KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 10/2019  
VEDENIE A FINANCOVANIE  
VOLEBNEJ KAMPANE  
V SPOLKOVEJ REPUBLIKE NEMECKO  
A V RAKÚSKU  
Vypracoval/a: Mgr. Krisztina Csillag, Odbor Parlamentný inštitút  
Supervízor: JUDr. Ľubomír Fajták, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila: PhDr. Eva Maláčková, riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
August 2019  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné poradenstvo v danej oblasti. Údaje,  
použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je možné  
iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Anotácia  
Materiál poskytuje stručný prehľad o základných podmienkach vedenia a financovania  
volebnej kampane v Nemecku a v Rakúsku. Prináša informácie o zákonných zdrojoch  
financovania, kontrolných mechanizmoch financovania kampane a sankciách v prípade  
nesplnenia podmienok.  
Kľúčové slová  
Volebná kampaň, politická strana, financovanie.  
Spolková republika Nemecko  
Právna úprava  
Základnú podmienku vedenia kampane počas volieb, ktorá sa vo všeobecnosti týka aj  
podmienok financovania politických strán upravuje Základný zákon Spolkovej republiky  
Nemecko (ďalej len Ústava) vo svojom článku 21 nasledovne: „(...) strany musia viesť verejné  
účtovníctvo o pôvode a používaní svojich prostriedkov, ako aj o svojom majetku“. Princíp  
transparentnosti je zároveň doplnený v § 21 Ústavy o princíp rovnosti politických strán, ktorý  
je bližšie definovaný v § 5 Zákona o politických stranách. Na spolkovej úrovni upravuje priebeh  
volieb Volebný zákon z roku 1993.  
Zákonné zdroje financovania  
Financovanie politických strán bližšie upravuje Zákon o politických stranách (Parteiengesetz,  
„PartG“) z roku 1967 v znení neskorších predpisov, ktorý politickým stranám po splnení  
podmienok udeľuje vedľa súkromného financovania právo na financovanie z verejných  
zdrojov. Podľa súčasnej podoby tohto zákona stojí systém financovania strán na troch pilieroch:  
štátne spolufinancovanie, členské príspevky a súkromné dary. Financovanie politických strán  
v Nemecku je nastavené tak, aby politické strany boli motivované získavať financie aj z iných  
zdrojov, nielen zo štátneho rozpočtu. Strany musia využívať aj vlastné sily na získavanie  
finančných prostriedkov, a to predovšetkým vo forme členských príspevkov a darov od  
fyzických a právnických osôb. Zákon o politických stranách zavádza okrem absolútneho stropu  
štátnych príspevkov1 aj tzv. relatívny limit“, ktorý stanovuje, že dotácie štátu nesmú byť vyššie  
ako príjem strán zo súkromných zdrojov (§ 18 ods. 5 PartG).  
Výdavky politických strán – financovanie volebnej kampane  
Kým Zákon o politických stranách podrobne upravuje základné podmienky financovania strán  
z verejných a súkromných zdrojov, na výdavky politických strán počas volebnej kampane sa  
nevzťahujú žiadne konkrétne zákonné ustanovenia. Podmienky vedenia a financovania  
volebnej kampane si môžu politické strany upraviť aj vo svojich stanovách.2 Zákon  
o politických stranách však taxatívne vymenováva, čo je potrebné v rámci účtovnej správy za  
kalendárny rok uviesť medzi výdavky strany. Výdavky na volebnú kampaň ako samostatná  
položka musí byť v rámci § 27 ods. 5 Zákona o politických stranách v účtovnej správe  
uvedená rámci kapitoly „prevádzkové náklady. Zákon však bližšie neuvádza, ktoré  
prostriedky musí kandidujúci subjekt uviesť v rámci položky „výdavky na volebnú kampaň“.  
Legislatíva neupravuje hornú hranicu nákladov na volebnú kampaň, politické strany tiež nie sú  
povinné podľa zákona zriaďovať transparentné účty počas volebnej kampane.  
