1
z 11. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č.
2
368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z. a zákona č. 233/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písmeno w) znie:
„w) mikrodaňovníkom daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorého príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom,2a) a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie, neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom;2a) mikrodaňovníkom nie je daňovník,
1.ktorý je závislou osobou podľa písmen n) r) a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
2.na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
3.ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 2 písm. x) sa slovo „nezmluvného“ nahrádza slovom „nespolupracujúceho“, vypúšťajú sa slová „ak § 52zb neustanovuje inak,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zároveň tento štát nie je uvedený v zozname Európskej únie uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka“.
3.V § 2 sa písmeno ac) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. povinný príplatok do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva2e) splatený akcionárom, spoločníkom alebo členom družstva a emisné ážio2e) splatené akcionárom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:
2e) § 67, 157, 217 a 235 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení“ nahrádzajú slovami „družstva, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov“.
5.V § 5 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmu podľa písmena a), môže navýšiť o preddavok na daň a poistné na verejné zdravotné poistenie,20) poistné na sociálne poistenie,21) poistné na sociálne zabezpečenie22) alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnanec z tohto nepeňažného plnenia, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.“.
3
6.V § 5 ods. 7 písm. a) sa slová „doškoľovanie zamestnanca,“ nahrádzajú slovami „vzdelávanie zamestnanca,18a) pričom ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) Napríklad § 153 155 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 23 26 a § 36 38 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 161 165 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2018 Z. z., § 214 218 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.V § 5 ods. 7 písm. e) sa za slová „zabezpečenie22) a“ vkladá slovo „povinné“.
8.V § 5 ods. 7 písmeno h) znie:
„h) príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) Napríklad § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.V § 5 ods. 7 písmeno m) znie:
„m) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne; ak nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu presiahne sumu 60 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c sa vypúšťa.
10.V § 5 ods. 7 písm. p) sa suma „60 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
11.V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov 2 písm. i)]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.“.
12.Poznámka pod čiarou k odkazu 37af znie:
37af) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4
13.V § 8 ods. 14 a § 9 ods. 1 písm. l) sa odkaz „37af)“ nahrádza odkazom „37afc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37afc znie:
37afc) § 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 253/2015 Z. z.“.
14.V § 8 ods. 17 poslednej vete sa vypúšťajú slová „odsek 1“.
15.V § 9 ods. 1 písm. k) sa slová „ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok“ nahrádzajú slovami a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, ak doba medzi ich prijatím na regulovaný trh alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok“.
16.V § 9 ods. 2 písm. i) prvom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o plnenie vyplatené daňovníkovi na viac rokov, uplatní sa oslobodenie od dane v zdaňovacom období vyplatenia plnenia vo výške násobku sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnej v roku vyplatenia plnenia a počtu rokov, na ktoré je plnenie vyplatené, a to počnúc rokom, v ktorom bolo toto plnenie vyplatené, najviac do výšky 20 000 eur, pričom plnenie nad takto ustanovenú sumu je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) daňovníka,“.
17.V poznámke pod čiarou k odkazu 59jh sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
18.V § 11 ods. 1 sa slová „8, 10 a 14“ nahrádzajú slovami „8 a 12“.
19.V § 11 ods. 7 sa slová „3 a 10“ nahrádzajú slovami „3, 8 a 12“.
20.V § 11 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 12.
21.V § 11 ods. 9 až 11 sa číslo „10“ nahrádza číslom „8“.
22.V § 11 ods. 12 tretia veta znie: Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, prednostne daňovník sám na seba, ak sa nedohodnú inak.“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.“.
23.§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Oslobodenie podľa odseku 2 písm. f) a h) sa môže uplatniť, aj ak podmienka priameho podielu na základnom imaní počas najmenej 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov je splnená po dni, v ktorom platiteľ dane vyplatil príjem daňovníkovi, pričom pri uplatnení tohto oslobodenia sa postupuje podľa § 43 ods. 21.“.
24.V § 13c ods. 1 sa za slovo „príjem“ vkladá slovo „(výnos)“, za slová „z predaja akcií“ sa vkladajú slová „u akcionára“ a za slová „akciovej spoločnosti alebo“ sa vkladajú slová „predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie“.
5
25.V § 13c ods. 2 písm. a) sa za slovo „akcií“ vkladajú slová „akcionárom akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami akcionárom jednoduchej spoločnosti na akcie“.
