KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
P A R L A M E N T N Ý I N Š T I T Ú T  
INFORMAČNÝ MATERIÁL  
č. 08/2019  
STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ  
BOJA PROTI HYBRIDNÝM HROZBÁM  
V POBALTSKÝCH ŠTÁTOCH  
Vypracoval: Mgr. Martin Mališka, Odbor Parlamentný inštitút  
Supervízor: JUDr. Ľubomír Fajták, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválil:  
PhDr. Eva Maláčková, riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút K NR SR  
August 2019  
Materiál slúži výlučne pre poslancov Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne, alebo odborné poradenstvo v danej oblasti. Údaje,  
použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je možné  
iba so súhlasom Parlamentného inštitútu a autora.  
Anotácia  
Materiál sa zameriava na využitie strategickej komunikácie Pobaltských štátov v boji proti  
hybridným hrozbám. Analyzuje strategické dokumenty predmetných štátov a poskytuje prehľad  
ich deklarovaných cieľov v oblasti strategickej komunikácie. V záverečnej časti materiál prináša  
niektoré praktické prípady využitia strategickej komunikácie v Pobaltských krajinách.  
Kľúčové slová  
strategická komunikácia, hybridné hrozby  
Úvod  
Predmetný materiál sa zameriava na prístupov vybraných štátov k strategickej  
komunikácii ako nástroja v boji proti hybridným hrozbám. Predmetom výskumu boli 3 krajiny,  
konkrétne Estónska republika, Lotyšská republika, Litovská republika.  
Strategická komunikácia získava v posledných piatich rokoch veľkú pozornosť a štáty sa  
začínajú k predmetnej problematike pristupovať komplexne. Hlavným zmyslom strategickej  
komunikácie je vysvetľovanie jednotlivých krokov štátu spoločnosti. Zároveň slúži ako odpoveď  
na snahu rôznych aktérov o takú interpretáciu udalostí, ktoré prospievajú ich záujmom, ale sú  
škodlivé pre štát, ktorý je cieľom takýchto aktivít.  
Strategická komunikácia sa okrem rozvoja v praktickej rovine stala záujmom aj  
akademickej obce. Boli vypracované mnohé štúdie, ktoré analyzujú komunikáciu jednotlivých  
aktérov, mnohé inštitúcie pracujú sa snažia vytvoriť efektívne nástroje, ktoré by boli využité  
v boji proti hybridným hrozbám.  
Na základe požiadavky v nasledujúcej časti predkladáme využitie strategickej  
komunikácie v boji proti hybridným hrozbám v pobaltských štátoch (Estónska republika,  
Lotyšská republika, Litovská republika). Cieľom materiálu je poukázať na spôsob využitia  
strategickej komunikácie v strategických dokumentoch predmetných štátov a následné praktickú  
aplikáciu stanovených postupov v praxi.  
5
 
Výsledky analýzy  
Estónska republika  
Estónska republika definuje strategickú komunikáciu ako plánovanie štátnych činností,  
ich zjednotenie v jeden komunikačný celok, a odovzdanie spoločnosti. Za uvedeným účelom  
štátne orgány koordinujú ich činnosti, aby zabezpečili, že správy určené verejnosti sú dobre  
premyslené, jasné a podporujú hodnoty zakotvené v ústave Estónska. Predpokladmi strategickej  
komunikácie v Estónsku sú demokracia a sloboda prejavu, preto vládna komunikácia je iba  
jedným z viacerých konkurujúcich si hlasov.1  
Jednou z hlavných úloh, ktorá je stanovená v Národnom bezpečnostnom koncepte  
Estónska, je zlepšenie strategickej komunikácie za účelom posilnenia spoločenskej kohézie  
a potvrdenia pozitívneho medzinárodného obrazu štátu a psychologická obrana schopná čeliť  
a neutralizovať nepriateľské informačné útoky.2 Zároveň Estónsko strategickú komunikáciu  
považuje za kľúčovú pre ukotvenie hodnôt spoločnosti a ochote prispievať do spoločnosti.3  
Prostredníctvom lepšej informovanosti možno posilniť súdržnosť a integráciu  
spoločnosti, čo bude viesť k lepšej odolnosti spoločnosti voči hrozbám. Strategická komunikácia  
je plánovaná a zjednocuje politické, ekonomické správy a správy v oblasti národnej bezpečnosti  
do jedného informačného celku, a jeho následné predloženie spoločnosti. Je založená na  
hodnotách vyjadrených ľuďmi v demokratickom, rozmanitom a hĺbkovom dialógu, ktorý  
umožňuje štátu slúžiť spoločnosti. Hlavný dôraz strategickej komunikácie, väčšia odolnosť a  
súdržnosť spoločnosti, sa nedosahuje iba prostredníctvom politických vyhlásení, ale vyvíja sa  
kombináciou mnohých faktorov. Výsledné prostredie je následne stabilnejšie a bezpečnejšie  
a zraniteľnosť spoločnosti sa znižuje, a to aj v dôsledku bezpečnostných hrozieb. Estónci sa  
zároveň sústredia na zvyšovanie bezpečnostného povedomia spoločnosti, neutralizáciu  
informačných útokov, ktoré prostredníctvom manipulácie a zavádzania, vyvolávajú násilie  
v spoločnosti a propagujú riešenie kríz spôsobmi, ktoré nerešpektujú ústavné usporiadanie.  
Estónci nazývajú tento spôsob obrany „psychologická obrana“. Najdôležitejším spôsobom  
psychologickej obrany je informovanie spoločnosti o útokoch, manipuláciách a zavádzaniach,  
a zabezpečenie najširšieho možného prístup verejnosti k informáciám zo všetkých častí  
spoločnosti. Strategická komunikácia a psychologická obrana sa navzájom dopĺňajú. Opatrenia  
na zvýšenie povedomia používané psychologickou obranou reagujú veľmi rýchlo, ale strategická  
1 Strategická komunikácia. Dostupné na internete: https://www.valitsus.ee/en/strategic-communication. [cit.  
25.07.2019].  
26.07.2019].  
25.07.2019].  
6
 
 
komunikácia musí byť schopná osloviť spoločnosť a zahraničné cieľové skupiny, ktoré  
zohrávajú dôležitú úlohu pri riešení konfliktov, aj v informačnom šume vytvorenom konfliktom.4  
Strategická komunikácia zohráva dôležitú úlohu nielen pri bezpečnosti štátu, ale aj pri  
národnej obrane, keďže národná obrana sa neopiera iba o vojenské spôsobilosti štátu, ale aj  
spôsobilosti nevojenského charakteru. Estónsky prístup ku komplexnej národnej obrane je  
postavený na šiestich pilieroch: vojenská obrana, civilná podpora pre vojenskú obranu,  
medzinárodné konanie, vnútorná bezpečnosť, udržiavanie nepretržitej činnosti štátu a strategická  
komunikácia.5  
Estónsko teda využíva strategickú komunikáciu na dosiahnutie hlavného cieľa  
bezpečnostnej politiky, bránenie nezávislosti a suverenity, kontinuity ľudu a štátu, teritoriálnej  
integrity, ústavného poriadku a bezpečnosti Estónska. Estónsko sa preto snaží posilniť súdržnosť  
spoločnosti, presadiť pozitívny obraz štátu a rozvíjať obranu, ktorá bude neutralizovať  
nepriateľské kybernetické útoky. Hlavnými nástrojmi na dosiahnutie stanovených cieľov je  
monitorovanie a analyzovanie mediálnych a verejných názorov na bezpečnostné otázky,  
koordinácia a plánovanie spoločných stanovísk orgánov štátu, aby reprezentovali spoločné  
stanovisko a pomáhali tým zjednocovať spoločnosť, zlepšovanie schopnosti vlády reagovať na  
krízy a prispôsobovať danej situácii komunikáciu, a informovanie verejnosti o škodlivých  
dezinformáciách a znižovanie ich vplyvu v Estónsku. Strategická komunikácia, aby mohla byť  
úspešná, nemôže byť nariadená zhora, ale musí reflektovať hodnoty a názory spoločnosti.  
