KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 09/2019  
RODINNÁ POLITIKA V MAĎARSKU  
Vypracoval/a: Mgr. Krisztina Csillag, Odbor Parlamentný inštitút  
Supervízor: JUDr. Ľubomír Fajták, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila: PhDr. Eva Maláčková, riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
August 2019  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné poradenstvo v danej oblasti. Údaje,  
použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je možné  
iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Anotácia  
Cieľom materiálu je podrobne predstaviť jednotlivé piliere štátnej rodinnej politiky v Maďarsku,  
pričom bližšie analyzuje aj aktuálne trendy negatívneho demografického vývoja populácie.  
Kľúčové slová  
Rodinná politika, prídavky, štátna podpora, Maďarsko.  
4
Prehľad grafov a tabuliek  
Graf č. 1: Populačné zmeny v Maďarsku od roku 1949 do 2018  
Graf č. 2: Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva Maďarska od roku 1970 do 2018  
Graf č. 3: Vývoj vekového zloženia populácie žien v reproduktívnom veku v Maďarsku od roku 1970  
do 2016  
Obrázok č. 1: Pomer odoberateľov rodinných prídavkov podľa veľkosti rodiny a typu domácnosti v  
roku 2015.  
Tabuľka č. 1: Výška prídavku na dieťa v závislosti od typu domácnosti a počtu vychovávaných detí.  
Tabuľka č. 2: Počet dní, počas ktorých má rodič nárok na prídavok na starostlivosť o choré dieťa  
 
1. Aktuálne trendy demografického vývoja populácie Maďarska  
Populácia Maďarska v posledných desaťročiach neustále klesá. Postupný pokles obyvateľstva  
je evidentný od roku 1981 (pozri graf č. 1). Hoci sa v posledných rokoch zvyšuje v Maďarsku  
pôrodnosť1, podľa výskumov Centrálneho štatistického úradu Maďarska z decembra 2016 ubúda  
populácia každoročne v priemere o 40 000 osôb. Od roku 2010 sa každý rok narodilo na území  
Maďarska v priemere 90 000 detí, kým priemerná úmrtnosť dosahuje každoročne v priemere 130 000  
osôb. Úhrnná plodnosť2 v Maďarsku dosiahla v roku 2017 hodnotu 1,54 % a za posledných 20 rokov  
sa pohybovala v rozmedzí 1,2 až 1,4 %. Napriek nárastu miery úhrnnej plodnosti v dôsledku rôznych  
demografických ukazovateľov, predovšetkým úmrtnosti (pozri graf. č 2), či poklesu počtu žien v  
reproduktívnom veku (pozri graf č. 3) populácia Maďarska aj naďalej klesá. Z grafu č. 3 možno  
konštatovať, že v súčasnosti najviac žien v reproduktívnom veku v Maďarsku patrí do vekovej skupiny  
35-39 rokov. Počet žien vekovej skupiny 20-30 za posledných 15 rokov klesol o 100 000. Od roku  
2000 klesol počet žien v reproduktívnom veku o 9%.  
Graf č. 1: Populačné zmeny v Maďarsku od roku 1949 do 2018  
*hodnoty x1000  
Zdroj: A CSALÁDTÁMOGATÁSOK RENDSZERE MAGYARORSZÁGON. [online]. Állami számvevoszék elemzése.  
2 Priemerný počet živonarodených detí pripadajúcich na jednu ženu počas jej celého reprodukčného obdobia (15 - 49  
rokov), pri zachovaní úrovne plodnosti sledovaného roka a za predpokladu nulovej úmrtnosti (angl. Total Fertility rate)  
7
 
 
Graf č. 2: Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva Maďarska od roku 1970 do 2018  
Legenda  
Modrá línia: počet narodených detí  
Hnedá línia: počet úmrtí  
Žltá: prirodzený prírastok  
Fialová: Prirodzený úbytok  
Zdroj: A TERMÉKENYSÉGI FOLYAMATOK HAZAI JELLEMZŐI, 19702015. [online]. In Kozponti statisztikai  
Graf č. 3: Vývoj vekového zloženia populácie žien v reproduktívnom veku v Maďarsku od  
roku 1970 do 2016  
Zdroj: A TERMÉKENYSÉGI FOLYAMATOK HAZAI JELLEMZŐI, 19702015. [online]. In Kozponti statisztikai  
V dôsledku zmien vekového zloženia obyvateľstva sa počet detí vo veku od 0-14 znížil  
v porovnaní s rokom 1981 o 40%, kým počet osôb vo veku od 15-39 klesol o 17%. Veľkosť populácie  
v strednom veku nezaznamenala významnejšie zmeny, avšak počet starších ľudí od roku 1981 narástol  
8
 
