KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 11/2019  
POČIATOČNÁ AKREDITÁCIA  
SÚKROMNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL  
Vypracovala: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD., Odbor Parlamentný inštitút  
Supervízor: JUDr. Ľubomír Fajták, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila: PhDr. Eva Maláčková, riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
September 2019  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR  
SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Obsah a zadanie požiadavky sa môže v niektorých prípadoch zmeniť v priebehu  
vypracovávania odpovede na požiadavku na základe konzultácie so zadávateľom.  
Anotácia  
Komparatívna analýza vychádza zo zistených údajov zo 17 európskych štátov, vrátane  
Slovenska. Jej cieľom bolo zistiť, ktorá inštitúcia v štáte môže udeľovať súhlas na zriadenie  
vysokej školy a za akých podmienok. V celom procese bolo potrebné odlíšiť (počiatočnú)  
inštitucionálnu akreditáciu, nasledovanú udelením alebo neudelením (štátneho) súhlasu na  
zriadenie vysokej školy, a ďalšie kroky hodnotenia kvality, re-akreditácie inštitúcie po určitom  
skúšobnom období, ako aj akreditáciu jednotlivých študijných odborov. Naším záujmom bolo  
predovšetkým zhodnotiť detaily o akreditácii inštitúcie a následnom súhlase na jej zriadenie.  
Kľúčové slová  
školstvo, vysoké školy, akreditácie, akreditačné agentúry, štátny súhlas  
OBSAH  
 
ÚVOD  
Úvodná požiadavka na komparatívnu analýzu národných legislatív štátov EÚ k počiatočnej  
inštitucionálnej akreditácií súkromných vysokých škôl bola spresnená v záujme možnosti  
získať konkrétny prehľad o tom, ktorá inštitúcia udeľuje štátny súhlas na ich zriadenie a za  
akých podmienok, s cieľom zistiť, v ktorých štátoch je postup čo najjednoduchší. So základnou  
formuláciou témy sme sa obrátili na Národnú kanceláriu Eurydice na Slovensku. Tá je súčasťou  
korešpondenčnej siete odborníkov na oblasť školstva európskych štátov. Prostredníctvom  
portálu CIRCABC1 položila svojim partnerom nami formulované stručné otázky:  
1. Ktorá inštitúcia vydáva (štátny) súhlas na zriadenie súkromnej vysokej školy  
/univerzity?  
(vláda, parlament, ministerstvo (školstva), akreditačná agentúra (vládna / nezávislá), iný  
subjekt).  
2. Aké sú základné podmienky, ktoré musí subjekt splniť, aby získal štátny súhlas na  
zriadenie vysokej školy / univerzity?  
Vychádzali sme z poznatkov dokopy zo 17 štátov Európy. V rámci siete odpovedalo 15 štátov,  
z toho 13 členských štátov EÚ, ďalej Island a Srbsko. Za Veľkú Britániu sme dostali odpoveď  
týkajúcu sa Anglicka. Odpovede tvoria základ komparatívnej analýzy. Tú sme doplnili  
o poznatky zo Slovenska, a tiež z Maďarska, ktoré dotazník nezodpovedalo. Ďalej sme  
vychádzali z informácií verejne dostupných na webovom sídle Eurydice2, tiež z konkrétnych  
legislatívnych noriem jednotlivých štátov, ako aj z informácií na stránkach národných agentúr  
na posudzovanie kvality a na vydávanie akreditácií vo vysokoškolskom vzdelávaní.  
Cieľom predkladaného materiálu bolo zistiť, aké sú v štátoch EÚ legislatívne podmienky na  
vznik inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské vzdelanie a ich počiatočnú inštitucionálnu  
akreditáciu podmieňujúcu (štátny) súhlas na ich zriadenie. U niektorých štátov prinášame na  
ukážku v pracovnom preklade relevantné výňatky z príslušných zákonov, ktoré problematiku  
podrobne definujú. Aj to poskytuje výpovedný prehľad v tejto problematike.  
1 CIRCABC. Dostupné na internete: https://circabc.europa.eu/ui/welcome, [cit. 20.5.2019]. Ide o portál, ktorý  
ponúka jednoduchý spôsob zdieľania informácií v Európskej komisii prostredníctvom tisícov používateľov  
a záujmových skupín. Verejne nie je skupina korešpondentov Eurydice prístupná, odpovede nám poskytla  
národná koordinátorka.  
policies/eurydice/national-description_en, [cit. 20.5.2019]. Od roku 1980 je sieť Eurydice jedným zo  
strategických mechanizmov vytvorených Európskou komisiou a členskými štátmi na podporu európskej  
spolupráce v oblasti vzdelávania. Od roku 2014 je súčasťou programu EÚ Erasmus+, pre vzdelávanie, odbornú  
prípravu, mládež a šport. Sieť sa skladá zo 42 národných jednotiek so sídlom v 38 krajinách zapojených do  
programu Erasmus+. Poskytuje rozsiahly zdroj informácií. Primárne sa zameriava na spôsob, akým je  
vzdelávanie v Európe štruktúrované a organizované na všetkých úrovniach.  
5
 
Situácia v Slovenskej republike  
V Slovenskej republike udeľuje štátny súhlas na vznik súkromnej vysokej školy vláda SR na  
návrh ministerstva školstva po odporúčaní Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké  
školstvo. Legislatíva Slovenskej republiky stanovuje v danej oblasti nasledujúce pravidlá:  
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov3  
(po novele č. 270/2018)  
ŠTVRTÁ ČASŤ  
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY A ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY  
§ 47  
Súkromné vysoké školy  
(1)  
Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá bola  
zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola,  
ak jej vláda na to udelila súhlas v mene štátu (ďalej len „štátny súhlas“) podľa osobitného  
predpisu.20a) (Zákon č. 269/2018)  
(2)  
Štátny súhlas nie je prenosný na inú právnickú osobu a neprechádza na právnych nástupcov.  
(3)  
Štátny súhlas stráca platnosť, ak súkromná vysoká škola nezačne vzdelávaciu činnosť do dvoch rokov  
od nadobudnutia jeho platnosti.  
(4)  
Vláda môže na návrh ministerstva školstva za podmienok ustanovených v § 105 ods. 3 až 7 súkromnej  
vysokej škole štátny súhlas odňať. Ak boli zrušené všetky študijné programy súkromnej vysokej školy,  
ministerstvo školstva predloží vláde návrh na odňatie štátneho súhlasu, a to do šiestich mesiacov odo  
dňa, keď túto skutočnosť zistí.  
(5)  
Na financovanie súkromných vysokých škôl sa vzťahujú ustanovenia § 91.  
(6)  
Ak súkromná vysoká škola prestala uskutočňovať vzdelávaciu činnosť z iného dôvodu ako z dôvodu  
odňatia štátneho súhlasu, je povinná to bezodkladne oznámiť ministerstvu školstva.  
(7)  
Ustanovenia odsekov 1 až 6 a 8 až 10, § 48 a 49 sa vzťahujú aj na pobočky vysokých škôl so sídlom  
v zahraničí, ktoré nepôsobia na území Slovenskej republiky podľa § 49a.  
6
 