26.V § 13c ods. 2 písm. b) sa za slová „s vlastníctvom akcií“ vkladajú slová „akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami jednoduchej spoločnosti na akcie,“.
27.V § 13c odsek 3 znie:
„(3) Od dane nie je oslobodený
a)príjem (výnos) z predaja akcií akcionára akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie a predaja obchodného podielu na spoločnosti podľa odseku 1, ktorá je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii,
b)príjem (výnos) z predaja akcií akcionára akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie a predaja obchodného podielu, ak je daňovník podľa odseku 1 v likvidácii,
c)príjem (výnos) z predaja vlastných akcií.74bea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74bea znie:
74bea) § 161a a 161b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
28.V § 13c ods. 4 písmeno a) znie:
„a) úplného splatenia peňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do obchodného registra,74beb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74beb znie:
74beb) § 60, 93, 113 a 177 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
29.V § 15a ods. 2 sa slová „na eurocenty nadol“ nahrádzajú slovami „podľa § 47“.
30.V § 16 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „umiestnenej na území Slovenskej republiky a z akéhokoľvek nakladania s majetkom tejto stálej prevádzkarne, pričom za príjem (výnos) z nakladania s majetkom stálej prevádzkarne sa považuje aj príjem zahrňovaný do osobitného základu dane podľa § 17f ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b)“.
31.Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:
76) § 7 ods. 25 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2018 Z. z.“.
32.V § 16 ods. 1 písm. e) deviatom bode sa za slová „alebo družstva,“ vkladajú slová „pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov,“.
33.V § 16 ods. 1 písm. e) desiaty bod znie:
„10. odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, z riadiacej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti a za marketingové služby okrem marketingových služieb a služieb sprostredkovateľskej činnosti, ktoré
6
preukázateľne spojené s dodaním tovaru príjemcom marketingových služieb a služieb sprostredkovateľskej činnosti do štátu, v ktorom tieto služby poskytnuté, vo výške, v akej je táto odplata súčasne uplatnená ako daňový výdavok podľa § 19,“.
34.V § 16 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12. príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov,“.
35.V § 16 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „základného imania“.
36.V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) z vyplatenia oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v sume prevyšujúcej podiel podľa § 17e ods. 14.“.
37.V § 17 ods. 3 písm. g) sa za slová „alebo dlhodobého hmotného majetku“ vkladajú slová „alebo dlhodobého finančného majetku“, za slová „obstarania dlhodobého hmotného majetku“ sa vkladajú slová „alebo obstarania dlhodobého finančného majetku“ a za slová „zastavení prác“ sa vkladajú slová „alebo pri ukončení obstarávania dlhodobého finančného majetku“.
38.V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Toto oznámenie obsahuje
a)označenie daňovníka, ktorý vykonal úpravu základu dane podľa prvej šiestej vety, v rozsahu
1.daňové identifikačné číslo,
2.meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,
3.obchodné meno alebo názov, adresa sídla,
4.informácia o uplatnení úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci podľa § 30a,
5.informácia o uplatnení úľavy na dani pre prijímateľa stimulov podľa § 30b,
6.ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý vykonal úpravu základu dane,
b)údaje o inej závislej osobe na území Slovenskej republiky, ktorá vykonala úpravu základu dane podľa odseku 5, v rozsahu
1.daňové identifikačné číslo,
2.meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,
3.obchodné meno alebo názov, adresa sídla,
4.informácia o uplatnení úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci podľa § 30a,
5.informácia o uplatnení úľavy na dani pre prijímateľa stimulov podľa § 30b,
6.ďalšie údaje identifikujúce závislú osobu, ktorá vykonala úpravu základu dane,
c)údaje o výške úpravy základu dane podľa prvej až šiestej vety.“.
39.V § 17 ods. 12 písm. a) sa za slovo „pohľadávky“ vkladajú slová „pri jej vklade do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo“ a za slovo „daňovník“ sa vkladajú slová „vložil alebo“.
7
40.V § 17 odsek 19 znie:
„(19) Súčasťou základu dane daňovníka, okrem výdavkov (nákladov), ktoré súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku, len po zaplatení sú
a)kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu
37ad)
u ich dlžníka,
b)výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,
c)výdavky (náklady) na marketingové štúdie a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
d)odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv,
79a)
e)výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa
§ 16 ods. 1
vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nespolupracujúceho štátu a po splnení povinností ustanovených v
§ 43 ods. 11
alebo
§ 44 ods. 3
pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
f)výdavky (náklady) na poradenské služby a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22,
120)
g)paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,77d) zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby,79b)
h)výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe
29ab)
poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe
29ab)
v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca
79c)
okrem športového reprezentanta,
79d)
i)výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa
§ 12 ods. 3 písm. a)
,
j)daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu.
79e)
“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 77d a 79b znejú:
77d) § 369c Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z.
79b) § 355 Obchodného zákonníka.“.
41.Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:
80) Napríklad § 51, § 151n 151r, § 659 662 a § 664 669 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.“.
42.V § 17 ods. 28 písmená a) a b) znejú:
„a) k postúpeniu pohľadávky, zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa
§ 19
, a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa
§ 19 ods. 3
písm. h)
, ak bola pohľadávka v zdaňovacom období postúpenia pohľadávky aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná; pri postúpení pohľadávky, ktorá v zdaňovacom období jej postúpenia nebola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná, je možné
8
základ dane znížiť o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 3 písm. h) najviac do výšky opravnej položky k pohľadávke, ktorá bola daňovníkom uplatnená ako daňový výdavok v čase, keď ešte nebola pohľadávka premlčaná,
b) k odpisu pohľadávky, zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 19, a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. h) alebo sa zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r), ak bola pohľadávka v zdaňovacom období odpisu pohľadávky aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná; pri odpise pohľadávky, ktorá v zdaňovacom období jej odpisu nebola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná, je možné základ dane znížiť o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r) najviac do výšky opravnej položky, ktorá bola daňovníkom uplatnená ako daňový výdavok v čase, keď ešte nebola pohľadávka premlčaná,“.
43.V § 17 odsek 31 znie:
„(31) Pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom boli uplatnené odpisy podľa § 26 ods. 13, pred uplynutím doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a 5, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi uplatnenými odpismi podľa § 26 ods. 13 a odpismi vyčíslenými podľa § 27 alebo § 28.“.
44.V § 17 odsek 32 znie:
„(32) Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený podľa odseku 27
a) o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený; za úhradu záväzku sa nepovažuje nahradenie záväzku zmenkou,
b)dôjde k premlčaniu, zániku, odpisu alebo čiastočnému odpisu tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku záväzku, o ktorú daňovník zvýšil základ dane podľa odseku 27, a to najviac do výšky zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje,
c)sa doterajší záväzok nahrádza novým záväzkom,80aaaa) základ dane sa zníži najviac o sumu, o ktorú menovitá hodnota pôvodného záväzku prevyšuje menovitú hodnotu nového záväzku, pričom na účely odseku 27 sa lehotou splatnosti záväzku rozumie splatnosť pôvodného záväzku,
d)dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom38a) alebo k vyhláseniu konkurzu na daňovníka,80aaa) základ dane sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú sa zvyšoval základ dane podľa odseku 27 v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom,38a) alebo v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu;80b) postup podľa odseku 27 neuplatní daňovník na záväzky, ktoré obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom.38a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80aaaa znie:
80aaaa) § 570 až 574 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.
45.V § 17 sa odsek 33 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) je u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva ocenenie cenných papierov určených na obchodovanie účtované ako náklad alebo výnos pri oceňovaní reálnou hodnotou.“.
9
46.V § 17a ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „nepremlčanej“ a za slovo „pohľadávke“ sa vkladá čiarka a slová „ktorá bola v zdaňovacom období jej postúpenia alebo odpisu aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná,“.
47.V § 17b ods. 6 písm. a) úvodnej vete a § 17c ods. 4 písm. a) úvodnej vete sa slová „nepremlčanej pohľadávky“ nahrádzajú slovami „pohľadávky, ktorá bola v zdaňovacom období jej postúpenia aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná,“.
48.V § 17b ods. 6 písm. b) úvodnej vete a § 17c ods. 4 písm. b) úvodnej vete sa slová „nepremlčanej pohľadávky“ nahrádzajú slovami „pohľadávky, ktorá bola v zdaňovacom období jej odpisu aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná,“.
49.V § 17e ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev vzťahujú iba k neodpisovanému majetku alebo finančnému majetku, celá vyplatená suma sa zdaní podľa § 43.“.
50.Za § 17h sa vkladá § 17i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17i
Hybridné nesúlady
(1)Základ dane daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a § 2 písm. e) tretieho bodu sa upraví podľa odseku 5, ak došlo k vzniku hybridného nesúladu
a)medzi závislými osobami [§ 2 písm. n) až r)] alebo
b)medzi osobami, ktoré nie závislými osobami v rámci štruktúrovanej schémy, ktorou sa rozumie opatrenie alebo viaceré opatrenia vedúce k hybridnému nesúladu, ktorého výsledok je zohľadnený v cenách alebo podmienkach týchto opatrení, alebo opatrenie alebo viaceré opatrenia, ktoré boli nastavené na vytvorenie hybridného nesúladu okrem situácie, kedy daňovník alebo závislá osoba nemohli vedieť, že dôjde k hybridnému nesúladu a nevyužili daňovú výhodu, ktorá im mohla priamo alebo nepriamo z týchto opatrení vyplynúť.
(2)Hybridným nesúladom sa rozumie
a)nesúlad vedúci k
1.odpočtu výdavku (nákladu) bez zahrnutia do príjmu (výnosu) z dôvodu platby vykonanej na základe finančného nástroja, ak je finančný nástroj odlišne posúdený na daňové účely a ak príjem (výnos) nie je zahrnutý do zdaniteľných príjmov v primeranej lehote,
2.odpočtu výdavku (nákladu) bez zahrnutia do príjmu (výnosu), ktorý vzniká v dôsledku rozdielneho prístupu k zahrnutiu príjmu (výnosu) do zdaniteľného príjmu hybridného subjektu podľa daňových predpisov štátu, v ktorom bol založený alebo registrovaný, a štátu daňovníka, ktorý majetkovú účasť v tomto hybridnom subjekte,
3.odpočtu výdavku (nákladu) bez zahrnutia do príjmu (výnosu), ktorý vzniká v dôsledku rozdielneho prístupu v zahrňovaní príjmu (výnosu) do zdaniteľného príjmu medzi ústredím a stálou prevádzkarňou, alebo medzi dvoma alebo viacerými stálymi prevádzkarňami toho istého daňovníka podľa daňových predpisov štátov, v ktorých daňovník vykonáva činnosť,
4.odpočtu výdavku (nákladu) bez zahrnutia do príjmu (výnosu), ktorý vzniká v dôsledku rozdielneho prístupu v zahrňovaní príjmu (výnosu) do zdaniteľného
10
príjmu medzi ústredím a stálou prevádzkarňou z dôvodu rozdielneho posudzovania vzniku stálej prevádzkarne na území iného štátu podľa daňových predpisov štátu ústredia a tohto iného štátu,
5.odpočtu výdavku (nákladu) bez zahrnutia do príjmu (výnosu), ktorý vzniká uplatnením výdavku (nákladu) v dôsledku platby vykonanej hybridným subjektom a následným nezahrnutím tejto platby ako príjmu (výnosu) do zdaniteľného príjmu u príjemcu,
6.odpočtu výdavku (nákladu) bez zahrnutia do príjmu (výnosu), ktorý vzniká v dôsledku pomyselnej platby vo vzťahu medzi ústredím a stálou prevádzkarňou alebo vo vzťahu medzi dvoma alebo viacerými stálymi prevádzkarňami toho istého daňovníka a následného nezahrnutia súvisiaceho príjmu (výnosu) do zdaniteľného príjmu ústredia alebo stálej prevádzkarne,
7.viacnásobnému odpočtu výdavku (nákladu) v rozsahu, v akom súčasne nedochádza k viacnásobnému zahrnutiu príjmu (výnosu) do zdaniteľných príjmov,
b)vložený nesúlad, ktorý vzniká, ak je výdavok (náklad) daňovníka podľa odseku 1 priamo alebo nepriamo použitý na financovanie výdavkov (nákladov), ktoré vedie k vzniku hybridného nesúladu podľa písmena a) prostredníctvom jednej alebo viacerých transakcií medzi závislými osobami, alebo v rámci štruktúrovanej schémy okrem situácie, keď došlo k odstráneniu vplyvu hybridného nesúladu u inej osoby zúčastnenej na transakcii alebo sérii transakcií vedúcich k hybridnému nesúladu.