Z uvedeného dôvodu je estónska strategická komunikácia postavená na 4 princípoch (dialóg,  
hodnoty, činy, zapojenie spoločnosti). Dialóg je postavený na vzťahu so spoločnosťou ako  
celkom a na vzťahu s jednotlivým cieľovými skupinami. Dialóg môže prebiehať rôznymi  
spôsobmi, napríklad cez médiá, prieskumy verejnej mienky alebo priamou komunikáciou.  
Vďaka dialógu je možné určiť, aké hodnoty vyznáva spoločnosť. Hodnoty následne určujú činy.  
Tie môžu byť pochopené rôznymi spôsobmi, preto je potrebné spájať činy s komunikáciou  
dôvodov, pre ktoré sú dané činnosti realizované. Posledným princípom je zapojenie verejnosti  
za účelom dosiahnutia cieľov strategickej komunikácie.6  
Litovská republika  
Litovská republika si stanovila v Národnej bezpečnostnej stratégii niekoľko cieľov  
v oblasti strategickej komunikácie. Litva si kladie za cieľ posilnenie spôsobilosti štátnych  
inštitúcií v oblasti strategickej komunikácie a rozvoj mechanizmu pre koordináciu strategickej  
26.07.2019].  
[cit. 29.07.2019].  
6 Strategická komunikácia. Dostupné na internete: https://www.valitsus.ee/en/strategic-communication [cit.  
31.07.2019].  
7
 
komunikácie vykonávanej štátnymi inštitúciami.7 Litva chce zároveň prispieť k rozvoju  
spôsobilosti NATO čeliť výzva v oblasti strategickej komunikácie.8 Podobne chce Litva prispieť  
k budovaniu kapacít EÚ v oblasti strategickej komunikácie a prispieť ku kompatibilite aktivít EÚ  
a NATO v danej oblasti.9  
V zmysle stanovených cieľov zlepšenia spôsobilosti štátnych inštitúcií v oblasti  
strategickej komunikácie začlenili štátne inštitúcie pracoviská zaoberajúce sa problematikou  
strategickej komunikácie do svojej organizačnej štruktúry. Ministerstvo zahraničných vecí  
Litovskej republiky, Ministerstvo národnej obrany a Litovské ozbrojené sily majú pracoviská,  
ktoré sa venujú strategickej komunikácii. Problém je však nedostatok spolupráce medzi  
jednotlivými pracoviskami.10  
Litva je však aktívna na pôde EÚ a NATO, kde dlhodobo presadzuje posilňovanie úlohy  
strategickej komunikácie a podporuje organizácie založené za daným účelom.11  
Lotyšská republika  
Lotyšská republika si taktiež uvedomuje potrebu súdržnej občianskej spoločnosti.  
V Národnom bezpečnostnom koncepte sa uvádza, že súdržná občianska spoločnosť, ktorá verí  
v jednotné základné hodnoty je dôležitou podmienkou pre zníženie ohrozenia domácej politiky  
Lotyšskej republiky a pre posilnenie národnej bezpečnosti. Základné hodnoty musia zahŕňať  
hodnoty nezávislej a demokratickej krajiny, ktorá je súčasťou západného sveta. Zodpovednosť  
však neleží iba na štáte, ale iniciatívu musia prebrať aj občania, najmä prostredníctvom  
zakladania mimovládnych organizácií, účasťou na činnosti politických strán a musia byť  
pripravení brániť svoju krajinu pred vonkajšími hrozbami.  