 
o 30%. Podľa prognóz je priemer 90 000 ročne narodených detí možné udržať len zvyšujúcou sa  
ochotou žien a rodín mať dieťa a založiť si rodinu. V dlhodobom horizonte je však ďalší pokles  
populácie viac než pravdepodobný.3 Od roku 1990 nastal pokles počtu uzavretých manželstiev  
a v praxi manželstvo nie je podmienkou pre počatie dieťaťa. Od roku 2012 sa väčšina prvorodených  
detí narodilo mimo manželstva, čo dokazuje predovšetkým rok 2015, v ktorom sa až 48% všetkých  
detí narodilo mimo manželského zväzku.  
Rozhodnutie založiť si rodinu a celková stabilita a fungovanie rodiny vo veľkej miere závisí aj  
od individuálnych hodnôt jednotlivcov a nadobúdania vzdelania. Priemerný vek prvorodičiek od roku  
2013 je 28,3 roka, čo je posun o 8 rokov od začiatku 90. rokov 20. storočia.  
3 MONOSTORI, J. – ŐRI, P. – SPÉDER, Z. Demográfiai portré 2015. KSH NKI, Budapest: 41–56.  
9
2. Rodinná politika v Maďarsku od roku 2010  
S ohľadom na demografické výzvy začala vláda Viktora Orbána od roku 2010 komplexnejšie  
pristupovať k systému podpory rodín. V zásade však rodinná politika nadväzuje na všeobecný systém  
nástrojov podpory rodinnej politiky, ktorá sa skladá zo štyroch pilierov:  
1. rodinné prídavky a prídavky na výchovu detí,  
2. príspevky na starostlivosť o deti,  
3. daňové zvýhodnenia pre rodiny,  
4. dotácie na bývanie a založenie domácnosti.  
Základom rodinnej politiky posledných maďarských vlád je téza, že najlepším prostredím pre  
vývoj dieťaťa je vlastná rodina. Preambula zákona o ochrane rodín uvádza: „Rodina je najdôležitejší  
zdroj ľudského kapitálu. Rodina ako základná jednotka spoločnosti je zárukou prežitia národa  
a prirodzeným priestorom osobného rozvoja každého jednotlivca.4  
Sféru cieľov prijatých noriem možno chápať ako všetko to, čo určuje, kam sa bude sociálna  
politika uberať, aké zásady sa budú rešpektovať a aké nástroje a mechanizmy sa budú pritom používať  
v rámci rozhodovania. Na makroúrovni sú tieto ciele formulované v ústave, príslušných zákonoch,  
programových vyhláseniach vlády a v koncepciách prijatých na úrovni vlády a parlamentu. Vo  
všeobecnosti možno základné strategické ciele vládnych politík na zmiernenie nepriaznivých  
demografických ukazovateľov definovať v nasledovných bodoch:  
-
-
-
-
-
podpora rozhodnutia založiť si rodinu,  
zlepšenie vnútornej stability rodín,  
zníženie príjmovej nerovnosti rodín,  
zvýšenie sociálnej stability rodín,  
podpora rodín pri zakladaní domácnosti.  
Právny rámec pre rodinnú politiku predstavujú nasledovné zákony:  
-
Ústava – definuje rodinu ako základnú hodnotu a základ prežitia národa, definuje manželstvo  
ako zväzok medzi mužom a ženou, pričom rodinné vzťahy majú byť založené v rámci  
-
Zákon č. CCXI z roku 2011 o ochrane rodiny definuje základné princípy manželstva a  
vzťahov v rámci rodiny. Význam uvedeného zákona vyzdvihuje aj skutočnosť, že na jeho  
zmenu je potrebný súhlas 2/3 väčšiny prítomných poslancov (sarkalatos torvény“)  
Zákon č. V z roku 2013 Občiansky zákonník – rodinný zákon § 4:5 - § 4:244 – základným  
Zákon č. LXXXIV z roku 1998 o podpore rodiny – zákon vytvára základný rámec nástrojov  
rodinnej politiky, ktoré sledujú zlepšovanie životných podmienok rodín s cieľom postupného  
zvyšovania populácie Maďarska v rámci populačnej politiky.  
-
-
4 Zákon č. CCXI z roku 2011 o ochrane rodiny. [online]. [cit. 2019-07-25]. Dostupné na:  
<http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143096.245265>.  
10  
 
