1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1683
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č.
330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) došlo alebo dôjsť k podstatným zmenám vo vlastníckych pomeroch alebo v užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3),“.
2.V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.1ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
1ab) § 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2
3.V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) na podnet okresného úradu, so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ich môže okresný úrad nariadiť.“.
4.V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, povoľuje ich okresný úrad.“.
5.V § 3 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vo vinohradníckych obciach5aa)) je členom komisie zástupca organizácie, ktorá vedie vinohradnícky register.5ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab znejú:
5aa) § 2 písm. r) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
5ab) § 8 ods. 2 zákona č. 313/2009 Z. z.“.
6.V § 3 ods. 3 štvrtej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo zástupcovia ďalších dotknutých orgánov a organizácií.“.
7.V § 4 ods. 5 tretej vete sa za slová „(ďalej len „účastník“)“ vkladajú slová „podľa § 6 ods. 1 písm. a) a e) až h)“.
8.V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) ministerstvo,“.
9.V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vydáva stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii2aa) vo veciach prebiehajúcich a plánovaných pozemkových úprav.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
2aa) § 20 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
10.V § 5 ods. 4 písm. g) sa slová osobitného predpisu,3)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
11.V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „§ 4 ods. 3 a 5 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti“ nahrádza citáciou „§ 9 ods. 4 a 6 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“.
12.V § 5 ods. 4 písm. o) sa vypúšťajú slová „ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav,“.
3
13.V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Okresný úrad pri plnení úloh podľa odseku 4 písm. g) o) spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa osobitných predpisov.4)
(6) Určený zamestnanec ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorý plní úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav podľa tohto zákona, musí do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.
(7) Podmienkou na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 6 je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a) v študijnom odbore zameranom na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinnú a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, ochranu a využívanie krajiny alebo právo, alebo
b) v inom študijnom odbore a najmenej päťročná odborná prax v oblasti pozemkových úprav.
(8) Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa odseku 6 sa získa úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.
14.Poznámka pod čiarou k odkazu 3b sa vypúšťa.
15.§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8) Ak v priebehu konania o pozemkových úpravách vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, okresný úrad mu do vykonania zápisu dediča do katastra nehnuteľností ustanoví opatrovníka z okruhu jeho blízkych osôb v poradí manžel alebo deti, ktorý sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v ktorej prebiehajú pozemkové úpravy. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, okresný úrad ustanoví za opatrovníka obec.
(9) Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka podľa odseku 8 sa doručuje opatrovníkovi do vlastných rúk; proti rozhodnutiu je prípustné odvolanie.
(10) Trvalý porast, ktorý na pôvodnom pozemku vzišiel, bol vysadený vlastníkom pôvodného pozemku alebo jeho právnym predchodcom, bol vysadený z prostriedkov štátu alebo lesný porast (ďalej len „vlastný trvalý porast“), je vlastníctvom vlastníka pôvodného pozemku; to platí aj pre trvalý porast na pôvodnom pozemku, ktorý sa ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav neobrába, je opustený alebo spustnutý.
(11) Trvalý porast, ktorý bol na pôvodnom pozemku oprávnene5bc) a so súhlasom vlastníka pôvodného pozemku, ak bol súhlas potrebný, vysadený inou osobou, ako je vlastník
4
pôvodného pozemku (ďalej len „trvalý porast na cudzom pozemku“), ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav je pravidelne obhospodarovaný a podrobovaný pestovateľským operáciám, je vlastníctvom tejto osoby alebo jej právneho nástupcu. Okresný úrad vedie počas konania o pozemkových úpravách v obvode projektu pozemkových úprav register trvalých porastov na cudzom pozemku (ďalej len „register porastov“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5bc znie:
5bc) Napríklad § 9 ods. 4 písm. a), § 18a ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6 písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z.“.
16.V § 7 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: Pozemkové úpravy možno začať na podnet okresného úradu z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 alebo na žiadosť účastníka z dôvodov uvedených v § 2 ods. 3. Žiadosť o pozemkové úpravy z dôvodov uvedených v § 2 ods. 3, ak nie je v § 8g 8i uvedené inak, môže podať aj Slovenský pozemkový fond alebo správca.“.