Za pôvodcu ohrozenia súdržnosti spoločnosti a stability domácej politiky považuje  
Lotyšsko Ruskú federáciu. Podľa Lotyšska sa Ruská federácia snaží vytvoriť napätie medzi  
rôznymi skupinami spoločnosti a zmeniť verejnú mienku o historických faktoch, súčasných  
politických procesoch a názor na členstvo Lotyšska v EÚ a NATO. Lotyšsko identifikovalo  
snahy o vyvolanie pochybností v spoločnosti a štátnej správe, ktoré majú za cieľ spraviť  
spoločnosť ľahostajnou alebo nepriateľskou voči štátu. Medzi politiky Ruskej federácie, ktoré  
majú uvedené ciele, patria podľa Lotyšska najmä: posilňovanie úlohy ruského jazyka,  
zvyšovanie dostupnosti vzdelania v ruskom jazyku, ochrana práv ruských občanov a apolitov  
10 Litva: Index odolnosti proti dezinformáciám. Dostupné na internete: http://prismua.org/en/9065-2/ [cit.  
31.07.2019].  
31.07.2019].  
8
 
žijúcich v Lotyšsku, obviňovanie Lotyšska v súvislosti s oživením fašizmu a nacizmu, ako aj  
zdôrazňovanie úlohy Ruska v lotyšských dejinách a zdanlivé oddelenie regiónu Latgalska od  
zbytku Lotyšska.  
Lotyšská republika si stanovila niekoľko priorít, ktoré majú pomôcť predchádzať  
uvedených hrozbám: účasť občianskej spoločnosti na socio-politických procesoch, rozvoj  
spôsobilostí štátu v oblasti strategickej komunikácie, implementácia politiky podporujúcej  
integráciu spoločnosti.  
Cieľom strategickej komunikácie je dosiahnuť úspešnejšiu angažovanosť spoločnosti.  
Strategická komunikácia medzi vysoko postavenými verejnými funkcionármi a spoločnosťou vo  
všeobecnosti a rôznymi skupinami, napríklad podnikateľmi alebo zástupcami mimovládnych  
organizácií, je veľmi dôležitá. V súvislosti s uvedenými hrozbami si Lotyšsko kladie za cieľ, aby  
sa vláda osobitne zaoberala strategickou komunikáciou s regiónmi a obcami, ako aj s ľuďmi,  
ktorý žijú v daných regiónoch.12  
Podobne ako Estónsko aj Lotyšsko považuje strategickú komunikáciu a psychologickú  
obranu za dôležité činnosti v rámci komplexnej národne obrany. Podľa Lotyšska strategická  
komunikácia pozostáva zo strategických činností, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie  
strategických cieľov krajiny alebo jednotlivých vládnych orgánov. Predmetné činnosti závisia od  
obsahu stratégie. Strategická komunikácia zároveň zameriava na aktívnu koordináciu  
a manažment dopadu predmetných činností na spoločnosť a vybrané cieľové skupiny.  
Psychologickú obranu možno definovať ako integrovaný súbor dôsledne plánovaných  
a realizovaných činností zameraných na ochranu spoločnosti proti úmyselným alebo  
neúmyselným negatívnymi vonkajším alebo vnútorným vplyvom a proti oslabovaniu vôle ľudí  
brániť ich štát.13  
Strategickú komunikáciu na úrovni ústrednej vlády a verejných orgánov považujú Lotyši  
v súčasnom prostredí za nevyhnutnú a využívajú ju na „povzbudenie“ obyvateľstva, aby  
reagovalo určitým spôsobom. Vládna verejná komunikácia využíva príbehy a názorné príklady,  
aby vyvolala v ľuďoch emocionálnu reakciu na určitú tému. Pre úspešnú implementáciu  
komplexnej národnej obrany sú potrební schopní a agilní ľudia, pretože informačné kampane  
o komplexnej národnej obrane by mali zahŕňať aj mienkotvorných ľudí, ktorí budú schopní  
vysvetliť ako a prečo je komplexná národná obrana budovaná.  
Vládna komunikácia a verejné udalosti by mali neustále zdôrazňovať kontinuitu  
lotyšského štátu, jeho minulú aj budúcu kontinuitu. Z pohľadu národnej bezpečnosti kontinuita  
rastie z dôvery ľudí v súčasné procesy, účasť na verejných činnostiach, podpore kultúry a histórie  
a vzniku nových tradícií. Kontinuita štátu taktiež závisí od vládnej komunikácie počas krízy  
x [cit. 30.07.2019].  
