PREDKLADACIA SPRÁVA
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1846 z 23. septembra 2005, v znení neskorších aktualizácií, vzala na vedomie návrh vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a (ďalej len „vojenské zastúpenie“) a vyslovila súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia.
Cieľom predloženého materiálu je aktualizácia vojenského zastúpenia, ktorá v súvislosti s procesom adaptácie veliteľskej štruktúry NATO zohľadňuje doplnenie štruktúr o Divíziu pre spoluprácu s Ukrajinou v Kyjeve/ Ukrajina a Veliteľstvo stálej spoločnej logistickej podpornej skupiny v Ulme/ Nemecká spolková republika. Návrhom sa zároveň ruší vojenské zastúpenie vo Veliteľstve mnohonárodnej bojovej skupiny pod vedením Kanady v Adaži/Lotyšská republika z dôvodu, že vyčlenený personál bol dňom nasadenia príspevku do Posilnenej predsunutej prítomnosti zaradený do štruktúry slovenského kontingentu pôsobiaceho v Lotyšskej republike.
Materiál sa predkladá v súlade s čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého podlieha súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky každé vyslanie príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, ak toto vyslanie nepatrí podľa Ústavy Slovenskej republiky do vymedzenej právomoci vlády Slovenskej republiky.
Uvedeným materiálom sa nezvyšujú tzv. celkové mandátové počty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zastúpení mimo územia Slovenskej republiky. Navrhovaná zmena štruktúr vojenského zastúpenia nemá vplyv na doterajší reálny počet príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na uvedený účel. Navýšenie tohto reálneho počtu z 86 na 110 však bude realizované, výhradne v rozsahu schválených mandátových počtov, aj v dôsledku navýšenia vojenského zastúpenia v Národnom styčnom tíme ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve pre transformáciu (ACT) v Norfolku/Spojené štáty americké s poverením zastupovať Slovenskú republiku aj v Koaličnom koordinačnom centre (CCC) v Tampe /Spojené štáty americké. Dôvodom je, že prostredníctvom plnenia úloh v uvedenej štruktúre bude zabezpečená koordinácia prípravy a príprava pilotov F-16.
Z uvedeného dôvodu, že materiál nepresahuje tzv. mandátový počet príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky nemá predložený návrh žiadny finančný vplyv a výdavky súvisiace s predloženou aktualizáciou vojenského zastúpenia v plnej miere zabezpečené v rozpočte kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
S predloženým návrhom vyslovila súhlas Bezpečnostná rada Slovenskej republiky a nadväzne po prerokovaní ho schválila vláda Slovenskej republiky na svojom 169. rokovaní 11. septembra 2019 uznesením č. 438/2019.