DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marian Kotleba, Martin Beluský a Stanislav Drobný.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vyjadrenie k bodom 4. a 5. je irelevantné, keďže predmet návrhu ústavného zákona nie je upravený v práve Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Návrh ústavného zákona pozitívny vplyv na štátny rozpočet a neutrálny vplyv na ostatné posudzované oblasti.
A.4. Alternatívne riešenia
Na dosiahnutie cieľa zníženia počtu poslancov NR SR nie je možné použiť iné riešenie, než je predložené.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh ústavného zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR. Stanovisko ministerstva tvorí prílohu predkladaného návrhu ústavného zákona.