(3)Na účely odseku 2
a)sa odpočtom výdavku (nákladu) bez zahrnutia do príjmu (výnosu) rozumie uplatnenie platby alebo pomyselnej platby alebo iného výdavku vedúce k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty u jedného daňovníka a nezahrnutiu zodpovedajúceho príjmu (výnosu) do zdaniteľného príjmu u druhého daňovníka; pomyselnou platbou sa rozumie uplatnenie výdavku (nákladu) vo vzťahu medzi ústredím a jeho stálou prevádzkarňou alebo vo vzťahu medzi dvoma alebo viacerými stálymi prevádzkarňami toho istého daňovníka,
b)sa hybridným subjektom rozumie právnická osoba, právnická osoba, ktorou je stála prevádzkareň právnickej osoby, alebo subjekt, ktoré považované za daňovníka podľa daňových predpisov jedného štátu, ale ktorých príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) považované za príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) u iného daňovníka alebo daňovníkov podľa daňových predpisov iného štátu,
c)sa finančným nástrojom rozumie akýkoľvek nástroj, z ktorého plynie finančný výnos alebo kapitálový výnos, ktorý je pre účely zdaňovania posúdený ako dlhový nástroj, majetkový nástroj alebo derivát podľa daňových predpisov jedného štátu alebo druhého štátu a zahŕňa tiež hybridný prevod; hybridným prevodom sa rozumie akákoľvek dohoda, ktorou dochádza k prevodu finančného nástroja a podkladový príjem (výnos) dosiahnutý z tohto finančného nástroja sa na daňové účely považuje za príjem (výnos) súčasne plynúci viac ako jednej zo strán tejto dohody,
d)sa príjem (výnos) považuje za zahrnutý v primeranej lehote do základu dane vtedy, ak je zahrnutý do základu dane v príslušnom zdaňovacom období alebo ak je zahrnutý do základu dane v zdaňovacom období, ktoré sa začína najneskôr do 12 kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia daňovníka, ktorý uplatnil odpočet výdavku (nákladu), alebo ak je preukázateľné, že príjem (výnos) bude zahrnutý do základu dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
11
a dohodnuté platobné podmienky v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1,
e)hybridný nesúlad podľa odseku 2 písm. a) druhého piateho bodu a siedmeho bodu vzniká medzi závislými osobami, ktoré závislou osobou podľa § 2 písm. n) r), pričom účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 50 % na základnom imaní, priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 50 % na hlasovacích právach alebo podiel vo výške najmenej 50 % na zisku,
f)hybridný nesúlad podľa odseku 2 písm. a) piateho siedmeho bodu vzniká len vtedy, ak je možné odpočítať výdavok (náklad) voči príjmu (výnosu), ktorý nie je viacnásobne zahrnutým príjmom (výnosom),
g)sa viacnásobným odpočtom výdavku (nákladu) rozumie odpočet toho istého výdavku (nákladu) alebo straty u viacerých osôb,
h)sa viacnásobným zahrnutím príjmu (výnosu) rozumie zahrnutie toho istého príjmu (výnosu) do zdaniteľných príjmov u viacerých osôb.
(4)Hybridným nesúladom nie je hybridný nesúlad, pri ktorom
a)jednou zo strán hybridného nesúladu je daňovník podľa § 12 ods. 3 alebo obdobný daňovník v inom štáte, u ktorého je tento príjem oslobodený od dane podľa § 13, alebo fyzická osoba, u ktorej tento príjem nie je zdaniteľným príjmom,
b)platbu, ktorá predstavuje podkladový príjem (výnos) z prevedeného finančného nástroja, vykonal obchodník s cennými papiermi v rámci hybridného prevodu na regulovanom trhu39b) alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, obchodník s cennými papiermi zahrnul do zdaniteľných príjmov všetky sumy prijaté v súvislosti s prevedeným finančným nástrojom a nejde o súčasť štruktúrovanej schémy.
(5)Základ dane podľa odseku 1 sa v zdaňovacom období vzniku hybridného nesúladu zvýši o sumu
a)výdavku (nákladu), straty alebo iného zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty v rozsahu, v akom vedie k hybridnému nesúladu podľa odseku 2 písm. a) siedmeho bodu; tento postup uplatní
1.daňovník podľa odseku 1, ktorý si výdavok (náklad) uplatňuje podľa tohto zákona na území Slovenskej republiky a ktorý majetkovú účasť v tejto druhej závislej osobe v inom štáte, alebo
2.daňovník podľa odseku 1, ktorý si výdavok (náklad) uplatňuje podľa tohto zákona na území Slovenskej republiky, a hybridnému nesúladu nezabránil daňovník z iného štátu, ktorý majetkovú účasť na daňovníkovi podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky,
b)výdavku (nákladu), straty alebo iného zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty v rozsahu, v akom vedie k hybridnému nesúladu podľa odseku 2 písm. a) prvého až šiesteho bodu,
c)výdavku (nákladu), straty alebo iného zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty v rozsahu, v akom vedie k hybridnému nesúladu podľa odseku 2 písm. b),
d)výdavku (nákladu) straty alebo iného zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty v rozsahu, v akom je možné ho viacnásobne odpočítať voči príjmu (výnosu), ktorý nie je viacnásobne zahrnutým príjmom, ak je daňovník podľa odseku 1 daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa tohto zákona, ako aj daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa daňových predpisov iného štátu; ak je týmto iným štátom členský štát Európskej únie, o výdavok (náklad) sa zvýši základ dane, ak v dôsledku uplatnenia príslušnej zmluvy o zamedzení
12
dvojitého zdanenia nie je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky,
e)príjmu (výnosu), ktorý podľa tohto zákona nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený v rozsahu hybridného nesúladu, ak hybridnému nesúladu podľa odseku 2 písm. a) prvého šiesteho bodu a hybridnému nesúladu podľa odseku 2 písm. b) nezabránila iná osoba, u ktorej došlo k odpočtu výdavku (nákladu), odpočtu straty alebo inému zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty.
(6)Daňovník, ktorý upravil základ dane podľa odseku 5 písm. a), si môže znížiť základ dane o sumu výdavku (nákladu) podľa odseku 5 písm. a), a to v tom zdaňovacom období, v ktorom je možné tento výdavok (náklad) započítať voči súvisiacemu viacnásobne zahrnutému príjmu (výnosu).
(7)Postup podľa odseku 5 písm. e) sa neuplatní, ak pôjde o hybridný nesúlad podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu, ak príjem (výnos), ktorý by mal byť zahrnutý do základu dane podľa odseku 5 písm. e), nie je možné zahrnúť do základu dane na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.
(8) Príjem (výnos) alebo zisk podľa odseku 5 sa považuje za nezahrnutý do základu dane príjemcu, ak
a)nie je predmetom dane z príjmov právnickej osoby alebo obdobnej dane v zahraničí,
b)je predmetom dane, ale je od dane oslobodený; za nezahrnutý sa považuje v rozsahu oslobodenia,
c)sa naň z dôvodu zaradenia príjmu (výnosu) do inej kategórie príjmov (výnosov) v dôsledku hybridného nesúladu uplatňuje sadzba dane z príjmov iná ako sadzba dane z príjmov uplatňovaná na takéto dosiahnuté príjmy (výnosy) z dôvodu, že ide o príjem (výnos) alebo zisk od závislej osoby alebo v rámci štruktúrovanej schémy; za nezahrnutý sa považuje v rozsahu pripadajúcom na kladný rozdiel medzi sadzbou dane z príjmov a touto inou uplatnenou sadzbou dane z príjmov,
d)je možné naň uplatniť zápočet dane, vrátenie dane, a to aj prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá majetkovú účasť na závislej osobe, okrem dane vyberanej zrážkou považovanej za preddavok na daň a zápočtu dane zaplatenej v zahraničí za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia, alebo inú úľavu na dani okrem úľavy na dani podľa § 30a a 30b alebo obdobnej úľavy na dani v zahraničí, ak pôjde o hybridný nesúlad podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu; za nezahrnutý sa považuje v rozsahu výslednej nezdanenej sumy,
e)je možné u príjemcu príjmu (výnosu) k nemu priradiť výdavok (náklad) alebo iné zníženie základu dane, ktoré sa považuje u tohto daňovníka za realizované, tento výdavok (náklad) sa nevykáže ako príjem (výnos), ani sa nezahrnie do základu dane u iného daňovníka; za nezahrnutý sa považuje v rozsahu výslednej nezdanenej sumy,
f)u daňovníka podľa odseku 1 výdavok (náklad) vedie k zníženiu základu dane a u príjemcu sa tento príjem (výnos) nezohľadňuje; za nezahrnutý sa považuje v rozsahu výslednej nezdanenej sumy,
g)plynie subjektu bez právnej subjektivity, pričom u konečného príjemcu príjmu nie je zahrnutý do základu dane podľa písmen a) až e).
(9)Ak účastníkom hybridného nesúladu je subjekt kolektívneho investovania bez právnej subjektivity,74b) podmienka závislej osoby podľa § 2 písm. n) r) sa posudzuje vo vzťahu podielnika k subjektu kolektívneho investovania.“.
13
51.V § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod znie:
„3. vzdelávanie zamestnanca,18a) ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, vlastné vzdelávacie zariadenia,“.
52.V § 19 ods. 3 písm. a) sa za slová „doby prenájmu tohto majetku“ vkladá čiarka a slová „pričom tento limit výšky odpisov sa nevzťahuje na prenájom hmotného majetku zaradeného v odpisových skupinách 0 4 u mikrodaňovníka a ak ide o mikrodaňovníka, ktorým je fyzická osoba, len na prenájom hmotného majetku zaradeného do obchodného majetku [§ 2 písm. m)] v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2“.
53.V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) nepremlčaným pohľadávkam u mikrodaňovníka (odsek 23).“.
54.V § 20 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pohľadávka sa na účely tohto zákona považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.“.
55.V § 20 ods. 9 písm. b) sa slová „do doby zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „od založenia kultúry alebo vzniku náletu do ukončenia prečistky“.
56.Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
99) § 21 zákona č. 326/2005 Z. z.“.
57.V § 20 ods. 10 prvej a štvrtej vete sa za slovo „pohľadávkam“ vkladá čiarka a slová „ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov,“.
58.V § 20 ods. 15 sa slová „14 a 17“ nahrádzajú slovami „14, 17 a 23“.
59.§ 20 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, sa môže zahrnúť do výdavkov u mikrodaňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva v súlade s osobitným predpisom.1) Postup podľa prvej vety sa môže uplatniť aj pri tvorbe opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov.“.
60.V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Poznámka pod čiarou k odkazu 103aa sa vypúšťa.
61.V § 21 ods. 2 písmeno l) znie:
„l) výdavky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vzťahujúce sa k peňažnému daru a nepeňažnému daru prijatému od držiteľa,“.
62. V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú písmená m) a o).
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a sa vypúšťa.
14
63.V § 21 ods. 2 písm. m) druhom bode sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „alebo daňovníkovi podľa § 12 ods. 3, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5, alebo registrovanému sociálnemu podniku,105aa) ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 písm. a), c), e) a i),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 105aa znie:
105aa) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
64.V § 21 ods. 2 písm. m) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska alebo daňovníkovi podľa § 12 ods. 3, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5, alebo registrovanému sociálnemu podniku,105aa) ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 písm. a), c), e) a i),“.
65.V § 22 ods. 9 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť ani mikrodaňovník, ak uplatňuje odpisy podľa § 26 ods. 13.“.
66.V § 22 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a hmotného majetku podľa § 26 ods. 7 poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke110)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110 znie:
110) § 659 až 662 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.
67.V § 25 ods. 3 sa slová „34 a 39“ nahrádzajú slovami „31, 34 a 39“.
68.V § 25a písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „upravená o všetky zníženia tejto ceny, ktoré neboli zahrnuté do základu dane, okrem zníženia tejto ceny z dôvodu výplaty príjmu zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo do dňa nadobudnutia finančného majetku zvýšené zo zisku po zdanení 3 ods. 1 písm. e), § 12 ods. 7 písm. c) prvý bod],“.
69.V § 25a sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. určený na obchodovanie, ktorého precenenie na reálnu hodnotu vykázané ako náklad alebo výnos bolo zahrnuté do základu dane,“.
70.V § 25a písmeno e) znie:
„e) pôvodná cena, ak ide o finančný majetok, ktorý nadobudol
1.prijímateľ nepeňažného vkladu pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17d a právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17e; finančný majetok, ktorý nadobúda vkladateľ nepeňažného vkladu, je ocenený pôvodnou cenou, ktorou sa rozumie celková hodnota nepeňažného vkladu vyjadrená v pôvodných cenách, ktorú preberá príjemca nepeňažného vkladu podľa § 17d,
2.akcionár alebo spoločník daňovníka zrušeného bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev na právnom nástupcovi daňovníka zrušeného bez likvidácie; pôvodnou cenou sa rozumie ocenenie akcií alebo podielu na daňové účely, ktorým boli akcie alebo podiel ocenené pred zlúčením, splynutím alebo rozdelením obchodných spoločností alebo družstiev,“.
15
71.V § 26 ods. 1 sa pred odpisovú skupinu 1 vkladá odpisová skupina 0, ktorá znie:
„Odpisová skupina
Doba odpisovania
0
2 roky“.