Zákon č. 269/20018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene  
a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov4  
DRUHÁ ČASŤ  
AGENTÚRA  
§ 4  
(1)  
Zriaďuje sa agentúra (t. j. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo) ako nezávislá verejnoprávna  
inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Agentúra  
je právnickou osobou so sídlom v Bratislave.  
(2)  
Agentúra  
a)  
rozhoduje o  
1. súlade vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém,  
2. udelení akreditácie študijného programu alebo o jej neudelení,  
3. udelení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania, o jej neudelení alebo odňatí,  
4. uložení opravného opatrenia,  
5. zastavení konania o žiadosti o udelenie súhlasu pôsobiť ako súkromná vysoká škola (ďalej len  
„štátny súhlas“),  
6. námietke zaujatosti voči návrhu zloženia pracovnej skupiny,  
b)  
poskytuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo  
školstva“)  
1. vyjadrenie k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu,  
2. podnety na úpravu štandardov,  
3. vyjadrenie k návrhom týkajúcim sa vysokého školstva,  
...  
TRETIA ČASŤ  
VÝKON PÔSOBNOSTÍ AGENTÚRY  
§ 21  
(1)  
Agentúra začne konanie na  
a) žiadosť vysokej školy o  
1. pravidelné posúdenie vnútorného systému,  
2. udelenie akreditácie študijného programu alebo  
3. udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania,  
b) žiadosť žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu,  
c) vlastný podnet agentúry, ak ide o mimoriadne posúdenie vnútorného systému alebo konanie o odňatí  
akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania.  
(2)  
Účastníkom konania je  
a) verejná vysoká škola,  
Pozri aj: http://www.saaic.sk/saaic/index.html, [cit. 20.5.2019].  
7
b) štátna vysoká škola,  
c) súkromná vysoká škola alebo  
d) žiadateľ o udelenie štátneho súhlasu.  
(3)  
Konanie agentúry, ktoré sa začína na základe žiadosti, sa začína dňom doručenia úplnej žiadosti agentúre  
vrátane úhrady poplatku. Ak je žiadosť neúplná, agentúra určí na doplnenie žiadosti lehotu najmenej 30 dní,  
po ktorej márnom uplynutí agentúra žiadosť rozhodnutím odmietne. Konanie agentúry z jej podnetu sa začína  
dňom prvého úkonu agentúry voči vysokej škole.  
(4)  
Ak účastník konania neuhradí poplatok za úkon agentúry najneskôr spolu s podaním žiadosti, agentúra vyzve  
účastníka konania na jeho úhradu v lehote 60 dní od doručenia výzvy. Ak ho účastník konania neuhradí ani  
počas tejto lehoty, agentúra žiadosť rozhodnutím odmietne.  
(5)  
Pracovná skupina vypracuje k žiadosti alebo k podnetu hodnotiacu správu, na ktorej základe výkonná rada  
rozhodne alebo sa vyjadrí. Pracovná skupina vychádza pri vypracovaní hodnotiacej správy z expertného  
posúdenia podkladov, informácií získaných návštevou vysokej školy, dostupných údajov a konzultácií so  
zainteresovanými osobami. V hodnotiacej správe pracovná skupina uvádza aj skutočnosti, ktoré boli  
podkladom pre jej závery, postup vyhodnocovania týchto podkladov, vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých  
štandardov, zistené nedostatky, odporúčania pre účastníka konania, návrh rozhodnutia alebo vyjadrenia  
agentúry a mená a priezviská členov pracovnej skupiny.  
(6)  
Účastník konania má právo podať k hodnotiacej správe stanovisko v lehote určenej agentúrou, a to najmenej  
15 pracovných dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy účastníkovi konania.  
(7)  
Agentúra rozhodne alebo sa vyjadrí do 180 dní odo dňa začatia konania; agentúra môže túto lehotu jedenkrát  
predĺžiťo30 dníatútoskutočnosťoznámiúčastníkovikonania. Lehota neplynievčase medzipodanímnámietky  
zaujatosti voči zloženiu pracovnej skupiny a jej vyhodnoteníma počas lehoty na zaujatie stanoviska účastníkom  
konania k hodnotiacej správe pracovnej skupiny.  
(8)  
Agentúra v rozhodnutí alebo vo vyjadrení uvedie dôvody, ktoré ju k prijatiu rozhodnutia alebo vyjadrenia viedli  
a zistené nedostatky. Odôvodnenie nie je potrebné, ak agentúra účastníkovi konania vyhovie v plnom rozsahu.  
§ 33  
Udeľovanie štátneho súhlasu  
(1)  
Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu podáva agentúre právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná  
vysoká škola.  
(2)  
Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu obsahuje  
a) identifikačné údaje žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu v rozsahu názov, sídlo, identifikačné  
číslo organizácie a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,  
b) názov súkromnej vysokej školy,  
c) dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy,  
d) žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu,  
e) návrh štatútu, návrh vnútorného systému, návrh študijného poriadku a návrh zásad výberového  
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov  
a funkcií profesorov a docentov,  
f) spôsob finančného zabezpečenia činností súkromnej vysokej školy,  
g) personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie poskytovania  
vysokoškolského vzdelávania,  
8
h) doklady o vedeckej kvalifikácii a pedagogickej kvalifikácii vysokoškolských učiteľov  
a výskumných pracovníkov alebo umeleckých pracovníkov, ktorí budú pôsobiť na súkromnej  
vysokej škole  
i) doklady preukazujúce skutočnosti podľa písmen a), f) a g).  
(3)  
Agentúra konanie zastaví okrem dôvodov uvedených v Správnom poriadku, aj vtedy ak  
a) právoplatne rozhodne o tom, že návrh vnútorného systému súkromnej vysokej školy nie je v súlade so  
štandardmi pre vnútorný systém,  
b) právoplatnerozhodneozamietnutívšetkýchžiadostíoudelenieakreditácieštudijnéhoprogramu,ktoré  
boli súčasťou žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, alebo  
c) neuplynula lehota podľa odseku 9.  
(4)  
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b) sa nemožno odvolať.  
(5)  
Ak agentúra rozhodne o všetkých žiadostiach o udelenie akreditácie študijného programu, rozhodnutia o  
neudelení akreditácie študijného programu nadobudnú právoplatnosť a agentúra nezastaví konanie, podá  
ministerstvu školstva žiadosť o udelenie štátneho súhlasu s vyjadrením, v ktorom odporučí štátny súhlas  
udeliť alebo neudeliť. Agentúra sa k udeleniu alebo k neudeleniu štátneho súhlasu vyjadruje na základe  
komplexného posúdenia žiadosti.  
(6)  
Ak návrh vnútorných predpisov nie je v súlade s právnymi predpismi alebo názov vysokej školy nie je v súlade  
s osobitným predpisom,12) ministerstvo školstva žiadateľa vyzve na nápravu a určí mu na to primeranú lehotu;  
súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.  
(7)  
Ministerstvo školstva konanie zastaví okrem dôvodov podľa Správneho poriadku aj vtedy, ak žiadateľ  
a) neodstránil rozpor návrhu vnútorných predpisov s právnymi predpismi v lehote určenej ministerstvom  
školstva alebo  
b) neodstránil rozpor názvu vysokej školy s požiadavkami podľa osobitného predpisu12) v lehote určenej  
ministerstvom školstva.  
(8)  
Návrh na udelenie štátneho súhlasu alebo na neudelenie štátneho súhlasu podáva vláde ministerstvo  
školstva do piatich mesiacov od doručenia vyjadrenia agentúry ministerstvu školstva. Ak agentúra vo svojom  
vyjadreníneodporučíudelenieštátneho súhlasu, ministerstvoškolstva podávláde návrh naneudelenie štátneho  
súhlasu. Ministerstvoškolstvapodávládenávrhnaneudelenieštátnehosúhlasuajvtedy, akagentúravosvojom  
vyjadrení odporučí udelenie štátneho súhlasu, ale ministerstvo školstva dospeje k záveru, že udelenie štátneho  
súhlasu nie je vo verejnom záujme a tento návrh odôvodní.  
(9)  
Právnická osoba môže požiadať o udelenie štátneho súhlasu opätovne najskôr po uplynutí jedného roka od  
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zastavení konania alebo rozhodnutia ministerstva  
školstva o zastavení konania, alebo po uplynutí jedného roka od rozhodnutia vlády o neudelení štátneho  
súhlasu.  
(10)  
Ak vláda udelí štátny súhlas, ministerstvo školstva rozhodne o registrácii štatútu súkromnej vysokej školy.  
Po udelení štátneho súhlasu žiadateľ zosúladí bezodkladne svoj názov s názvom, pod ktorým má pôsobiť  
ako súkromná vysoká škola.  
(11)  
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na pobočky vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej  
republiky, ktoré nepôsobia na území Slovenskej republiky na základe oprávnenia vydaného podľa osobitného  
predpisu.13)  
9
Česká republika  
Vznik súkromných vysokých škôl bol umožnený zákonom o vysokých školách z roku 1998.  
Na ich zriadenie je potrebné, aby právny subjekt, ktorý súkromnú vysokú školu zriaďuje, dostal  
od Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR štátny súhlas. Podmienky jeho  
udelenia sú presne stanovené zákonom. Verejné a štátne vysoké školy sú financované zo  
štátneho rozpočtu, súkromné vysoké školy získavajú prostriedky z iných zdrojov. Dotáciu od  
ministerstva školstva môžu získať len v prípade, že pôsobia ako verejne prospešná právnická  
osoba (predtým všeobecne prospešná spoločnosť).  
Študijný program podlieha akreditácii, ktorú udeľuje Národný akreditačný úrad pre vysoké  
školstvo (Akreditačná úrad), alebo ho schvaľuje vo svojom vnútornom procese vysoká škola  
sama, a to v prípade, že získa inštitucionálnu akreditáciu pre príslušnú oblasť / príslušné oblasti  
vzdelávania. Akreditačný úrad je nezávislým úradom zriadeným k 1. 9. 2016 zákonom č.  
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých  
školách), v znení neskorších predpisov. Zákon k udeleniu štátneho súhlasu uvádza:  
ČÁST TŘETÍ  
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA  
Státní souhlas  
§ 39  
(1) Právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na  
území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva  
některého členského státu Evropské unie, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí  
ministerstvo udělilo státní souhlas.  
(2) Oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce, s  
výjimkou případů uvedených v § 39a odst. 5 a 6.  
(3) Na žádost zřizovatelů nebo zakladatelů může ministerstvo vydat státnísouhlasi před zápisemprávnické  
osoby, která má působit jako soukromá vysoká škola, do obchodního nebo jiného rejstříku, jde-li o  
právnickou osobu zapisovanou do rejstříku, jestliže je prokázáno, že tato právnická osoba byla zřízena  
nebo založena. Tato právnická osoba je povinna předložit ministerstvu výpis z rejstříku ve lhůtě do 15  
dnů od doručení příslušného dokladu o zápisu do rejstříku. Účinnost udělení státního souhlasu nastává  
nejdříve vznikem právnické osoby, které se státní souhlas uděluje.  
(4) Žádost o udělení státního souhlasu obsahuje  
a) název, sídlo a typ vysoké školy,  
b) právní formu právnické osoby a statutární orgán,  
c) strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy (dále jen "strategický záměr  
soukromé vysoké školy"),  
d) údaje o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení činnosti soukromé vysoké  
školy,  
e) návrhy studijních programů,  
f) návrh vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnost soukromé vysoké školy a postavení  
členů akademické obce.  
(5) Žadatel je povinen údaje uvedené v žádosti doložit.  
(6) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů ode dne jejího doručení. Před rozhodnutím si ministerstvo  
vyžádá stanovisko Akreditačního úřadu k udělení státního souhlasu. Udělení státního souhlasu  
nezakládá nárok na udělení institucionální akreditace, akreditace studijního programu a akreditace  
habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.  
10  
 
