1
z 18. septembra 2019
o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
§ 1
Fond na podporu športu
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel podpory a rozvoja
a)športu mládeže,
b)vrcholového športu,
c)športovej reprezentácie Slovenskej republiky,
d)športu pre všetkých,
e)športu zdravotne postihnutých.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Činnosť fondu
Fond vykonáva tieto činnosti
a)vytvára podmienky na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „projekt”) na účel podľa § 1 ods. 1,
b)monitoruje podporené projekty,
c)podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike,
d)spolupracuje s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,
e)spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu,
2
f)kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt („ďalej len prijímateľ”),
g)uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.
§ 3
Orgány fondu
Orgánmi fondu sú
a)správna rada,
b)dozorná rada.
§ 4
Správna rada
(1)Správna rada je najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie zverené do pôsobnosti dozornej rady.
(2)V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.
(3)Správna rada
a)schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,
b)schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,
c)schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva”),
d)schvaľuje štatút fondu,
e)schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií a ďalšie vnútorné predpisy fondu, okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
f)rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí
g)vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
h)schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
i)schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,
j)schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu,
k)rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
l)rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,2 )
m)rozhoduje o návrhoch podľa § 8 ods. 2 písm. g) a vyjadruje sa k stanoviskám dozornej rady,
n)rozhoduje o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ak nie zverené do pôsobnosti dozornej rady.
1) § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3
§ 5
Zloženie správnej rady a členstvo v správnej rade
(1) Správna rada 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”).
(2)Vláda vymenúva a odvoláva
a)predsedu správnej rady a dvoch členov správnej rady na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister”),
b)jedného člena správnej rady na návrh predsedu vlády,
c)jedného člena správnej rady na návrh združenia miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu,3)
d)podpredsedu a dvoch členov správnej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru, z ktorých aspoň jeden je zástupcom športovcov,
e)jedného člena správnej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru,
f)jedného člena správnej rady na návrh Slovenského futbalového zväzu,
g)jedného člena správnej rady na návrh Slovenského zväzu ľadového hokeja.
(3)Za člena správnej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)je občanom Slovenskej republiky,
b)má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)je bezúhonná,
e) najmenej trojročnú riadiacu prax v oblasti športu alebo najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti športu.
(4)K návrhu na vymenovanie člena správnej rady sa prikladá
a)štruktúrovaný životopis,
b)doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. e),
c)písomný súhlas s navrhnutím za člena správnej rady.
(5)Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 2 písm. b) g) na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov správnej rady v potrebnom počte, vláda vymenuje členov správnej rady na návrh ministra.
(6)Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou
a)prezidenta Slovenskej republiky,
b)poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)člena vlády Slovenskej republiky,
d)hlavného kontrolóra športu,
e)generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva školstva,
f)predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)prokurátora,
i)sudcu,
3) § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
4
j)člena dozornej rady.
(7)Člen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi správnej rady zmenu skutočností podľa odsekov 3 a 6; predseda správnej rady zmenu skutočností podľa odsekov 3 a 6 oznámi predsedovi vlády.
(8)Členovi správnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 6
Funkčné obdobie člena správnej rady
(1)Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov.
(2)Funkčné obdobie člena správnej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku funkcie člena správnej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
(3)Členstvo v správnej rade sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)stratou bezúhonnosti, alebo
f)obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(4)Vláda odvolá člena správnej rady, ak
a)porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu alebo
b)vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 5 ods. 6.
(5)Vláda môže odvolať člena správnej rady na návrh predsedu správnej rady, ak sa člen správnej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady.
(6)Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) f), nový člen správnej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.
§ 7
Zasadnutie a rokovanie správnej rady
(1)Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady.
(2)Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. Na prijatie štatútu fondu,
5
rokovacieho poriadku správnej rady a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
(3)Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda správnej rady najmenej raz za kalendárny mesiac. Predseda správnej rady je povinný zvolať zasadnutie správnej rady, ak o to požiadajú najmenej traja členovia správnej rady alebo dozorná rada.
(4)Rokovanie správnej rady riadi predseda správnej rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady.
(5)Zasadnutie správnej rady je verejné, ak správna rada nerozhodla, že jej zasadnutie je neverejné.
(6)Z každého rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania správnej rady sa zverejňuje do 10 dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.
(7)Podrobnosti o zasadnutí, rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok správnej rady.
§ 8
Dozorná rada
(1)Dozorná rada je kontrolný orgán fondu.
