NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., 9/1999 Z. z., 90/2001 Z. z., 140/2004 Z. z., 323/2004 Z. z., 463/2005 Z. z., 92/2006 Z. z., 210/2006 Z. z., 100/2010 Z. z., 356/2011 Z. z., 232/2012 Z. z., 161/2014 Z. z., 306/2014 Z. z., 427/2015 Z. z., 44/2017 Z. z., 71/2017 Z. z., 137/2017 Z. z., 99/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V Čl. 73 ods. 1 sa slovo „150“ nahrádza slovom „100“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť v deň, kedy skončí volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky plynúce v čase nadobudnutia platnosti tohto ústavného zákona alebo v deň rozpustenia Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období plynúcom v čase nadobudnutia platnosti tohto ústavného zákona.