9
alebo v prípade, keď je legitímna moc štátu v ohrození. Ak Lotyšsko stratí suverenitu, ako  
dôsledok vonkajšieho vplyvu, tak nezlomná komunikácia s medzinárodnou komunitou  
a lotyšskou populáciou v rámci krajiny bude silným ubezpečením o kontinuite štátu.  
Lotyšsko chce posilniť informačná odolnosť proti negatívnemu vykresľovaniu Lotyšska  
v medzinárodných masových médiách v dlhodobom horizonte. Lotyšsko zároveň zdôrazňuje  
potrebu kritického myslenia a dostupnosti informácií, zlepšenie profesijných štandardov  
a celkovej kvality najdôležitejších masovokomunikačných médií, aby sa predchádzalo šíreniu  
nepravdivých a zavádzajúcich informácií, ktoré by zavádzali spoločnosť o dianí v Lotyšsku  
a zahraničí.14  
Praktické prípady  
V záujme zvýšenia schopnosti čeliť hybridným útokom sa niekoľko krajín rozhodlo  
založiť Centrum excelentnosti NATO pre strategickú komunikáciu v Rige.15 Centrum vzniklo v  
roku 2014, keď v Norfolku Lotyšsko, Estónsko, Nemecko, Taliansko, Litva, Poľsko a Spojené  
kráľovstvo podpísali memorandum o porozumení s cieľom založiť takúto organizáciu.16 NATO  
udelilo centru akreditáciu v septembri 2014, ale organizácia nie je podriadená veleniu NATO ani  
žiadnej organizácii NATO. Centrum sa zameriava na zlepšovanie spôsobilostí Aliancie  
a členských štátov v oblasti strategickej komunikácie.17 Centrum pripravuje komplexné analýzy,  
včasné rady a praktickú podporu pre Alianciu, vykonáva výskum a experimentuje s cieľom nájsť  
praktické riešenia existujúcich problémov. Výsledky činnosti centra sú publikované.18 Slovensko  
sa pripojilo v roku 2019.  
V decembri 2014 založilo Oddelenie strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných  
vecí Litovskej republiky účet na sociálnej sieti Twitter. Sústreďuje sa na informovanie  
o udalostiach z litovského pohľadu19. Upozorňuje aj napríklad na pôsobenie ruských  
informačných zdrojov v Litve20, vyvracanie rôznych dezinformácií21 a na udalosti dôležité pre  
Litvu22.  
x [cit. 30.07.2019].  
17 O nás. Dostupné na internete: https://www.stratcomcoe.org/about-us [cit. 30.07.2019].  
18 Publikácie. Dostupné na internete: https://www.stratcomcoe.org/publications [cit. 30.07.2019].  
21 Dostupné na internete: https://twitter.com/cepa/status/1153691979383001088 [cit. 30.07.2019].  
10  
 
V roku 2015 Európska rada rozhodla, že je potrebné čeliť ruským pokračujúcim  
dezinformačným kampaniam. Preto zadala Vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci  
a bezpečnostnú politiku úlohu, aby v spolupráci s inštitúciami EÚ a členskými štátmi  
vypracovala Akčný plán na strategickú komunikáciu. Boli zadefinované 3 ciele (efektívna  
komunikácia a propagácia politík EÚ voči krajinám Východného partnerstva, posilnenie  
mediálneho prostredia v krajinách Východného partnerstva a členských štátoch EÚ, zlepšiť  
schopnosť EU predpovedať a reagovať na dezinformačné aktivity). Uvedené úlohy plní East  
Stratcom Task Force, je súčasťou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Významnou  
skutočnosťou je, že dokáže vytvárať obsah v ruskom jazyku a jazyku krajín Východného  
partnerstva. Vďaka uvedenej skupine je stránka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť dostupná  
v ruskom jazyku23. Obsah v jazyku krajín Východného partnerstva sa šíri primárne  
prostredníctvom sociálnych médií zastupiteľstiev EÚ v daných krajinách, médií a verejných  
udalostí. Významnou platformou na prezentáciu činnosti skupiny sa stala webová stránka EU vs  
Disinfo.24 Estónsko sa podieľa na činnosti East Stratcom Task Force.25  
Schopnosť šíriť obsah v ruskom jazyku je veľmi významnou skutočnosťou hlavne pre  
pobaltské krajiny, najmä Lotyšsko a Estónsko. V Estónsku žije početná ruská menšina (24,78%  
populácie)26 a podobne aj Lotyšsku sa nachádza aj početná ruská menšina (25,2% populácie)27.  