17.V § 7 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: Okresný úrad nariadi prípravné konanie do 30 dní od podania žiadosti o povolenie pozemkových úprav, a ak ide o nariadené pozemkové úpravy, nariadi prípravné konanie bezodkladne.“.
18.V § 7 ods. 4 písm. i) sa za slová „Slovenský pozemkový fond“ vkladajú slová „a správcu“ a slovo „navrhol“ sa nahrádza slovom „navrhli“.
19.V § 7 ods. 4 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré žiadateľ vlastní a ktoré umiestnené v tej istej obci, v ktorej mal vlastník pôvodné pozemky, a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v tej istej lehote navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza pozemok podľa osobitného predpisu,1ab) ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. l),“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
20.V § 7 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
21.V § 7 ods. 6 tretej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „okresný úrad eviduje prípravný výbor v registri združení účastníkov pozemkových úprav.“.
22.§ 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Pred ukončením prípravného konania okresný úrad vypracuje elaborát prípravného konania a správu so zhodnotením výsledkov prípravného konania.“.
5
23.Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Dokumentácia pozemkových úprav
(1)Dokumentáciu pozemkových úprav tvorí dokumentácia
a)prípravného konania,
b)úvodných podkladov,
c)projektu pozemkových úprav,
d)vykonania projektu pozemkových úprav.
(2)Dokumentácia prípravného konania obsahuje elaborát prípravného konania.
(3)Dokumentácia úvodných podkladov obsahuje
a)operát obvodu projektu pozemkových úprav,
b)mapu hodnoty pozemkov,
c)register pôvodného stavu,
d)miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav,
e)všeobecné zásady funkčného usporiadania územia.
(4)Dokumentácia projektu pozemkových úprav obsahuje
a)zásady umiestnenia nových pozemkov,
b)plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení,
c)rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
d)zoznam vyrovnaní v peniazoch.
(5)Dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav obsahuje
a)postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,
b)rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.“.
24.V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) pri jednoduchých pozemkových úpravách aj skladbu a rozsah vyhotovovanej dokumentácie pozemkových úprav s odôvodnením.“.
25.V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „poľnohospodárskeho podniku, lesného podniku alebo hospodárskeho subjektu“ a slová „poľnohospodársky podnik, lesný podnik alebo hospodársky subjekt“ sa nahrádzajú slovami „doterajší nájomca“.
26.V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Okresný úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov trvalého porastu na cudzom pozemku, aby v určenej lehote požiadali okresný úrad o zápis trvalého porastu na cudzom pozemku do registra porastov, určili hranice trvalého porastu na cudzom pozemku a preukázali vlastníctvo trvalého porastu na cudzom pozemku, ako aj oprávnenosť jeho výsadby.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
6
27.V § 8 odsek 5 znie:
„(5) Ak je v konaní o pozemkových úpravách menej ako 20 účastníkov rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa známym vlastníkom, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe a účastníkom podľa § 6 ods. 1 písm. f) h) doručí do vlastných rúk; ostatným účastníkom sa rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou. V ostatných prípadoch sa účastníkom podľa § 6 ods. 1 písm. f) h) rozhodnutie doručuje do vlastných rúk a ostatným účastníkom sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou. 6)“.
28.V § 8b ods. 1 sa tretia veta a štvrtá veta nahrádzajú touto vetou:
„Osobitosti konania z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b), c), h) l) upravujú ustanovenia § 8c až 8i.“.
29.Nadpis § 8c znie:
„Jednoduché pozemkové úpravy na žiadosť žiadateľa pre poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych pomeroch alebo užívacích pomeroch“
30.V § 8c sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
31.V § 8d ods. 4 sa slovo „východiskovej“ nahrádza slovom „všeobecnej“.