(2)Dozorná rada
a)dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu,
b)vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
c)vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade,
d)vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,
e)vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu pred rozhodnutím správnej rady,
f)oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g)podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h)schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
(3)Členovia dozornej rady oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Predseda správnej rady je povinný poskytnúť takéto doklady členom dozornej rady bezodkladne.
(4)Predseda dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady a je oprávnený sa zúčastniť na zasadnutiach odborných komisií, bez práva hlasovať.
6
§ 9
Zloženie dozornej rady a členstvo v dozornej rade
(1)Dozorná rada má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.
(2)Minister vymenúva a odvoláva
a)predsedu dozornej rady,
b)dvoch členov dozornej rady,
c)jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru,
d)jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru.
(3)Ak osoby oprávnené podať návrh podľa odseku 2 písm. c) a d) na základe výzvy ministerstva školstva v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov dozornej rady v potrebnom počte, minister vymenuje členov dozornej rady aj bez návrhu.
(4)Za člena dozornej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)je bezúhonná,
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo,
d)má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.
(5)K návrhu na vymenovanie člena dozornej rady sa prikladá
a)doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)štruktúrovaný životopis,
c)doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),
d)písomný súhlas s navrhnutím za člena dozornej rady.
(6)Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje § 5 ods. 6 písm. a) i). Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná aj s členstvom v správnej rade a odborných komisiách.
(7)Člen dozornej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 predsedovi dozornej rady; predseda dozornej rady zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 oznámi ministrovi.
(8)Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 10
Funkčné obdobie člena dozornej rady
(1)Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť rokov.
(2)Funkčné obdobie člena dozornej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni zániku funkcie člena dozornej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
(3)Členstvo v dozornej rade sa skončí
7
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)stratou bezúhonnosti, alebo
f)obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(4)Minister odvolá člena dozornej rady, ak
a)porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu, alebo
b)vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej rady podľa § 9 ods. 6.
(5)Minister môže odvolať člena dozornej rady na návrh predsedu dozornej rady, ak sa člen dozornej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach dozornej rady.
(6)Ak sa členstvo v dozornej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) f), nový člen dozornej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena dozornej rady, ktorého vo funkcii nahradil.
§ 11
Kancelária
(1)Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.
(2)Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, predkladá žiadosti odborným komisiám na posúdenie a zabezpečuje evidenciu údajov v Informačnom systéme športu.
§ 12
Odborné komisie
(1) Na posudzovanie žiadostí fond zriaďuje odborné komisie podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu.
(2) Odborné komisie posudzujú žiadosti a odporúčajú správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytnutý na konkrétny projekt.
(3)Odborné komisie predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok a spolupracujú pri príprave výziev.
(4)Podrobnosti o zasadnutiach a rokovaní odborných komisií upravujú rokovacie poriadky jednotlivých odborných komisií.
8
§ 13
Členstvo v odbornej komisii
(1)Odborné komisie majú najmenej troch členov. Predsedom odbornej komisie je vždy člen správnej rady.
(2)Za člena odbornej komisie môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti športu,
b)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)je bezúhonná.
(3)Funkčné obdobie člena odbornej komisie je päť rokov. Funkčné obdobie člena odbornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni zániku funkcie člena odbornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
(4)Funkcia člena odbornej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu správnej rady a funkciou člena dozornej rady.
(5)Funkcia člena odbornej komisie sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)odvolaním z funkcie,
c)vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady,
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)stratou bezúhonnosti, alebo
f)obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(6)Člena odbornej komisie správna rada môže odvolať aj bez uvedenia dôvodu.
§ 14
Spoločné ustanovenia k členstvu v orgánoch fondu a v odborných komisiách
(1)Člen správnej rady, člen dozornej rady a člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa uprednostnenia osobného záujmu pred verejným záujmom.
(2)Členstvo v správnej rade, členstvo v dozornej rade a členstvo v odborných komisiách je nezastupiteľné.
(3)Člen správnej rady, člen dozornej rady a člen odbornej komisie je v pracovnoprávnom vzťahu k fondu. Na pracovnoprávny vzťah člena odbornej komisie k fondu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.
9
Poskytovanie príspevku na projekt
§ 15
Všeobecné ustanovenia
(1)Príspevok na projekt sa poskytuje na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu najmenej 30 dní pred termínom na doručenie žiadostí. Výzva obsahuje najmä
a)vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,
b)konkrétne podmienky poskytnutia príspevku na projekt, vrátane maximálnej výšky príspevku na projekt,
c)vzor žiadosti,
d)doklady, ktoré sú prílohou žiadosti,
e)termín na doručenie žiadostí,
f)okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len
„žiadateľ”),
g)časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.