Pre mnohých obyvateľov Estónska a Lotyšska je ruština jazykom, ktorým komunikujú doma,28  
a hlavným zdrojom informácií sú rusko-jazyčné médiá.29 V Lotyšsku patria k najpopulárnejším  
televíziám.30 Zároveň sú rusko-jazyčné televízie bežnou súčasťou základných balíčkov, ktoré  
poskytujú telekomunikačné spoločnosti.31 Podobná situácia je aj v Estónsku.32  
Z uvedených dôvodov sa objavovali správy o potrebe rusko-jazyčného média, ktoré by boli  
protiváhou ruských médií vysielajúcich na území Estónska a Lotyšska.33 Potrebe šírenia obsahu,  
ktorý nemá pôvod iba v Rusku, ale aj inde v Európe sa venuje aj lotyšský Národný bezpečnostný  
23 Dostupné na internete: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian_ru [cit. 31.07.2019].  
25Strategická komunikácia. Dostupné na internete: https://www.valitsus.ee/en/strategic-communication [cit.  
31.07.2019].  
26 Obyvateľstvo podľa národnosti. Dostupné na internete: https://www.stat.ee/34278 [cit. 31.07.2019].  
number-population-latvia-2017 [cit. 31.07.2019].  
spoken-62-latvian-population [cit. 31.07.2019].  
30  
propaganda.a275243/ [cit. 31.07.2019].  
31.07.2019].  
11  
koncept.34 Estónska verejnoprávna televízia vytvorila v roku 2015 novú televíznu stanicu  
nazvanú ETV+.35 Lotyšsko plánovalo vytvorenie samostatnej rusko-jazyčnej televízie, ale nikdy  
tak neučinilo. Namiesto toho ponúka rusko-jazyčné segmenty na už existujúcej televíznej  
stanici.36  
Estónsko sa stalo jednou zo zakladajúcich krajín (okrem Estónska aj Fínsko, Španielsko  
a Nórsko) Európskeho centra excelentnosti boja proti hybridným hrozbám, ktoré vzniklo v roku  
2017. 37 Cieľom centra je rozvoj strategického dialógu a konzultácií medzi členskými štátmi, EU  
a NATO. Centrum bude vykonávať výskum v oblasti hybridných hrozieb a metód ako čeliť  
takým to hrozbám. Zároveň bude vykonávať cvičenia na zlepšenie spôsobilostí jednotlivých  
členských štátov a interoperability v boji proti hybridným hrozbám.38  
V roku 2018 sa Úrad vlády Estónskej republiky rozhodol posilniť svoje pracovisko, ktoré  
sa zaoberá strategickou komunikáciou, personálne aj finančne (rozpočet sa zvýšil zo 60 000 € na  
800 000 €). Cieľom je zlepšenie monitoringu, komunikácie odpovedí a manažment kríz  
v porovnaní s minulosťou. V princípe by úrad vlády mal byť schopný reagovať na udalosti  
v zárodku, skôr než bude spôsobená škoda nevratná. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť  
uvedené ciele je zlepšenie obrazu Estónska v zahraničných a sociálnych médiách. Analytici  
musia byť schopní odlíši podstatné veci od ostatných a sledovať pôvod aktivít a vzorec, ktorý  
používajú.39  
31.07.2019].  
strengthened [cit. 30.07.2019].  
12  
Záver (stručné zhrnutie)  
Cieľom predloženej analýzy bolo preskúmať využitie strategickej komunikácie v boji proti  
hybridným hrozbám v pobaltských krajinách - Estónska republika, Lotyšská republika, Litovská  
republika.  
