1
z 12. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. a) sa slová „rastlinné druhy, živočíšne druhy“ nahrádzajú slovom „organizmy“.
2.V § 2 písm. d) sa slová „rastlinných a živočíšnych druhov a medzi druhmi“ nahrádzajú slovami „druhov organizmov žijúcich v lesnom ekosystéme a medzi nimi“.
3.V § 2 písm. i) sa slovo „zachovala“ nahrádza slovami „pri zohľadnení existujúcich prírodných rizík zachovala alebo zlepšovala“.
4.V § 2 písmeno k) znie:
„k) bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý aj bez požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení ustanovených osobitnými predpismi1b) alebo zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení uložených na ich základe umožňuje pri
2
dodržaní tohto zákona trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch; zákazy alebo iné podmienky a obmedzenia ustanovené týmito osobitnými predpismi nie touto definíciou dotknuté,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z .z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.§ 2 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w) lesnou cestou účelová komunikácia3aa) určená na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktorá vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie,
x) prírode blízkym hospodárením v lesoch pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa približujúcou prirodzeným lesom charakteristickým pre podmienky danej lokality; tieto postupy v maximálnej možnej miere využívajú prírodné procesy, najmä prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast stromov, schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť lesných drevín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
3aa) § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 160/1996 Z. z..“.
6.V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností
4)
a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je, alebo nie je lesným pozemkom podľa odseku 1 orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý zároveň, na základe zistenia druhu pozemku v teréne, určí v rozhodnutí skutočný druh pozemku. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne že pozemok je lesným pozemkom podľa odseku 1 písm. a), b), e) prvého bodu alebo druhého bodu alebo písm. g), ak je porastený lesnými drevinami spĺňajúcimi funkcie lesa alebo preukázateľne slúži lesnému hospodárstvu a je pre jeho činnosť nevyhnutný. Ak je pozemok dlhodobo poľnohospodársky využívaný, orgán štátnej správy lesného hospodárstva sa pri rozhodovaní o zmene lesného pozemku na poľnohospodársku pôdu riadi záväzným stanoviskom orgánu štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy,6) a ak je pozemok vodnou plochou, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe stanoviska orgánu štátnej vodnej správy
6a)
rozhodne o zmene lesného pozemku na vodnú plochu.“.
7.V § 4a ods. 12 sa slová „právnickú osobu“ nahrádzajú slovami „právnickej osoby“.
8.V § 4c ods. 1 úvodnej vete sa slová „preskúmanie rozhodnutia tohto“ nahrádzajú slovami „preskúmanie tohto“.
9.V § 4c ods. 5 písm. b) sa slová „nadriadený orgán štátneho lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
10.V § 4c ods. 8 sa slová „preskúmaní mimo“ nahrádzajú slovami „preskúmaní rozhodnutia
3
mimo“.
11.V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) identifikačné údaje osoby podľa § 4a ods. 4 písm. a), ktorá po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania uvedenom v písmene d) zabezpečí povinnosti podľa § 4b ods. 2 písm. a) do začatia odlesňovania vyňatého pozemku podľa odseku 3 alebo do straty platnosti rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania podľa odseku 4; na plnenie týchto povinností sa primerane vzťahujú § 24, § 28 a 36.“.
12.V § 8 ods. 8 sa slová „obmedzení hospodárenia“ nahrádzajú slovami „obmedzení využívania na dobu dlhšiu ako tri roky“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“.
13.V § 9 ods. 7 písm. g) sa za slovo „účely,“ vkladajú slová „účely podľa § 50b alebo“.
14.V § 9 odsek 9 znie:
„(9) Výšku odvodu podľa odsekov 2 6 vypočíta orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b). Ak predpokladaná výška odvodu presiahne hodnotu 1000 eur alebo ak sa vyňatie požaduje v rozsahu väčšom ako 1 000 m2, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v odôvodnených prípadoch od osoby podľa odseku 1 žiadať výpočet odvodu znaleckým posudkom.13a)“.
15.V § 9 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Výpočet odvodu znaleckým posudkom podľa odseku 9 nemôže vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v rámci územnej pôsobnosti tohto orgánu.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
16.V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) v chránených územiach,21) v územiach medzinárodného významu21a) a na lesných pozemkoch s výskytom chránených druhov,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 21a znejú:
21) § 17 a 27 zákona č. 543/2002 Z . z. v znení neskorších predpisov.
21a) § 17 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.“.
17.V § 14 ods. 2 písmeno h) znie:
„h) vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitných predpisov23) (ďalej len „vojenské lesy“).“.
18.V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v lesnícky významnom území s výskytom pralesa23aa) (ďalej len „prales“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
23aa) Čl. 7 písm. k) Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 304/2013 Z. z.).“.
4
19.V § 16 odsek 1 znie:
„(1) Ochranné lesy vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím o schválení programu starostlivosti o lesy 41 ods. 13) na návrh vyhotovovateľa programu starostlivosti 42) alebo rozhodnutím o zmene programu starostlivosti o lesy 43 ods. 3) na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy 40). Zmeniť kategóriu ochranného lesa pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy možno len v odôvodnených prípadoch, ak došlo k
a) zmene podmienok, pre ktoré boli ochranné lesy vyhlásené,
b) zmene hranice dielca, v ktorom boli zahrnuté aj lesné porasty nespĺňajúce dôvody na vyhlásenie ochranného lesa, alebo
c) vyhláseniu lesa osobitného určenia.“.