(2)Fond môže ako podmienku poskytnutia príspevku na projekt určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že na financovanie športovej činnosti, na ktorú požaduje finančné prostriedky, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad poskytovania príspevku na projekt a priorít podpory športu.
(3)O poskytnutí príspevku na projekt rozhodne správna rada do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti na základe odporúčania odbornej komisie a po posúdení súladu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.4) Správna rada rozhodne o
a)poskytnutí príspevku na projekt, alebo
b)neposkytnutí príspevku na projekt.
(4)Rozhodnutie správnej rady podľa odseku 3 fond zverejní na svojom webovom sídle a v Informačnom systéme športu. Rozhodnutie podľa odseku 3 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia príspevku na projekt. Ak správna rada rozhodne inak, ako jej odporučila odborná komisia, svoje rozhodnutie odôvodní.
(5)Na príspevok na projekt nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nie je možné odvolanie.
(6)Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve o príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „zmluva”).
(7)Príspevok na projekt nemožno poskytnúť na
a)krytie straty,
b)úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
e)úhradu daní a sankčných odvodov,
4) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
10
f)úhradu pokút.
(8)Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na projekt alebo jeho časť v určenej lehote, ak
a)ho použil v rozpore s dohodnutým účelom,
b)stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5) alebo
c)porušil povinnosť uvedenú v zmluve.
(9)Kontrolu použitia príspevku na projekt, dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór športu.
(10)Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.6)
§ 16
Žiadateľ
(1)Žiadateľom môže byť športovec, športový odborník, športová organizácia a obec.
(2)Príspevok na projekt je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)je zapísaný v Informačnom systéme športu,
b)má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5)
c)je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
d)predložil vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,
e)vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8,
f)uhradil administratívny poplatok podľa § 18.
(3)Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok na projekt, nesmie previesť príspevok na projekt na inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu.
(4)Žiadateľom nemôže byť
a)člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo ich blízka osoba,
b)právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo im blízka osoba.
§ 17
Predkladanie a posúdenie žiadostí
(1)Žiadateľ v žiadosti uvedie, na aký účel a v akej sume žiada príspevok na projekt.
(2)Prílohou žiadosti je
a)popis projektu a účelu projektu,
b)celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)doklad o splnení podmienky podľa
§ 15 ods.
2, ak sa vyžaduje,
5) § 66 a 67 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11
d)doklad o zriadení platobného účtu7) žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý žiadateľ žiada poukázať príspevok na projekt,
e)potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 18,
f)iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti uvedené vo výzve.
(3)Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.8)
(4)Po doručení žiadosti kancelária overí, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16, či je žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2.
(5)Ak žiadosť nie je správne vyplnená, je neúplná, alebo iné formálne nedostatky, kancelária písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo na opravu žiadosti.
(6)Ak žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo neodstránil nedostatky v lehote podľa odseku 5, kancelária vyradí žiadosť z posudzovania a túto skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi.
(7)Žiadosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 4, postúpi kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie.
(8)Odborná komisia v rámci procesu posudzovania žiadostí preskúma aj úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania príspevku na projekt schválenými správnou radou.
Ak podľa predloženého rozpočtu projektu odborná komisia zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania príspevku na projekt schválenými správnou radou, neodporučí správnej rade poskytnutie príspevku na projekt.
(9)Odborná komisia žiadosť s jej písomným hodnotením predkladá správnej rade na rozhodnutie.
§ 18
Administratívny poplatok
(1)Za spracovanie žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.
(2)Administratívny poplatok je nevratný.
(3)Administratívny poplatok sa platí vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.
7) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12
§ 19
Zmluva
(1)Príspevok na projekt sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi fondom a žiadateľom.
(2)Zmluva obsahuje
a)identifikačné údaje zmluvných strán,
b)bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
c)výšku schváleného príspevku na projekt,
d)účel, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,
e)podmienky a termín použitia príspevku na projekt,
f)termín vyúčtovania príspevku na projekt,
g)termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú,
h)termín poukázania výnosov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú,
i)podmienky poskytnutia príspevku na projekt, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,
j)spôsob kontroly použitia príspevku na projekt,
k)výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu príspevku na projekt spolufinancovanie vyžaduje,
l)záväzok používať dlhodobý majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok na projekt, na športový účel, a to aj ak nastane prevod vlastníctva počas zmluvne určeného obdobia,
m)sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
n)ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím príspevku na projekt.