Legislatívny rámec na kontrolu príjmov a výdavkov strany predstavuje článok 21 ústavy (pozri  
vyššie). Kontrole financovania strán a sankciám za nesplnenie zákonných podmienok sa venuje  
Zákon a politických stranách v §§23-31. Strany sú povinné viesť štandardné účtovníctvo  
1 V súčasnosti je určený strop v hodnote 133 mil. EUR.  
2 Pozri napr. stanovy politickej strany Die Linke (čl. 21 ods. 3(e), čl. 26). [online]. [cit. 2019-04-15] Dostupné  
linke.de/fileadmin/download/english_pages/the_left_federal_statutes_dresden_2013.pdf>.  
4
s ohľadom na svoje príjmy, výdavky a majetok. Ku koncu každého kalendárneho roku strany  
vypracujú účtovnú správu, ktorá je verejná a pred odovzdaním predsedovi Spolkového snemu  
podlieha prieskumu nezávislého audítora.  
Vedenie volebnej kampane  
Bližšie podmienky vedenia volebnej kampane nie sú na spolkovej úrovni upravované –  
v zásade si ich určuje každá spolková krajina osobitne. Legislatíva tiež neupravuje postavenie  
tretích strán, či nezávislých kandidátov vo volebnej kampani. Okrem iného nie je v judikatúre  
ani v právnej literatúre konsenzus ohľadom dĺžky volebnej kampane.  
Vysielací čas  
Politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách majú na základe princípu rovnosti  
a proporcionality právo na bezplatné odvysielanie politickej reklamy vo verejnoprávnej  
televízií a v rozhlase. Súkromný vysielateľ si účtuje za odvysielanie politickej reklamy len  
vlastné náklady. Vysielanie politickej reklamy nie je povolené mimo volebnej kampane.3  
Sociálne médiá a kontrola finančných prostriedkov v online priestore  
V súvislosti so šírením nenávistných prejavov na internete bol prijatý Zákon o presadzovaní  
práva na sociálnych sieťach (Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen  
Netzwerken, NetzDG), v rámci ktorého sociálne siete s viac ako dvoma miliónmi používateľov  
sú povinné najneskôr do 24 hodín po nahlásení odstrániť „evidentne nelegálny“ obsah. Obsah  
kvalifikovaný na odstránenie musí podľa tohto zákona spadať do jednej z 22 trestnoprávnych  
noriem nemeckého trestného zákona, ku ktorým patrí aj „hanobenie a ohováranie verejne  
činných osôb“, ktoré sa trestá odňatím slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§188 StGB).4  
Čo sa týka kontroly finančných prostriedkov v online priestore, na spolkovej úrovni neexistujú  
konkrétne opatrenia v snahe sprehľadniť a regulovať platenú politickú reklamu na sociálnych  
sieťach.  
Prieskumy verejnej mienky  
Vykonávanie prieskumov verejnej mienky je chránené slobodným prístupom k informáciám  
a slobodou prejavu. Napriek svojmu nezanedbateľnému vplyvu na volebné správanie voličov  
sa vykonávanie prieskumov verejnej mienky a zverejnenie výsledkov prieskumu tesne pred  
začiatkom volieb nepovažuje za porušenie princípu slobodnej a rovnej voľby, ktorá je  
zakotvená v Ústave pod článkom 38(1). Výsledky prieskumov verejnej mienky sa však nesmú  
zverejňovať v deň volieb až do 18:00 hod (§ 32(2) Volebného zákona). Porušenie ustanovenia  
sa považuje za správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta vo výške od 50 – 50.000 EUR (§ 49a  
ods. 1 Volebného zákona). Ak je priestupok kvalifikovaný ako vážne porušenie princípu  
slobodných a rovných volieb, môže viesť až k prieskumu volebného procesu podľa článku 41  
3
European Centre for parliamentary research and documentation. Political advertising outside of the electoral  
campaign.  
ECPRD  
request  
no.  
2730.  
[online].  
[cit.  
2019-04-15]Dostupné  
online  
na:  
<https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-details/208642>.  
4 Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz: Strafgesetzbuch. [online]. [cit. 2019-04-15] Dostupné  
online na: < https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html>.  
5
Ústavy.5 Nemecká legislatíva neupravuje vykazovanie nákladov kandidujúceho subjektu na  
vykonanie predvolebných prieskumov verejnej mienky.  