20.V § 16 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „určenia“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2 písm. a) až h)“.
21.V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová „návrh programu starostlivosti“ nahrádzajú slovami „návrh plánu“.
22.V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vyjadrenie obce, na ktorej území sa lesy nachádzajú, ak ide o prímestské lesy alebo ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou.“.
23.V § 16 odsek 7 znie:
„(7) Súhlas a dohoda podľa odseku 6 sa nevyžadujú, ak
a) ide o návrh na vyhlásenie kategórie lesov vojenské lesy,
b) sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy26) alebo
c) sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe schváleného programu starostlivosti o chránené územie a chránené stromy.27)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) § 54 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.“.
24.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 16a
Osobitosti vyhlasovania pralesa a osobitný režim hospodárenia v pralese
(1) Na ochranu pralesa orgán štátnej správy lesného hospodárstva na dobu neurčitú vyhlasuje lesy osobitného určenia podľa
a) § 14 ods. 2 písm. e) nachádzajúce sa v chránených územiach s piatym stupňom ochrany prírody, alebo
b) § 14 ods. 2 písm. i).
(2) Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 1 obsahuje najmä náležitosti podľa § 16 ods. 4 písm. a) d) a záväzné stanovisko právnickej osoby podľa § 38 ods. 2, ktoré vydá po prerokovaní s navrhovateľom lesov osobitného určenia a po dohode s organizáciou ochrany prírody.27a)
(3) Lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. i) vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka alebo správcu.
5
(4) Osobitným režimom hospodárenia v pralese je zákaz vykonávania rekonštrukcie lesa (§19), obnovy lesa 20), výchovy lesa 21), ťažby 22), lesníckotechnických meliorácií 26), zahrádzania bystrín v lesoch 27), ochrany lesov 28) a zákaz udeľovať výnimky zo zakázaných činností 31); to neplatí ak ide o zabezpečenie povinností podľa § 25 ods. 2 v prípade existujúcich lesných ciest a pri zabezpečení bezpečnosti a priechodnosti značených turistických trás.
(5) Osobitný režim hospodárenia v lese osobitného určenia podľa odseku 1 písm. a) možno schváliť, len ak to nie je v rozpore s dokumentáciou ochrany prírody tohto chráneného územia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.V § 18 ods. 1 písm. b) sa slová „alebo skupín stromov“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „stromová forma“) alebo skupín stromov (ďalej len „skupinová forma“)“.
26.V § 18 ods. 1 písm. c) sa slová „ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov“ nahrádzajú slovami „stromovou formou alebo skupinovou formou“.
27.V § 18 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „lesy,“ vkladajú slová „alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok,“.
28.V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
29.§ 18 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Meniť hospodársky spôsob a jeho formu (ďalej len „prebudova lesa“) možno pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy, jeho zmene alebo úprave. Úpravou programu starostlivosti možno meniť
a) holorubný hospodársky spôsob na podrastový hospodársky spôsob alebo účelový hospodársky spôsob,
b) podrastový hospodársky spôsob na účelový hospodársky spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob,
c) veľkoplošnú formu hospodárskeho spôsobu na maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu alebo
d) skupinovú formu hospodárskeho spôsobu na stromovú formu hospodárskeho spôsobu.
(8) Prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch s cieľom zabezpečenia trvalých znakov ekologicky stabilnej štruktúry lesa so zameraním na trvalé zabezpečenie funkcií lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene možno úpravou programu starostlivosti vykonávať v rozsahu a spôsobom podľa odseku 4; v osobitných prípadoch možno použiť aj maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu podľa odseku 3.“.
30.V § 20 ods. 3 sa za slovo „časť“ vkladajú slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a), b) alebo písm.
6
g)“ a za slová „[§ 22 ods. 2 písm. a)],“ sa vkladajú slová „mimoriadnou ťažbou 22 ods. 2 písm. b)],“.
31.V § 20 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu po obnove lesa podľa odseku 6 predkladá obhospodarovateľ lesa orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najskôr po uplynutí polovice lehoty na zabezpečenie lesného porastu ustanovenej diferencovane podľa programu starostlivosti o lesy a najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím lehoty na zabezpečenie lesného porastu.
(8) Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu podľa odseku 7 obsahuje najmä
a) identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa,
b) zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa, na ktorých obhospodarovateľ lesa požaduje predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu,
c) zhodnotenie doterajšieho hospodárenia v jednotkách priestorového rozdelenia lesa podľa písmena b) a prehľad vykonaných opatrení na zabezpečenie lesného porastu,
d) stanovisko hospodára,
e) doklady potvrdzujúce vykonanie opatrení na zabezpečenie lesného porastu potrebné na posúdenie žiadosti.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.
32.V § 20 ods. 9 sa slová „ a 6“ nahrádzajú slovami „až 8“.
