NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1265/2019
1530a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1934 z 26. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 688 z 9. septembra 2019,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 180 z 10. septembra 2019.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Na účely tohto zákona sa za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe
a)dohody o brigádnickej práci študentov považuje aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku,
b)dohody o pracovnej činnosti považuje aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Zákonom č. 335/2017 Z. z. bol do § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka”.
Tento nový zmluvný typ je obdobou dohody o pracovnej činnosti prispôsobenej osobitným podmienkam športovej praxe. V športovej
3
oblasti je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, a to napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov, trénerov najmä mládeže či pri ďalších osobách vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní.
Pri zavedení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do života bolo zistené, že na účely zákona o sociálnom poistení je pri poberateľoch dôchodkov výhodnejší zmluvný režim dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch zmluvný režim dohody o brigádnickej práci študentov. Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú tri rôzne typy dohôd/zmlúv a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti. Iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona o športe, pričom jedným z účelov a cieľov zavedenia tejto zmluvy bolo aj zjednodušenie zmluvnej a s tým súvisiacej administratívnej agendy športových zväzoch a najmä v športových kluboch, ktoré majú v drvivej väčšine právnu formu občianskeho združenia, v ktorých sa o celý klub (nielen o túto agendu) stará často iba jedna „univerzálna” osoba (pri menších športových kluboch). Na základe uvedeného sa javí byť rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť z hľadiska zákona o sociálnom poistení na rovnakú úroveň, aby sa v športovej oblasti zmluvná a s ňou súvisiaca administratívna agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala (bez dopadu na verejné financie) a to tým spôsobom, že pre všetkých športových odborníkov bude možné na istú závislú činnosť športového odborníka v čo najširšej miere použiť nový zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe, ktorý je aj s prihliadnutím na zákonom ustanovený maximálny týždenný rozsah odpracovaných hodín (30 hodín týždenne) pri zmluve podľa § 49a zákona o športe pre športového odborníka aj pre športovú organizáciu vzhľadom na osobitnú povahu športu najvhodnejší.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bode 1 § 60a ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa“.
Legislatívno-technická úprava spočívajúca vo vypustení nadbytočnej úpravy vo väzbe na navrhovanú úpravu § 60a ods. 4 v bode 2 v časti C stanoviska Kancelárie Národnej rady SR Odboru legislatívy a aproximácie práva.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
3.V čl. I, bode 1 § 60a ods. 3 sa slovo „rovnakom“ nahrádza slovom „plnom“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; V záujme predchádzania interpretačným nezrovnalostiam sa navrhuje spresniť predmetné ustanovenie tak, aby bolo zrejmé, že na obdobie kedy bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti sa hľadí ako na obdobie, počas ktorého zabezpečovali starostlivosť v „plnom“ rozsahu obaja rodičia, pričom v súlade so znením čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle navrhovaného znenia § 65b ods. 2 sa toto obdobie ako celok (celé obdobie zverenia do striedavej osobnej starostlivosti) na účely určenia najvyššieho dôchodkového veku zohľadní len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I bode 1§ 60a ods. 3 sa slová „§ 65b ods. 2“ nahrádzajú slovami „odsek 5“.
Legislatívno-technická úprava spočívajúca v preznačení odkazu na ustanovenie, ktorým sa zavádza zásada, že to isté obdobie výchovy tohto istého dieťaťa, bude možné zohľadniť len jednému poistencovi.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I, bode 1 § 60a odsek 4 znie:
„(4) Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje fyzická osoba do nadobudnutia jej plnoletosti, ktorá je
a) vlastné dieťa poistenca,
b) osvojené dieťa poistenca,
c) dieťa zverené poistencovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na
základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; v ustanovení sa spresňuje vymedzenie „dieťaťa“ na účely posúdenia podmienok „výchovy
5
dieťaťa“ (navrhovaná úprava korešponduje s navrhovanou úpravou odseku 1).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bode 1 sa § 60a dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému poistencovi.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením bodu 3 poslaneckého návrhu a precizovanie úpravy.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 65 odsek 2 znie:
„(2) Dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného po roku 1957, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy č. 3b.“.“.
