D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Zimenová.
Cieľom návrhu je rozšíriť možnosti individuálnej pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách, ktoré zabezpečujú plnenie povinnej školskej dochádzky, prostredníctvom osobných asistentov.
Na Slovensku pribúda detí, ktoré musia v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky prekonávať rôzne bariéry pri učení sa a pri začleňovaní sa do kolektívu spolužiakov. Týka sa to najmä žiakov so zdravotným znevýhodnením. Mnohí z nich potrebujú na to, aby mohli v školách rozvíjať svoj potenciál a vo vzdelávaní napredovať, pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov. Väčšina žiakov so zdravotným postihnutím sa učí v špeciálnych školách, no čoraz častejšie sa ich darí integrovať aj do bežných škôl. V oboch typoch škôl im na vyučovaní môže pomáhať asistent učiteľa. Mnohí z týchto žiakov však potrebujú asistenciu nielen pri učení sa, ale aj pri bežných samoobslužných činnostiach. V takýchto prípadoch je pre ne pomoc asistentov učiteľa nedostatočná. Asistenti učiteľa nie na podobné situácie pripravení, keďže ide o úkony, ktoré nesúvisia s pedagogickou činnosťou, ale spadajú do oblasti osobnej asistencie. Výkon činností súvisiacich s osobnou asistenciou nie je súčasťou kompetenčného profilu asistenta učiteľa, ani súčasťou jeho obvyklej náplne práce.
Vhodnými osobami, ktoré by dokázali v školách túto medzeru v oblasti pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vyplniť, osobní asistenti. Tým však v súčasnosti nie je umožnené vykonávať osobnú asistenciu na pôde škôl. Platné a účinné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozná iba asistentov učiteľa. Ďalšie právne predpisy osobným asistentom vstup do škôl zakazujú, a to aj do špeciálnych škôl. Výnimku majú len študenti so zdravotným postihnutím na vysokých školách.
Cieľom predloženého návrhu zákona je tento nezmyselný zákaz zrušiť a umožniť osobným asistentom pôsobiť aj v školskom prostredí. Ak právna úprava dnes ustanovuje, že do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy, podľa predloženého návrhu zákona sa režim na vysokých školách a režim v oblasti regionálneho školstva zjednotí, a to v prospech osôb so zdravotným znevýhodnením.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv (z toho žiaden vplyv na hospodárenie obyvateľstva, pozitívny vplyv na sociálnu exklúziu, ako aj pozitívny vplyv na rovnosť príležitostí, rodovú rovnosť a zamestnanosť), ako aj pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa, aby boli do rozsahu hodín osobnej asistencie započítané aj hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie.
K Čl. II
Vytvára sa právny základ pre spolupôsobenie osobných asistentov na školách.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2020.