32.V § 8d sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Vlastníci pozemkov môžu v zásadách umiestnenia nových pozemkov prijať zásadu, že na výmeru potrebnú na vybraný nový pozemok určený na verejné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. f) prispejú všetci vlastníci podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav a tento pozemok nadobudne obec za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby tohto zariadenia po dni nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom podľa § 14 ods. 4. V zásadách umiestnenia nových pozemkov môžu vlastníci pozemkov prijať zásadu, že pozemok podľa prvej vety nie je možné scudziť ani zaťažiť. Pre posudzovanie primeranosti nových pozemkov podľa § 11 ods. 4 a 5 sa za výmeru alebo hodnotu pôvodných pozemkov považuje výmera alebo hodnota znížená o príspevok podľa prvej vety.
(6) Na verejné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. f) štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov,7a) ak tieto neboli použité na spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 11 ods. 7.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
33.Za § 8h sa vkladá § 8i, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 8iJednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
(1) Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. l) na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemku podľa osobitného predpisu1ab) podáva obec alebo vyšší územný celok, do ktorých vlastníctva prešla stavba, cintorín, športový areál alebo verejná zeleň podľa osobitných predpisov.6ak)
7
(2) Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať, že vlastník pozemku podľa odseku 1
a) s ním odmietol uzavrieť zámennú zmluvu podľa osobitného predpisu,6al)
b) s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, v ktorej kúpna cena bola navrhnutá najmenej v sume podľa odseku 8,
c) neprevzal ani opakovane doručený návrh kúpnej zmluvy alebo návrh zámennej zmluvy, alebo
d) sa nevyjadril k návrhu zámennej zmluvy alebo k návrhu kúpnej zmluvy v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu.
(3) Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní, že ide o pozemok podľa odseku 1, nepreukázaní postupu podľa odseku 2 alebo neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. k), okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4) Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.
(5) Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa odseku 1 a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(6) Pre určenie druhu pôvodného pozemku podľa odseku 1 platí druh pozemku v čase pred jeho zastavaním.
(7) Hodnota pôvodného pozemku podľa odseku 1 sa určí ako desaťnásobok najvyššej hodnoty bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky podľa osobitného predpisu7d) z najkvalitnejších bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu.6am) Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí znaleckým posudkom metódou polohovej diferenciácie podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa odseku 1.
(8) Vlastníkovi pôvodného pozemku podľa odseku 1 sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na účely vyrovnania. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky podľa odseku 1; ustanovenia § 11 ods. 1 6 sa nepoužijú. Ak sa po určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je dostatok pozemkov na účely vyrovnania, okresný úrad opätovne postupuje podľa § 7 ods. 4 písm. k). Ak pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný úrad konanie zastaví.
(9) Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade žiadateľom, v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom a správcom.
(10) Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pôvodných pozemkov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ak až 6am znejú:
6ak) Zákon č.
135/1961 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.Zákon č.
446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
8
6al) § 2 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z.
6am) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.“.
34.V § 9 ods. 1 písm. c ) sa vypúšťajú slová „a trvalých porastov“.
35.V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) vyhotovovaní registra porastov.“.
36.V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Register pôvodného stavu obsahuje aj údaje z registra porastov.“.
37.V § 9 ods. 6 sa za slovo „hodnota“ vkladá slovo „vlastných“.
38.V § 10 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „o pozemkoch vlastníka a porastoch na nich podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem § 9 ods. 6 vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich hodnote“.
39.V § 10 ods. 1, 2, 4, 5 a 8 sa číslo „30“ nahrádza číslom „15“.
40.V § 10 ods. 3 štvrtej vete sa slová „a porastov na nich“ nahrádzajú slovami „alebo údajov z registra porastov“.
41.V § 10 ods. 4 prvej vete sa za slovo „zverejní“ vkladajú slová „na 15 dní“.
42.V § 10 ods. 6 prvej vete sa za slovo „prerokuje“ vkladajú slová „do 60 dní odo dňa ich doručenia“.
43.Poznámka pod čiarou k odkazu 6j znie: 6j) § 9 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
44.V § 10 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „do 15 dní od ich schválenia“.
45.V § 11 ods. 1 sa slová „trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú“ nahrádzajú slovami „vlastných trvalých porastov na nich“.
46.V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „podnikov, lesných podnikov a hospodárskych subjektov“ nahrádzajú slovami „podnikov a lesných podnikov“.
47.V § 11 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
48.V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak pozemkové úpravy nariadené a vlastník v obvode projektu pozemkových úprav vlastní výmeru do 50 m2, súhlas podľa prvej vety nie je potrebný.“.
49.V § 11 ods. 7 tretej vete sa za slovo „povolené“ vkladajú slová „na výmere menšej ako polovica výmery katastrálneho územia“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak pozemkové úpravy povolené na výmere najmenej polovice výmery katastrálneho územia, postupuje sa podľa prvej vety a druhej vety.“.
50.V § 11 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „vrátane trvalých porastov na nich“.
9
51.V § 11 ods. 11 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pri nariadených pozemkových úpravách pri celkovej výmere pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov k pozemkom vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 200 m2 Slovenský pozemkový fond alebo 1000 m2 správca vždy súhlasí s vyrovnaním v peniazoch.“.
52.V § 11 ods. 17 poslednej vete sa za slovo „a“ vkladá slovo „vlastného“.
53.V § 11 ods. 18 druhej vete sa za slovo „úprav“ vkladá čiarka a slová „ak sa vyhotovujú,“.
54.V § 11 ods. 23 druhej vete sa za slovo „vyhláškou“ vkladajú slová „na 15 dní“ a za slovo „vlastníkom“ sa vkladajú slová „pozemkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe“.
55.V § 11 ods. 23 poslednej vete sa za slovo „účastníkov“ pripájajú tieto slová: „do 15 dní odo dňa ich platnosti“.
56.V § 11 ods. 24 prvej vete sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „poskytnúť“ sa nahrádza slovom „poskytne“.
57.§ 11 sa dopĺňa odsekmi 29 a 30, ktoré znejú:
„(29) Pri vyrovnaní vlastníka trvalého porastu na cudzom pozemku, zapísaného v registri porastov, je možné umiestniť jeho nový pozemok so súhlasom vlastníka pôvodného pozemku pod trvalý porast v jeho vlastníctve. Z trvalého porastu na cudzom pozemku sa stane vlastný trvalý porast.
(30) Ak sa na pôvodnom pozemku nachádza trvalý porast na cudzom pozemku, zapísaný v registri porastov, a vlastník pozemku sa s vlastníkom trvalého porastu na cudzom pozemku nedohodnú inak, vytvorí sa nový pozemok podľa plochy v registri porastov, na ktorom sa zlúčia spoluvlastnícke podiely aj ďalších takýchto vlastníkov pozemkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel. Vlastník trvalého porastu na cudzom pozemku predkupné právo k novému pozemku podľa prvej vety.“.
58.V § 12 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Po schválení úvodných podkladov (§ 10) okresný úrad vypracuje projekt pozemkových úprav.
(2) Projekt pozemkových úprav sa skladá z
a) aktualizovaných úvodných podkladov (§ 9),
b) platných zásad umiestnenia nových pozemkov,
c) návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav v členení na
1. plán verejných zariadení a opatrení (odsek 3), plán spoločných zariadení a opatrení (odsek 4),
2. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a
3. zoznam vyrovnaní v peniazoch.“.
59.V § 12 ods. 6 druhej vete sa slová „opakovane bez ospravedlnenia“ nahrádzajú slovami „ani v náhradnom termíne“.
10
60.V § 12 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a zoznam vyrovnaní v peniazoch“ a na konci sa pripája táto veta: „Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje aj údaje z registra porastov.“.
61.V § 13 ods. 1 prvá veta znie: „Okresný úrad doručí rozdeľovací plán podľa § 12 ods. 9 a zoznam vyrovnaní v peniazoch združeniu účastníkov a zverejní ich na obvyklom mieste v obci na 15 dní.“.
62.V 13 ods. 3 sa za slovami „rozdeľovací plán“ vypúšťa čiarka a slová „plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav“ sa nahrádzajú slovami „a zoznam vyrovnaní v peniazoch“.
63.V § 13 ods. 4 druhej vete sa slová „opakovane bez ospravedlnenia“ nahrádzajú slovami „ani v náhradnom termíne“.
64.V § 13 ods. 6 prvej vete sa slová „plán spoločných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „zoznam vyrovnaní v peniazoch“.
65.V § 13 ods. 7 druhej vete sa slová „projektu pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „a zoznam vyrovnaní v peniazoch“.
66.V § 13 ods. 8 sa slová „projektu pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „a zoznamu vyrovnaní v peniazoch“.
67.V § 14 odsek 8 znie:
„(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Po vykonaní zmien v katastri nehnuteľností podľa odseku 4 sa vykoná aktualizácia vo vinohradníckom registri 10a) a registri ovocných sadov a chmeľníc.10aa) Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných pozemkov (ďalej len „pôvodná zmluva o nájme“), ktorej dohodnutá doba nájmu skončiť po dni nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom podľa odseku 4, právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na dobu určitú na čas do skončenia platnosti pôvodnej zmluvy o nájme alebo na päť rokov, ak pôvodná zmluva o nájme bola uzavretá na dobu neurčitú, za nájomné dohodnuté v pôvodnej zmluve o nájme, ak sa nedohodnú inak, alebo ak je nájomcom vlastník trvalého porastu na cudzom pozemku zapísaného v registri porastov, do skončenia doby životnosti tohto trvalého porastu za nájomné v obvyklej výške, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých pozemkov, upravenú podľa § 13 ods. 1; to neplatí, ak pri schválení vykonania projektu pozemkových úprav vlastník podniká v poľnohospodárstve alebo ak byť nájomcom blízka osoba vlastníka alebo právnická osoba, ktorej je vlastník členom alebo spoločníkom. Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa predchádzajúcej vety, takýto právny úkon prenajímateľa sa považuje za neplatný.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10aa znejú:
10a) § 8 zákona č. 313/2009 Z. z.
10aa) § 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných
11
rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z..“.
68.V § 17 sa vypúšťa druhá veta.
69.V § 18 ods. 1 sa za slovo „a),“ vkladá slovo „b),“.
70.V § 18 ods. 2 sa za slová „opatrení pri“ vkladá slovo „nariadených“ a za slovo „a),“ sa vkladá slovo „b),“.
71.V § 18 ods. 3 sa slová „schválených pozemkovými úpravami podľa § 2 ods. 1 písm. b), c), h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „pri povolených pozemkových úpravách“.
72.V § 18 ods. 6 sa za slová „pozemkových úprav“ vkladajú slová „pri nariadených pozemkových úpravách“ a za slovo „a),“ sa vkladá slovo „b),“.
73.V § 22 sa na konci pripája táto veta: „Do času trvania vlastníctva k novému pozemku (§ 14 ods. 4) sa na účely osobitného predpisu18a) započítava aj trvanie vlastníctva k pôvodnému pozemku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
74.V § 23 odsek 1 znie:
„(1) Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká zápisom do registra združení účastníkov pozemkových úprav. Združenie účastníkov spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania.“.
75.V § 23 ods. 3 sa slovo „ustanovením“ nahrádza slovom „vznikom“.
76.V § 23 ods. 4 sa slovo „vlastníkov“ nahrádza slovami „známych vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe“.
77.V § 24 ods. 1 sa slovo „Ustanovujúce“ nahrádza slovom „Prvé“.
78.V § 24 odsek 2 znie:
„(2) Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Počet členov predstavenstva pri výmere pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav do 500 ha je 3 9 členov a pri výmere nad 500 ha 5 11 členov. Do predstavenstva sa volí 1 3 náhradníci, ktorí sa ujmú funkcie, ak členstvo niektorému členovi predstavenstva zanikne. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať. Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom združenia účastníkov.“.
