N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z.........2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z. , zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 28 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „a školská sestra“.
2. V § 30 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a školská sestra“.
3. § 33 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) V strednej škole môže pôsobiť aj školská sestra.“.
4. V § 95 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a školské sestry“.
5. Za § 145 sa vkladá § 145a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 145a
Postavenie školskej sestry
Činnosť školskej sestry sa považuje za výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu.80b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80b znie:
80b) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. , zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
„14. osobné náklady školských sestier.“.
2. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) osobné náklady školských sestier.“.
3. Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:
4f
Finančné prostriedky na osobné náklady školských sestier
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady školských sestier.
(2) Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady školských sestier obsahuje najmä
a) počet žiakov, na ktorých sa požadujú finančné prostriedky,
b) dôvody, pre ktoré považuje zriaďovateľ pridelenie finančných prostriedkov za nevyhnutné.
(3) Žiadosť podľa odseku 2 na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
(4) Ministerstvo prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady školských sestier najmä podľa
a) závažnosti dôvodov uvedených zriaďovateľom v žiadosti,
b) skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(5) Ak školská sestra skončila činnosť v škole pred uplynutím obdobia, na ktoré boli zriaďovateľovi poskytnuté finančné prostriedky, zriaďovateľ školy predloží okresnému úradu v sídle kraja zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do desiatich dní od skončenia činnosti školskej sestry v škole a nevyčerpané finančné prostriedky vráti. Okresný úrad v sídle kraja do piatich dní od predloženia zúčtovania zriaďovateľom oznámi ministerstvu návrh na pridelenie vrátených finančných prostriedkov. Ministerstvo pridelí tieto finančné prostriedky ďalšiemu žiadateľovi podľa odseku 4.
(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady školských sestier, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka.“.
4. V § 8b ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
„14. finančných prostriedkov na osobné náklady školských sestier.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.