1
Návrh
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z ... 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a skúške
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. ... /2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a skúške určených štátnych zamestnancov ministerstva, okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav.
§ 2
(1)Osobitný kvalifikačný predpoklad je preukázanie odborných vedomostí potrebných na výkon štátnej správy podľa § 1.
(2)Osobitný kvalifikačný predpoklad sa overuje skúškou po absolvovaní odbornej prípravy. Štátny zamestnanec môže písomne požiadať ministerstvo o súhlas s vykonaním skúšky bez absolvovania odbornej prípravy.
§ 3
(1)Odborná príprava na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu trvá najmenej 30 hodín. Odbornú prípravu tvorí všeobecná časť a odborná časť v rozsahu podľa prílohy.
(2)Odbornú prípravu a organizačné práce s ňou spojené vykonáva akreditovaná odborná vzdelávacia inštitúcia.
(3)Odborná príprava štátneho zamestnanca sa uskutočňuje najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo určenia služobným úradom.
§ 4
(1) Obsahom skúšky je overenie odborných vedomostí potrebných na výkon štátnej správy podľa § 1 v rozsahu uvedenom v prílohe.
(2) Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, ktoré sa konajú v jeden deň. Písomná časť skúšky sa vykonáva formou testu. Test je hodnotený ako úspešný, ak účastník skúšky dosiahol najmenej 75 % hodnoty bodov testu.
(3) Ústnu časť skúšky možno vykonať až po úspešnom vykonaní písomnej časti skúšky.
(4) Skúška sa vykonáva pred päťčlennou skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“) vymenovanou ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
2
Komisiu tvoria predseda komisie a štyria členovia komisie. Predseda komisie je zamestnancom ministerstva. Členstvo v komisii je čestné.
(5) Termín a miesto skúšky oznámi predseda komisie štátnemu zamestnancovi písomne tak, aby sa o skúške dozvedel najneskôr 14 dní pred jej konaním.
(6) Činnosť komisie riadi predseda komisie. Komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
(7) Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(8) Po ukončení skúšky predseda komisie oznámi účastníkovi skúšky jej výsledok, ktorý sa zapíše do samostatného protokolu o výsledku skúšky. Protokol podpísaný predsedom komisie sa predloží služobnému úradu štátneho zamestnanca, ktorý ho vloží do osobného spisu štátneho zamestnanca.
(9) Ak štátny zamestnanec na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát , najskôr po troch mesiacoch a najneskôr po šiestich mesiacoch odo dňa konania skúšky.
(10) Ak sa štátny zamestnanec z vážneho dôvodu nemôže zúčastniť na skúške alebo opakovanej skúške, môže vykonať skúšku v náhradnom termíne určenom komisiou.
(11) Vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúške je súčasťou registratúry ministerstva.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
3
Príloha
k vyhláške č. .../2019 Z. z.
ROZSAH OSOBITNÉHO KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU NA VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
I. Všeobecná časť
(1) Základné právne poznatky a vedomosti
o organizácii a kompetenciách miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
o slobodnom prístupe k informáciám a právnej ochrane údajov v informačných systémoch, GDPR
o kontrole v štátnej správe, o zásadách vyhotovovania úradných písomností, o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov,
o úradných postupoch vybavovania agendy so zameraním na správny poriadok, podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.
(2) Všeobecné právne poznatky a vedomosti vo väzbe na pozemkové úpravy
o ochrane prírody a krajiny, o vodohospodárskych opatreniach, o lesoch a o lesnom reprodukčnom materiáli,
o katastri nehnuteľností, o pozemkových úpravách, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom a o pozemkových spoločenstvách,
o klimatických hrozbách a protieróznych opatreniach, o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
II. Odborná časť
Rozhodovacia, riadiaca a kontrolná činnosť v pozemkových úpravách.. so zameraním na dodržanie postupov podľa správneho poriadku :
činnosti vykonávané v prípravnom konaní pozemkových úprav,
činnosti súvisiace s úvodnými podkladmi projektu pozemkových úprav a projektu jednoduchých pozemkových úprav (preberanie, kontrola, zodpovednosť a možnosti zabezpečenia opráv prípadných. zistených chýb a nedostatkov v odovzdanej dokumentácii diela; rozhodovacia činnosť orgánu I. a II. stupňa,
činnosti súvisiace s vypracovaním projektu pozemkových úprav PÚ a projektu jednoduchých pozemkových úprav, (preberanie, kontrola, zodpovednosť a možnosti zabezpečenia opráv príp. zistených chýb a nedostatkov v odovzdanej dokumentácii diela; rozhodovacia činnosť orgánu I. a II. stupňa, )
činnosti súvisiace s vykonaním projektu pozemkových úprav a projektu jednoduchých pozemkových úprav (preberanie, kontrola, zodpovednosť a možnosti zabezpečenia opráv príp. zistených chýb a nedostatkov v odovzdanej dokumentácii diela; riešenie námietok a rozhodovacia činnosť orgánu I. a II. stupňa, odvolanie )
ALTERNATÍVA
Činnosti súvisiace s úvodnými podkladmi projektu pozemkových úprav a projektu jednoduchých pozemkových úprav, vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav a projektu jednoduchých pozemkových úprav najmä v rozsahu preberania, kontroly, možnosti zabezpečenia opráv prípadne zistených chýb a nedostatkov v odovzdanej dokumentácii diela; rozhodovacia činnosť orgánu I. a II. stupňa.