79.V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak nebol zriadený prípravný výbor a predstavenstvo sa opakovane nepodarí zvoliť, plní do zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách pracovný výbor, ktorý zriadi okresný úrad. Pracovný výbor tvoria zástupca obce, zástupca Slovenského
12
pozemkového fondu a traja zástupcovia vlastníkov pozemkov v poradí podľa výmery pozemkov v ich vlastníctve v obvode projektu pozemkových úprav, ktorí s tým súhlasia. Pracovný výbor zaniká zvolením predstavenstva, uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 8a. V čase plnenia úloh predstavenstva pracovným výborom okresný úrad dvakrát ročne opätovne zvolá zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav na účely zvolenia predstavenstva do skončenia konania o pozemkových úpravách alebo do voľby predstavenstva.“.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.
80.V § 24 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
81.V § 24 odsek 9 znie:
„(9) Združenie účastníkov zaniká výmazom z registra združení účastníkov pozemkových úprav. Okresný úrad vymaže združenie účastníkov z registra združení účastníkov pozemkových úprav uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 8a.“.
82.V § 24 odsek 11 znie:
„(11) Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny
a) názov združenia účastníkov,
b) sídlo združenia účastníkov,
c) orgány združenia účastníkov,
d) dátum zápisu a výmazu združenia účastníkov,
e) dátum vzniku a zániku združenia účastníkov,
f) identifikačné číslo združenia účastníkov,
g) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo predsedu predstavenstva.“.
83.V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Overenie dokumentácie pozemkových úprav podľa § 7a ods. 3 5 vykonáva držiteľ oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a ods. 1. Overenie podľa prvej vety vykoná držiteľ oprávnenia na všetkých prvopisoch dokumentácie doložkou. Doložka obsahuje meno, priezvisko, dátum a odtlačok okrúhlej pečiatky držiteľa oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a. Okresný úrad neprevezme a neschváli dokumentácie podľa § 7a ods. 3 až 5, ak nie sú overené podľa tohto odseku.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
84.V § 25a ods. 3 písmeno a) znie:
„a) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinnú a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, alebo ochranu a využívanie krajiny; ustanovenie osobitného predpisu16ba) tým nie je dotknuté,“.
13
85.V § 27 ods. 1 prvej vete sa za slová „pozemkových úprav“ vkladajú slová „pri nariadených pozemkových úpravách“ a za slovo „a)“ sa vkladá slovo „b), “.
86.V § 27 ods. 1 druhej vete sa slovo „vykonávaných“ nahrádza slovami „pri nariadených pozemkových úpravách“.
87.V § 27 ods. 2 sa za slová „inžinierskej činnosti pri“ vkladá slovo „nariadených“ a za slovo „a),“ sa vkladá slovo „b), “.
88.§ 29a sa vypúšťa.
89.V § 42c ods. 1 poslednej vete sa slovo „Rozhodnúť“ nahrádza slovami „Začať konanie“ a na konci sa pripája táto veta: „Po začatí konania orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na žiadosť okresného úradu na dotknuté pozemky alebo na dotknuté spoluvlastnícke podiely vyznačí zákaz nakladania.7i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7i znie:
7i) § 38 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
90.V § 42c ods. 2 sa za slovo „pozemku“ vkladajú slová „alebo dotknutého spoluvlastníckeho podielu“.
91.§ 42c sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak po zápise projektu nariadených pozemkových úprav do katastra nehnuteľností súd zruší rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo iné rozhodnutie v konaní o pozemkových úpravách, okresný úrad so súhlasom ministerstva nariadi nové konanie jednoduchých pozemkových úprav v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zmeniť sporné skutočnosti; to neplatí ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku alebo spoluvlastníckeho podielu na viac ako jednej tretine výmery navrhovaného obvodu jednoduchých pozemkových úprav.“.
92.Za § 42j sa vkladá § 42ja, ktorý znie:
㤠42ja
(1) Ak je potrebné v konaní o pozemkových úpravách ustanoviť znalca, rozhodnutie o ustanovení znalca sa účastníkom doručuje verejnou vyhláškou.
(2) Znalecký posudok podaný na účely tohto zákona sa doručuje verejnou vyhláškou ako súčasť zverejneného registra pôvodného stavu (§10 ods.1).“.
93.Za § 42w sa vkladá § 42x, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42x
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) Určení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav k 31. decembru 2019, povinní získať osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 5 ods. 6 do 30. júna 2021.
14
(2) Konanie o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, ak schválené úvodné podklady, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(3) Ak ide o zmenu štátnej hranice, ktorá bola vykonaná do 31. decembra 2019, návrh na jednoduché pozemkové úpravy podľa § 8f ods. 1 je možné podať do 31. decembra 2024.“.
94.§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a skúške podľa § 5 ods. 6 až 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č.
131/1996 Z. z.
, zákona č.
80/1998
Z. z.
, zákona č.
219/2000 Z. z.
, zákona č.
193/2001 Z. z.
, zákona č.
419/2002 Z. z.
, zákona č.
503/2003 Z. z.
, zákona č.
549/2004 Z. z.
, zákona č.
218/2005 Z. z.
, zákona č.
537/2006 Z. z.
, zákona č.
396/2009 Z. z.
, zákona č.
139/2010 Z. z.
, zákona č.
241/2012 Z. z.
, zákona č.
57/2013
Z. z.
, zákona č.
180/2013 Z. z.
, zákona č.
34/2014 Z. z.
, zákona č.
115/2014 Z. z.
, zákona č.
24/2015 Z. z.
, zákona č.
122/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č.110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19 ods. 3 písm. f) znie:
„f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako uvedené v písmenách c) e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim, vrátane priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí s inou stavbou funkčný celok a je dlhodobo užívaný vlastníkom inej stavby,“.
2.V § 21 ods. 1 sa za slovo „viníc“ vkladajú slová „evidovaných vo vinohradníckom registri,47b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:
47b) § 8 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.“.
3.V § 22 ods. 2 sa za slovo „vinice“ vkladajú slová „evidované vo vinohradníckom registri, ktoré sa nachádzajú“.
4.V § 23 ods. 1 sa za slová „§ 21 ods. 1“ vkladajú slová „pozemok menší ako 3 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok v obvode projektu pozemkových úprav zapísaného do katastra nehnuteľností,“.
Čl. III
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č.396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z. , zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č.
15
153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z .z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 2/2019 a zákona č.158/2019 Z .z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Okresný úrad zverejní každoročne k 30. aprílu predbežný údaj o obvyklej výške nájomného za predchádzajúci rok pre každé katastrálne územie. Nájomca môže do 15. mája príslušného roka požiadať okresný úrad o prešetrenie predbežného údaju o obvyklej výške nájomného za predchádzajúci rok. Po prešetrení predbežného údaju o obvyklej výške nájomného okresný úrad postupuje podľa prvej vety.“.
2.V § 12b ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Účastníkom konania podľa odseku 11 je nadobúdateľ. Rozhodnutie podľa odseku 11 sa doručuje nadobúdateľovi do vlastných rúk.“.
3.V § 12c ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Účastníkom konania podľa odseku 8 je nový nadobúdateľ. Rozhodnutie podľa odseku 8 sa doručuje novému nadobúdateľovi do vlastných rúk.“.
4.Za § 12c sa vkladá § 12d, ktorý znie:
㤠12d
(1) Ak bolo schválené vykonanie projektu pozemkových úprav a nájomca užíva pozemok, kde sa nájom skončil alebo sa skončiť (ďalej len „vlastný pozemok“), ale užívanie vlastného pozemku by sťažovalo alebo znemožňovalo racionálne užívanie susedných pozemkov, nájomca môže vlastníkovi vlastného pozemku (ďalej len „budúci podnájomca“) doručiť návrh podnájomnej zmluvy k inému pozemku v doterajšom obhospodarovaní nájomcu (ďalej len „navrhovaný podnájomný pozemok“), a to v rovnakej výmere a primeranej bonite a spravidla v rovnakom diele pôdneho bloku12ha) ako sa nachádza vlastný pozemok. Nájomca je povinný pred zaslaním návrhu podnájomnej zmluvy zabezpečiť písomný súhlas vlastníka navrhovaného podnájomného pozemku so vznikom podnájomného vzťahu.