Navrhuje sa pevne ustanoviť dôchodkový vek pre všetky skupiny poistencov v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí priamo v prílohách zákona o sociálnom poistení. Do prílohy č. 3a sa zároveň navrhujú premietnuť odporúčania znížiť dôchodkový vek tých žien, ktorým doposiaľ výchova dieťaťa dôchodkový vek neovplyvnila a zmierniť rozdiely dôchodkového veku medzi jednotlivými ročníkmi žien, ktoré vychovali deti a ešte nedovŕšili dôchodkový vek. Príloha č. 3b ustanovuje dôchodkový vek mužov, ktorí vychovali deti, v prípadoch kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene (napr. v prípadoch, kedy žena zomrela pred dovŕšením dôchodkového veku). V súlade s navrhovaným znením poslaneckého návrhu sa teda aj v prípade mužov pri určení dôchodkového veku prihliada na Ústavou Slovenskej republiky garantovaný maximálny dôchodkový vek, znížený z dôvodu výchovy dieťaťa/detí (Ústava Slovenskej republiky takéto zníženie
6
priznáva iba žene). V prílohe 3a sa taktiež navrhuje zmierniť zvýšenie dôchodkového veku mužov a bezdetných žien narodených v roku 1960 zo štyroch na dva mesiace. Výraznejšie zvýšenie dôchodkového veku tohto ročníka poistencov podľa účinnej právnej úpravy je spôsobené tým, že dôchodkový vek platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvýkrát dovŕši referenčný vek (dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku zaokrúhlený na celé roky nadol), pričom k výraznejšiemu nárastu dôchodkového veku dochádza vždy pri zmene referenčného veku. Uvedená zmena sa proporcionálne premietne aj do dôchodkového veku nasledujúcich ročníkov. Vzhľadom na čoraz väčšiu diferencovanosť dôchodkového veku jednotlivých skupín poistencov sa navrhuje vypustiť právna úprava určovania dôchodkového veku prostredníctvom dôchodkového automatu. Takto určený dôchodkový vek by sa ustanovoval iba pre zúženú skupinu poistencov (muži a bezdetné ženy) počas krátkeho, Ústavou Slovenskej republiky limitovaného obdobia (od roku 2024 do roku 2029) a následne by sa stal obsolétny. Navrhovaná právna úprava určovania dôchodkového veku svojou prehľadnosťou a zrozumiteľnosťou prispeje k zvýšeniu právnej istoty pri určovaní dôchodkového veku poistencov.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. V § 65 sa vypúšťajú odseky 3 až 8.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4. V § 65 ods. 3 a 4 sa slová „odsekov 3 až 8“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na navrhované určovanie dôchodkového veku podľa príloh č. 3a a 3b sa navrhuje vypustiť duplicitné ustanovenia o dôchodkovom veku poistencov v § 65 ods. 3 8. Súčasne sa v § 65 preznačených odsekoch 3 a 4 navrhuje legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením odsekov 3 až 8 v § 65.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7
9.V čl. I bod 3 znie:
„3. § 65a vrátane nadpisu znie:
㤠65a
Nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku
(1) Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky
a)dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
b)priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.
(2) Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie splnenia podmienok podľa osobitných predpisov55aa) je dovŕšenie dôchodkového veku, právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55aa znie:
55aa) Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie poslaneckého návrhu upravujúce najvyšší dôchodkový vek, nakoľko najvyšší dôchodkový vek pre jednotlivé skupiny poistencov je uvedený priamo v prílohách č. 3a a 3b 65 ods. 2 v bode 4 tohto pozmeňujúceho návrhu). Súčasne sa navrhuje právnu úpravu nadobudnutia právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku obsiahnutú v § 65c poslaneckého návrhu z legislatívno-technického dôvodu ustanoviť v § 65a.
Navrhovaným znením § 65a (nahrádza platný § 65a) sa súčasne vypúšťa právna úprava dôchodkového automatu.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I, bode 3 § 65b ods. 2 sa slová „možno zohľadniť“ nahrádzajú slovami „sa zohľadní“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje tak, aby bolo jednoznačne zrejmé že Sociálna poisťovňa povinnosť (nie
8
možnosť) prednostne zohľadniť to isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa žene.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
11.V čl. I, bode 3 § 65c ods. 2 sa nad slovom „predpisov“ odkaz 55a)“ nahrádza odkazom 55aa)“, slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:“ sa nahrádzajú slovami „Poznámka pod čiarou k odkazu 55aa znie:“ a označenie poznámky pod čiarou 55a)“ sa nahrádza označením „55aa)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; navrhovaná úprava reaguje na existenciu odkazu 55a a poznámky pod čiarou k tomuto odkazu v platnom znení zákona č. 461/2003 Z. z. (§ 66 ods. 4).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
12.V čl. I bode 4 § 73 ods. 7 sa slová „§ 65b ods. 1 písm. a) c) nepoužije“ nahrádzajú slovami „pri určení dôchodkového veku výchova dieťaťa nezohľadňuje“.
