1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........ 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 61 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou podľa osobitných predpisov24a) (ďalej len „policajný duchovný“) môže mať pridelenú alebo môže použiť
2
zbraň iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak to okolnosti vyžadujú, je policajnému duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
24a) Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), čl. 8 Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 255/2016 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 43 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou podľa osobitných predpisov11a) (ďalej len „väzenský duchovný“) môže mať pridelenú alebo môže použiť strelnú zbraň iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak to okolnosti vyžadujú, je väzenskému duchovnému bez pridelenej strelnej zbrane poskytnutá primeraná ochrana.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), čl. 8 Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.“.
2. V § 44 ods. 2 sa doterajší odkaz 11a označuje ako odkaz 11aa a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 11aa.
3
Čl. III
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/ 2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z. zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 494/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 99/2014 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou podľa osobitných predpisov28) (ďalej len „vojenský duchovný“) môže mať pridelenú alebo môže použiť vojenskú zbraň iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak to okolnosti vyžadujú, je vojenskému duchovnému bez pridelenej vojenskej zbrane poskytnutá primeraná ochrana.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), čl. 8 Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 10. apríla 2020.