33.V § 20 ods. 10 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Účastníkom konania podľa odsekov 4 a 6 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.“.
34.V § 22 ods. 2 písm. b) sa za slová „ods. 4,“ vkladajú slová „pri lesníckotechnických melioráciách podľa § 26,“.
35.V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta. „Ťažba na lesnom pozemku podľa § 39 ods. 1 písm. e) sa môže vykonať len na základe rozhodnutia podľa § 28 ods. 7 alebo na základe písomného súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na vydanie súhlasu sa nevzťahuje správny poriadok.12)“.
36.V § 23 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „O zápise ciachy alebo iného povoleného označenia do evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhotovuje písomné rozhodnutie, zápis vyznačí v spise a žiadateľovi vydá potvrdenie, v ktorom uvedie označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, identifikačné údaje držiteľa ciachy, dátum vydania potvrdenia a údaje, ktoré zapísal do evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení.“.
37.V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Evidenciu registrovaných ciach a iných povolených označení vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva; evidenciu zverejňuje v informačnom systéme lesného hospodárstva správca informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnená evidencia obsahuje znaky zaregistrovanej ciachy alebo iného povoleného označenia a identifikačné údaje držiteľa ciachy; ak ide o fyzickú osobu zverejňuje sa len jej meno a priezvisko.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
7
38.V § 23 odsek 6 znie:
„(6) Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa vykonať náhodnú ťažbu alebo použiť iné vhodné opatrenia na ochranu lesa tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov, najneskôr však do šiestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu. V chránených územiach táto povinnosť vzniká, len ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva obmedzenie alebo zákaz vykonania náhodnej ťažby alebo iného vhodného opatrenia na ochranu lesa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
39.V § 23 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:
„(7) Obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť dôvod vzniku náhodnej ťažby do siedmich dní odo dňa, keď zistil, že vznikli dôvody na náhodnú ťažbu, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku, orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak
a) odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu [§ 40 ods. 2 písm. b)] alebo
b) náhodná ťažba sa má vykonať na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,3 hektára.
(8) Obhospodarovateľ lesa je povinný orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ohlásiť do siedmych dní vznik každej náhodnej ťažby
a) po presiahnutí objemu dreva z náhodnej ťažby odhadnutého podľa odseku 7 písm. a),
b) ak sa náhodnou ťažbou prekročí výmera podľa odseku 7 písm. b) alebo
c) v období od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok do vykonateľnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy.
(9) Náhodnú ťažbu podľa odsekov 7 alebo 8 obhospodarovateľ lesa ohlasuje písomne alebo prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody o náhodnej ťažbe v chránených územiach ohlásenej podľa odsekov 7 alebo 8 informovaní
a) prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená prostredníctvom tohto systému, alebo
b) bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň, orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená písomne.
(10) Ak odsek 6 druhá veta alebo § 25 ods. 2 neustanovujú inak, obhospodarovateľ lesa môže vykonávať náhodnú ťažbu najskôr desať dní po doručení ohlásenia podľa odsekov 7 a 8 orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ak obhospodarovateľ lesa ohlási náhodnú ťažbu podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, považuje sa za deň doručenia ohlásenia najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom obhospodarovateľ lesa toto ohlásenie urobil. Obhospodarovateľ lesa môže náhodnú ťažbu vykonať aj pred uplynutím doby podľa prvej vety, ak
a) pred uplynutím tejto lehoty orgán štátnej správy lesného hospodárstva súhlasil s vykonaním náhodnej ťažby; na vydanie súhlasu sa nevzťahuje správny poriadok, 12) a
b) ide o územie s druhým štvrtým stupňom ochrany alebo chránené vtáčie územie a bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu32aa) umožňujúce jej vykonanie alebo súhlas organizácie ochrany prírody s jej vykonaním.32ab)“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 15.
8
Poznámky pod čiarou k odkazom 32aa a 32ab znejú:
32aa) § 13 ods. 6, § 14 ods. 6, § 15 ods. 4 a § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. ..../2019 Z. z.
32ab) § 65a ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. ..../2019 Z. z.“.
40. V § 23 ods. 11 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Účastníkom konania je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.“.
41. § 23 odsek 12 znie:
„(12) Objem dreva z ťažby v poraste s vekom nad 50 rokov možno oproti objemu ťažby odporučenému v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok prekročiť najviac o 15 %. Ak objem vyťaženého dreva vrátane objemu dreva zo stromov odumretých a ponechaných v poraste počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok dosiahne objem ťažby odporučený v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok zvýšený o 15 %, môže obhospodarovateľ lesa ďalej vykonávať len náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu.“.
42.V § 23 ods. 13 sa za slová „(§ 39 ods. 3)“ vkladajú slová „a kategóriu lesa“ a za slová „vlastníckom celku“ sa vkladajú slová „podľa kategórií lesa“.
43.V § 23 ods. 14 úvodná veta znie: „Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva pre kategóriu lesa podľa odseku 13 prekročený, môže obhospodarovateľ lesa v lesných porastoch zaradených do tejto kategórie vykonať“.
