1
zo 17. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z.,
2
zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Na účely tohto zákona sa za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe
a)dohody o brigádnickej práci študentov považuje aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku,
b)dohody o pracovnej činnosti považuje aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.“.
2.Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 60a
Výchova dieťaťa
(1) Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa
a)najmenej desať rokov,
b)najmenej päť rokov, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
c)od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,
d)najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.
(2) Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu
a)svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo
b)prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.
(3) Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v plnom rozsahu; posudzovanie splnenia podmienky osobnej starostlivosti o dieťa a odsek 5 tým nie sú dotknuté.
(4) Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje fyzická osoba do nadobudnutia jej plnoletosti, ktorá je
a)vlastné dieťa poistenca,
b)osvojené dieťa poistenca,
c)dieťa zverené poistencovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na
3
základe rozhodnutia príslušného orgánu.
(5) To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému poistencovi.“.
3.V § 65 odsek 2 znie:
„(2) Dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného po roku 1957, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy č. 3b.“.
4.V § 65 sa vypúšťajú odseky 3 až 8.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.V § 65 ods. 3 a 4 sa slová „odsekov 3 až 8“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
6.§ 65a vrátane nadpisu znie:
㤠65a
Nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku
(1) Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky
a)dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
b)priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.
(2) Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie splnenia podmienok podľa osobitných predpisov55aa) je dovŕšenie dôchodkového veku, právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55aa znie:
55aa) Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.§ 73 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na určenie obdobia od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku sa pri určení dôchodkového veku výchova dieťaťa nezohľadňuje.“.
4
8.V § 82b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, je dlhšie ako obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, započítava sa do obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 postupne aj po dovŕšení dôchodkového veku poistenca.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
9.V § 179 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) určovať na žiadosť dôchodkový vek poistenca,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95b sa vypúšťa.
10.V poznámke pod čiarou k odkazu 100ab sa vypúšťajú slová „o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
11.V poznámke pod čiarou k odkazu 100ad sa vypúšťajú slová „o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
12.Nad § 293ej sa vkladá nadpis, ktorý znie:
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020“.
13. Nadpis § 293ej sa vypúšťa.
14. Za § 293ej sa vkladá § 293ek, ktorý znie:
㤠293ek
(1) Ak bol poistenkyni pred 1. januárom 2020 priznaný predčasný starobný dôchodok bez zohľadnenia výchovy dieťaťa, Sociálna poisťovňa rozhodne o sume predčasného starobného dôchodku najneskôr do 31. decembra 2020. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku v sume podľa prvej vety vzniká najskôr od 1. januára 2020.
(2) Suma invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2020, sa určuje podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2020.“.
15.Za § 293ek sa vkladá § 293el, ktorý znie:
㤠293el
Ustanovenie § 4a sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.“.
5
16.Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a a 3b, ktoré znejú:
„Príloha č. 3a
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
rok narodenia poistenca
muž
žena
žena, ktorá vychovala jedno dieťa
žena, ktorá vychovala dve deti
žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti
žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí
1943 a menej
60r
57r
56r
55r
54r
53r
1944
60r 9m
57r
56r
55r
54r
53r
1945
61r 6m
57r
56r
55r
54r
53r
1946
62r
57r
56r
55r
54r
53r
1947
62r
57r 9m
56r
55r
54r
53r
1948
62r
58r 6m
56r 9m
55r
54r
53r
1949
62r
59r 3m
57r 6m
55r 9m
54r
53r
1950
62r
60r
58r 3m
56r 6m
54r 9m
53r
1951
62r
60r 9m
59r
57r 3m
55r 6m
53r 9m
1952
62r
61r 6m
59r 9m
58r
56r 3m
54r 6m
1953
62r
62r
60r 6m
58r 9m
57r
55r 3m
1954
62r
62r
61r 3m
59r 6m
57r 9m
56r
1955
62r 76d
62r 76d
62r 76d
60r 3m
58r 6m
56r 9m
1956
62r 139d
62r 139d
62r 139d
61 r
59r 3m
57r 6m
1957
62r 6m
62r 6m
62r 6m
61r 9m
60 r
58r 3m
1958
62r 8m
62r 8m
62r 7m
62r 1m
60r 9m
59r
1959
62r 10m
62r 10m
62r 8m
62r 5m
61r 6m
59r 9m
1960
63r
63r
62r 10m
62r 9m
61r 10m
60r 6m
1961
63r 2m
63r 2m
63r
63 r
62r 2m
61r 3m
1962
63r 4m
63r 4m
63r 2m
63 r
62r 6m
61r 7m
1963
63r 6m
63r 6m
63r 4m
63 r
62r 6m
61r 11m
1964
63r 8m
63r 8m
63r 6m
63 r
62r 6m
62r 3m
1965
63r 10m
63r 10m
63r 6m
63 r
62r 6m
62r 6m
1966 a viac
64r
64r
63r 6m
63 r
62r 6m
62r 6m
kde
r je rok,
m je mesiac,
d je deň.
Príloha č. 3b
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
rok narodenia poistenca
muž, ktorý vychoval jedno dieťa
muž, ktorý vychoval dve deti
muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí
1958
62r 8m
62r 8m
62r 6m
1959
62r 10m
62r 10m
62r 6m
1960
63r
63r
62r 6m
6
1961
63r 2m
63r
62r 6m
1962
63r 4m
63r
62r 6m
1963 a viac
63r 6m
63r
62r 6m
kde
r je rok,
m je mesiac.“.
Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10b ods. 1 písmeno a) znie:
„a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov
1.z dohody o brigádnickej práci študentov,
2.zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
3.z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
4.z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku,
5.zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového
7
zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
6.z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)“.
2.Za § 38es sa vkladá § 38et, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38et
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ustanovenie § 10b ods. 1 písm. a) druhého bodu a piateho bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky