KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
KRÁTKA INFORMÁCIA  
č. 05/2019  
PÔŽIČKY A ÚVERY POLITICKÝM STRANÁM  
V KONTEXTE PLNENIA PEŇAŽNÝCH ZÁVÄZKOV  
POLITICKEJ STRANY  
VOČI VERITEĽOVI  
Vypracoval/a: Mgr. Krisztina Csillag, Odbor Parlamentný inštitút  
Supervízor: JUDr. Ľubomír Fajták, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila: PhDr. Eva Maláčková, riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
August 2019  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov  
Kancelárie NR SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné  
poradenstvo v danej oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho  
zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je možné iba so súhlasom Parlamentného  
inštitútu a autora.  
Obsah a zadanie požiadavky sa môže v niektorých prípadoch zmeniť v priebehu  
vypracovávania odpovede na požiadavku na základe konzultácie  
so zadávateľom.  
Anotácia  
Oblasť príjmov politických strán je najcitlivejšou časťou právnej regulácie politických strán.  
Podmienky transparentnosti politických strán v rámci hospodárenia s príjmami  
z pôžičiek a úverov v podmienkach Slovenskej republiky upravuje § 22 ods. 2 a 7 zákona č.  
85/2005 Z.z. Materiál podáva informácie o podmienkach vyhlásenia konkurzu a likvidácie  
strany, ktorá nie je schopná plniť svoje peňažné záväzky voči veriteľovi.  
Kľúčové slová  
Politická strana, financovanie, veriteľ, úver, pôžička  
Politické procesy v súčasných demokraciách sa realizujú vzájomným súperením medzi  
politickými subjektami, pričom finančná dimenzia je jedným z najdôležitejších aspektov ich  
existencie a činnosti nielen pred voľbami, ale aj v období medzi nimi. S financovaním  
politických strán sú vždy spojené riziká a hrozby týkajúce sa spôsobu, akým si zaobstarávajú  
prostriedky a tiež spôsobu ich použitia.  
Na to, aby spôsob, akým sú strany financované, bolo možno označiť za demokratický, musí  
byť v súlade so zásadami rovnosti, slobody, transparentnosti, kontroly, a hoci ich právny  
poriadok danej krajiny zabezpečuje, nie vždy to postačuje k tomu, aby financovanie strán  
prebiehalo skutočne v demokratickom duchu.  
V podmienkach politického pluralizmu je financovanie politických strán cez súkromné zdroje  
chápané ako súčasť ich legitimity. Priama forma financovania v rámci tohto modelu má vo  
všeobecnosti podobu finančných poplatkov samotných členov, darov a iných bezodplatných  
plnení priaznivcov, resp. podnikateľskej činnosti danej strany.  
Oblasť príjmov politických strán je najcitlivejšou časťou právnej regulácie politických strán.  
Conditio sine qua non financovania politických strán zo súkromných zdrojov je súlad  
predmetného financovania s existujúcou legislatívou príslušného štátu. Súkromné financovanie  
politických strán môže nadobúdať v podmienkach Slovenskej republiky v zmysle zákona č.  
85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej len „zákon č. 85/2005 Z.z.)  
nasledujúce spôsoby:  
a) príjmy z členských príspevkov,  
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,  
c) príjmy z dedičstva,  
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,  
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,  
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,  
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,  
Politické strany teda môžu využiť na svoju činnosť jednak vlastné, ako aj cudzie príjmy.  
Doplnkovou formou súkromného financovania politickej strany v podmienkach Slovenskej  
republiky sú aj príjmy z pôžičiek a úverov.  
Slovenská legislatíva neupravuje podrobnejšie hornú hranicu poskytnutej pôžičky alebo úveru  
pre politické strany.  
Podmienky transparentnosti politických strán v rámci hospodárenia s príjmami z pôžičiek  
a úverov upravuje § 22 ods. 2 a 7 zákona č. 85/2005 Z.z. Strana je povinná viesť osobitnú  
evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov vrátane dátumu prijatia pôžičky alebo úveru, výšky  
pôžičky  
alebo úveru a dohodnutého termínu splatenia. V osobitnej evidencii sa uvádzajú o tom, kto  
poskytol pôžičku alebo úver údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide  
o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo  
a ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresa  
sídla. Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu  
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu –  
podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo  
obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok,  
dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná  
zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Výročná správa obsahuje osobitnú  
evidenciu o príjmoch strany z pôžičiek a úverov.  