Medzi významnú súčasť nástrojov rodinných politík v Maďarsku možno taktiež zaradiť  
národné programy.  
Vláda Viktora Orbána po víťazstve v parlamentných voľbách v apríli 2010 predstavil tzv.  
Program národnej spolupráce, ktorý okrem iného zdôrazňuje „sociálnu bezpečnosť“ ako základ  
rozvoja ľudského kapitálu. Cieľom Programu národnej bezpečnosti je položiť základy nového systému  
sociálnej bezpečnosti a s ním súvisiacej rodinnej politiky, ktorá má vychádzať zo zásluhového modelu:  
V rámci našej rodinnej politiky sa budeme snažiť uznať predovšetkým tie rodiny, ktoré nielen svojou  
prácou, ale aj starostlivosťou o deti prispievajú k udržateľnosti hospodárstva.“5  
V roku 2012 predstavila vláda Program rodiny a domova, ktorý sa skladá zo štyroch  
základných pilierov:  
a) založenie domácnosti  
b) devízové pôžičky  
c) znižovanie pravidelných mesačných nákladov na bývanie  
d) údržba domácnosti.6  
Národný reformný program z roku 2014 rozšíril pro-rodinnú orientáciu politiky. Vláda  
predstavila zľavu z príspevkov (tzv. „járulékkedvedzmény“) a rozšírila nástroje v rámci príspevkov na  
starostlivosť o dieťa (príspevok na starostlivosť o dieťa pre študujúce matky, program na ochranu  
pracovných miest).7  
V roku 2015 sa rozšíril okruh osôb oprávnených na uplatnenie daňového bonusu pre rodiny  
a po prvýkrát bola predstavená štátna finančná pomoc na založenie domácnosti (Családi  
otthonteremtési kedvezmény - CSOK). Od roku 2016 sa CSOK pre manželské páry s troma deťmi  
navýšila o štvornásobok pri kúpe novej nehnuteľnosti. Daň z novej nehnuteľnosti klesla z pôvodných  
27% na 5%.  
V roku 2018 začala vláda implementovať svoj nový akčný plán, ktorého cieľom je podpora  
založenia rodiny (Gyermekvállalást ösztönző akcióterv). K základným prvkom akčného plánu patrí:  
-
-
-
-
-
-
-
ďalšie navýšenie daňového bonusu pre rodiny,  
príspevok na starostlivosť o dieťa pre študujúce matky bol rozšírený aj na deti do dvoch rokov,  
zníženie byrokratickej záťaže pri žiadaní štátnej finančnej pomoci na založenie domácnosti,  
predstavenie nástrojov rodinnej politiky pre rodiny žijúce mimo územia Maďarska,  
predstavenie programu rozšírenia služieb jaslí,  
pridelenie finančných zdrojov na rozšírenie služieb umelého oplodnenia,  
rozšírenie okruhu oprávnených osôb na bezplatné stravovanie v školských zariadeniach.  
Od 1. júla 2019 začal platiť Akčný plán na ochranu rodiny („Családvédelmi Akcióterv“), ktorý  
zaviedol nasledovné prvky:  
-
predstavenie mladomanželskej pôžičky,  
5 A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS PROGRAMJA. [online].[cit. 2019-07-28]. Dostupné na:  
7 MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA. [online].apríl 2014.[cit. 2019-07-28]. Dostupné na:  
11  
-
-
rozšírenie štátnej finančnej pomoci na založenie domácnosti, pričom financie možno použiť aj  
na kúpu novej nehnuteľnosti,  
po narodení druhého dieťaťa štát prispeje rodinám, ktoré splácajú hypotekárny úver 1 mil.  
HUF (3 055,95 EUR)8 na jej splatenie, 4 mil. HUF (12 223,82 EUR) pri narodení druhého  
dieťaťa a ďalší milión pri ďalších narodených deťoch,  
-
-
oslobodenie od platenia dane z príjmov pre matky, ktoré vychovali aspoň 4 deti,  
predstavenie príspevku na domácu starostlivosť o dieťa pre starých rodičov.9  
2.1. Inštitucionálne zabezpečenie a koordinácia rodinnej politiky  
Štát a jeho orgány zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri formovaní rodinnej politiky a podieľajú sa  
na jej tvorbe a uplatňovaní. V systéme orgánov zodpovedných za tvorbu a koordináciu rodinnej  
politiky je na prvom mieste Národné zhromaždenie a vláda Maďarskej republiky.  
Čo sa týka koordinácie tvorby rodinnej politiky a jeho inštitucionálneho zabezpečenia, na  
úrovni exekutívy v roku 2010 došlo k zásadným zmenám. Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo  
sociálnych vecí a práce a oddelenie pre šport Ministerstva miestnej samosprávy sa zlúčilo vznikom  
Ministerstva ľudských zdrojov, pričom rodinná politika spadá pod štátneho tajomníka pre rodinu  
a mládež. Túto funkciu zastáva od roku 2014 Katalin Novák. Minister ľudských zdrojov zároveň  
priamo riadi Generálne riaditeľstvo pre sociálnu ochranu detí a mládeže, ktoré je zodpovedné za  
koordináciu špecializovaných služieb sociálnej ochrany detí a mládeže. 10  
V júni 2019 predložil Národnému zhromaždeniu Mihály Varga, minister financií Maďarska,  
návrh štátneho rozpočtu za rok 2020, z ktorého je na financovanie nástrojov rodinnej politiky  
vyčlenených 2228 mld. HUF (takmer 7 mld. EUR), čo predstavuje nárast rozpočtu na túto kapitolu vo  
výške 224 mld. HUF (približne 679 mil. EUR) v porovnaní s predchádzajúcim rokom.11  
8 Konverzia vykonaná na základe kurzu Národnej banky Slovenska platného k 30.7.2019.  
10 CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. [online].[cit. 2019-07-21]. Dostupné na:  
12  
 
3. Jednotlivé prvky a nástroje rodinnej politiky v Maďarsku  
V ďalších častiach práce podrobne predstavíme jednotlivé piliere štátnej rodinnej politiky  
v Maďarsku, ktoré sú aktuálne k roku 2019.  
3.1. Rodinné prídavky a prídavky na výchovu detí  
3.1.1. Prídavok na dieťa (Családi pótlék)  
Rodinné prídavky predstavujú najrozšírenejšiu finančnú podporu rodín s deťmi, ktorými štát  
prispieva na náklady spojené s výchovou a vzdelávaním dieťaťa. Prináležia dieťaťu do konca povinnej  
školskej dochádzky, najneskôr však do skončenia stredoškolského vzdelania, resp. do 20. roku života.  
Vypláca sa v závislosti od počtu detí v rodine, typu domácnosti a zdravotného stavu dieťaťa.12  
Tabuľka č. 1: Výška prídavku na dieťa v závislosti od typu domácnosti a počtu vychovávaných detí.  
Typ domácnosti a počet detí  
Manželský pár s jedným dieťaťom13  
Rodič s jedným dieťaťom  
Výška prídavku  
12.000 HUF (36,67 EUR)  
13.700 HUF (41,87 EUR)  
Manželský pár s dvoma deťmi  
Rodič s dvoma deťmi  
Manželský pár s troma a viac deťmi  
Rodič s troma a viac deťmi  
13.300 HUF na každé dieťa (40,64 EUR)  
14.800 HUF na každé dieťa (45,23 EUR)  
16.000 HUF na každé dieťa (48,9 EUR)  
17.000 HUF na každé dieťa (51,95 EUR)  
Manželský pár s trvale chorým, resp. 23.300 HUF na každé dieťa (71,2 EUR)  
zdravotne postihnutým dieťaťom  
Rodič s trvale chorým, resp. zdravotne 25.900 HUF na každé dieťa (79,15 EUR)  
postihnutým dieťaťom  
12 CSALÁDI PÓTLÉK - NEVELÉSI ELLÁTÁS, ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS. In Magyar államkincstár. [online].[cit.  
13 Rodiny s jedným dieťaťom boli v roku 2015 najrozšírenejším odoberateľom prídavkov na dieťa.  
13  
 
 
 
Obrázok č. 114: Pomer odoberateľov rodinných prídavkov podľa veľkosti rodiny a typu  
domácnosti v roku 2015.  
3.1.2. Podpora pri výchove detí (Gyermeknevelési támogatás (GYET)  
Na danú podporu má nárok rodič vychovávajúci najmenej tri maloleté deti, pričom najmladšie  
dieťa má minimálne tri roky a obdobie poberania dávky končí dosiahnutím 8. roku života najmladšieho  
dieťaťa. Počas poberania tohto typu dávky môže rodič pracovať na polovičný úväzok maximálne 30  
hodín za týždeň, prípadne i na celý úväzok, pokiaľ pracuje z domu. Mesačná výška príspevku bez  
ohľadu na počet detí v domácnosti predstavuje 28.500 HUF (87,09 EUR). Z tejto sumy sa platí poistné  
na dôchodkové sporenie vo výške 10%.15  
3.1.3. Platená dovolenka pre rodičov s deťmi (Gyermek után járó pótszabadság)  
Prináleží obom rodičom od narodenia dieťaťa až do 16 roku života dieťaťa. V prípade jedného  
dieťaťa majú rodičia nárok na 2 dni plateného voľna, pri 2 deťoch na 4 dni, v prípade 3 a viac detí majú  
nárok na 7 dni plateného voľna. Rodičia dieťaťa s postihnutím majú nárok o 2 dni viac platenej  
dovolenky.16  
3.1.4. Prídavok na starostlivosť o choré dieťa (Gyermekápolási táppénz)  
Na tento typ dávok má oprávnenie každý rodič, ktorý dohliada na choré dieťa (do 12 rokov)  
doma, resp. v nemocnici. Dĺžka vyplácania prídavku závisí od veku chorého dieťaťa a od toho, či ho  
vychováva len jeden rodič. Výška prídavku na jeden deň nesmie presiahnuť 9.933 HUF (30,35 EUR).17  
15 DUDÁS, Á. Gyermeknevelési támogatás (GYET). In család.hu. [online] 1.5.2019. [cit. 2019-07-19]. Dostupné na:  
16 DUDÁS, Á. Gyermek után járó szabadság. In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-20]. Dostupné na:  
17 DUDÁS, Á. Gyermekápolási táppénz. In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-20]. Dostupné na:  
14  
 
 
 