(2) Nájomcovi vznikne právo a povinnosť hospodárenia na vlastnom pozemku za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.
(3) Budúci podnájomca môže dať navrhovaný podnájomný pozemok do užívania inej osobe.
(4) Súčasťou podnájomnej zmluvy podľa odseku 1 je rozdeľovací plán podľa odseku 10. Podnájomnú zmluvu podľa odseku 1 na účel jej zápisu do evidencie podnájomných zmlúv doručí nájomca okresnému úradu v lehote 30 dní odo dňa jej uzatvorenia.
(5) Budúci podnájomca začne užívať navrhovaný podnájomný pozemok po zbere úrody, ak sa s nájomcom nedohodnú inak.
(6) Náklady spojené s vyčlenením navrhovaného podnájomného pozemku v teréne a vyhotovením rozdeľovacieho plánu znáša nájomca.
(7) Ak nedôjde k uzatvoreniu podnájomnej zmluvy podľa odseku 1 do 60 dní od preukázateľného doručenia návrhu podnájomnej zmluvy podľa odseku 1, môže nájomca požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k navrhovanému podnájomnému pozemku v prospech budúceho podnájomcu.
16
(8) Nájomca, ktorý požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia podľa odseku 7, k žiadosti priloží
a) označenie vlastného pozemku podľa odseku 1,
b) návrh podnájomnej zmluvy podľa odseku 1, preukázateľne doručený budúcemu podnájomcovi,
c) návrh na umiestnenie navrhovaného podnájomného pozemku.
(9) Okresný úrad určí, či návrh podľa odseku 8 písm. c) spĺňa podmienky podľa odseku 1. Okresný úrad prerokuje s budúcim podnájomcom a nájomcom návrh na umiestnenie navrhovaného podnájomného pozemku a z prerokovania vyhotoví zápis. Okresný úrad vyzve nájomcu, aby v primeranej lehote zabezpečil písomný súhlas vlastníka navrhovaného podnájomného pozemku so vznikom podnájomného vzťahu a následne vyčlenenie navrhovaného podnájomného pozemku v teréne a vyhotovenie rozdeľovacieho plánu. Ak nájomca v ustanovenej lehote nezabezpečí súhlas vlastníka navrhovaného podnájomného pozemku, vyčlenenie navrhovaného podnájomného pozemku v teréne alebo nepredloží rozdeľovací plán, okresný úrad konanie zastaví.
(10)Rozhodnutie podľa odseku 7 okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a)určenie času platnosti rozhodnutia,
b)označenie pozemku, na ktorý vzniká podnájomný vzťah.
(11)Rozhodnutie podľa odseku 7 stráca platnosť dňom
a)výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
b)právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy.12f)
(12)Účastníkom konania podľa odseku 7 je budúci podnájomca, vlastník navrhovaného podnájomného pozemku a nájomca. Rozhodnutie podľa odseku 7 sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.
(13)Okresný úrad vedie evidenciu právoplatných rozhodnutí s rozdeľovacími plánmi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ha znie:
12ha) § 3 písm. h) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014
Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 14 ods. 2 tretej vete sa slová „Pôdohospodárskej platobnej agentúre13)“ nahrádzajú slovami „pri postupe podľa osobitného predpisu13) Pôdohospodárskej platobnej agentúre“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) § 28 a 29 zákona č. 280/2017 Z. z.“.
17
Čl. IV
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.V § 2 ods. 2 sa slová „o nariadení pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „o pozemkových úpravách“.
2.V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú.
3.§ 3 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 sa vypúšťajú.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.