V prípade, že strana voči veriteľovi nie je schopná plniť peňažné záväzky, môžu podať aktívne  
legitimované osoby návrh na vyhlásenie konkurzu. Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je  
prvým krokom k zahájeniu prísne formálneho spôsobu likvidácie dlžníka-politickej strany,  
ktorý je v úpadku, s cieľom dosiahnuť pre jeho veriteľov čo najvyššiu možnú mieru ich  
uspokojenia v čo najkratšom čase. V konkurze spravidla pôjde v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z.  
zároveň aj o zrušenie politickej strany. V závislosti od majetku politickej strany sa strana zruší  
buď likvidáciou alebo bez likvidácie. V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z.z. sa vstup  
strany do likvidácie zapisuje do registra strán. O zrušení strany s likvidáciou rozhoduje orgán  
strany príslušný podľa zaregistrovaných stanov, ktorý je povinný súčasne vymenovať  
likvidátora. Likvidátorom nesmie byť člen tejto strany, ak zákon č. 85/2005 Z.z. neustanovuje  
inak.1 Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, písomne oznámi likvidátor  
ministerstvu vnútra do piatich dní odo dňa zrušenia strany. K oznámeniu musí byť priložené  
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o  
zrušení strany s likvidáciou, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov  
štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať. Zápisom prechádza  
pôsobnosť štatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán. Na likvidáciu strany  
sa primerane použije § 70 až 75a Obchodného zákonníka. Ak sa strana zrušuje s likvidáciou a  
likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, podá na základe § 72 ods. 2 Obchodného  
zákonníka návrh na vyhlásenie konkurzu.2  
Vzťah medzi konkurzným konaním a likvidáciou politickej strany je ďalej primerane upravený  
v § 44 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z.z.). Ak je vyhlásený konkurz na právnickú  
osobu v likvidácii, likvidácia sa počas trvania konkurzu prerušuje. Počas trvania konkurzu  
likvidátor vykonáva svoju pôsobnosť iba v rozsahu, v akom neprešla na správcu. V tejto  
súvislosti likvidátor stráca  
1 Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, písomne oznámi likvidátor ministerstvu do piatich  
dní odo dňa zrušenia strany. K oznámeniu musí byť priložené uznesenie orgánu strany príslušného podľa  
zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany s likvidáciou, podpísané štatutárnym orgánom  
alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať. Pravosť  
podpisov musí byť osvedčená. Zápisom prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v  
registri strán.  
2 Pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu likvidátora, podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2012 likvidátor podáva  
návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka, t.j. nemá samostatnú aktívnu legitimáciu.  
5
predovšetkým právo konať vo veciach týkajúcich sa dispozície majetkom, ktorý patrí do  
podstaty.  
Aktívne legitimovaným na podanie návrhu je ďalej dlžník v predlžení, resp. osoba konajúca  
menom dlžníka. Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní,  
od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom  
predlžení.3 Povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa podľa § 11 ods. 2 zákona  
č. 7/2005 Z.z. ukladá priamo štatutárnemu orgánu, jeho členovi, prípadne zákonnému  
zástupcovi dlžníka. Znamená to, že túto povinnosť, najmä z pohľadu prípadnej zodpovednosti,  
má nielen dlžník, ale aj tieto konkrétne osoby. Týmto spôsobom zákon povinnosť podať návrh  
na vyhlásenie konkurzu zveruje konkrétnym fyzickým osobám, prostredníctvom ktorých dlžník  
konal, prípadne ktoré ho ako zákonný zástupca zastupovali, t.j. konateľovi, členom  
predstavenstva.  
Aktívne legitimovaným na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je ďalej veriteľ v zmysle  
§11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak  
môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť  
dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s  
plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto  
veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.  
Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde, čím rozumieme, že sa podáva na  
vecne a miestne príslušnom súde.  
3
V súvislosti s aktívnou legitimáciou dlžníka je dôležité uviesť, že dlžník nie je len oprávnený, t.j. aktívne  
legitimovaný, ale v určitých prípadoch aj povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Podľa právnej úpravy  
účinnej od 1. januára 2013 je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade svojho predlženia, a  
to do 30 dní od vtedy, ako sa dozvedel o predlžení. Podľa tejto právnej úpravy už dlžník nie je povinný podať návrh  
na vyhlásenie konkurzu z dôvodu platobnej neschopnosti, čím zákon riešenie platobnej neschopnosti dlžníka cestou  
konkurzu ponecháva výlučne na rozhodnutí dlžníka, resp. veriteľov, t.j. ak veritelia akceptujú dlžníkovu platobnú  
neschopnosť a sami návrh nepodajú, zákon sám nenúti, neukladá dlžníkovi povinnosť, aby takýto návrh podal.  
6
Zoznam použitých zdrojov  
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
7