VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-16933/2019
Národnej rady
Slovenskej republiky
1666
Návrh
na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
A.berie na vedomie
návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia;
podľa článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky
B.vyslovuje súhlas
s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, . septembra 2019