44.V § 23 ods. 14 písm. d) sa slová „§ 43 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 5“.
45.V § 23 ods. 15 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
46.V § 23 ods. 15 písm. c) sa bodka nahrádza slovom „alebo“.
47.V § 23 sa odsek 15 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ide o prírode blízke hospodárenie v lesoch alebo prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch.“.
48.§ 23 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16) Do objemu vyťaženého dreva podľa odsekov 13 a 14 sa nezapočítava objem dreva odumretých a ponechaných stromov, ktoré takto popísané v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok, a objem dreva vyťaženého na lesných pozemkoch podľa § 39 ods. 1 písm. e).
(17) V chránených územiach vyhlásených podľa osobitného predpisu32a) je zakázané vykonávať úmyselnú ťažbu na miestach a v období, ktoré vyplýva z osobitného predpisu,33) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na ich základe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 33 znejú:
32a) § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33) § 68 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
49.V § 24 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) po ukončení ťažby alebo pri uskladnení dreva na lesnom pozemku alebo na pozemku
9
v blízkosti lesného pozemku, z ktorého hrozí šírenie škodlivých činiteľov na lesné pozemky, zabrániť šíreniu škodlivých činiteľov na okolité lesné pozemky odstránením zvyškov po ťažbe a odvozom takto uskladneného dreva alebo vykonaním iného vhodného opatrenia proti šíreniu škodlivého činiteľa do desiatich dní od ukončenia ťažby alebo uskladnenia dreva, ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na ich základe nevyplýva inak,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
50.V § 28 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane opatrení určených projektom na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov [§ 48 ods. 2 písm. g)] v rozsahu a spôsobom podľa posudku orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)]“.
51.V § 28 ods. 1 písm. c) sa slová „prednostne odstraňovať z lesných porastov“ nahrádzajú slovami „odstraňovať z lesných porastov prednostne“.
52.V § 28 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29)“.
53.V § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na svoje náklady“ a slová za bodkočiarkou sa nahrádzajú slovami „v chránených územiach túto povinnosť a povinnosti podľa odseku 1 písm. b) i) má, len ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva inak.“.
54.V § 28 odsek 3 znie:
„(3) Obhospodarovateľ lesa nárok na úhradu zvýšených nákladov za vykonanie opatrení na zabránenie nadmerného šírenia a premnoženia škodcov, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov vyplývajúcich z osobitného zákona,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe v dotknutom území, alebo v jeho blízkosti. Opatrenia podľa prvej vety sa zabezpečujú na základe projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov, ktorý posudzuje orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa 29 ods. 2 písm. g)]. Nárok na náhradu obhospodarovateľ lesa za vykonanie opatrení na území vo vodorovnej vzdialenosti do 500 metrov od okraja porastov, z ktorých hrozí šírenie a premnoženie škodcov, ak z bionómie vývoja a spôsobu šírenia škodlivého činiteľa a projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov nevyplýva väčšia vzdialenosť; v projekte osobitne uvedie rozsah opatrení, ktoré budú predmetom úhrady podľa prvej vety.“.
55.V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) K opatreniam, ktoré budú predmetom úhrady podľa odseku 3, sa bezodkladne vyjadruje organizácia ochrany prírody a krajiny. Ak organizácia ochrany prírody a krajiny nesúhlasí s rozsahom navrhovaných opatrení, spôsobom ich vykonania alebo s vymedzením územia nad 500 metrov od okraja porastov, z ktorých hrozí šírenie a premnoženie škodcov a na ktorom sa majú opatrenia realizovať, predmetom úhrady budú opatrenia, ktoré po dohode s organizáciou ochrany prírody a krajiny určí v posudku orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)].
(5) Nárok na úhradu zvýšených nákladov podľa odseku 3 prvej vety sa považuje za uplatnený predložením projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia
10
škodcov organizácii ochrany prírody a jeho odsúhlasením podľa odseku 4. Opatrenia odsúhlasené postupom podľa odseku 4 zabezpečuje organizácia ochrany prírody a krajiny, ak sa na ich vykonaní dohodne s obhospodarovateľom lesa, inak ich zabezpečí obhospodarovateľ lesa. Na úhradu zvýšených nákladov možno poskytnúť finančné prostriedky za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.43)
(6) Ak ide o opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z pralesa, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3, tieto opatrenia zabezpečí obhospodarovateľ lesa v rozsahu a na území mimo pralesa podľa projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov 29 ods. 2 písm. g)]. Zvýšené náklady na vykonávanie opatrení podľa prvej vety, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov v pralese, obhospodarovateľovi lesa uhrádza osoba, na ktorej návrh je prales vyhlásený, ak obhospodarovateľ lesa tieto opatrenia realizuje v rozsahu a na území mimo pralesa podľa projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov 29 ods. 2 písm. g)].“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:
„43) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 207/2013 Z. z.“.