§ 20
Športový poukaz
(1)Fond môže poskytnúť príspevok na športový poukaz na základe schváleného projektu,
ktorého účelom je podpora športu mládeže.9)
(2)Hodnotu športového poukazu pre konkrétnu výzvu schvaľuje správna rada v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov určených na projekt podľa odseku 1.
(3)Žiadateľa, ktorého projekt podľa odseku 1 správna rada schválila, fond zapíše do zoznamu
poskytovateľov športových poukazov, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v
Informačnom systéme športu.
(4)Správna rada môže rozhodnúť, že pomernú časť hodnoty športového poukazu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá športový poukaz využíva; v rozhodnutí zároveň určí výšku takto uhrádzanej pomernej časti hodnoty športového poukazu.
9) § 3 písm. n) zákona č. 440/2015 Z. z.
13
(5)Na poskytnutie športového poukazu nárok každé dieťa, ktoré spĺňa podmienku vekovej
hranice určenú rozhodnutím správnej rady. Výška nárokovateľnej sumy je určená
rozhodnutím správnej rady v závislosti od objemu finančných prostriedkov určených na
príspevok na športový poukaz a počtu detí, ktoré spĺňajú podmienku podľa prvej vety.
Financovanie a hospodárenie fondu
§ 21
(1)Fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.10)
(2)Príjmy fondu tvoria najmä
a)príspevok z rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa § 22,
b)sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
c)príjmy z úrokov,
d)vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom,
e)administratívne poplatky podľa § 18,
f)dary a príspevky od iných osôb,
g)príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. g),
h)príjmy z podnikateľskej činnosti,
i)iné príjmy.
(3) Finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu11) za vyčerpané na určený účel.
(4)Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona a na vlastnú prevádzku podľa rozpočtu schváleného správnou radou. Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.
(5)Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
(6)Fond je povinný použiť na podporu športu najmenej 95 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).
(7)Fond je oprávnený na vlastnú prevádzku použiť najviac 5 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).
(8)Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.12) Účtovná závierka a výročná správa fondu musia byť overené audítorom13) a po schválení správnou radou musia byť
10) § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14
zverejnené najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok14) najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
(9)Výročná správa fondu obsahuje
a)prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu,
b)prehľad poskytnutých finančných prostriedkov,
c)zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
d)stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e)ďalšie údaje určené správnou radou.
(10)Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak. Fond môže vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitným predpisom.2)
(11)Hospodárenie s prostriedkami fondu podlieha kontrole podľa osobitného predpisu.15)
§ 22
Príspevok do fondu
(1)Ministerstvo školstva poskytuje fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur najneskôr do 31. januára.
(2)Ministerstvo školstva poskytuje fondu príspevok podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí príspevku.
Spoločné ustanovenia
§ 23
(1)Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov je fond oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo platobného účtu a ostatné údaje potrebné na plnenie úloh fondu.
(2)Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)
(3)Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)
(4)Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
13) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15) Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
15
(5)Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.17) Údaje fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
§ 24
(1)Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)Vláda vymenuje členov správnej rady najneskôr do 30. novembra 2019.
(2)Minister vymenuje členov dozornej rady najneskôr do 30. novembra 2019.
(3)Ministerstvo školstva poskytne fondu najneskôr do 30. novembra 2019 mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200 000 eur.
(4)Predseda správnej rady zvolá prvé zasadnutie správnej rady najneskôr do 15. decembra 2019.
(5)Správna rada schváli štatút fondu najneskôr do 15. januára 2020.
(6)Predseda správnej rady vymenuje členov odborných komisií najneskôr do 31. januára 2020.
Čl. II
17) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slová „môže byť len“ vkladajú slová „Slovenský olympijský a športový výbor,“.
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.8aac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aac znie:
8aac) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 38ei ods. 2 sa slová „predpisu64)“ nahrádzajú slovami „predpisu8aac)“.
Čl. IV
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
17
1.V § 23 ods. 6 písm. d) sa za slová „na účel zamestnania“ vkladajú slová „spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32“.
2.V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa odseku 1 písm. c), policajný útvar udelí prechodný pobyt na predpokladané obdobie trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,54a) najviac však na päť rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
54a) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 31 ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
4.V § 31 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
5.V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.
6.V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
7.V § 32 ods. 5 písmeno i) znie:
„i) zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,54a) potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 písm. c),“.
8.§ 115 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Športová organizácia je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.
9.V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) športová organizácia, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 16.“.
Čl. V
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 228/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zaradenej“ vkladajú slová „v čase získania príslušnej medaily alebo dodatočne“ a vypúšťajú sa slová „ktoré bezprostredne predchádzali majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy,“.