Ďalšie pravidlá sú špecifikované v nariadení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace  
Štatút Národného akreditačného úradu pre vysoké školstvo o.i. uvádza:  
Čl. 16  
Stanovisko k udělení státního souhlasu  
1. Na postup při vydávání stanoviska k udělení státního souhlasu a na postup podle § 39a  
odst. 2 věty druhé a třetí zákona o vysokých školách se ustanovení čl. 13 odst. 1 až 3  
vztahují obdobně.  
2. Stanovisko k udělení státního souhlasu Akreditační úřad vydá do 90 dnů od  
doručení žádosti ministerstva o stanovisko Akreditačního úřadu k žádosti o udělení  
státního souhlasu nebo do 60 dnů od doručení žádosti ministerstva podle § 39a odst. 2  
věty druhé a třetí zákona o vysokých školách.  
11  
Cyprus  
Štátny súhlas na zriadenie súkromnej univerzity vydáva Cyperská Agentúra pre  
zabezpečenie kvality a akreditáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní (Cyprus Agency of  
Quality Assurance and Accreditation in Higher Education, CYQAA), ktorá je príslušným  
orgánom zodpovedným za zabezpečenie kvality vyššieho vzdelávania na Cypre a za podporu  
procesov stanovených príslušnými právnymi predpismi.  
Základné podmienky udelenia súhlasu sú ustanovené právnymi predpismi úradu.  
Estónsko  
V Estónsku sa univerzita alebo inštitúcia vyššieho vzdelávania považuje za založenú od  
udelenia prvej licencie vládou Estónskej republiky na poskytovanie výučby na základe  
učebných osnov alebo učebných osnov skupiny vysokoškolských študijných programov.  
Na zriadenie súkromnej vysokej školy (alebo vysokej školy) musí právnická osoba spĺňať  
kapitálové požiadavky (§ 2 ods. 1, § 2 ods. 2), musí byť držiteľom povolenia na činnosť (§ 5)  
a musí mať právo poskytovať vyučovanie vo vysokoškolskom vzdelávaní (§ 51).  
12  
 
 
Fínsko  
Fínsky systém vyššieho vzdelávania pozostáva z dvoch dopĺňajúcich sa sektorov. Sú to:  
Univerzity: pôsobia v sektore ministerstva školstva a kultúry, spadajú pod zákon  
o vysokých školách Universities Act (558/2009). Zákon vymenúva všetky univerzity,  
ktoré dostávajú finančné prostriedky z ministerstva školstva a kultúry a udeľujú fínske  
tituly (vyhláška o vysokých školách, Decree on university degrees 794/2004).  
Univerzity aplikovaných vied: pôsobia v rezorte ministerstva školstva a kultúry,  
Act (932/2014). Na rozdiel od univerzít nie sú uvedené v zákone, ale ako inštitúcie  
vyššieho vzdelávania potrebujú licenciu na prevádzku udelenú vládou, na získanie  
finančných prostriedkov a možnosti udeľovania fínskych titulov (Vyhláška  
o univerzitách aplikovaných vied, Decree on universities of applied sciences 1129/2014  
Univerzity a univerzity aplikovaných vied, pôsobiace podľa týchto zákonov, patria  
k oficiálnemu fínskemu systému vysokoškolského vzdelávania. Môžu nezávisle uznávať tituly  
alebo štúdium na iných univerzitách alebo zodpovedajúcich inštitúciách. Okrem vyššie  
uvedeného právneho postupu vo Fínsku neexistuje žiadna osobitná akreditačná schéma.  
Fínsko má rozsiahlu slobodu podnikania, čo znamená, že vzdelávacie služby môžu vo Fínsku  
voľne poskytovať a prevádzkovať domáce a zahraničné organizácie. Podmienkou je, že  
poskytovateľ služieb je registrovaný u príslušných orgánov, napríklad má obchodné  
identifikačné číslo. Na základe slobody podnikania môže fínska alebo zahraničná organizácia  
poskytovať vzdelávanie, ktoré je ekvivalentné vzdelávaniu poskytovanému fínskymi  
univerzitami alebo univerzitami aplikovanej vedy. Toto vzdelávanie, aj keď je poskytované vo  
Fínsku, však nepatrí do fínskeho oficiálneho vzdelávacieho systému, ani nemá nárok na  
financovanie, ktoré vláda poskytne univerzitám a univerzitám aplikovaných vied. Preto  
inštitúcie, ktoré pôsobia mimo fínskeho vzdelávacieho systému, nemajú vo fínskom  
vzdelávacom systéme rovnaké postavenie ako univerzity uvedené v zákone o vysokých školách  
alebo univerzity aplikovaných vied s prevádzkovou licenciou. Tieto inštitúcie nemôžu  
udeľovať fínske vysokoškolské tituly alebo sľubovať študentom, že univerzity uznávajú  
štúdium v ich inštitúcii. Fínske ministerstvo školstva a kultúry tieto inštitúcie neriadi ani  
nesleduje, a ani neakredituje inštitúciu či vzdelanie / tituly v týchto inštitúciách.  
13  
 
Francúzsko  
Inštitúciou splnomocnenou akreditovať vysoké školy je podľa článku L114-3-1 francúzskeho  
zákonníka Code de la recherche Najvyššia rada pre hodnotenie výskumu  
a vysokoškolského vzdelávania (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de  
l'enseignement supérieur – HCERES), ktorej organizácia je stanovená vo vyhláške č. 2014-  
1365 zo 14. novembra 2014 (decree n° 2014-1365). Každá osoba, ktorá spĺňa požiadavky  
uvedené ďalej, môže zriadiť inštitúciu vyššieho vzdelávania.  
Akreditácia zodpovedá uznaniu kompetencií vysokej školy pre výkon vysokoškolského  
vzdelávania zo strany HCERES. Táto akreditácia je založená na referenčnom rámci, ktorý  
definuje špecifické požiadavky z hľadiska systému kvality a technických zručností. HCERES  
vydáva rozhodnutie o akreditácii na základe výsledkov predchádzajúceho procesu hodnotenia  
(évaluation), ktorý viedla. Toto rozhodnutie o akreditácii určuje rozdiel medzi požiadavkami  
referenčného rámca a realitou pozorovanou v danom momente. Viac informácií o procese  
akreditácie v dokumente o ňom.  
Ako sa stanovuje v článku L731-1 francúzskeho zákonníka o vzdelávaní, francúzski štátni  
príslušníci a štátni príslušníci členských štátov EÚ alebo EHS, ktorí majú najmenej 25 rokov,  
môžu vo Francúzsku zriaďovať kurzy a inštitúcie vyššieho vzdelávania (VŠ/HEI). Ostatným  
(cudzincom), ktorí chcú zriadiť súkromné vysoké školy, to môžu povoliť národné školské  
rady v rámci každej tzv. académie, pričom tie sú centrálnymi vzdelávacími orgánmi v rámci  
regiónu.  
Okrem toho, ako je definované v článku L731-7, na otvorenie inštitúcií alebo kurzov vyššieho  
vzdelávania, musí človek v plnej miere disponovať občianskymi a rodinnými právami a nesmie  
byť odsúdený za trestný čin alebo priestupok týkajúci sa poctivosti alebo morálky (potrebná je  
bezúhonnosť).  
Osobitné požiadavky sa vzťahujú na otváranie zdravotníckych, farmaceutických  
a parafarmaceutických kurzov. Po prvé, jednotlivci, ktorí chcú otvoriť takéto školy alebo kurzy,  
musia byť kvalifikovaní ako lekári, pôrodné asistentky, lekárnici, zubní lekári alebo musia  
spĺňať požiadavky na výkon zdravotníckych povolaní. Okrem toho sa musí ustanoviť dohovor  
medzi takouto školou a univerzitou, ktorá obsahuje aj lekársku fakultu, ako aj dohovor medzi  
školou a zdravotníckym zariadením.  
Vysoké školy musia byť spravované najmenej tromi osobami, ako je uvedené v článku L731-4.  
Zakladatelia VŠ, organizovaní v asociácii, musia urobiť vyhlásenie, ktoré obsahuje: mená  
zakladateľov, ich povolanie a adresu (a podporné dokumenty), ako aj názov a adresu VŠ (a  
podporné dokumenty). Toto vyhlásenie musí byť adresované recteur d´académie (rektorovi  
regionálneho školského úradu), zástupcovi štátu v departmente (územný celok) a procureur de  
14  
 