56.V § 28 odsek 7 znie:
„(7) Ak sa na pozemkoch vyhlásených za lesné pozemky podľa § 3 ods. 1 písm. f), na ktorých neplatí povinnosť podľa § 37 ods. 2, mimo lesa alebo na sklade dreva vyskytne biotický škodlivý činiteľ ohrozujúci les, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva uložiť vykonanie opatrení proti jeho šíreniu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré užívajú dotknuté pozemky alebo na nich skladujú drevo; ak sa opatrením ukladá výrub dreviny,43a) na výrub dreviny sa nevzťahuje osobitný predpis43b) okrem výrubu dreviny v európskej sústave chránených území.43c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43a až 43c znejú:
43a) § 47 ods. 4 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43b) § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43c) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
57.V § 28 odsek 9 znie:
„(9) Účastníkom konania podľa odseku 7 je vlastník, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva dotknuté pozemky alebo na nich skladuje drevo a vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa, ktorí škodlivým činiteľom priamo ohrození. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 7 nemá odkladný účinok.“.
11
58.Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 28a
Mimoriadne udalosti v lesoch
(1) Mimoriadnou udalosťou v lesoch je situácia, pri ktorej dochádza k ohrozeniu ekologickej stability, biologickej diverzity, odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti, životnosti alebo schopnosti plniť funkcie lesov, poškodeniu alebo zničeniu lesných porastov a bez vykonania okamžitých alebo ďalších opatrení by došlo k poškodeniu lesných porastov
a) v rozsahu presahujúcom polovicu celkovej ťažby určenej programom starostlivosti pre vlastnícky celok,
b) v rozsahu presahujúcom 10 % výmery lesných porastov, alebo plošného podielu dreviny v rámci lesného celku,
c) v rozsahu presahujúcom 10 % celkovej predpokladanej ťažby dreviny alebo plošného podielu dreviny v rámci viacerých lesných celkov,
d) v rozsahu presahujúcom 10 % výmery lesných porastov pred ich zabezpečením v lesnom celku.
(2) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v prípade mimoriadnej udalosti v lesoch obhospodarovateľovi lesa uložiť [§ 28 ods. 1 písm. i)]
a) vykonať nevyhnutné ochranné a obranné opatrenia, vrátane likvidácie lesného reprodukčného materiálu použitého pri obnove lesa alebo lesného porastu,
b) pozastaviť vykonávanie úmyselnej ťažby do vykonania náhodnej ťažby alebo opatrení na ochranu lesa podľa písmena a) alebo
c) určiť podmienky nakladania s vyťaženou drevnou hmotou a stromami ponechanými v lesnom poraste.
(3) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v prípade mimoriadnej udalosti v lesoch na dobu nevyhnutne potrebnú zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou podľa § 30 ods. 4.
(4) Účastníkom konania podľa odseku 2 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 sa nevzťahuje § 18 ods. 3, § 33 ods. 2 správneho poriadku;12) odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.“.
59.V § 29 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) navrhuje obhospodarovateľovi lesa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva uloženie opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i)],“.
60.V § 29 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „z chránených území“.
61.V § 29 ods. 3 sa slová „uložené opatrenia“ nahrádzajú slovami „návrhy na uloženie opatrení“.
62.V § 29 sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
63.V § 31 ods. 6 druhá veta znie: „Zákaz uvedený v odseku 1 písm. n) sa nevťahuje na pasenie hospodárskych zvierat na lesných pozemkoch, na ktorých sa takáto činnosť vykonáva v rámci programu starostlivosti o chránené územie a chránené stromy.27)“.
64.V § 36 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 7 až 9 a 11“.
12
65.§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Povinnosť zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom hospodára sa vzťahuje aj na osoby uvedené v rozhodnutí podľa § 8 ods. 2 písm. k).“.
66.V § 37 ods. 1 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „a § 8 ods. 5“.
67.V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) posúdenie zaradenia jednotky priestorového rozdelenia do kategórie lesov osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. i) z hľadiska režimu hospodárenia a ochrany pralesa 16a ods. 4).“.
68.V § 39 ods. 3 prvá veta znie „Lesné celky územne ucelené časti, v rámci ktorých sa pre lesné pozemky vyhotovuje program starostlivosti o lesy.“ a na konci sa pripája táto veta: „O zmene hraníc lesného celku možno rozhodnúť aj po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o jeho schválení.“.
69.V § 39 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a navrhovaného spôsobu hospodárenia podľa kategórie lesa podľa § 13 ods. 2 alebo § 14 ods. 2“.
70.V § 41 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
71.V § 41 ods. 8 prvej vete sa za slovo „oznámi“ vkladajú slová „právnickej osobe podľa § 38 ods. 2,“, za slovo „oznamu“ sa vkladá čiarka a slová „ak odsek 16 neustanovuje inak“ a na konci sa pripája táto veta: „Vyjadrením orgánu ochrany prírody je orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozsahu podľa osobitného predpisu viazaný.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
57a) § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z..“.
72.V § 41 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak vyhotovený protokol neobsahuje pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8, môže orgán ochrany prírody podať námietku ministerstvu alebo Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ak sa protokol týka územia vojenského obvodu, ktoré po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia námietky a vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva určí, či tieto budú do protokolu podľa prvej vety doplnené; do určenia ministerstva alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa protokol podľa prvej vety považuje za záväzný. Postup podľa druhej vety sa primerane použije aj vtedy, ak pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8 vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území boli doručené po lehote podľa odsekov 8 alebo 16.“.