Tabuľka č. 2: Počet dní, počas ktorých má rodič nárok na prídavok na starostlivosť o choré dieťa  
Vek dieťaťa  
<1  
1-3  
3-6  
6-12  
Úplná rodina  
Bez obmedzenia  
84 dní  
42 dní  
14 dní  
Neúplná rodina  
Bez obmedzenia  
Neuvedené  
84 dní  
28 dní  
3.1.5. Prídavok na starostlivosť o ťažko choré a postihnuté dieťaťa (Gyermekek Otthongondozási  
díja (GYOD)  
Majú naň nárok rodičia bez ohľadu na vek dieťaťa, o ktoré sa z dôvodu o postihnutia, resp.  
dlhodobej choroby stará rodič doma. Výška prídavku predstavuje 100.000 HUF (305,6 EUR) za  
mesiac. Z tejto sumy sa platí poistné na dôchodkové sporenie vo výške 10%.18  
3.1.6. Štátna podpora pri kúpe auta pre rodiny s viacerými deťmi (Nagycsaládosok Autóvásárlási  
Támogatása)  
Od 1. júla 2019 do 31. decembra 2022 majú rodiny s troma a viacerými deťmi, po ktorých  
poberajú rodinný prídavok, nárok na kúpu 7-miestneho auta so štátnou podporou vo výške 2,5 mil.  
HUF (7 639,89 EUR).19  
3.1.7. Pravidelná dávka pre dieťa z nízkopríjmovej rodiny (Rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény (RGYK)  
Poskytuje sa vo forme peňažných alebo vecných dávok na základe príjmovej situácie rodiny.  
Nárok na poberanie majú rodiny, v ktorých výška mesačného príjmu jednej osoby nepresahuje 140%  
minimálnej výšky starobného dôchodku (v roku 2019 túto sumu predstavuje 41.325 HUF, v prepočte  
126,29 EUR) a rodič, resp. zákonný zástupca vychováva dieťa osamote, ak je dieťa postihnuté alebo  
trvalo a dlhodobo choré. Nárok majú aj tie rodiny, v ktorých výška mesačného príjmu jednej osoby  
nepresahuje 130% minimálnej výšky starobného dôchodku a hodnota majetku nepresahuje zákonom  
určenú hodnotu. Dávky môžu mať aj formu poukazov (tzv. „Erzsébet utalvány“), bezplatných učebníc,  
bezplatného stravovania v školách, atď.20  
3.1.8. Ostatné prídavky  
- od roku 2012 poskytuje štát učebnice zadarmo pre školákov v 1. a 2. ročníku základnej školy,  
- od roku 2018 hradí štát prvú jazykovú skúšku pre každého do 35 rokov,  
- od roku 2018 hradí štát náklady na autoškolu pre osoby mladšie ako 20 rokov, ktorí úspešne ukončili  
skúšku,  
18DUDÁS, Á. Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD). In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-22]. Dostupné  
19 DUDÁS, Á. Nagycsaládosok Autóvásárlási Támogatásának részletei. In család.hu. [online] 13.7.2019. [cit. 2019-07-  
20 DUDÁS, Á. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-29]. Dostupné na:  
15  
 
 
 
 
- bezplatné stravovanie v jasliach, škôlkach a školách pre rodiny s troma a viac deťmi, pre postihnuté  
alebo trvalo a dlhodobo choré deti a deti z nízkopríjmových rodín,  
- od roku 2016 poskytuje štát počas školských prázdnin bezplatné stravovanie v školských stravovacích  
zariadeniach pre znevýhodnené deti.  
3.2. Príspevky na starostlivosť o deti  
3.2.1. Príspevok pri narodení dieťaťa (Anyasági támogatás)  
Ide o jednorazový príspevok, ktorý prináleží každej žene, ktorá porodí dieťa. Podmienkou pre  
vyplatenie tejto čiastky sú aspoň štyri lekárske prehliadky počas tehotenstva, eventuálne aspoň jedna  
v prípade predčasného pôrodu. Výška príspevku je 64.125 HUF (195,96 EUR) na jedno dieťa,  
v prípade dvojičiek 85.500 HUF (261,28 EUR) na každé narodené dieťa. 21  
3.2.2. Rodičovská dovolenka (Gyermek után járó szabadság)  
Päť dní platenej dovolenky prináleží otcom po narodení dieťaťa, v prípade dvojičiek je to 7 dní  
do druhého mesiaca po narodení dieťaťa.22  
3.2.3. Príspevok pri narodení dieťaťa pre matky žijúce mimo územia Maďarska (Köldökzsinór  
program)  
Jednorazový príspevok vo výške 64.125 HUF (195,96 EUR), určený pre matku alebo  
zákonného zástupcu dieťaťa žijúcich mimo Maďarska, resp. občanov Slovenska a Ukrajiny  
23  
vlastniacich preukaz občana s maďarskou národnosťou (tzv. „Magyarigazolvány“).  
Nárok na  
príspevok má len jedna oprávnená osoba.  
3.2.4. Materský príspevok (Csecsemőgondozási díj (CSED)  
Nárok na príspevok má matka, ktorá pred narodením dieťaťa bola v posledných dvoch rokoch  
povinne poistená aspoň 365 dní. Príspevok vo výške 70% priemernej hrubej dennej mzdy prináleží  
matke počas trvania materskej dovolenky po dobu 24 týždňov (168 dní).24  
3.2.5. Príspevok na starostlivosť o dieťa (Gyermekgondozási díj (GYED)  
Nárok na príspevok má rodič, ktorý bol v predchádzajúcich dvoch rokoch poistený aspoň 365  
dní. Vypláca sa najskôr po ukončení materskej dovolenky (168 dní po narodení dieťaťa) až do  
dosiahnutí 2 roku života dieťaťa. Výška príspevku predstavuje 70% priemernej hrubej dennej mzdy.  
21 DUDÁS, Á. Anyasági támogatás. In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-22]. Dostupné na:  
22 DUDÁS, Á. Gyermek után járó szabadság. In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-22]. Dostupné na:  
24 DUDÁS, Á. Csecsemőgondozási díj (CSED). In család.hu. [online] 28.6.2019. [cit. 2019-07-18]. Dostupné na  
16  
 
 
 
 
 
 
Počas poberania príspevku na starostlivosť o dieťa môže oprávnená osoba vykonávať zárobkovú  
činnosť.25  
3.2.6. Príspevok na starostlivosť o dieťa pre študujúce matky (Diplomás GYED)  
Od roku 2014 má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa aj matka študujúca na univerzite.  
Na bakalárskom stupni štúdia má matka nárok na mesačný príspevok vo výške 104.000 HUF (317,82  
EUR), na magisterskom stupni 137.000 HUF (418,67 EUR) až do dosiahnutia 2. roku života dieťaťa.26  
3.2.7. Príspevok na domácu starostlivosť o dieťa (Gyermekgondozási segély (GYES)  
Ide o príspevok, ktorým štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie starostlivosti o dieťa  
do troch rokov vo výške 28.500 HUF (85 EUR) na mesiac. Z tejto sumy sa platí poistné na dôchodkové  
sporenie vo výške 10%. Rodič môže vykonávať zárobkovú činnosť počas poberania príspevku 6  
mesiacov od narodenia dieťaťa.27  
3.2.8. GYED extra  
Od roku 2014 pri narodení druhého dieťaťa môže rodič poberať GYED aj na staršie dieťa.  
3.2.9. Príspevok na domácu starostlivosť o dieťa pre starých rodičov (Nagyszülői GYED)  
Od 1. januára 2020 majú nárok na príspevok na domácu starostlivosť o dieťa aj starí rodičia,  
ktorí nepoberajú dôchodok, starajú sa o dieťa počas dňa, kým obaja rodičia dieťaťa pracujú. Kým starí  
rodičia poberajú GYED, rodič dieťaťa sa nemôže uchádzať o tento príspevok.28  
3.3 Daňové zvýhodnenia pre rodiny  
3.3.1. Daňový bonus pre rodiny (Családi adókedvezmény)  
Predstavuje daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa daňovníka, ktorý má v zdaňovacom  
období zdaniteľný príjem. Nárok na uplatnenie daňového bonusu začína uplynutím 90. dňa tehotenstva.  
Výška uplatniteľného bonusu za rok 2019:  
1 vyživované dieťa – 66.670 HUF (203,74 EUR)  
2 vyživované deti – 133.330 HUF (407,45 EUR)  
3 a viac vyživovaných detí – 220.000 HUF (672,31 EUR)  
25 DUDÁS, Á. Gyermekgondozási díj (GYED). In család.hu. [online] 1.5.2019. [cit. 2019-07-18]. Dostupné na:  
26 DUDÁS, Á. Diplomás GYED. In család.hu. [online] 1.5.2019. [cit. 2019-07-18]. Dostupné na:  
27DUDÁS, Á. Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES). In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-25]. Dostupné na:  
DUDÁS, Á. Nagyszülői GYED. In család.hu. [online] 28.6.2019. [cit. 2019-07-25]. Dostupné na:  
17  
 
 
 
 
 