la République (prokurátorovi), ako je uvedené v článku L731-2. Každému z týchto orgánov  
škola každý rok oznamuje aj zoznam jej profesorov a sylabus predmetov.  
V článku L731-14 sa uvádza, že súkromné vysoké školy nemôžu niesť názov univerzita  
a nemôžu vydávať osvedčenie o štúdiu s názvom „licencia“, „master“ alebo „doktorát“  
(bakalár, magister, PhD). Vysoké školy musia na prihlasovacích dokumentoch presne určiť, ku  
ktorým diplomom uznávaným štátom vedie štúdium u nich (článok L731-5 article L731-5).  
Z hľadiska vybavenia musia mať fakulty literatúry, vied a práva učebne, pracovné miestnosti  
a konferenčné miestnosti pre najmenej 100 študentov, ako aj špecializovanú knižnicu. Vedecké  
fakulty musia okrem toho zahŕňať vedecké laboratóriá (článok L731-6).  
Pokiaľ ide o otvorenie súkromných technických vysokých škôl a výučbu v týchto inštitúciách,  
podmienky veku, diplomu a odbornej praxe sú stanovené vyhláškou Conseil d’Etat (Štátna  
rada), ako sa uvádza v článku L731-17.  
15  
Holandsko  
Súhlas na pôsobenie univerzít vydáva ministerstvo školstva, kultúry a vedy. Holandské súkromné  
organizácie (právnické osoby s plnými zákonnými právami), ktoré nedostávajú štátne  
financovanie, môžu byť uznané ministrom školstva, kultúry a vedy ako „súkromná  
inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie“ v Holandsku. To ich oprávňuje poskytovať  
vzdelávacie programy akreditované zo strany NVAO, ako aj udeľovať štatutárne uznávané tituly  
bakalár a magister. NVAO je skratka pre Akreditačnú organizáciu Holandska a Flámska –  
agentúru, ktorá odborným a nezávislým spôsobom zabezpečuje kvalitu vysokoškolského  
vzdelávania v Holandsku a vo Flámsku. Akredituje existujúce a nové programy a hodnotí  
zabezpečenie kvality vysokých škôl (https://www.nvao.net/en/about-us).  
Inštitúcie, ktoré si želajú byť uznané ministrom školstva, kultúry a vedy ako súkromná inštitúcia  
poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie, aby boli prijaté do systému vysokoškolského  
vzdelávania a aby mohli poskytovať akreditované programy, musia požiadať NVAO o sťaženú  
počiatočnú akreditáciu (aggravated initial accreditation) bakalárskeho alebo magisterského  
študijného programu, ktorý majú v úmysle poskytnúť. Postup uznávania sa skladá z dvoch  
zložiek. Okrem splnenia požiadaviek kvality NVAO musí súkromná inštitúcia preukázať, že si  
zachovala svoju kontinuitu. Inšpektorát pre vzdelávanie na tento účel skúma kvalitu  
a kontinuitu inštitúcie a overuje, či inštitúcia dodržiava holandský zákon o vysokoškolskom  
Uznané vzdelávacie zariadenia podliehajú dohľadu inšpektorátu školstva. Inšpektorát  
poskytuje poradenstvo ministrovi školstva, kultúry a vedy. Po prijatí záverov NVAO  
a odporúčaní inšpektorátu minister školstva rozhodne o uznaní organizácie za súkromnú  
inštitúciu poskytujúcu vysokoškolské vzdelávanie, a tým aj o jej prijatí do holandského systému  
vysokoškolského vzdelávania.  
Sťažená procedúra (aggravated procedure)  
Prostredníctvom sťaženého hodnotenia počiatočnej akreditácie skúma NVAO dosiahnuté  
výsledky poskytovaného vzdelávania. Kvalita musí byť preukázateľne štandardná. Študenti  
musia absolvovať úplné učebné osnovy (požiadavka na celý cyklus). NVAO posúdi kvalitu  
programu na základe rozsiahlych kritérií. Sťaženie sa teda týka skutočnosti, že ide o hodnotenie  
preukázanej kvality ex post, nie o hodnotenie ex ante (vopred, očakávané). Konečný záver  
môže byť buď pozitívny, alebo negatívny.  
16  
 
Chorvátsko  
Agentúra pre vedu a vyššie vzdelávanie (Agencija za znanost i visoko obrazovanje) vykonáva  
časť postupu počiatočnej akreditácie vysokých škôl podľa zákona o zabezpečení kvality vo vede  
a vysokom školstve (najmä § 19 zákona, pozri pracovný preklad v závere kapitoly)5 a podľa  
vyhlášky o obsahu licencie a podmienok na vydanie licencie na výkon činnosti v oblasti  
vysokoškolského vzdelávania, realizáciu študijného programu a opätovnú akreditáciu vysokých  
škôl6. Počiatočná akreditácia sa vykonáva v súlade s Postupom počiatočnej akreditácie na  
vykonávanie činnosti vyššieho vzdelávania (HR). Konanie sa začína u žiadateľa, ktorý  
predkladá žiadosť o výkon vysokoškolskej činnosti ministerstvu vedy a vzdelávania  
Ministerstvo vydáva súhlas na zriadenie súkromnej vysokej školy na základe pozitívneho  
odporúčania akreditačnej agentúry.7  
Všetky súkromné vysoké školy a verejné polytechnické a vysoké školy podliehajú postupu  
počiatočnej akreditácie. Ten sa vykonáva v dvoch fázach:  
a) vydanie súhlasu na zriadenie súkromnej vysokej školy;  
b) vydávanie súhlasu na výkon vysokoškolských činností.  
a) Postup počiatočnej akreditácie na vykonávanie vysokoškolskej činnosti sa začína na základe  
žiadosti o vydanie súhlasu na vykonávanie vysokoškolskej činnosti predloženej ministerstvu  
vedy a vzdelávania, a to najmenej jeden rok pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa  
študijný program začne realizovať na základe súhlasu so zariadením.  
Žiadateľ na požiadanie predloží požadovanú dokumentáciu na vydanie súhlasu na zriadenie  
súkromnej vysokej školy, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa §19 ods. 3 príslušného zákona  
(pozri nižšie).  
b) Najneskôr dva roky po súhlase so zriadením súkromnej vysokej školy a s cieľom vydania  
súhlasu na výkon vysokoškolskej činnosti poskytuje vysoká škola ministerstvu vedy  
a vzdelávania dokumentáciu stanovenú v §19 ods. 10 príslušného zákona (pozri nižšie).  
Žiadosť a podporné dokumenty podľa zákona o vedeckej činnosti a vysokých školách, vrátane  
opisu študijného programu a potrebných príloh, by sa mali predkladať v písomnej  
6 Pravilnik o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog  
obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta, Úradný vestník 24/2010.  
7 Viac informácií na internetovej stránke agentúry (v chorvátskom znení; v anglickom znení English version  
neobsahuje všetky informácie a odkazy na príslušné dokumenty).  
17  
 
a elektronickej forme (CD) a mali by byť vypracované v súlade s Príručkou pre písanie návrhu  
študijného programu.8  
ZÁKON O ZABEZPEČENÍ KVALITY VO VEDE A VYŠŠOM VZDELÁVANÍ  
Externé zabezpečenie kvality a rozvoj  
Počiatočná akreditácia na vykonávanie činnosti poskytovania vysokoškolského vzdelávania  
Článok 19  
(1) Postup počiatočnej akreditácie na výkon poskytovania vysokoškolského vzdelávania sa začína žiadosťou  
o vydanie povolenia na prevádzkovanie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa predkladá ministerstvu.  
(2) Žiadosť sa predkladá ministerstvu najmenej 1 rok pred začiatkom akademického roka, kedy sa má nový  
študijný program realizovať na základe súhlasu s jeho zriadením.  
(3) Spolu so žiadosťou podľa odseku 1 tohto článku žiadateľ predkladá dokumentáciu potrebnú na vydanie  
súhlasu na zriadenie vysokej školy, ktorá obsahuje:  
1. uzatvorenú zmluvu s už existujúcou inštitúciou vyššieho vzdelávania o spoločnej realizácii študijného  
programu, ktorý má licenciu;  
2. zakladajúci akt;  
3. plán stavu zamestnancov, ktorý obsahuje štúdiu o odôvodnení vytvorenia a realizácie študijných  
programov, ktoré chce súkromná vysoká škola realizovať v súlade so strategickým dokumentom Sieť  
vysokých škôl podľa § 18 ods. 3 tohto zákona...;  
4. dôkaz o primeraných priestoroch a vybavení;  
5. bankovú záruku predloženú súkromnými vysokými školami na účely pokračovania a ukončenia štúdia  
v prípadoch ukončenia činnosti inštitúcie alebo ukončenia príslušného študijného programu  
v prospech vysokej školy z bodu 1 tohto odseku, s ktorou má súkromná škola zmluvu;  
6. doklad o splnení nevyhnutných požiadaviek na vykonávanie vedeckej činnosti, ak je žiadateľomvysoká  
škola, ktorá plánuje vykonávať vysokoškolské študijné programy.  
(4) Ministerstvo žiadosť overí a ak je žiadosť v poriadku, postúpi ju agentúre do 8 dní od jej doručenia.  
(5) Agentúra iniciuje do 8 dní od doručenia žiadosti postup na určenie, či sú splnené všetky požiadavky na  
zriadenie vysokej školy v súlade s dokumentáciou z odseku 3 tohto paragrafu.  
(6) Agentúra v procese určovania, či sú splnené všetky požiadavky na zriadenie vysokej školy, získa od  
Akreditačnej rady odborné stanovisko k materiálu z odseku 3 bod 3 tohto paragrafu.  
(7) Agentúra zašle ministerstvu do 60 dní svoje odporúčanie na vydanie súhlasu na zriadenie. Na základe  
pozitívneho odporúčania agentúry vydá ministerstvo súhlas na zriadenie do 8 dní.  
(8) Ak Agentúra vydá negatívne stanovisko v procese určovania, či sú splnené minimálne kritériá na zriadenie  
vysokej školy, ministerstvo do 8 dní odoprie súhlas na zriadenie.  
(9) Vysoká škola môže po získaní súhlasu na zriadenie začať so zápisom študentov do študijných programov  
v súlade so zmluvou z odseku 3 bodu 1 tohto paragrafu. Po ukončení programu vydá príslušná vysoká škola  
doklady o ukončení štúdia v súlade so zmluvou z odseku 3 bod 1 tohto paragrafu.  
institutions, [cit. 20.5.2019].  
18  
(10) Po uplynutí najmenej dvoch rokov od vydania súhlasu na zriadenie vysokej školy predloží vysoká škola  
ministerstvu:  
1. potvrdenie príslušnej vysokej školy, že vysoká škola, ktorá žiada o vydanie povolenia na výkon činnosti  
vysokoškolského vzdelávania, vykonáva študijný program najmenej dva roky v súlade so zmluvou  
z odseku 3 bod 1 tohto paragrafu;  
2. primeraný počet uzatvorených pracovných zmlúv s vedeckými alebo pedagogickými pracovníkmi;  
3. dôkaz o primeraných priestoroch a vybavení;  
4. doklad o zabezpečení finančných prostriedkov na výkon činností v súlade s vyhláškou z § 26 ods. 1  
tohto zákona.  
(11) Agentúra vydá odporúčanie o akreditácii do 60 dní od doručenia dokumentácie z odseku 10 tohto  
paragrafu. Agentúra svojím odporúčaním o akreditácii dáva ministrovi odporúčanie, aby buď:  
1. vydal povolenie na vykonávanie činnosti a realizáciu navrhovaného študijného programu  
2. zamietol žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti a realizáciu navrhovaných študijných  
programov.  
(12) V prípade zamietnutia licencie na výkon činnosti je zriaďovateľ oprávnený opätovne podať žiadosť  
o vydanie povolenia na výkon činnosti, a to po uplynutí 1 roka odo dňa rozhodnutia.  
19  
Island  
Vysokoškolský zákon (č. 63/2006), ako rámcová legislatíva pre terciárny stupeň vzdelávania,  
hovorí o danej téme v Kapitole II, Akreditácie vyšších vzdelávacích inštitúcií (čl. 3 – 5).9  
Vysoké školy sú akreditované ministrom / ministerstvom školstva, ale minister môže  
delegovať úlohu udeľovania takejto akreditácie na Školské riaditeľstvo ako administratívny  
orgán (Directorate of Education; https://mms.is/directorate-education-0).  
Dané otázky špecifikujú aj ďalšie osobitné akreditačné pravidlá či regulácie vydané ministrom,  
vrátane § 430 zákona č. 126/2011, oznámenia č. 530/2011 a § 4 zákona č. 67/2012.  
Tieto pravidlá sú založené na medzinárodne uznávaných kritériách, vrátane podmienok, ktoré  
musia vysoké školy spĺňať, aby sa kvalifikovali na akreditáciu. V podmienkach sa špecifikuje:  
a. Účel a ciele inštitúcie;  
b. Organizácia a štruktúra inštitúcie;  
c. Organizovanie výučby a výskumu;  
d. Kvalifikačné normy pre akademických pracovníkov;  
e. Prijímacie kritériá a práva a povinnosti študentov;  
f. Pracovné podmienky pre učiteľov a študentov, ako aj ich podporné štruktúry vrátane  
zariadení pre telesne postihnutých študentov;  
g. Rámce vnútorného zabezpečenia kvality;  
h. Opis študijných odborov s odkazom na vedomosti, zručnosti a schopnosti požadované  
pre každú kvalifikáciu;  
i. Financie.  
20  
 
Maďarsko  
Inštitúcie vyššieho vzdelávania možno kategorizovať dvoma spôsobmi, a to podľa zriaďovateľa  
a podľa typu štúdia. Podľa zriaďovateľa existuje jasný rozdiel medzi štátnymi a neštátnymi  
inštitúciami. Neštátne inštitúcie môžu zakladať cirkvi, obchodné organizácie alebo nadácie.  
Zriaďovanie a prevádzkovanie neštátnych vysokých škôl upravuje nový zákon o vysokoškolskom  
vzdelávaní, schválený parlamentom 23. decembra 2011, a súvisiace predpisy. Tento zákon  
obsahuje v prílohe I. zoznam 71 štátnych a neštátnych inštitúcií vyššieho vzdelávania pôsobiacich  
v Maďarsku. Vyššie vzdelávanie môžu poskytovať len inštitúcie zaradené do zoznamu.  
Založenie a fungovanie neštátnych inštitúcií podlieha rovnakým vstupným (kvalitatívnym)  
kritériám ako vznik a fungovanie štátnych inštitúcií. Súlad s pravidlami sa kontroluje počas  
vstupnej akreditácie v čase založenia. Inštitúcie, ktoré spĺňajú dané kritériá, získajú štátne  
uznanie, ktoré dáva parlament.  
Splnenie kritérií skúma Maďarská akreditačná komisia (HAC)10 založená ešte prvým  
zákonom o vysokoškolskom vzdelávaní v roku 1993. Podľa zákona z roku 2011 je národným  
orgánom expertov na kontrolu, zabezpečenie a hodnotenie vedeckej kvality vzdelávania,  
umeleckej činnosti a vedeckého výskumu na vysokých školách. HAC vykonáva ex ante a ex  
post hodnotenie inštitúcií a študijných programov.  
Neštátne inštitúcie tiež dostávajú štátne financovanie na základe dohody s vládou.11 Štát však  
financuje štátne inštitúcie aj neštátne inštitúcie len čiastočne.  
CCIV/2011  
Zákon o vysokoškolskom vzdelávaní  
DRUHÁ ČASŤ  
PREVÁDZKA INŠTITÚCIÍ VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA  
II. Kapitola  
ZRIADENIE INŠTITÚCIE VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA  
3. Uznanie štátu  
§ 6  
(1) Ako inštitúcia vyššieho vzdelávania môže byť zriadená alebo prevádzkovaná organizácia, ktorá bola  
zriadená na výkon úloh vyššieho vzdelávania uvedených v tomto zákone a bola uznaná štátom  
prostredníctvom parlamentu.  
20.5.2019].  
11 Štátny grant poskytnutý inštitúciám, ktoré spravuje rímskokatolícka cirkev, sa riadi konkordátom uzatvoreným  
medzi Maďarskom a Vatikánom. Maďarská vláda uzavrela podobné dohody na zabezpečenie financovania ich  
inštitúcií vyššieho vzdelávania aj s inými historickými cirkvami (Protestantská cirkev a Izraelská cirkev).  
21  
 
(2) Štátna inštitúcia vyššieho vzdelávania, ktorá spĺňa podmienky potrebné na plnenie svojich  
povinností a voliteľnú štruktúru odbornej prípravy v súlade s písmenami a) až d), môže získať verejné  
uznanie najmenej v štyroch študijných stupňoch v najmenej dvoch študijných odboroch alebo vedách.  
a) počiatočný výcvik;  
b) počiatočný a základný výcvik;  
c) základné a magisterské vzdelávanie;  
d) magisterské a doktorandské štúdium  
3. Vysokoškolská inštitúcia má podmienky potrebné na plnenie svojich úloh, ak má so zreteľom na  
úlohy, ktoré jej boli určené, k dispozícii potrebné personálne, organizačné, materiálne a finančné zdroje  
a inštitucionálne dokumenty na nepretržitú prevádzku.  
(4) Vysokoškolskú inštitúciu uznáva štát.  
(5) Inštitúcia vyššieho vzdelávania môže začať svoju činnosť, ak  
a) na žiadosť prevádzkovateľa bol prevádzkový orgán vysokej školy (ďalej len "úrad pre vzdelávanie")  
oprávnený a registrovaný;  
b) Parlament rozhodol o uznaní štátu.  
4. Prevádzková licencia  
§ 7  
(1) Vysoká škola má trvalé sídlo a stálu fakultu a výskumných pracovníkov.  
(2) Stálym sídlom je miesto hlavnej činnosti vysokoškolského vzdelávania a ústrednej správy, ak je  
k dispozícii na plnenie úloh vysokej školy najmenej osem rokov.  
(3) Podmienka trvalej fakulty, výskumná fakulta je splnená, ak vysoká škola zamestnáva najmenej  
šesťdesiat percent učiteľov a výskumných pracovníkov potrebných na výkon svojej základnej činnosti  
v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo služby vo verejnom záujme.  
§ 8  
(1) Podmienkou na vydanie prevádzkovej licencie je, že prevádzkovateľ povinný preukázať všetky  
podmienky potrebné na prevádzku vysokej školy ... podľa potrieb vzdelávania a výskumu.  
(2) Vydavateľský úrad vydá prevádzkovú licenciu pod podmienkou, že činnosti uvedené v povolení  
možno zahájiť po rozhodnutí Parlamentu o udelení štátneho uznania .... Vzdelávací orgán musí  
preskúmať prevádzkovú licenciu najmenej raz za päť rokov.  
(3) Príloha č. 1 tohto zákona obsahuje vysoké školy, ktoré sú uznané štátom.  
(4) Štatút vysokej školy a jej zmenu prijíma zriaďovateľ/prevádzkovateľ. Minimálny obsah údajov  
štatútu a prevádzkovej licencie je definovaný v prílohe 2.  
...  
(pracovný preklad z maďarčiny)  
22  
Nemecko  
Zákony spolkových krajín upravujúce vysokoškolské vzdelávanie (Hochschulgesetze)  
stanovujú, aké minimálne požiadavky musia byť splnené, ak majú byť neštátne inštitúcie  
uznané štátom ako inštitúcie vyššieho vzdelávania. Zodpovedné za udeľovanie uznania iným  
než verejným inštitúciám sú samotné spolkové krajiny. Federácia a spolkové krajiny sa dohodli,  
že iné než štátne inštitúcie majú byť akreditované Vedeckou radou.12  
Inštitucionálna akreditácia je postup zabezpečenia kvality, cieľom ktorého je určiť, či je  
inštitúcia schopná poskytovať študijné programy, ktoré podľa legislatívy patria do sektora  
vyššieho vzdelávania. V rámci akreditačného postupu je teda potrebné preskúmať a stanoviť,  
či sú splnené normy kvality. Tieto normy sa riadia požiadavkami stanovenými v Rámcovom  
zákone o vysokom školstve federálnych a spolkových zákonov upravujúcich vysokoškolské  
vzdelávanie a mali by súvisieť s individuálnym profilom inštitúcie, ktorá má byť uznaná.  
Oficiálne uznanie príslušnou spolkovou krajinou závisí od dokázania toho, či iná než verejná  
vysoká škola dosahuje rovnocenné postavenie (nie identické svojou formou) ako štátne vysoké  
školy. Preto existuje celý zoznam bodov, kde takáto inštitúcia musí preukázať, že spĺňa  
požiadavky, normy a výkonnosť porovnateľnej štátnej inštitúcie. Okrem toho sa musí  
zabezpečiť aj to, aby tí, ktorí patria do inštitúcie vyššieho vzdelávania, mali aspoň minimálnu  
úroveň spolurozhodovania vo vyučovacích a výskumných záležitostiach. Uznanie zahŕňa  
určenie a organizáciu inštitúcie vyššieho vzdelávania, ako aj študijných programov a skúšok,  
ktoré plánuje ponúknuť, a udeľovanie vysokoškolských titulov.  
12 Vedecká rada. Dostupné na internete: https://www.wissenschaftsrat.de/en/about.html, [cit. 20.5.2019].  
23  
 
