krajov aj vtedy, ak pre druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja nie dvaja kandidáti alebo kandidáti na predsedu samosprávneho kraja získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov.
K bodu 2
V súlade s účelom návrhu zákona sa navrhuje upraviť aj ustanovenie o výsledku volieb za predsedu samosprávneho kraja; podľa navrhnutej úpravy je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
K bodu 3
Zavádza sa spôsob konania a pravidlá voľby pre druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja (identicky k predchádzajúcej dikcii zákona).
K bodu 4
Navrhuje sa úprava vyhlásenia volieb do orgánov obce volieb a to aj v tom prípade, ak pre druhé kolo volieb starostu obce nie dvaja kandidáti alebo kandidáti na starostu obce získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov.
K bodu 5
V súlade s účelom návrhu zákona sa navrhuje zmeniť ustanovenie o výsledku volieb za starostu obce; podľa navrhnutej úpravy za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
K bodu 6
Dopĺňa sa ustanovene platného zákona o spôsob a pravidlá pri konaní druhého kola volieb v súlade s cieľom návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva.
K bodu 7
Dopĺňa sa ustanovenie upravujúce konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase tak, aby tieto ustanovenia bolo možné primerane použiť v prípade konania len jedného druhu volieb v danej obci - či len do orgánov samosprávneho kraja alebo len do orgánov samosprávy obce.
K bodu 8
Ustanovenie upravuje spôsob konania a pravidlá voľby pre druhé kolo volieb starostu obce.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona.