N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 310/2016 Z. z a č. 217/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 v odseku 3 písmeno e) za slová „vplyvu na životné prostredie“, vkladajú slová „a klimatickú zmenu“.
2.V § 7 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov podľa odseku 3 písm. e) sa uvádza povinne a obsahuje analýzu vplyvov návrhu právneho predpisu najmä na skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo vplývať na životné prostredie a globálnu zmenu klímy. Ide najmä o emisie, ťažbu dreva a fosílnych palív a nakladanie s nimi, tvorbu nebezpečných odpadov a ďalšie negatívne skutočnosti vplývajúce klimatické podmienky a udržateľnosť života v jeho terajších podmienkach.“
3. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Návrh právneho predpisu predložený do pripomienkového konania pred 1. januárom 2020 obsahuje náležitosti návrhu právneho predpisu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.