Poľsko  
Právne predpisy stanovujú povinný postup udeľovania povolení na zriadenie nie verejných  
vysokoškolských inštitúcií (verejné vysoké školy sa zriaďujú na základe vnútroštátnych  
právnych predpisov). Zodpovednosť za takéto ex-ante inštitucionálne hodnotenie / akreditáciu  
spočíva na ministrovi vedy a vyššieho vzdelávania, ktorý je povinný konzultovať s Poľským  
výborom pre akreditáciu (PAC).13  
Žiadosti predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby ministrovi a posudzuje ich PAC,  
ktorý predkladá ministrovi svoju mienku. Povolenia na zriadenie nie verejných vysokých škôl  
udeľuje minister na dobu neurčitú. Minister nie je zo zákona povinný prijať rozhodnutie,  
ktoré je v súlade so stanoviskom PAC. V praxi sa však rozhodnutia ministra odlišujú od  
rozhodnutí odporúčaných výborom PAC len vo výnimočných prípadoch, a tie sú opodstatnené  
z iných dôvodov, ako je kvalita žiadostí (napr. odmietnutie udeliť povolenie napriek  
priaznivému stanovisku PAC vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje dopyt po absolventoch  
v príslušnom študijnom odbore v danom regióne).  
PAC zvyčajne predkladá svoje stanovisko k žiadosti na základe dokumentov predložených  
žiadateľom, ale v odôvodnených prípadoch sa v jej postupe ustanovuje návšteva na mieste.  
Kritériá sú zverejnené na internetovej stránke PAC.  
13 PAC. Dostupné na internete: http://www.pka.edu.pl/en/competences-and-tasks/, [cit. 20.5.2019].  
24  
 
Rakúsko  
Súkromné univerzity (Privatuniversitäten) boli prvýkrát založené na základe už neplatného  
zákona o akreditácii univerzít z roku 1999 (Universitäts-Akkreditierungsgesetz, UniAkkG).  
V roku 2012 bol prijatý zákon o súkromných vysokých školách (Privatuniversitätengesetz),  
ktorý v súčasnosti predstavuje právny základ pre pôsobenie súkromných univerzít.  
Súkromné vysoké školy majú právo udeľovať akademické tituly absolventom študijných  
programov, ktoré ponúkajú bakalárske, magisterské a doktorandské tituly, čo zahŕňa aj tie isté  
akademické tituly, ktoré sa udeľujú na verejných vysokých školách.  
Akreditácia je definovaná ako formálne štátne uznanie vzdelávacej inštitúcie alebo študijných  
programov. Pre súkromný vysokoškolský sektor sa vykonávajú tieto externé postupy  
zabezpečenia kvality:  
inštitucionálna akreditácia súkromných vysokých škôl,  
akreditácia študijných programov.  
Súkromné univerzity musia absolvovať počiatočnú inštitucionálnu akreditáciu, ako aj  
akreditáciu programu pre každý ponúkaný študijný program. Ďalej musia absolvovať  
inštitucionálnu re-akreditáciu. Inštitucionálna akreditácia je platná šesť rokov a v ďalšom cykle  
dvanásť rokov, predĺženie inštitucionálnej akreditácie je možné na základe žiadosti, ak sú  
splnené požiadavky akreditácie. Orgánom zodpovedným za akreditáciu je Agentúra pre  
zabezpečenie kvality a akreditáciu Rakúsko (Die Agentur für Qualitätssicherung und  
Akkreditierung Austria, Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria, AQ  
Austria).14 Bola založená v roku 2012 na základe zákona o zabezpečení kvality vysokých škôl  
(HS-QSG). Zodpovedá za rozhodnutia o akreditácii inštitúcií, ako aj o nových študijných  
programoch a za dohľad nad akreditovanými súkromnými vysokými školami.  
Právnym základom sú:  
zákon o zabezpečení kvality vo vysokom školstve (Hochschul-Qualtätssicherungsgesetz  
- HS-QSG)15 z roku 2011  
zákon o súkromných univerzitách (Privatuniversitätengesetz – PUG) 16z roku 2012  
Oblasti posudzovania, ktoré sú relevantné pre akreditáciu, sú stanovené zákonom HS-QSG v §  
25  
 