72.V § 26 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na hmotný majetok uvedený v prvej vete poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke110) sa neuplatňuje limit výšky odpisov podľa § 19 ods. 3 písm. a).“.
73.V § 26 ods. 10, § 27 ods. 3 a § 28 ods. 5 sa slová „na celé eurá nahor“ nahrádzajú slovami „podľa § 47“.
74.§ 26 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Mikrodaňovník môže odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 4 okrem osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 25) 48 000 eur a viac, najviac počas doby odpisovania podľa odsekov 1 a 5 v ním určenej výške najviac do výšky vstupnej ceny podľa § 25 ods. 1. Rovnako sa postupuje aj pri inom majetku uvedenom v § 22 ods. 6 písm. e). Tento spôsob odpisovania použije daňovník, ktorým je
a)právnická osoba, na hmotný majetok zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka,
b)fyzická osoba, na hmotný majetok zaradený do obchodného majetku 2 písm. m)] v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka.“.
75.V § 27 ods. 1 sa pred odpisovú skupinu 1 vkladá odpisová skupina 0, ktorá znie:
„Odpisová skupina
Ročný odpis
0
1/2“.
76.V § 30 odsek 1 znie:
„(1) Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky
a)základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty považuje za mikrodaňovníka,
b)50 % základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak nejde o daňovníka podľa písmena a).“.
77.V § 30 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu na daňovníka nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.“.
78.V § 30 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
16
„(5) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zmenil právnu formu, nárok na pokračovanie v jej odpočte podľa odseku 1.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
79.V § 30c ods. 1 sa číslo „100“ nahrádza číslom „200“.
80.Poznámka pod čiarou k odkazu 120i znie:
120i) § 7 písm. d) a e) zákona č. 172/2005 Z. z.“.
81.V § 30c ods. 7 tretej vete sa slová „pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka“ nahrádzajú slovami „osobou oprávnenou konať za daňovníka, a to do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si daňovník pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2“.
82.V § 30c ods. 9 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich“.
83.V § 32 ods. 2 písm. d) a § 32 ods. 3 písm. b) sa slová „9 a 13“ nahrádzajú číslom „11“.
84.V § 32 ods. 6 písm. d) sa číslo „14“ nahrádza číslom „12“.
85.V § 32 ods. 10 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „to neplatí vtedy, ak boli predložené správcovi dane a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených“.
86.V § 32a ods. 3 a 4 sa slová „na eurocenty nahor“ nahrádzajú slovami „podľa § 47“.
87.Poznámka pod čiarou k odkazu 125a znie:
125a) § 2 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 600/2003 Z. z.“.
88.V § 34 ods. 1 a 2 sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“.
89.V § 34 ods. 5 prvá veta znie: Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa
§ 6 ods. 1 a 2
zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v poslednom daňovom priznaní, pri použití sadzby dane vo výške 19 %.“.
90.V § 34 sa vypúšťajú odseky 6, 7, 9 a 10.
Doterajšie odseky 8 a 11 sa označujú ako odseky 6 a 7.
91.V § 34 odsek 6 znie:
(6) Ak daňovník skončil podnikanie a inú samostatnú zárobkovú činnosť 17 ods. 9), nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.“.
92.V § 35 ods. 1 písm. b) a § 38 ods. 4 sa slová „8, 10 a 14“ nahrádzajú slovami „8 a 12“.
93.V § 35 ods. 3 písm. a) sa slová „prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3 písm. d)“.
17
94.V § 35 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak zdaniteľnú mzdu vypláca zamestnancovi osoba so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ktorá na území Slovenskej republiky nemá organizačnú zložku, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie preddavky na daň najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prijal doklad preukazujúci príjem zamestnanca podľa § 5 ods. 4.“.
95.V § 35 ods. 7 sa vypúšťajú posledné dve vety.
96. V § 35 odsek 8 znie:
„(8) Preddavok na daň podľa odsekov 1 7 nevyberie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ak ide o príjmy zamestnanca, ktoré sú zdaňované v zahraničí.“.
97.§ 35 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10) Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvého bodu s príjmami podľa § 5, ktorý vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48, platí preddavky na daň z týchto príjmov zo závislej činnosti miestne príslušnému správcovi dane128) vo výške vypočítanej z príjmu vyplateného, poukázaného alebo pripísaného na účet daňovníka v príslušnom kalendárnom mesiaci spôsobom podľa tohto ustanovenia. Tieto preddavky splatné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovníkovi bol takýto príjem vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na účet.