Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský a Stanislav Drobný.
Cieľom legislatívneho návrhu je znížiť počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100, a tým zefektívniť prácu Národnej rady Slovenskej republikyako zákonodarného orgánu štátu a súčasne znížiť zaťaženie štátneho rozpočtu.
Predložený návrh zákona reflektuje na spoločenskú požiadavku na zoštíhlenie a zefektívnenie štátnej správy a na zníženie nákladov na činnosť štátnych orgánov. Táto požiadavka rezonuje v spoločnosti najmä v súčasnom období po tom, ako sa opätovne otvorila diskusia o rozmrazení platov poslancov NR SR a o značnom negatívnom dopade tohto rozmrazenia na verejné financie.
V zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) každý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky nárok na:
a)Plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2 zákona). V súčasnosti to je mesačne 3 039 eur. Pri znížení počtu poslancov NR SR o 50 a súčasnom zachovaní platnej legislatívy sa znížia náklady štátu na platy poslancov NR SR za jedno volebné obdobie o 9 861 600 eur.
b)Diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca tzv. „paušálne náhrady“ vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, zaokrúhlené nahor na celé euro a vo výške 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja 4 ods. 1 zákona). V súčasnosti to je mesačne 1 823,40 eur pri poslancovi NR SR s pobytom v Bratislavskom kraji a 2 127,30 eur pri poslancovi NR SR s pobytom mimo Bratislavského kraja. Pri znížení počtu poslancov NR SR o 50 a súčasnom zachovaní platnej legislatívy sa znížia náklady štátu na paušálne náhrady poslancov NR SR za jedno volebné obdobie v rozmedzí od 4 376 160 eur
do 5 105 520 eur.
c)Asistenta a kanceláriu, pričom odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie predstavujú počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov spolu 2,7-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 4a zákona).
V súčasnosti to je mesačne spolu 2 735,1 eur. Pri znížení počtu poslancov NR SR o 50 a súčasnom zachovaní platnej legislatívy sa znížia náklady štátu na odmenu asistentov poslancov NR SR a ich poslanecké kancelárie za jedno volebné obdobie o 6 564 240 eur.
Celková úspora na platoch, paušálnych náhradách, odmenách asistentov a poslaneckých kanceláriách predstavuje za jedno 4-ročné volebné obdobie sumu minimálne 20 802 000 eur.
Zníženie počtu poslancov NR SR na 100 sa môže odraziť aj na znížení počtu zamestnancov NR SR, ako aj na znížení nákladov na náhrady za ubytovanie poslancov NR SR 4 ods. 2 zákona), nákladov na cestovné náhrady pri cestách poslancov NR SR do zahraničia 4 ods. 3 zákona), nákladov na technické prostriedky potrebné na výkon mandátu poslanca NR SR 4 ods. 4 zákona), nákladov na ubytovanie poslancov NR SR 4 ods. 5 zákona) a nákladov na prevádzku poslaneckej kancelárie v priestoroch NR SR 4a ods. 1 zákona), čo by prinieslo ďalšiu úsporu finančných prostriedkov čerpaných zo štátneho rozpočtu.
Pri znížení počtu poslancov NR SR o 50, t. j. o 1/3, by súčasne došlo k zefektívneniu práce NR SR, nakoľko legislatívny proces by zákonite prebiehal podstatne rýchlejšie. sa totiž oprávnene očakávať menší počet poslancov NR SR prihlásených do rozpravy, s faktickými poznámkami či procedurálnymi návrhmi v pléne, ako aj vo výboroch NR SR.
100 poslancov NR SR je absolútne dostatočný počet na to, aby NR SR demokratickým spôsobom plnila svoju ústavnú funkciu. V Ústave SR (čl. 73 ods. 2) máme zakotvený zákaz imperatívneho mandátu, čo znamená, že poslanci NR SR „mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie viazaní príkazmi“. Dlhodobé skúsenosti z praktického fungovania NR SR však jasne ukazujú, že jednotliví poslanci NR SR, na malé výnimky, hlasujú jednotne podľa svojej príslušnosti k poslaneckých klubom, pričom vystúpenia v rozprave nemajú žiaden alebo majú len minimálny vplyv na zmenu ich vopred dohodnutého hlasovania. Vzhľadom na to je zrejmé, že v zásade nezáleží či o danej veci hlasuje 150 poslancov NR SR alebo len 100 poslancov NR SR.
Navyše, mnohí poslanci sa do práce NR SR zapájajú len v minimálnej miere,čo dokazuje ich nízky počet vystúpení v rozprave, počet podaných návrhov zákonov, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, alebo interpelácií.