 
Úspory z dane z príjmu fyzických osôb za rok 2019:  
1 vyživované dieťa – 10.000 HUF za mesiac (30,56 EUR)  
2 vyživované deti – 15.000 HUF na každé dieťa za mesiac (45,84 EUR)  
3 vyživované deti – 33.000 HUF na každé dieťa za mesiac (100,85 EUR)29  
3.3.2. Zľava z poistného (Járulékkedvezmény)  
Predmetná výhoda uplatniteľná pre osoby, ktoré majú nízky príjem a viac detí z dôvodu, že  
daná osoba poberá viac rodinných príspevkov ako si vie uplatniť v rámci dane z príjmu fyzických osôb.  
3.3.3. Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb (Személyi jövedelemadó-mentesség)  
Matky ktoré vychovali aspoň 4 deti majú od 1. januára 2020 nárok na oslobodenie od dane  
z príjmov fyzických osôb.30  
3.3.4. Opatrenia na ochranu pracovného miesta (Munkahelyvédelmi akció)  
Od roku 2014 získali zamestnávatelia zľavy pri odvádzaní odvodov („szociális hozzájárulási  
adó“) a príspevkov na vzdelávanie „szakképzési hozzájárulás“) po matkách poberavších GYES,  
GYED a GYET nastupujúcich do práce po materskej dovolenke. Po dobu 2 rokov pri jednom alebo 2  
vyživovaných deťoch je zamestnávateľ plne oslobodený od odvádzania uvedených daní z hrubej mzdy  
matky v maximálnej výške do 100.000 HUF (305,6 EUR ), čo predstavuje zľavu približne 28,5%.  
V treťom roku od nástupu matky získava zamestnávateľ na tú istú matku zľavu 14,5%. Pri troch a viac  
deťoch je zamestnávateľ plne oslobodený od platenia odvodov po dobu troch rokov, vo štvrtom  
a piatom roku od nástupu matky získava zamestnávateľ na tú istú matku zľavu 14,5%.31  
3.3.5. Daňový bonus pre mladomanželov (Első házasok adókedvezménye)  
Od 1. januára 2015 novomanželia, resp. manželia, z ktorých aspoň jedna osoba uzatvára  
manželstvo po prvýkrát majú nárok na daňovú zľavu po dobu 24 mesiacov od uzavretia manželstva.  
Výška zľavy je 5.000 HUF/mesiac (15,28 EUR).32  
3.3.6. Oslobodenie od dane z dedičstva (Illetékmentes öröklés)  
Ak je dedičom rodič alebo dieťa, pri dedení nehnuteľnosti v hodnote do 20 mil. HUF (61 119,09  
EUR) zaniká oprávneným osobám povinnosť zaplatiť daň z dedičstva.  
30 DUDÁS, Á. Személyi jövedelemadó-mentesség. In család.hu. [online] 28.6.2019. [cit. 2019-07-25]. Dostupné na:  
31 DUDÁS, Á. Munkahelyvédelmi Akció. In család.hu. [online] 12.4.2019. [cit. 2019-07-25]. Dostupné na:  
32 DUDÁS, Á. Első házasok kedvezménye. In család.hu. [online] 27.6.2019. [cit. 2019-07-25]. Dostupné na:  
18  
 
 
 
 
 
3.4. Dotácie na bývanie a založenie domácnosti  
3.4.1. Štátna finančná pomoc na založenie domácnosti (Családi otthonteremtési kedvezmény  
(CSOK)  
CSOK predstavuje nenávratnú štátnu podporu pri kúpe a výstavbe novej nehnuteľnosti, resp.  
kúpe a renovácií už existujúcej nehnuteľnosti.33  
Podmienky poskytnutia finančnej pomoci sú nasledovné:  
Kúpa/renovácia použitej  
Kúpa/výstavba novej nehnuteľnosti  
nehnuteľnosti  
Počet  
detí do  
25 rokov  
Minimálna  
veľkosť  
byt/dom  
Minimálna  
veľkosť  
Výška finančnej  
Výška finančnej  
pomoci  
pomoci  
600.000 HUF  
(1 833,57 EUR)  
2.600.000 HUF  
(7 945,48 EUR)  
600.000 HUF  
(1 833,57 EUR)  
1
2
40/70 m  
50/80 m  
40 m  
1.430.000 HUF  
(4 370,01 EUR)  
50 m  
2.200.000 HUF  
(6 723,1 EUR)  
3
60 m  
70 m  
10.000.000 HUF  
(30 559,55 EUR)  
60/90 m  
2.750.000 HUF  
(8 403,87 EUR)  
4+  
3.4.2. Štátna finančná pomoc na založenie domácnosti v menších obciach (Falusi Családi  
otthonteremtési kedvezmény (Falusi CSOK)  
V rámci rozvoja vidieka majú rodiny od roku 2019 do 2022 možnosť požiadať o nenávratnú  
finančnú pomoc v obciach pod 5000 obyvateľov. Cieľom tohto typu finančnej pomoci je nabádať  
rodiny ku kúpe nehnuteľností v menších usadlostiach a k renovácií takých, ktoré vo svojom pôvodnom  
stave nie sú vhodné na bývanie (bez kanalizácie, pitnej vody, pripojenia na plyn, elektrinu, a pod.).34  
3.4.3. Mladomanželská pôžička (Babaváró támogatás)  
Od 1. júla 2019 majú mladomanželia (explicitne sa však vyžaduje vek manželky od 18 do 40  
rokov) nárok na úver do 10 mil. HUF (30 559,55 EUR) pri mesačnej splátke do 50.000 HUF (152,8  
EUR) so splatnosťou 20 rokov bez úrokov. Po narodení prvého dieťaťa do piatich rokov od poskytnutia  
úveru je manželskému páru poskytnutý odklad v splácaní úveru po dobu troch rokov, po druhom  
33 DUDÁS, Á. Mindent a CSOK-ról. In család.hu. [online] 22.72019. [cit. 2019-07-28]. Dostupné na:  
34 DUDÁS, Á. Mindent a falusi CSOK-ról. In család.hu. [online] 30.7.2019. [cit. 2019-07-28]. Dostupné na:  
19  
 