73.V § 41 odsek 13 znie:
„(13) Návrh programu starostlivosti schvaľuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím, ktorého prílohou je program starostlivosti, po vydaní potvrdenia správcom informačného systému lesného hospodárstva 45) o správnosti a súlade väzieb medzi číselnými a grafickými údajmi návrhu programu starostlivosti a po záväznom vyjadrení
57)
dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa odseku 8; ak ide o územia európskej sústavy chránených území, orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne aj na základe posúdenia podľa osobitného predpisu,57aa) ktorého súčasťou je aj návrh opatrení, ktorými sa zabezpečí, že
13
vykonanie programu starostlivosti nebude mať negatívny vplyv na tieto územia. Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, vráti ho vyhotovovateľovi programu starostlivosti a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení ktorých možno plán predložiť na jeho schválenie. O schválení programu starostlivosti rozhodne najneskôr do jedného roka od začatia konania o vyhotovení plánu; ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. Účastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje len oznámenie o schválení programu starostlivosti. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení programu starostlivosti nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka. Ak odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti na nové konanie, v rozhodnutí určí, ktorú súčasť programu starostlivosti alebo jej časť nemožno vykonávať do vydania nového rozhodnutia; tým nie je dotknutá vykonateľnosť ostatných častí programu starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:
57aa) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
74.V § 41 odsek 16 znie:
„(16) Stanovisko podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy alebo návrhu. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje dlhšiu lehotu na zaslanie stanoviska, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím predĺži najviac o 15 dní. Dotknuté orgány doručia záväzné vyjadrenie podľa odseku 13 príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 30 dní od doručenia návrhu.“.
75.V § 41 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18) Účastníkom konania o schválení programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa v lesnom celku, pre ktorý sa program starostlivosti vyhotovuje.“.
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.
76.V § 43 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Účastníkom konania o predčasnej obnove programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.“.
77.V § 43 ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „ods. 12 a 13“.
78.V § 43 ods. 2 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
79.V § 43 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f) prebudova lesa okrem postupu podľa § 18 ods. 7 druhej vety a ods. 8,
g) zmena programu starostlivosti z dôvodu zapracovania požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok vyplývajúcich z dokumentu starostlivosti podľa osobitného predpisu50a) alebo akčných plánov prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov57b) alebo“ .
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 57b znie:
57b) § 6 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
14
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
80.V § 43 ods. 2 písm. h) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
81.V § 43 odsek 3 znie:
„(3) O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Žiadosť o zmenu programu starostlivosti podľa odseku 2
a) písm. a) a d) predkladá osoba podľa § 16 ods. 3; na predloženie žiadosti podľa odseku 2 písm. a) sa primerane použije § 16 ods. 4 až 7,
b) písm. b), c), e) a h) predkladá obhospodarovateľ lesa so súhlasom vlastníka alebo správcu,
c) písm. g) predkladá orgán štátnej správy.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 sa vypúšťa.
82.V § 43 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Náklady súvisiace so zmenou programu starostlivosti uhrádza žiadateľ. Na konanie o zmene programu starostlivosti sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní programu starostlivosti o lesy (§ 41).“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
83.V § 43 ods. 5 sa slová „§ 23 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 13“ a slová „§ 23 ods. 7 a 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 12 a 13“.
84.V § 47 ods. 13 úvodnej vete sa slová „o vykonania skúšky a absolvovanie“ nahrádzajú slovami „vykonania skúšky a absolvovania“.
85.V § 47 ods. 13 písm. a) prvom bode a písm. c) sa slovo „absolvovanie“ nahrádza slovom „absolvovania“.
86.V § 48 ods. 2 písm. b) sa za slovo „stanovisko“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. 8 písm. d) a“.
87.V § 48 ods. 2 písm. g) sa za slovo „činiteľov“ vkladá čiarka a slová „vypracovávať projekty na vykonanie opatrení na zabránenie a premnoženie škodcov [§ 29 ods. 2 písm. g)]“.
88.V § 50 ods. 3 druhej vete sa slová „zakladateľskej pôsobnosti ministerstva okrem“ nahrádzajú slovami „zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva okrem“.
89.V § 50 ods. 6 sa slová „(ďalej len „pozemky nezistených vlastníkov“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „nezistený vlastník“)“.
90.V § 50 odsek 7 znie:
„(7) Ak tento zákon neustanovuje inak, je na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva okrem prevodu správy lesného majetku vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby založenej alebo zriadenej ministerstvom obrany alebo zriadenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Predchádzajúci súhlas ministerstva na nájom lesného majetku vo
15
vlastníctve štátu s celkovou výmerou menšou ako 0,5 hektára, ktorý priamo nenadväzuje na lesný majetok vo vlastníctve štátu obdobného charakteru, nie je potrebný. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno dať do podnájmu, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému. Súhlas ministerstva je potrebný aj na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) c) a e) vo vlastníctve štátu s celkovou výmerou väčšou ako 0,5 hektára, okrem vyňatia vo vojenských lesoch a rozhodovania podľa § 3 ods. 2.“.