Kontrola  
Nakoľko nemecká legislatíva špecificky neupravuje podmienky vedenia a financovania  
volebnej kampane, politické strany dokladujú svoje príjmy a výdavky jedine prostredníctvom  
účtovnej správy. Podľa § 23 Zákona o politických stranách sú strany na konci každého roku  
povinné uverejniť účtovnú správu o pôvode a použití finančných zdrojov, ako aj o nakladaní so  
straníckym majetkom. Audit musí vykonať nezávislý audítor alebo audítorská spoločnosť.  
Správa sa odosiela spolu s príslušným stanoviskom audítora predsedovi Spolkového snemu.  
Orgány kontroly  
Predseda Spolkového snemu kontroluje, či účtovné správy politických strán spĺňajú formálne  
požiadavky. Ak má predseda Spolkového snemu konkrétny dôkaz, že údaje v účtovnej správe  
nie sú správne, poskytne dotknutej strane možnosť vyjadriť sa, resp. požiada o potvrdenie  
správnosti údajov audítora, ktorý audit vykonal. V prípade, že strana nedokáže vyvrátiť dôkaz  
o nepresnosti údajov, predseda po dohode s dotknutou stranou poverí audítora podľa vlastného  
výberu, aby skontroloval účtovnú správu (§ 23a PartG).  
Predseda Spolkového snemu každé dva roky prezentuje správu o stave financovania politických  
strán na plenárnom zasadnutí snemu, táto správa je následne zverejnená vo forme parlamentnej  
tlače (§ 23 ods. 4 PartG).Spolková volebná komisia nevykonáva kontrolu financovania  
a vedenia volebnej kampane. Jej kompetencie sa týkajú predovšetkým dohliadania na riadnu  
organizáciu a priebeh volieb.6  
Sankcie  
V prípade porušenia ustanovení Zákona o politických stranách hrozí stranám vo všeobecnosti  
peňažná pokuta, týka sa predovšetkým prípadov ako nesprávne vykazovanie v účtovnej správe,  
uvedenie nesprávnych údajov, či porušenie povinnosti nahlásenia darov. K trestu prichádza  
v prípade, že ak sú príspevky od fyzických alebo právnických osôb získané protiprávne,  
prípadne ak nie sú zverejnené v súlade s platnou legislatívou. V takom prípade strana stráca  
nárok na štátne príspevky vo výške dvojnásobku podvodne získaných alebo zatajených  
finančných prostriedkov.  
Nemecká legislatíva predpokladá trestnoprávne postihy za trestný čin podvodu osobami  
vykonávajúcimi verejnú funkciu podľa § 263 odsek 3(4), či za trestný čin sprenevery a zneužitia  
dôvery podľa § 266 Trestného poriadku. Páchateľovi však musí byť jasne preukázaný úmysel.  
5 European Centre for Parliamentary Research and Documentation. Regulations concerning opinion polls on  
support for political parties and electoral results. ECPRD request no. 3584. [online]. [cit. 2019-04-15].  
Dostupné online na: < https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-details/299647>.  
6 The Federal Returning Officer. The Federal Returning Officer and his responsibilities. [online]. [cit. 2019-04-  
15]. Dostupné online na: < https://www.bundeswahlleiter.de/en/ueber-uns/aufgaben.html>.  
6
Rakúsko  
Právna úprava  
Základný rámec pre výkon volieb poskytuje Ústava Rakúska (ďalej len „Ústava“) v článku 26.  
Na spolkovej úrovni je vedenie a financovanie volebnej kampane upravené v Spolkovom  
zákone o financovaní politických strán (Parteiengesetz, „PartG“) z roku 2012, ktorý okrem  
iného upravuje aj pravidlá financovania zo súkromných a verejných zdrojov. Financovanie  
strán zo štátneho rozpočtu upravuje osobitný Spolkový zákon o podpore politických strán zo  
strany spolku (PartFörG). Okrem priamych dotácií pre politické strany štát financuje aj činnosť  
poslaneckých klubov, ktorá je regulovaná osobitným zákonom (KlubFG) a činnosť  
vzdelávacích politických akadémií (PubFG). Financovanie politických strán je upravené aj v  
legislatívach jednotlivých spolkových krajín.  
Zákonné zdroje financovania  
V Rakúsku je systém financovania politických strán založený štandardne na príspevkoch  
z verejných a súkromných zdrojov. Spolkový zákon o financovaní politických strán je  
špecifický okrem iného aj v tom, že definuje sponzoring ako jeden zo súkromných zdrojov  
financovania straníckych subjektov. Ako sponzoring sú v zákone definované akékoľvek platby,  
vecné dávky, alebo činnosti fyzickej alebo právnickej osoby poskytnuté kandidujúcej politickej  
strane s cieľom spropagovať meno, aktivity, služby a činnosti fyzickej alebo právnickej osoby,  
ktorá sponzoring poskytuje. Pokiaľ v kalendárnom roku presiahne hodnota sponzoringu sumu  
12.000 EUR, musí politická strana v prílohe svojej ročnej správy o hospodárení uviesť meno a  
adresu sponzora (§ 2 ods. 6 PartG). Okrem sponzoringu pozná legislatíva aj tzv. „inzerát“  
(Inserat). Pod týmto pojmom sa rozumie finančná alebo naturálna platba za uverejnenie správy  
v médiu, ktorého vlastníkom je politická strana. Pokiaľ hodnota inzerátu presiahne sumu 3.500  
EUR, politická strana zverejní meno a adresu inzerenta vo svojej ročnej správe (§ 2 ods. 7  
PartG).  
Výdavky politických strán - financovanie volebnej kampane  
Finančná stránka volebnej kampane je regulovaná Spolkovým zákonom o financovaní  
politických strán. Zákon vo svojom § 4 vymedzuje, že každá politická strana kandidujúca vo  
voľbách do zastupiteľského zboru môže vynaložiť na kampaň maximálne 7 mil. EUR od  
stanoveného termínu až do dňa uskutočnenia volieb. Ak je ten istý zoznam kandidátov  
podporovaný dvoma alebo viacerými politickými stranami, maximálne výdavky na kampaň  
nesmú presiahnuť súčet maximálnych možných výdavkov. Zákon taxatívne vymenúva výdavky  
na volebnú kampaň nasledovne:  
1) outdoor reklama, predovšetkým plagáty a billboardy,  
2) hromadná pošta, letáky,  
3) brožúry,  
4) darčekové predmety,  
5) reklama v tlačených médiách, v televízií a v rozhlase,  
6) reklamné spoty v kinách,  
7) celkové náklady médií vlastnených politickou stranou  
7
8) výdavky na online inzerciu,  
9) výdavky na komunikáciu, PR,  
10) dodatočné personálne výdavky,  
11) výdavky poskytnuté kandidátom,  
12) výdavky pre fyzické osoby a skupiny osôb podporujúcich kandidáta.  
Vedenie volebnej kampane  
Bližšie podmienky vedenia volebnej kampane nie sú na spolkovej úrovni upravované.  
Spolkový zákon o politických stranách okrem iného definuje tzv. „ideologicky spriaznené  
organizácie“. Ide o organizáciu s vlastnou právnou subjektivitou, existujúcej oddelene od  
politickej strany, ktoré ale túto stranu zreteľne podporujú, prípadne sa podieľajú na jej činnosti,  
napríklad prítomnosťou svojich členov v straníckom vedení alebo iných grémiách strany.  
V legislatíve sa okrem termínu politická strana stretneme aj s výrazom „volebná strana.  
Volebnou stranou je subjekt uchádzajúci sa o priazeň voličov vo voľbách, a to bez ohľadu na  
to, či ho tvoria kandidáti jednej politickej strany alebo viacerých. Jej existencia sa spravidla  
prejavuje predložením kandidátskej listiny vo voľbách, na ktorej je uvedený názov volebného  
subjektu.  
Vysielací čas  
Na federálnej úrovni legislatíva okrem definovania inzercie neupravuje podmienky  
vysielacieho času pre kandidujúce politické strany. Všeobecný rámec predstavuje § 4  
Federálneho zákona o rakúskej spoločnosti pre vysielanie, podľa ktorého musia verejnoprávna  
televízia a rozhlas zostať nestranné a dodržiavať zásadu objektivity.  
Prieskumy verejnej mienky  
Moratórium platí len v deň volieb a to len priestoroch, kde sa vykonáva voľba a v ich okruhu,  
ktorý si určia kompetentné autority. To znamená, že zverejňovanie výsledkov prieskumov  
verejnej mienky je možné aj v samotný deň volieb.  
