D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Zimenová.
Cieľom návrhu je rozšíriť možnosti pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ale aj všetkých ostatných žiakov v školách, poskytujúcich plnenie povinnej školskej dochádzky, prostredníctvom školských sestier.
V školách z roka na rok stúpa počet detí, ktoré počas plnenia povinnej školskej dochádzky potrebujú individuálny prístup učiteľov, špecifickú úpravu vzdelávacieho prostredia alebo špecializovanú pomoc odborníkov.
Žiaci so zdravotným znevýhodnením alebo s rôznymi chronickými zdravotnými problémami v školách čoraz častejším javom. Školy sa však ich prítomnosti nevedia prispôsobiť. Neustále ich vnímajú ako problém, s ktorým si nevedia poradiť.
Učitelia totiž nemajú potrebné kompetencie na realizáciu úkonov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré je potrebné s týmito žiakmi vykonávať počas dňa, neraz aj počas vyučovacej hodiny. Nemajú k dispozícii ani žiaden odborný personál, ktorý by tieto úkony vykonával namiesto nich.
Pre učiteľov je preto problematické prakticky zvládať náhle zmeny zdravotného stavu ich žiakov. Stres v nich však neraz vyvolávajú aj pomerne jednoduché úkony, ktoré sa s dieťaťom v rodinnom prostredí bežne vykonávajú. Problémom pre nich môžu byť aj len potenciálne ťažkosti niektorých chronických ochorení, ktoré sa nemusia na vyučovaní nikdy prejaviť. len samotná predstava, čo všetko sa môže sa dieťaťu počas dňa prihodiť, býva pre učiteľov ťažko zvládnuteľnou psychickou záťažou.
Pichnúť dieťaťu inzulín, podať lieky, či poskytnúť ošetrenie pri náhlom záchvate, učitelia nevedia a zo zákona ani nemôžu. Tieto úkony v školách zabezpečujú obvykle rodičia, a to aj v prípade, ak ich dieťa navštevuje špeciálnu školu. Aj v špeciálnych školách totiž zdravotnícky personál chýba, obvyklý je iba v špeciálnych školách internátneho typu.
Školský systém je na Slovensku nastavený výlučne na poskytovanie vzdelávacej služby, všetko ostatné sa riešiť mimo školy. Realita je však taká, že tento striktný rezortizmus bráni adekvátnemu napĺňaniu potrieb detí a prekáža optimálnemu rozvoju ich potenciálu. Rigidnosť školského systému je bariérou pri vyrovnávaní šancí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu. Deformuje slobodnú voľbu rodiča na výber vhodnej školy pre svoje dieťa, pretože za istých okolností dáva školám možnosť odmietnuť prijať dieťa so zdravotným znevýhodnením.
Napriek tomu, že Slovensku vyplývajú z medzinárodných dohovorov OSN jednoznačné povinnosti pri zabezpečení podmienok na vzdelávanie pre všetky deti, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením, naše školy považujú deti s rôznymi zdravotnými
komplikáciami za príťaž. V prípade viacnásobného postihnutia dieťaťa, teda ak je jeho zdravotný stav komplikovanejší, sa ho dokonca nemusí rodičom podariť umiestniť ani do špeciálnej materskej alebo základnej školy. Ani v týchto školách totiž nie je starostlivosť o tieto deti na potrebnej úrovni.
Je evidentné, že v našom školskom a zdravotníckom systéme chýba odborník z oblasti komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na prostredie škôl a na starostlivosť o zdravie žiakov. Riešením v spomínaných situáciách by mohlo byť zavedenie zdravotných sestier do školského prostredia.
Okrem priameho zdravotníckeho výkonu v rámci práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením by mohli školské sestry pomáhať aj pri príprave programov prevencie a zdravého životného štýlu. Školské sestry by taktiež mohli v školách vykonávať rutinné zdravotné prehliadky u každého dieťaťa s nadväzným sledovaním detí so špecifickými potrebami v oblasti zdravia a koordinovať spoluprácu manažmentu školy, učiteľov, pediatrov, psychológov a v prípade potreby aj sociálnych a komunitných pracovníkov.
Návrh zákona je v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 4
Po vzore právneho základu pre pôsobenie asistentov učiteľov sa umožňuje aj pôsobenie školských sestier v príslušných školách.
K bodu 5
Navrhuje sa, aby bola činnosť školskej sestry považovaná za výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.
K Čl. II
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa, aby v kapitole ministerstva školstva a ministerstva vnútra mohli byť rozpočtované prostriedky aj na osobné náklady školských sestier.
K bodu 3
Po vzore § 4a, ktorý upravuje finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zavádza nový § 4f s obdobným obsahom, však vzťahujúcim sa na osobné náklady školských sestier.
K bodu 4
Tak, ako je v súčasnosti možné sankcionovanie za nedodržanie účelu použitia finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, rovnako bude možné sankcionovať nedodržanie účelu aj pri finančných prostriedkoch na osobné náklady školských sestier.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2020.