91.V § 50 ods. 8 sa odkaz 27 nahrádza odkazom 21.
92.V § 50 ods. 9 sa slová „zmluvy o nájme podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „nájom a výpožičku
a)podľa odseku 8 alebo
b)ktorej účelom nie je hospodárenie v lese a ak ide o lesný pozemok s lesným porastom, na jej základe nedochádza k zmene obhospodarovateľa lesa.“.
93.V § 50 ods. 10 prvej vete sa vypúšťajú slová „a lesných porastov na nich“ a posledná veta.
94.V § 50 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 15, ktoré znejú:
„(11) Zámenou nadobudnuté lesné pozemky, ktoré boli vo vlastníctve štátu, nemožno previesť na inú osobu alebo zmeniť ich druh pozemku počas desiatich rokov od zápisu do katastra nehnuteľností; to neplatí, ak ide o pozemky, na ktorých sa umiestniť verejnoprospešná stavba.72b) Obmedzenie nakladania so zameneným pozemkom, ktorý bol vo vlastníctve štátu, sa na dobu trvania tohto obmedzenia na základe zámennej zmluvy vyznačí v katastri nehnuteľností poznámkou.
(12) Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak sa zamieňané lesné pozemky nachádzajú
a) v tej istej lesnej oblasti podľa § 39 ods. 2 alebo v bezprostredne susediacich lesných oblastiach alebo lesných podoblastiach alebo
b) v katastrálnych územiach v rámci organizačnej jednotky správcu založeného alebo zriadeného ministerstvom.
(13) Lesné pozemky vo vlastníctve štátu možno zameniť najmä z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích práv štátu, ak výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve štátu nepresahuje 100 hektárov.
(14) Výnimku z podmienok podľa odseku 12 alebo odseku 13 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva , ak výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve iných osôb je minimálne 1,5 násobne vyššia ako výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve štátu bez nároku na finančné vyrovnanie podľa odseku 10.
(15) Odseky 10 a 12 14 sa nevzťahujú na zámenu pozemkov podľa osobitného predpisu.73a)“.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 16 až 19.
Poznámky pod čiarou k odkazom 72b a 73a znejú:
72b) § 10 ods.2 písm. f) a § 11 ods. 5 písm. g) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
73a) § 61a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16
95.V § 50 ods. 19 sa slová „a 11“ nahrádzajú slovami „až 16“.
96.V § 50a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,72b) alebo ktoré majú slúžiť verejnoprospešnému účelu, možno predať priamym predajom za cenu určenú znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
97.Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 50b
Využitie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely
(1)Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,72b) ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok, môže správca po ich vyňatí 5 a 7), previesť len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
(2)Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie formou nájomných bytov vo vlastníctve obce, môže správca po ich vyňatí (§ 5 a 7) previesť do vlastníctva obce.
(3)Ak na pozemkoch uvedených v odseku 2 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie správca s týmito osobami zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať uvedený pozemok a uskutočniť na ňom túto stavbu,74e) na dobu predpokladanej životnosti stavby; obdobne sa postupuje pri uzatvorení zmluvy s občianskymi združeniami, ak ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia týchto občianskych združení.
(4)Lesné pozemky podľa odsekov 1 a 2 po ich vyňatí 5 a 7) prevedie správca zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku alebo ich zmluvou, z ktorej vyplýva právo užívať taký pozemok a uskutočniť na ňom stavbu, prenechá do bezodplatného užívania osobám podľa odseku 3 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Zmluva o prevode pozemku a zmluva, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok a uskutočniť na ňom stavbu, musí byť bezodplatná a musí obsahovať dojednanie, že správca právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť74f) alebo ak dôjde k jeho zmene, v dôsledku ktorej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu, inak je zmluva neplatná; nadobúdateľ alebo užívateľ pozemku je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť vykonávanie kontroly plnenia dohodnutého účelu stavby zo strany správcu.
(5) Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na postup podľa odsekov 1 až 4 nevzťahujú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74c až 74f znejú:
74c) § 8 a 27 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
74d) § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17
74e) § 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
74f) § 139 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
98.V § 51d ods. 2 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a na konci sa pripája táto veta: „Za porasty susediace s dotknutým lesným pozemkom sa považujú porasty, ktoré je možné s dotknutým porastom racionálne obhospodarovať.
99.V § 51d ods. 5 sa vypúšťa slovo „25a,“.
100.V § 52 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva“.
101.V § 52 ods. 6 prvej vete sa slová „Člen lesnej stráže skladá do rúk prednostu príslušného orgánu“ nahrádzajú slovami „Uchádzač za člena lesnej stráže spĺňajúci podmienky na ustanovenie za člena lesnej stráže skladá príslušnému orgánu“.
102.V § 55 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „činnosti súvisiace s trvalo udržateľným hospodárením v lesoch 2 písm. i)] a prírode blízke hospodárenie v lesoch [§ 2 písm. x)],“.
103.V § 55 ods. 6 sa slová „písm. e), f), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. e), f), j), k) a s)“.
104.V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“).83a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
83a) § 10 zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
105.V § 57 prvej vete sa za slovo „obrany,“ vkladá slovo „inšpekcie,“.