V súčasnosti pripadá na jedného poslanca NR SR 36 160 obyvateľov Slovenskej republiky. Komparáciou parlamentných systémov v iných členských štátoch Európskej únie bolo zistené, že 12 štátov väčší počet obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca parlamentu, ako Slovenská republika. Dokonca aj po znížení počtu poslancov NR SR na 100 bude ešte stále 6 štátov s vyšším počtom obyvateľov na jedného poslanca parlamentu.
Porovnanie veľkosti parlamentov členských štátov Európskej únie pri počte 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Č.
Štát
Počet obyvateľov
Počet poslancov
Počet obyvateľov na 1 poslanca
1.
Nemecká spolková republika
81 413 145
699
116 471
2.
Španielske kráľovstvo
46 418 269
616
75 354
3.
Holandsko
16 936 520
225
75 273
4.
Francúzska republika
66 808 385
925
72 225
5.
Poľská republika
37 999 494
560
67 856
6.
Talianska republika
60 802 085
951
63 935
7.
Belgické kráľovstvo
11 285 721
210
53 742
8.
Maďarsko
9 844 686
199
49 471
9.
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
65 138 232
1447
45 016
10.
Portugalská republika
10 348 648
230
44 994
11.
Rumunsko
19 832 389
514
38 584
12.
Česká republika
10 551 219
281
37 549
13.
Slovenská republika
5 424 050
150
36 160
14.
Grécka republika
10 823 732
300
36 079
15.
Rakúska republika
8 611 088
244
35 291
16
Dánske kráľovstvo
5 676 002
179
31 710
17.
Bulharská republika
7 177 991
240
29 908
18.
Švédske kráľovstvo
9 798 871
349
28 077
19.
Chorvátska republika
4 224 404
151
27 976
20.
Fínska republika
5 482 013
200
27 410
21.
Írsko
4 640 703
218
21 288
22.
Cyperská republika
1 165 300
56
20 809
23.
Litovská republika
2 910 199
141
20 640
24.
Lotyšská republika
1 978 440
100
19 784
25.
Slovinská republika
2 063 768
130
15 875
26.
Estónska republika
1 311 998
101
12 990
27.
Luxemburské veľkovojvodstvo
569 676
60
9495
28.
Maltská republika
431 333
69
6251
Poznámka:
V prípade dvojkomorových parlamentov bol do výpočtu zahrnutý celkový počet poslancov, t. j. členov hornej aj dolnej komory parlamentu.
Porovnanie veľkosti parlamentov členských štátov Európskej únie pri počte 100 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Č.
Štát
Počet obyvateľov
Počet poslancov
Počet obyvateľov na 1 poslanca
1.
Nemecká spolková republika
81 413 145
699
116 471
2.
Španielske kráľovstvo
46 418 269
616
75 354
3.
Holandsko
16 936 520
225
75 273
4.
Francúzska republika
66 808 385
925
72 225
5.
Poľská republika
37 999 494
560
67 856
6.
Talianska republika
60 802 085
951
63 935
7.
Slovenská republika
5 424 050
100
54 240
8.
Belgické kráľovstvo
11 285 721
210
53 742
9.
Maďarsko
9 844 686
199
49 471
10.
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
65 138 232
1447
45 016
11.
Portugalská republika
10 348 648
230
44 994
12.
Rumunsko
19 832 389
514
38 584
13.
Česká republika
10 551 219
281
37 549
14.
Grécka republika
10 823 732
300
36 079
15.
Rakúska republika
8 611 088
244
35 291
16
Dánske kráľovstvo
5 676 002
179
31 710
17.
Bulharská republika
7 177 991
240
29 908
18.
Švédske kráľovstvo
9 798 871
349
28 077
19.
Chorvátska republika
4 224 404
151
27 976
20.
Fínska republika
5 482 013
200
27 410
21.
Írsko
4 640 703
218
21 288
22.
Cyperská republika
1 165 300
56
20 809
23.
Litovská republika
2 910 199
141
20 640
24.
Lotyšská republika
1 978 440
100
19 784
25.
Slovinská republika
2 063 768
130
15 875
26.
Estónska republika
1 311 998
101
12 990
27.
Luxemburské veľkovojvodstvo
569 676
60
9495
28.
Maltská republika
431 333
69
6251
Poznámka:
V prípade dvojkomorových parlamentov bol do výpočtu zahrnutý celkový počet poslancov, t. j. členov hornej aj dolnej komory parlamentu.
Z uvedeného je zrejmé, že vyšší počet obyvateľov pripadajúcich na 1 poslanca parlamentu, ako je v súčasnosti v Slovenskej republike, nie je ničím výnimočným a funguje v mnohých členských štátoch Európskej únie bez akýchkoľvek problémov.
Predložený návrh má jednoznačne pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sa znižuje zo súčasných 150 na 100.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť ústavného zákona odo dňa, kedy skončí volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky plynúce v čase nadobudnutia platnosti tohto ústavného zákona alebo odo dňa rozpustenia Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období plynúcom v čase nadobudnutia platnosti tohto ústavného zákona.