 
 
 
dieťati ďalšie tri roky, pričom zaniká potreba splatiť 30% zo zvyšku úveru, pri treťom dieťati zaniká  
povinnosť splatiť celý zvyšok úveru. Ak je manželka v dobe požiadania poskytnutia úveru už tehotná  
a do troch rokov od poskytnutia úveru sa im narodí druhé a v priebehu ďalších troch rokov tretie dieťa,  
manželskému páru zanikne povinnosť splatiť úver v celej svojej výške.35  
35 DUDÁS, Á. Babaváró Támogatás részletei. In család.hu. [online] 30.7.2019. [cit. 2019-07-28]. Dostupné na:  
20  
Zoznam použitých zdrojov  
A CSALÁDTÁMOGATÁSOK RENDSZERE MAGYARORSZÁGON. [online]. Állami  
A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS PROGRAMJA. [online].[cit. 2019-07-28]. Dostupné na:  
<https://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf>.  
A TERMÉKENYSÉGI FOLYAMATOK HAZAI JELLEMZŐI, 1970–2015. [online]. In Kozponti  
Dostupné  
online:  
CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. [online].[cit. 2019-07-21].  
Dostupné na: https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-  
felelos-allamtitkarsag  
2019-07-28].  
Dostupné  
na:  
CSALÁDI PÓTLÉK - NEVELÉSI ELLÁTÁS, ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS. In Magyar  
DUDÁS, Á. Anyasági támogatás. In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-22]. Dostupné na:  
DUDÁS, Á. Babaváró Támogatás részletei. In család.hu. [online] 30.7.2019. [cit. 2019-07-28].  
Dostupné na: http://csalad.hu/cikk/babavaro-tamogatas.  
DUDÁS, Á. Csecsemőgondozási díj (CSED). In család.hu. [online] 28.6.2019. [cit. 2019-07-18].  
DUDÁS, Á. Első házasok kedvezménye. In család.hu. [online] 27.6.2019. [cit. 2019-07-25]. Dostupné  
21  
DUDÁS, Á. Gyermek után járó szabadság. In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-20].  
DUDÁS, Á. Gyermekápolási táppénz. In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-07-20]. Dostupné  
DUDÁS, Á. Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD). In család.hu. [online] 13.4.2019. [cit. 2019-  
07-22]. Dostupné na: http://csalad.hu/cikk/gyermekek-otthongondozasi-dija-gyod.  
DUDÁS, Á. Gyermeknevelési támogatás (GYET). In család.hu. [online] 1.5.2019. [cit. 2019-07-19].  
DUDÁS, Á. Köldökzsinór Program - külhoni magyar családok támogatása. In család.hu. [online]  
DUDÁS, Á. Nagycsaládosok Autóvásárlási Támogatásának részletei. In család.hu. [online] 13.7.2019.  
[cit. 2019-07-29]. Dostupné na: <http://csalad.hu/cikk/nagycsaladosok-autovasarlasi-tamogatasa>.  
DUDÁS, Á. Mindent a CSOK-ról. In család.hu. [online] 22.72019. [cit. 2019-07-28]. Dostupné na:  
DUDÁS, Á. Mindent a falusi CSOK-ról. In család.hu. [online] 30.7.2019. [cit. 2019-07-28]. Dostupné  
na: <http://csalad.hu/cikk/mindent-a-falusi-csok-rol>  
DUDÁS, Á. Munkahelyvédelmi Akció. In család.hu. [online] 12.4.2019. [cit. 2019-07-25]. Dostupné  
DUDÁS, Á. Személyi jövedelemadó-mentesség. In család.hu. [online] 28.6.2019. [cit. 2019-07-25].  
MÁTÉ, O. Gyermekvállalás. Képviselői Információs Szolgálat. [online].[cit. 2019-07-12]. Dostupné  
na:  
22  
c1529-515b-cabe-a769-7f46b7e20c5e  
MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA. [online].apríl 2014.[cit. 2019-  
MONOSTORI, J. – ŐRI, P. – SPÉDER, Z. Demográfiai portré 2015. KSH NKI, Budapest: 41–56.  
ZÁKON Č. CCXI Z ROKU 2011 O OCHRANE RODINY. [online]. [cit. 2019-07-25]. Dostupné na:  
<http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143096.245265>.  
VARGA MIHÁLY: A 2020-as költségvetés a családok támogatásának költségvetése. In Magyar  
Nemzet. [online].[cit. 2019-07-28]. Dostupné na: https://magyarnemzet.hu/gazdasag/varga-mihaly-a-  
2020-as-koltsegvetes-a-csaladok-tamogatasanak-koltsegvetese-6993491/.  
23