106.V § 58 ods. 1 písm. c) sa slová „odsek 4“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
107.V § 58 ods. 1 písmeno k) znie:
„k) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
1. okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
2. inšpekcie podľa § 61 písm. b),“.
108.V § 58 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) dáva predchádzajúci súhlas na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a súhlas na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 7),“.
109.V § 58 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a lesných porastov na nich“.
110.V § 58 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
18
111.V § 59 písm. e) sa slová „odsek 4“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
112.V § 60 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
113. V § 60 ods. 1 písm. j) sa slová „odsek 4“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
114.V § 60 ods. 2 písm. i) sa za slovo „spôsobilosti“ vkladá čiarka a slová „zloženie sľubu člena lesnej stráže“.
115.V § 60 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „a preskúmaní postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c)“.
116.V § 60 ods. 2 písm. a) znie:
„a) vedie evidenciu lesných pozemkov 4), preskúmava námietky 4e) a vydáva výpis z evidencie (§ 4f),“.
117.V § 60 ods. 2 písm. p) sa slová „(§ 51d ods. 3 a 9)“ nahrádzajú slovami 51d ods. 11 a § 51f ods. 1)“.
118.V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie.
„r) vydáva súhlas podľa § 23 ods. 1 poslednej vety a ods. 10 písm. a).“.
119. Za § 60 sa vkladá § 61, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 61
Inšpekcia
Inšpekcia
a) vykonáva štátny dozor v lesoch,
b) je prvostupňovým orgánom v konaniach o priestupkoch a iných správnych deliktoch, ktorých spáchanie zistila pri výkone štátneho dozoru v lesoch podľa písmena a),
c) spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,
30)
d) vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva.“.
120.V § 62 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajúci štátny dozor musí mať osobitný kvalifikačný predpoklad; ak štátny dozor vykonáva viac osôb, osobitný kvalifikačný predpoklad musí mať aspoň jedna z nich.“.
121.V § 62 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Účastníkom konania podľa odseku 2 písm. c) a d) je subjekt, nad ktorým sa vykonáva štátny dozor v lesoch.“.
122.V § 62 odsek 9 znie:
„(9) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na výkon štátneho dozoru v lesoch prizvať ďalšiu osobu s jej súhlasom. Prizvaná osoba sa môže zúčastniť výkonu štátneho dozoru v lesoch len so zamestnancom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa odseku 5 druhej vety, oprávnenia podľa odseku 2 písm. a) a b) a je povinná zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru v lesoch.“.
19
123.§ 62 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Policajný zbor je povinný poskytnúť orgánom štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajúcich štátny dozor v lesoch na základe ich žiadosti súčinnosť, spoluprácu alebo ochranu, ak je možné odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor v lesoch alebo marenie výkonu štátneho dozoru v lesoch.“.
124.V § 63 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a lesníckej ochranárskej služby“.
125.V § 64 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo lesníckej ochranárskej služby“ a slová „a 29“.
126.V § 65 ods. 3 sa za slovo „pokuty“ vkladajú slová „za priestupok 63) alebo iný správny delikt (§ 64)“.
127.V § 66 písmeno c) znie:
„c) prírode blízkom hospodárení v lesoch, určovaní hospodárskeho tvaru lesa 17), členení a použití hospodárskych spôsobov a ich foriem, prebudovy na prírode blízke hospodárenie v lesoch vrátane osobitných prípadov prebudovy lesa 18), rekonštrukcii lesa (§ 19), kritériách na posudzovanie zabezpečeného lesného porastu (§ 20 ods. 2),“.
128.V § 66 písm. d) sa za slová „(§ 23 ods. 4),“ vkladajú slová „obsahu ohlásenia dôvodu vzniku náhodnej ťažby (§ 23 ods. 7),“.
129.V § 67 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Ak združenie s právnou subjektivitou96) nie je účastníkom správneho konania, je zúčastnenou osobou,97) ak predmet jeho činnosti súvisí s využívaním a ochranou lesného majetku a ak písomne orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámi, že sa zúčastní konania, do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie o začatí konania;97aa) informácia o začatí konania sa zverejňuje aj prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva 45). Združenie spĺňajúce podmienky podľa prvej vety postavenie zúčastnenej osoby odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia spĺňajúceho podmienky podľa odseku 5.
(5) Oznámenie podľa odseku 4 obsahuje názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia a určenie konania, ktorého sa chce zúčastniť, vrátane uvedenia záujmov, ktoré by mohli byť týmto konaním dotknuté. Prílohou oznámenia musia byť stanovy preukazujúce predmet činnosti združenia podľa odseku 4.
(6) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva nie je povinný opakovať úkony, ktoré vykonal pred vznikom postavenia zúčastnenej osoby podľa odseku 4. Združenie podľa odseku 4, ktoré v správnom konaní podľa tohto zákona postavenie zúčastnenej osoby, je oprávnené podať odvolanie; odvolanie nemá odkladný účinok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97aa znie:
97aa) § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
130.V § 67 odsek 12 znie:
„(12) Orgány štátnej správy lesného hospodárstva a orgány