Federálny zákon o súkromných univerzitách (PUG)  
2. časť  
Súkromné vysoké školy  
Požiadavky akreditácie  
§ 2.  
(1) Na žiadosť o získanie akreditácie ako súkromnej vysokej školy, počas trvania akreditácie, ako aj na  
rozšírenie akreditácie, musí vzdelávacia inštitúcia spĺňať tieto požiadavky:  
1. Musí byť právnickou osobou so sídlom v Rakúsku;  
2. Musí predložiť plán rozvoja, ktorý zohľadní ciele, priority a činnosti vzdelávacej inštitúcie vo  
vzdelávaní a výskume, ako aj plánovanie štrukturálneho a obsahového rozvoja, rodovú rovnosť,  
pokrok žien a vytvorenie systému riadenia kvality;  
3. Musí predložiť návrh štatútu podľa § 4 ods. 2;  
4. Musí ponúknuť aspoň dve štúdiá v jednej alebo viacerých vedeckých alebo umeleckých  
disciplínach, ktorý vedie k získaniu akademického titulu udelenému v medzinárodnom  
štandarde aspoň na trojročné denné štúdium, a najmenej jeden ďalší študijný odbor. Pri prvom  
podaní žiadosti musia byť predložené študijné plány pre plánované študijné programy. Učebné  
osnovy musia spĺňať materiálne, odborné a formálne požiadavky podľa medzinárodných  
noriem;  
5. Musí sa zaviazať zabezpečiť adekvátny personál na výskum a výučbu, spínajúci medzinárodný  
štandard, so zodpovedajúcim odborným alebo umeleckým vzdelaním. Pri prvom podaní žiadosti  
musí predložiť aspoň právne záväzné predbežné zmluvy v rozsahu požadovanom pre plánované  
študijné programy;  
6. Personál, priestory a vybavenie potrebné na výskum a študijné programy musia byť k dispozícii  
od začiatku plánovanej prevádzky. Pri prvom podaní žiadosti sa musia predložiť príslušné  
dôkazy;  
7. Musí spĺňať podmienky podľa § 24 HS-QSG.  
Federálny zákon o zabezpečení kvality vo vysokom školstve a Agentúre pre zabezpečenie  
kvality a akreditáciu Rakúsko (HS-QSG)  
Akreditácia súkromných vysokých škôl a študijných programov na súkromných vysokých školách  
§ 24.  
(1) Akreditácie súkromných vysokých škôl a študijné programy na súkromných vysokých školách podliehajú  
akreditačným požiadavkám ustanoveným zákonom o súkromných vysokých školách a hodnotiacim oblastiam  
uvedeným v ods. 3, 4 alebo 5.  
(2) Právnické osoby, ktoré predložia svoju žiadosť o akreditáciu ako súkromná vysoká škola, sa podrobia  
inštitucionálnej akreditácii a akreditácii programu.  
(3) Oblasti hodnotenia inštitucionálnej akreditácie zahŕňajú minimálne:  
1. Ciele a profily;  
2. plánovanie rozvoja;  
3. študijné programy a vyučovanie;  
4. výskum a vývoj / ocenenie a rozvoj umenia;  
5. organizácia vysokej školy a jej činnosti;  
6. financovanie a zdroje;  
7. medzinárodná spolupráca;  
8. systém riadenia kvality.  
...  
(6) Správna rada vydá rozhodnutie o ukončení verejného hodnotiaceho postupu, ktorý stanovuje oblasti  
posudzovania a metodické zásady akreditácie a akreditácie programu.  
26  
(7) Ak žiadajúca inštitúcia spĺňa všetky požiadavky. Úradné oznámenie o akreditácii obsahuje minimálne tieto  
informácie:  
1. Obdobie akreditácie;  
2. názov právnickej osoby vzdelávacej inštitúcie;  
3. názov, typ, pracovné zaťaženie študijného programu a trvanie študijného programu;  
4. názov akademického titulu, ktorý sa má udeliť;  
5. akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré sa majú splniť.  
(8) Predĺženie inštitucionálnej akreditácie na šesť rokov je prípustné na základe žiadosti, ak sú splnené  
požiadavky uvedené v ods. 1 a 3. Predĺženie akreditácie zahŕňa aj akreditované študijné programy. Predĺženie  
sa uplatní najneskôr deväť mesiacov pred skončením akreditačného obdobia. Ak sa inštitucionálna akreditácia  
neobnoví, zrušia sa všetky akreditácie programu vzdelávacej inštitúcie.  
(9) Počiatočná akreditácia vzdelávacej inštitúcie alebo študijného programu sa nevydáva podmienečne.  
Predĺženie akreditácie môže byť podmienené, ak sa v priebehu akreditačného postupu zistí, že nie sú splnené  
všetky požiadavky a ak sa zistí, že tieto nedostatky možno v primeranej lehote odstrániť. ...  
...  
Akreditačná spôsobilosť a postup  
§ 25.  
(1) Správna rada je príslušný orgán akreditácie a na predĺženie akreditácie.  
(2) Žiadosť musí obsahovať:  
1. Názov žiadajúcej právnickej osoby; ak je žiadajúcou inštitúciou právnická osoba, ktorá sa spravuje  
súkromným právom, výpis z obchodného registra;  
2. Všetky dokumenty, ktoré slúžia na preukázanie splnenia zákonom stanovených požiadaviek na  
akreditáciu.  
(3)Akreditácia, jej predĺženie, zrušeniea skončeniejejplatnosti sa potvrdí úradnýmoznámením. Členovia rady  
sú nezávislí a nie sú viazaní žiadnymi pokynmi pri výkone svojej funkcie. Rozhodnutie rady podlieha schváleniu  
príslušného spolkového ministra pred vydaním úradného oznámenia. Schválenie sa neudelí, ak rozhodnutie  
porušuje akékoľvek ustanovenie tohto zákona alebo je v rozpore s národnými cieľmi vyššieho vzdelávania.  
(4) Úradné oznámenie o akreditácii sa na základe žiadosti alebo ex officio zmení alebo doplní v prípade zmien  
obsahu úradného oznámenia.  
...  
27  
Srbsko  
Povolenie na prácu novej vyššej vzdelávacej inštitúcii vydáva ministerstvo školstva, vedy  
a technického rozvoja (ďalej ministerstvo), ale dôležitú úlohu pri tom zohráva Národný  
akreditačný orgán (NAT).17  
Postup je taký, že vysokoškolská inštitúcia musí byť založená najskôr ako právnická osoba (v  
tomto kroku nie je potrebný súhlas ministerstva) a až potom musí požiadať o pracovné  
povolenie ministerstvo. Ministerstvo do 10 dní od prijatia žiadosti postúpi žiadosť Národnému  
akreditačnému orgánu, ktorý kontroluje, či sú splnené štandardy kvality pre počiatočnú  
akreditáciu.  
Žiadosť o povolenie, predkladaná ministerstvu, musí byť sprevádzaná:  
-
-
aktom o zriadení inštitúcie vysokoškolského vzdelávania;  
dokladmi preukazujúcimi splnenie noriem kvality predpísaných národným  
akreditačným orgánom a  
-
bankovou zárukou alebo dôkazom o zriaďovacom kapitáli na sumu, ktorá je definovaná  
štandardmi kvality pre počiatočnú akreditáciu.  
Normy kvality pri počiatočnej akreditácii sa týkajú:  
1) obsahu, kvality a rozsahu študijných programov;  
2) počtu vyučujúcich a ostatných zamestnancov s príslušnou kvalifikáciou (odborná,  
vedecká, umelecká)  
3) vhodných priestorov a vybavenia v súlade s počtom študentov, ktorých má škola  
v úmysle zapísať, a študijných programov, ktoré chce poskytnúť.  
NAT má tri mesiace na to, aby ministerstvu odpovedal a poskytol mu svoje rozhodnutie /  
odporúčanie. Za predpokladu, že rozhodnutie NAT je kladné (t. j. NAT poskytne ministerstvu  
odporúčanie na vydanie povolenia), inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže získať  
povolenie od ministerstva. V opačnom prípade sa žiadosť zamietne.  
Vysoké školy, ktoré získali licenciu (prešli počiatočnou akreditáciou), musia požiadať tiež  
o „pravidelnú“ inštitučnú-programovú akreditáciu (ako všetky HEI založené skôr), počas  
jedného roka od času, keď bola udelená počiatočná akreditácia.  
17 Dostupné na internete: https://www.nat.rs/pocetna-akreditacija/, [cit. 20.5.2019].  
28  
 
Španielsko  
Názov univerzita je možné uplatniť len na tie inštitúcie, ktoré sú vytvorené alebo uznané podľa  
ustanovení zákona č. 6/2001 z 21. decembra o univerzitách (Organic Law 6/2001)  
upravených zákonom č. 4/2007 z 12. apríla a kráľovskou vyhláškou č. 420/2015 z 29. mája,  
ktorou sa ustanovuje zriaďovanie, uznávanie, autorizácia a akreditácia univerzít  
a univerzitných centier (Royal Decree 420/2015). (Súkromné neuniverzitné inštitúcie  
poskytujú neuniverzitnú fázu vzdelávania po maturitný stupeň.)  
Verejné univerzity sú vytvorené a súkromné univerzity sú uznávané prostredníctvom:  
• zákona prijatého zákonodarným zhromaždením autonómnej oblasti, v ktorej bude  
inštitúcia umiestnená, alebo  
• zákona schváleného španielskym parlamentom na návrh vlády v súlade so stanoviskom  
Rady vlády príslušnej autonómnej oblasti.  
Súhlas na zriadenie súkromnej univerzity dáva zákonodarné zhromaždenie autonómnej oblasti  
/ Rada vlády príslušnej autonómnej oblasti.  
V tomto procese sa vyžaduje správa Valného zhromaždenia pre univerzitnú politiku v súlade  
s čl. 4 a 5 zákona č. 6/2001. Na vypracovanie tejto správy, ktorá vydá priaznivé alebo  
nepriaznivé vyjadrenie o vytvorení alebo uznaní verejných aj súkromných univerzít, sa  
zohľadňuje dodržiavanie týchto základných požiadaviek:  
• aspoň osem oficiálnych bakalárskych a magisterských programov: univerzity predkladajú  
plán rozvoja programov, ktoré ponúkajú pre každú oblasť vedomostí;  
• vhodný výskumný plán: univerzity musia predložiť viacročný program výskumnej  
činnosti vo vedeckých oblastiach, ktoré súvisia s oficiálnymi programami, ktoré majú  
poskytovať;  
• dostatočný počet primerane kvalifikovaných pedagogických a výskumných pracovníkov;  
• primerané zariadenie, prostriedky a zdroje na výkon funkcií: priestory na vyučovanie  
a výskum, Informačné centrum pre vzdelávanie a výskum (CRAI) a počítačové  
vybavenie;  
• primeraná organizácia a štruktúra: to sa musí premietnuť do stanov (v prípade verejných  
vysokých škôl) alebo do organizačných a prevádzkových predpisov (na súkromných  
vysokých školách).  
• zabezpečenie kontinuity služby, ako aj pokračovanie činností  
• zabezpečenie, aby stanovy, právny režim a organizačné a prevádzkové predpisy boli  
v súlade so zákonom a právnym poriadkom.  
Začatie činnosti univerzity musí schváliť príslušný orgán autonómnej oblasti po overení súladu  
s požiadavkami na ich vytvorenie alebo uznanie. Okrem toho musia univerzity požiadať  
o inštitucionálnu akreditáciu Národnú agentúru pre posudzovanie a akreditáciu kvality  
29  
 
(ANECA; http://www.aneca.es/) alebo prípadne orgán danej autonómnej oblasti pre externé  
hodnotenie kvality.  
Súkromné univerzity a súkromné univerzitné centrá môžu zriadiť akékoľvek právnické alebo  
fyzické osoby, za predpokladu, že budú rešpektovať ústavné princípy (španielska ústava, článok  
27.6) a budú dodržiavať predpisy štátu a predpisy autonómnych spoločenstiev. Univerzitné  
súkromné centrá musia byť integrované do súkromnej univerzity ako strediská patriace  
k takejto univerzite alebo musia byť napojené na verejnú alebo súkromnú univerzitu.  
Súkromné vysoké školy vypracúvajú a schvaľujú vlastnú organizáciu a predpisy, ktoré musia  
rešpektovať a garantovať pri širokej účasti univerzitnej komunity, dodržiavaní akademickej  
slobody prejavujúcej sa vo výskumnej a študijnej slobode.  
S cieľom zaručiť kvalitu univerzít a univerzitných centier sa zaviedla séria požiadaviek, ktoré  
musia spĺňať existujúce univerzity aj novovytvorené univerzity. Okrem toho autonómne  
spoločenstvá ustanovujú svoje vlastné špecifické požiadavky na svojom území. Verejné aj  
súkromné univerzity musia byť spolu s univerzitnými inštitúciami zapísané v Registri vysokých  
škôl, stredísk a kvalifikácií ministerstva školstva a odborného vzdelávania.  
30  
Švédsko  
Štatút univerzity udeľuje vláda (ale koncept univerzity nie je chránený). Nezávislí  
poskytovatelia vzdelávania, ktorí nie sú vysokoškolskými inštitúciami, môžu získať od vlády  
právomoc na udeľovanie titulov (podľa zákon 1993:792 o povolení vydávať určité tituly). Deje  
sa tak po preskúmaní Švédskym úradom vyššieho vzdelávania.18 Nezávislý poskytovateľ  
musí požiadať o udelenie právomoci a v žiadosti opísať okrem iného spôsobilosť učiteľov,  
prostredie výučby, zdroje, ciele skúšok, rovnosť a zapojenie študentov. Títo poskytovatelia  
môžu vo svojom názve používať slovo univerzita.  
Ďalšie záležitosti stanovuje zákon o vysokoškolskom vzdelávaní (1992:1434). Jeho prvá  
kapitola sa vzťahuje na nezávislých poskytovateľov vzdelávania.  
18 Swedish Higher Education Authority (UKÄ). Dostupné na internete: https://english.uka.se/about-us.html, [cit.  
20.5.2019].  
31  
 
Veľká Británia – Anglicko  
Veľká väčšina inštitúcií vyššieho vzdelávania (HEI) je klasifikovaných ako štátne inštitúcie. Sú  
to autonómne, nezávislé organizácie s vlastnou právnou subjektivitou a právomocami,  
akademickými i manažérskymi. Nie sú vo vlastníctve štátu, hoci sú vo väčšej či menšej miere  
závislé od štátneho financovania.19  
Existuje aj niekoľko nezávislých súkromných inštitúcií, ktoré sa nazývajú „alternatívni  
poskytovatelia“, definovaní ako poskytovatelia vysokoškolského vzdelávania (HE), ktoré:  
nie je priamym prijímateľom opakovaného financovania z Úradu pre študentov (OfS,  
nedostáva priame opakujúce sa verejné dotácie (napríklad od miestneho orgánu, Local  
authority, LA) alebo od tajomníka štátu (Secretary of State);  
nie je inštitúciou ďalšieho vzdelávania (Further Education College)  
mito poskytovateľmi môžu byť ziskové alebo neziskové organizácie.20  
Väčšina alternatívnych poskytovateľov je tak či onak spojených s univerzitami, napríklad  
prostredníctvom franchiseových alebo validačných opatrení. Niektorí súkromní poskytovatelia  
majú vlastné právomoci udeľovať tituly (Degree Awarding Powers (DAP)). Poskytujú sa  
súkromným inštitúciám na dobu šiestich rokov. Kritériom pre ich obnovenie je, aby  
organizácia počas týchto šiestich rokov podliehala Agentúre pre zabezpečenie kvality  
vyššieho vzdelávania (QAA, https://www.qaa.ac.uk/); bola subjektom externého preskúmania  
zo strany QAA a nedostala v tomto čase od QAA neuspokojivý posudok. Ďalšie informácie  
Zo súkromných poskytovateľov s právomocami udeľovať tituly má iba malý počet, vrátane  
University of Buckingham, University of Law (predtým College of Law) a Regent University  
v Londýne, právo používať titul univerzita21.  
20 Zároveň môžu spadať do jednej alebo viacerých z týchto kategórií: „dobiehajúci“ poskytovatelia; vysoké  
školy; všeobecné vysoké školy, ktoré slúžia pre vysokoškolákov a postgraduálnych študentov; malé  
špecializované vysoké školy; výhradne postgraduálne štúdium (Postgraduate); poskytovatelia zameraní na  
zahraničných študentov; poskytovatelia dištančného vzdelávania; zámorské kampusy.  
21 Právo používať titul univerzita upravuje zákon. Organizácia, ktorá chce požiadať o udelenie súhlasu na  
používanie titulu, musí mať udelené právomoci na udelenie titulu. Okrem toho musí mať zvyčajne najmenej  
1000 ekvivalentných vysokoškolských študentov na dennom štúdiu, z ktorých najmenej 750 je zapísaných na  
študijných odboroch.  
32  
 
Hoci súkromní poskytovatelia nedostávajú žiadne priame vládne finančné dotácie, študenti  
s bydliskom v Anglicku na určených študijných programoch môžu mať nárok na prístup  
V nadväznosti na prijatie zákona o vysokoškolskom vzdelávaní a výskume z roku 2017 vláda  
zjednodušila proces získania štatútu univerzity a právomoci udeľovania titulov pre vysoko  
Externá kontrola inštitúcií vysokoškolského vzdelávania  
Podľa nového regulačného rámca22 sa do 1. augusta 2019 vyžaduje registrácia na Úrade pre  
študentov (OfS), a to pre všetkých nových a existujúcich poskytovateľov vyššieho vzdelávania,  
ktorí chcú mať prístup k verejnému financovaniu; prijímať zahraničných študentov; získať  
právomoc na udeľovanie titulu; alebo mať v názve univerzita či University College. Registrácia  
na OfS zahŕňa stretnutie poskytovateľov a potom pokračuje v plnení počiatočných  
a všeobecných priebežných podmienok.  
Počiatočné a všeobecné priebežné podmienky  
Agentúra pre zabezpečenie kvality vyššieho vzdelávania je orgán zodpovedný za vykonávanie  
hodnotenia kvality a noriem v mene OfS, vrátane ubezpečenia OfS, že poskytovatelia spĺňajú  
počiatočné a priebežné podmienky registrácie. Tieto podmienky spadajú do siedmich oblastí.  
Odlišujú sa v závislosti od toho, v ktorej kategórii sa poskytovateľ nachádza (či poplatky, ktoré  
môže účtovať svojim študentom, sú obmedzené alebo nie <AccessandParticipationPlan>).  
1. Prístup a účasť študentov zo všetkých prostredí (plán prístupu a účasti).  
2. Kvalita, spoľahlivé normy a pozitívne výsledky:  
i. podmienka B1: poskytovateľ musí preložiť dobre navrhnuté študijné programy, ktoré  
prinesú vysokokvalitné akademické skúsenosti pre všetkých študentov a umožnia  
spoľahlivé vyhodnotenie výsledkov študenta;  
ii. podmienka B2: poskytovateľ musí poskytnúť všetkým študentom, od ich prijatia až  
po ukončenie štúdia, podporu, ktorú potrebujú na úspešné absolvovanie vyššieho  
vzdelávania;  
iii. podmienka B3: poskytovateľ musí umožniť všetkým svojim študentom úspešné  
výsledky, ktoré zamestnávatelia uznávajú a / alebo ktoré umožňujú ďalšie štúdium;  
33  
iv. podmienka B4: poskytovateľ musí zabezpečiť, aby kvalifikácie udelené študentom  
mali svoju hodnotu v čase kvalifikácie aj potom, v súlade s odvetvovo uznávanými  
normami;  
v. podmienka B5: poskytovateľ musí poskytovať kurzy, ktoré spĺňajú akademické  
štandardy, ako sú opísané v Rámci pre kvalifikácie vyššieho vzdelávania (FHEQ)  
pre úroveň 4 alebo vyššie (pozri podnadpis Rámce pre kvalifikácie vyššieho  
vi. podmienka B6: poskytovateľ sa musí zapojiť do rámca Výučba excelentnosti  
3. Ochrana záujmov všetkých študentov.  
4. Finančná udržateľnosť.  
5. Dobrá správa vecí verejných.  
6. Informácie pre študentov.  
7. Zodpovednosť za poplatky a financovanie.  
Pri úvodnej registrácii v OfS sa od všetkých poskytovateľov (existujúcich a nových) vyžaduje,  
aby predložili QAA dokumentačné dôkazy týkajúce sa počiatočných a prebiehajúcich  
podmienok.  
dôkazy o tom, že noví poskytovatelia spĺňajú podmienky registrácie a kvality. Ide o kontrolné  
tímy zložené z externých expertov so skúsenosťami v oblasti vyššieho vzdelávania alebo  
regulácie, ktorí navštevujú poskytovateľa a zbierajú dôkazy s cieľom posúdiť, či a ako sa  
dosahujú výsledky vyjadrené kľúčovými postupmi kódexu kvality 2018. Počas návštevy  
hodnotiace tímy posúdia ďalšie dokumentačné dôkazy; stretávajú sa so zamestnancami