Sociálne médiá a kontrola finančných prostriedkov v online priestore  
Čo sa týka kontroly finančných prostriedkov v online priestore, zákon definuje ako jednu  
z položiek výdavkov na volebnú kampaň náklady na online recenziu, avšak neobsahuje  
konkrétne mechanizmy, ktorých cieľom by bolo na spolkovej úrovni sprehľadniť a regulovať  
platenú politickú reklamu na sociálnych sieťach.7  
7 V Rakúsku však existuje iniciatíva NETPEACE Greenpeace pod názvom „Pakt spravodlivosti a transparentnosti  
pre sociálne médiá“, ktorý podpísali už viaceré rakúske politické strany. Strany, ktoré pakt podpísali sa zaväzujú,  
že budú podrobne zverejňovať náklady kampane v online priestore. Pozri: Netpeace Parteiencheck: so Stehen die  
Parteien zur Netzpolitik. [online].[cit. 2019-04-15]. Dostupné online na: https://www.netpeace.eu/netpeace-  
parteiencheck-netzpolitik/#die-gruenen>.  
8
Kontrola  
Napriek tomu, že legislatíva stanovuje strop výdavkov na financovanie volebnej kampane,  
politické strany nevykazujú svoje náklady na volebnú kampaň po vykonaní volieb. Podľa  
Spolkového zákona o financovaní politických strán musí stranícky subjekt, bez ohľadu na to,  
či získal od štátu podporu alebo nie k svojím príjmom a výdavkom každý rok zverejniť správu  
o hospodárení skontrolovanú a podpísanú dvomi nezávislými audítormi. Nezávislých audítorov  
volí na 5 rokov na návrh politických strán Účtovnícky dvor (§ 5 ods. 2 PartG). V súvislosti  
s vedením a financovaním kampane dokladá politická strana do správy o hospodárení  
v osobitnej časti vyhlásenie, že neprekročila strop výdavkov, a to bez ďalších podporných  
dokumentov. Politické strany nie sú povinné podľa zákona zriaďovať transparentné účty počas  
volebnej kampane.  
Orgány kontroly  
Správa o hospodárení podlieha kontrole Účtovníckeho dvoru. Účtovnícky dvor overuje  
správnosť správy o hospodárení politických strán. Ak Účtovnícky dvor zistí nezrovnalosti v  
správe, môže požiadať politickú stranu o vyjadrenie. Pokiaľ sú v správe uvedené nesprávne,  
alebo neúplné informácie, poskytne politickej strane možnosť vyjadriť sa v primeranej lehote.  
Účtovnícky dvor môže tiež požiadať o potvrdenie správnosti audítora, ktorý audit vykonal.  
V prípade, že politická strana nedokáže nezrovnalosti v správe vyvrátiť, Účtovnícky dvor  
poverí audítora zo zoznamu predloženého Komorou účtovníkov a daňových poradcov, ktorý  
má právo nahliadnuť do dokumentov na vykonanie auditu (§ 10 ods. 1-5 PartG)  
Na dosiahnutie čo najväčšej transparentnosti a nezávislosti pri udeľovaní pokút za porušenie  
predpisov vedenia hospodárenia strany sa podľa Spolkového zákonu o financovaní politických  
strán zriaďuje nezávislý Senát transparentnosti. Členovia tohto senátu sú vo výkone svojich  
funkcií nezávislí a nie sú viazaní žiadnymi príkazmi. Senát je zriadený pri úrade spolkového  
kancelára, jeho členovia sú menovaní spolkovým prezidentom na návrh spolkovej vlády.  
Pozostáva z troch členov a troch náhradníkov (§ 11 PartG).  
Spolková volebná komisia nevykonáva kontrolu financovania a vedenia volebnej kampane. Jej  
kompetencie sa týkajú predovšetkým dohliadania na riadnu organizáciu a priebeh volieb.  