ČI. VI
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
18
1.Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prílohy č. 1 nahrádzajú slovami „Slovenský olympijský a športový výbor“ v príslušnom tvare.
2.V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo „súťaž“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo“.
3.V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.
4.V § 3 písm. u) sa za slovo „reprezentantov“ vkladajú slová „a zoskupení v individuálnych športoch“.
5.V § 6 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.
(5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.
(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.
6.V § 6 odsek 9 znie:
„(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.
7.V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „obzvlášť závažný“.
8. V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo”.
19
9.V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
10.V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) trestný čin podľa písmen a) c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.“.
11.V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
,,c) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“.
12. V § 9 ods. 4 písm. a) sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „250 000“.
13. V § 9 ods. 4 písm. b) sa číslo „400 000“ nahrádza číslom „800 000“.
14.V § 20 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slová „štatutárnom orgáne“ vkladá čiarka a slová „kontrolnom orgáne“.
15.V § 50 odsek 4 znie:
„(4) Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že
a)sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.
16.V § 60 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu.27a)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) § 15 ods. 9 zákona č. .../2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
17.V § 65 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
18.V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
,,h) zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.
19.V § 68 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Váhy navrhnuté národným športovým zväzom schvaľuje ministerstvo školstva.“ .
20.V § 68 ods. 6 sa slová „písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76” nahrádzajú slovami „písm. a) alebo ods. 4”.
21.V § 69 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
20
22.V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať použitie príspevku uznanému športu za športové kluby, ktorým rozdelil príspevok uznanému športu podľa odseku 4.“.
23.V § 75 odsek 2 znie:
„(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je
a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,
b) plnenie úloh verejného záujmu v športe.“.
24.V § 75 odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému športovec príslušnosť, národnej športovej organizácii, ku ktorej športovec príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku. Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.“.
25.§ 76 sa vypúšťa.
26.V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.32a)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) Zákon č. .../2019 Z. z.”.
27.V § 79 ods. 5 sa za slová „športovej organizácie” vkladajú slová „alebo Fondu na podporu športu”.
28.V § 80 ods. 1 písm. d) sa za slovo „poukazu” vkladajú slová „podľa osobitného predpisu34a)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
34a) § 20 zákona č. .../2019 Z. z.”.
29.V § 80 ods. 2 písmeno r) znie:
„r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,“.
30.V § 80 ods. 11 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
31.V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa štvrtý bod.
21
Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.
32.V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a i)“.
33.V § 82 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.
34.Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82a
Register projektov podpory športu
(1)V registri projektov podpory športu sa zverejňujú
a)výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
b)žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
c)žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
d)prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
e)zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
f)rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
g)rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
h)zoznam poskytovateľov športových poukazov,
i)vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.
(2)Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) h) vykoná Fond na podporu športu do 10 dní od rozhodnutia správnej rady.
(3)Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do 10 dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.
(4)Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do 10 dní od zasadnutia správnej rady.
(5)Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.”.
35.V § 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo „získaním“ vkladajú slová „úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo“.
36.V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.
37.V § 95 ods. 7 a v § 97 ods. 6 a 10 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.
22
38.V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.
39.V § 99 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
40.Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z. z.
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU
1. Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie
a) Olympijský emblém/emblémy Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského a športového múzea v slovenskej aj anglickej verzii, tak ako ho/ich schválil Medzinárodný olympijský výbor,
b) olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského a športového výboru).
2. Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:
a) olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň a olympijské pochodne,
b) olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.
3. Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru je predmet schválenia zo strany Medzinárodného olympijského výboru v súlade s článkom 31 Olympijskej charty.“.
Čl. VII
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okresný úrad v sídle kraja údaje po ich zaslaní Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bezodkladne zlikviduje.“.
2.V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Okresný úrad v sídle kraja na základe odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 preukázateľne oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti
23
alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; okresný úrad v sídle kraja obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Okresný úrad v sídle kraja po zaslaní oznámenia príslušný odpis registra trestov bezodkladne zlikviduje.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
3.V § 15 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
4.V § 15 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
5.§ 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca sa vzťahujú odseky 3 až 5 a 11.“.
6.V § 90a sa slová „31. mája 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.
7.Doterajší text § 90a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Okresný úrad v sídle kraja zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa odseku 1 Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky najneskôr do 29. februára 2020. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne okresnému úradu v sídle kraja odpis registra trestov najneskôr do 30. júna 2020.“.
ČI. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III, čl. IV a čl. VI bodov 2 14, 19, 21 24, 29 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2020.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
24
predseda vlády Slovenskej republiky