Uvedené krajiny majú spoločné množstvo vecí a problémy v boji proti hybridným  
hrozbám sú v mnohom veľmi podobné. Istým rozdiel si možno všimnúť medzi Litvou a ostatnými  
dvoma krajinami, Estónskom a Lotyšskom. V Litve absentuje početná ruská menšina a Litva tak  
nerieši problémy spojené s integráciou početnej inojazyčnej menšiny do väčšinovej spoločnosti.  
Podobne všetky tri krajiny majú potrebu strategickej komunikácie obsiahnutú  
v strategických dokumentoch, ale estónske a lotyšské strategické dokumenty sa strategickej  
komunikácii venujú podstatne obsiahlejšie.  
Estónsko a Lotyšsko kladú hlavný dôraz na súdržnosť spoločnosti, teritoriálnu integritu  
a kontinuitu štátu. Oba štáty popri strategickej komunikácii začali rozvíjať aj psychologickú  
obranu. pobaltské krajiny kladú veľký dôraz na komunikáciu štátu a inštitúcií s obyvateľmi.  
Dialóg je esenciálnou súčasťou strategickej komunikácie. Najväčšou výzvou pre uvedené krajiny  
je Ruská federácia a jej informačné možnosti na území pobaltských štátov.  
Spoločne však riešia problémy spojené v veľkým vplyvom rusko-jazyčných televízií na  
vlastnom území, a teda schopnosti dostať informácie aj obyvateľom, ktorí sledujú najmä rusko-  
jazyčné televízie, často vlastnené ruským štátom alebo spriaznenými osobami. Hoci pôvodne  
plánovali všetky tri krajiny založiť spoločnú televíziu, ktorá by vysielal v ruskom jazyku, tak  
nakoniec túto situáciu riešil každý štát po vlastnej linke. Estónsko založilo plnohodnotnú rusko-  
jazyčnú televíznu stanicu, Lotyšsko vyhradilo časť vysielania existujúcej televíznej stanice rusko-  
jazyčnému vysielaniu.  
Pobaltské štáty vnímajú veľmi citlivo interpretáciu vlastných dejín, ktorá sa v mnohých  
oblastiach nezhoduje s ruskou interpretáciou. Z predmetného dôvodu sa zameriavajú na  
objasňovanie vlastnej interpretácie dejín, ale aj súčasných udalostí.  
13  
 
Použité zdroje  
latvia [cit. 30.07.2019].  
2. Čo je HybridCoE. Dostupné na internete: https://www.hybridcoe.fi/what-is-hybridcoe/  
[cit. 30.07.2019].  
3. Doma lotyštinou hovorí 62% lotyšskej populácie, väčšina v okresoch Vidzeme a Lubāna.  
population [cit. 31.07.2019].  
lithuanias-initiative- [cit. 31.07.2019].  
5. Estónsko sa stáva zakladajúcim členom Európskeho centra excelentnosti boja proti  
ence%20in%20Latvia.docx [cit. 30.07.2019].  
and-defence-management [cit. 29.07.2019].  
31.07.2019].  
10. Litva: Index odolnosti proti dezinformáciám. Dostupné na internete:  
http://prismua.org/en/9065-2/ [cit. 31.07.2019].  
russian-tv-propaganda/ [cit. 31.07.2019].  
14  
 
ml [cit. 31.07.2019].  
internete:  
29.07.2019].  
[cit.  
documents [cit. 26.07.2019].  
[cit. 31.07.2019].  
row.a291347/ [cit. 31.07.2019].  
17. O nás. Dostupné na internete: https://www.stratcomcoe.org/about-us [cit. 30.07.2019].  
18. Obyvateľstvo podľa národnosti. Dostupné na internete: https://www.stat.ee/34278 [cit.  
31.07.2019].  
19. Publikácie. Dostupné na internete: https://www.stratcomcoe.org/publications [cit.  
30.07.2019].  
30.07.2019].  
[cit.  
communication. [cit. 25.07.2019].  
Dostupné  
na:  
Bratislava, 02. august 2019  
15