Sankcie  
Peňažná pokuta vo výške 10% presiahnutej sumy sa vymeria strane, ktorá presiahla maximálny  
strop 7 mil. EUR na financovanie volebnej kampane o 25%. V prípade, že politická strana počas  
kampane presiahla uvedený strop o viac ako 25%, peňažná pokuta sa navyšuje o 20%  
z presiahnutej sumy (§ 10 ods. 8 PartG)  
Pokiaľ sú v správe uvedené nesprávne alebo neúplné informácie a politická strana, resp. audítor  
poverený Účtovníckym dvorom nedokázal opraviť alebo doplniť chýbajúce informácie alebo  
sa politická strana nedokázala včas vyjadriť v primeranej lehote na vyzvanie Účtovníckeho  
dvora, je politická strana povinná uhradiť peňažnú pokutu v hodnote do 30.000 EUR, pri  
závažnejších priestupkoch až do 100.000 EUR. (§ 10 ods. 6 PartG).  
9
Záver (stručné zhrnutie)  
V predloženej štúdií sme analyzovali účinnú legislatívu Spolkovej republiky Nemecko  
a Rakúska týkajúcu sa podmienok vedenia a financovania volebnej kampane v kontexte  
parlamentných volieb na spolkovej úrovni.  
Zistili sme, že financovanie volebnej kampane nemožno skúmať mimo bližšej analýzy  
zákonných zdrojov financovania politických strán, nakoľko uvedené krajiny nielenže nemajú  
špecifický zákon, ktorý by upravoval podmienky vedenia a financovania volebnej kampane, ale  
kandidujúce subjekty tiež nemusia po skončení volieb vyhotoviť záverečnú správu o nákladoch  
na volebnú kampaň. Svoje príjmy a výdavky musia subjekty vydokladovať každý kalendárny  
rok v rámci správy o hospodárení strany. Prvotnými orgánmi kontroly správ sú v oboch  
krajinách nezávislí audítori. V ďalšom stupni preberá kompetencie kontrolného orgánu  
v Nemecku predseda Spolkového snemu a v Rakúsku Účtovnícky dvor. Za porušenie  
zákonných ustanovení hrozia kandidujúcim subjektom vo všeobecnosti finančné sankcie, ani  
jedna z krajín nesankcionuje porušenie zákona odňatím funkcie získanej vo voľbách. Nemecká  
legislatíva predpokladá i trestnoprávne postihy.  
Spolkové volebné komisie v oboch krajinách vykonávajú kontrolu len v kontexte riadneho  
výkonu volieb.  
Čo sa týka samotného vedenia volebnej kampane, na rozdiel od Nemecka, ktoré v účinnej  
legislatíve na spolkovej úrovni neupravuje postavenie tretích strán, či nezávislých kandidátov  
vo volebnej kampani, rakúsky Zákon o politických stranách definuje tzv. „ideologicky  
spriaznené organizácie“, ktoré sa podieľajú na rozhodovaní politickej strany.  
V súvislosti s kontrolou online kampane, ani jedna z uvedených krajín neupravuje konkrétne  
mechanizmy, ktorých cieľom by bolo na spolkovej úrovni sprehľadniť a regulovať platenú  
politickú reklamu na sociálnych sieťach.  
10  
Zoznam použitých zdrojov  
Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz: Strafgesetzbuch. [online]. [cit. 2019-  
04-15]  
Dostupné  
online  
na:  
<
internet.de/stgb/BJNR001270871.html>.  
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Parteiengesetz 2012. [online].[cit.  
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Parteien-Förderungsgesetz 2012.  
Gesetz über die politischen Parteien. [online]. [cit. 2019-04-10]. Dostupné online: <  
European Centre for parliamentary research and documentation. Political advertising outside  
of the electoral campaign. ECPRD request no. 2730. [online]. [cit. 2019-04-15]Dostupné online  
na: <https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-details/208642>.  
Federal Republic of Germany Elections To The Federal Parliament (Bundestag) 24 September  
2017. OSCE/ODIHR Election Expert Team Final Report. [online].[cit. 2019-04-15]. Dostupné  
online na: <https://www.osce.org/odihr/elections/germany/358936?download=true>.  
State funding of political parties in Germany. German Bundestag. [online].[cit.2019-04-10].  
ŠTEFANČÍK, R. Financovanie politických strán na príklade Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.  
Výzva pre Slovensko? Praha: Machiavelli Press, 2017. 205 s. ISBN 978-80-88147-05-3.  
11