DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Navrhuje sa rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, o účel podpora miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu.
Miestna a regionálna kultúra predstavuje významnú súčasť celoštátnej kultúry, napriek tomu sa javí jej podpora zo strany štátu ako nie úplne dostatočná. V mestách a obciach sa množstvo obyvateľov vo všetkých vekových kategóriách angažuje v rôznych záujmovo-umeleckých telesách, skupinách, súboroch, voľno-časových zoskupeniach a záujmových združeniach zameraných na rôzne oblasti umenia a kultúry. Ide o jednotlivcov alebo rôznorodé zoskupenia, ktoré majú viac alebo menej profesionálny charakter, často vznikajú na báze dobrovoľnosti a ich primárnym cieľom je napĺňanie potreby sebarealizácie ich členov. Popritom však plnia aj významnú umeleckú, výchovnú a sociálnu funkciu v danej obci alebo regióne. Nezriedka z takýchto zoskupení vzídu aj budúci profesionálni umelci. Z pohľadu predkladateľa si preto táto oblasť kultúry zaslúži väčšiu pozornosť a podporu zo strany štátu. Podpora bude spočívať vo forme poskytovania dotácií uvedeným subjektom alebo jednotlivcom na účel zakúpenia alebo obstarania ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov, potrieb pre tvorbu výtvarníkov, atď.
Obnova knižníc a knižničného fondu bude zmeraná na podporu rozvoja verejných knižníc. Nový dotačný titul napĺňa Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 2020. Podpora bude zmeraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a nemá sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh je v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Dopĺňajú sa nové účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry: podpora miestnej a regionálnej kultúry a obnova knižníc a knižničného fondu.
Cieľom nového dotačného titulu je podporiť miestne umelecké a iné kultúrne zoskupenia, subjekty a jednotlivcov, napríklad folklórne súbory, spevácke súbory, spevákov, hudobné skupiny, tanečné súbory, ochotnícke divadlá, zoskupenia alebo jednotlivcov zaoberajúcich sa umelecko-remeselnou výrobou alebo výtvarnou činnosťou vo forme poskytnutia dotácie zo strany štátu- ministerstva kultúry. Podpora bude spočívať v prideľovaní finančných prostriedkov uvedeným subjektom a jednotlivcom napríklad na účel zakúpenia alebo výroby nových ľudových krojov, úpravy existujúcich krojov, nákup kostýmov pre tanečné zoskupenia alebo ochotnícke divadlá, nákup hudobných nástrojov pre ľudové skupiny, iné hudobné skupiny alebo jednotlivcov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu umelecko-remeselných výrobkov alebo prostriedkov potrebných pre výtvarníkov.
Druhý nový dotačný titul bude zameraný na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb, napríklad na zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia. Poskytnuté dotácie budú zamerané aj na nákup knižničného fondu.
K bodu 2
Vzhľadom na § 6a ods. 3, v ktorom sa uvádzajú kultúrne poukazy, ale v celom zákone nie je definícia tohto pojmu vysvetlená, sa navrhovaným ustanovením tento nedostatok odstraňuje.
K bodu 3
Ustanovuje sa, ktoré subjekty budú môcť požiadať o poskytnutie dotácie na účel podpory miestnej a regionálnej kultúry. Pôjde o tieto nepodnikateľské subjekty: fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vyšší územný celok alebo obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky. Dotáciu bude možné poskytnúť aj umeleckému súboru, folklórnemu súboru, speváckemu súboru, hudobnému súboru alebo tanečnému súboru, skupine alebo telesu, a to prostredníctvom fyzickej osoby. Môže ňou byť napríklad člen súboru, skupiny alebo telesa, alebo príbuzný, známy člena, ak pôjde o detské súbory, atď.
K bodu 4
Navrhuje sa zrušenie lehoty na zverejnenie výzvy ministerstvom kultúry. Zákonom č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 novelizuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Na základe tejto novely zákona o rozpočtových pravidlách dochádza k zníženiu administratívnej záťaže u žiadateľa o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“), ktorý nebude musieť preukazovať splnenie niektorých podmienok na poskytnutie dotácie (nebude predkladať potvrdenie od správcu
dane, od Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne). Splnenie týchto podmienok si overí samotný poskytovateľ dotácie, v tomto prípade ministerstvo kultúry.
K bodu 5
Návrh novely ustanovuje, čo obsahovať žiadosť o poskytnutie dotácie a povinnosť žiadateľa priložiť k žiadosti prílohy, ktoré uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí. Ministerstvo kultúry pristúpilo k úprave odseku z dôvodu flexibilnosti predkladaných príloh vzhľadom širokú paletu účelov poskytovaných dotácií.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu od 1. januára 2020.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Miestna a regionálna kultúra predstavuje významnú súčasť celoštátnej kultúry, napriek tomu sa javí jej podpora zo strany štátu ako nie úplne dostatočná. V mestách a obciach sa množstvo obyvateľov vo všetkých vekových kategóriách angažuje v rôznych záujmovo-umeleckých telesách, skupinách, súboroch, voľno-časových zoskupeniach a záujmových združeniach zameraných na rôzne oblasti umenia a kultúry. Ide o jednotlivcov alebo rôznorodé zoskupenia, ktoré majú viac alebo menej profesionálny charakter, často vznikajú na báze dobrovoľnosti a ich primárnym cieľom je napĺňanie potreby sebarealizácie ich členov. Popritom však plnia aj významnú umeleckú, výchovnú a sociálnu funkciu v danej obci alebo regióne. Nezriedka z takýchto zoskupení vzídu aj budúci profesionálni umelci. Z pohľadu predkladateľa si preto táto oblasť kultúry zaslúži väčšiu pozornosť a podporu zo strany štátu.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Navrhuje sa rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, a to o podporu miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu.
Podpora bude spočívať vo forme poskytovania dotácií uvedeným subjektom alebo jednotlivcom na účel zakúpenia alebo obstarania ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov, potrieb pre tvorbu výtvarníkov, atď.
Obnova knižníc a knižničného fondu bude zmeraná na podporu rozvoja verejných knižníc.
Nový dotačný titul napĺňa Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 2020. Podpora bude zmeraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
- miestne umelecké a iné kultúrne zoskupenia, subjekty a jednotlivci, napríklad folklórne súbory, spevácke súbory, speváci, hudobné skupiny, tanečné súbory, ochotnícke divadlá, zoskupenia,
- jednotlivci zaoberajúci sa umelecko-remeselnou výrobou alebo výtvarnou činnosťou
- verejné knižnice
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Neboli zvažované alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Materiál sa netýka transpozície práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania.
Materiál nebol predmetom PPK.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve – Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Nie predkladaným návrhom zákona dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie: Úplný.