NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 a zákona č. 37/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 149 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) pre druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja nie sú dvaja kandidáti alebo kandidáti na predsedu samosprávneho kraja získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov,“.
2.V § 157 ods. 4 sa slovo „najviac“ nahrádza slovami „nadpolovičnú väčšinu“.
3.Za § 161 sa vkladá § 162, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠162
Druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja
(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb štátnou komisiou.
(2) Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v poradí najviac platných hlasov v prvom kole volieb. Ak jeden z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb,
prestane byť voliteľný za predsedu samosprávneho kraja alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb ten z kandidátov, ktorý v prvom kole získal ako ďalší najviac platných hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie dvaja kandidáti, postupuje sa podľa § 149 ods. 3 písm. c).
(3) V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 147 a 148. Ustanovenia § 150 156, § 158, § 159 a 161 sa vzťahujú primerane.
(4) V druhom kole volieb je za predsedu samosprávneho kraja zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov.“.
4.V § 181 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) pre druhé kolo volieb starostu obce nie sú dvaja kandidáti alebo kandidáti na starostu obce získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov,“.
5.V § 189 odsek 4 znie
„(4) Za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.“.
6. V § 195a ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: v rovnaký deň a v rovnakom čase sa vykoná aj druhé kolo volieb so orgánov samosprávnych krajov a druhé kolo volieb do orgánov samosprávy obcí, ak je podľa ustanovení tohto zákona ich vykonanie potrebné.“.
7. V § 195a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sa v okrsku koná druhé kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov a nekoná sa druhé kolo volieb do orgánov samosprávy obcí, na ustanovenia odsekov 2 a 4 a § 195b 195c a § 195d ods. 1, upravujúce postup pri súbežnom konaní volieb do orgánov samosprávy obcí sa neprihliada v rozsahu, v akom upravujú konanie volieb samosprávy obcí. Ak sa v okrsku koná druhé kolo volieb do samosprávy obcí a nekoná sa druhé kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov, na ustanovenia odsekov 2 a 4 a § 195b 195c a §195d ods. 1, upravujúce postup pri súbežnom konaní volieb do orgánov samosprávnych krajov obcí sa neprihliada v rozsahu, v akom upravujú konanie volieb do orgánov samosprávnych krajov.“.
8.Za § 195d sa vkladá § 195e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠195e
Druhé kolo volieb starostu obce
(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov na starostu obce nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb štátnou komisiou.
(2) Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v poradí najviac platných hlasov v prvom kole volieb. Ak jeden z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, prestane byť voliteľný za predsedu samosprávneho kraja alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb ten z kandidátov, ktorý v prvom kole získal ako ďalší najviac platných hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie dvaja kandidáti, postupuje sa podľa § 181 ods. 3 písm. c).
(3) V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 179 a 180. Ustanovenia § 182 188, § 190, § 191 a § 193 až 195d sa vzťahujú primerane.
(4) V druhom kole volieb je za predsedu samosprávneho kraja zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.