V súvislosti s navrhovaným explicitným ustanovením dôchodkového veku všetkých skupín poistencov bude pri určovaní sumy invalidného dôchodku na účely určenia obdobia od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (tzv. obdobie dopočtu) možné určiť a použiť „individuálny“ dôchodkový vek poistenca. V tejto súvislosti sa navrhuje pri určovaní tohto individuálneho dôchodkového veku nezohľadňovať výchovu dieťaťa, nakoľko výchova dieťaťa by skracovala obdobie dopočtu a tým znižovala sumu invalidného dôchodku.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9
13.V čl. I sa vypúšťa bod 5.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Účelom úpravy § 82b ods. 1 poslaneckého návrhu (bod 5 poslaneckého návrhu), tak ako je to vyjadrené aj v osobitnej časti dôvodovej správy, je eliminovať negatívne externality maximálneho dôchodkového veku zníženého z dôvodu výchovy detí vo vzťahu k minimálnemu dôchodku najmä pri invalidných dôchodcoch, t.j. predísť situáciám, kedy by invalidnej dôchodkyni každé vychované dieťa znižovalo obdobie dôchodkového poistenia potrebné na vznik nároku na minimálny dôchodok, čo by v končenom dôsledku znamenalo, že by v porovnaní s invalidnou dôchodkyňou v inak rovnakej situácii (rovnaký vek, rovnaký vek vzniku invalidity, rovnako dlhé obdobie dôchodkového poistenia pred vznikom nároku na invalidný dôchodok) mala nižší minimálny dôchodok, resp. by jej naň vôbec nevznikol nárok. Úpravou znenia bodu 6 poslaneckého návrhu 82b ods. 5), v zmysle ktorej by sa obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, započítavalo postupne aj po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, v kombinácii s navrhovanou úpravou § 73 ods. 7 týmto pozmeňujúcim návrhom, ktoré ustanovuje, že na účely určenia obdobia dopočtu sa pri určení dôchodkového veku nebude zohľadňovať výchova dieťaťa, sa vyššie uvedený účel deklarovaný v dôvodovej správe naplní.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. I bode 6 § 82b odsek 5 znie:
„(5) Ak obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, je dlhšie ako obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, započítava sa do obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 postupne aj po dovŕšení dôchodkového veku poistenca.“.
Účelom úpravy § 82b ods. 1 poslaneckého návrhu (bod 5 poslaneckého návrhu), tak ako je to vyjadrené aj v osobitnej časti dôvodovej správy, je eliminovať negatívne externality maximálneho dôchodkového veku zníženého z dôvodu výchovy detí vo vzťahu k minimálnemu dôchodku najmä pri invalidných dôchodcoch, t.j. predísť situáciám, kedy by invalidnej dôchodkyni každé vychované dieťa znižovalo obdobie dôchodkového poistenia potrebné na vznik nároku na minimálny dôchodok, čo by v končenom dôsledku znamenalo, že by v porovnaní s
10
invalidnou dôchodkyňou v inak rovnakej situácii (rovnaký vek, rovnaký vek vzniku invalidity, rovnako dlhé obdobie dôchodkového poistenia pred vznikom nároku na invalidný dôchodok) mala nižší minimálny dôchodok, resp. by jej naň vôbec nevznikol nárok. Úpravou znenia bodu 6 poslaneckého návrhu 82b ods. 5), v zmysle ktorej by sa obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, započítavalo postupne aj po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, v kombinácii s navrhovanou úpravou § 73 ods. 7 týmto pozmeňujúcim návrhom, ktoré ustanovuje, že na účely určenia obdobia dopočtu sa pri určení dôchodkového veku nebude zohľadňovať výchova dieťaťa, sa vyššie uvedený účel deklarovaný v dôvodovej správe naplní.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. I bod 7 znie:
„7. V § 179 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) určovať na žiadosť dôchodkový vek poistenca,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95b sa vypúšťa.“.
V záujme predchádzania interpretačným nezrovnalostiam sa navrhuje spresniť predmetné ustanovenie tak, aby bolo zrejmé, že povinnosť Sociálnej poisťovne určovať dôchodkový vek poistenca je podmienená podaním žiadosti o jeho určenie. Určovanie dôchodkového veku (aj na účely osobitných predpisov) každého poistenca ex offo (teda z úradnej povinnosti pri dosiahnutí dôchodkového veku), by spôsobilo významné zvýšenie administratívnej záťaže Sociálnej poisťovne.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.Čl. I sa dopĺňa bodmi 10 až 13, ktoré znejú:
„10. Nad § 293ej sa vkladá nadpis, ktorý znie:
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020“.
11. Nadpis § 293ej sa vypúšťa.
11
12. Za § 293ej sa vkladá § 293ek, ktorý znie:
㤠293ek
(1) Ak bol poistenkyni pred 1. januárom 2020 priznaný predčasný starobný dôchodok bez zohľadnenia výchovy dieťaťa, Sociálna poisťovňa rozhodne o sume predčasného starobného dôchodku najneskôr do 31. decembra 2020. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku v sume podľa prvej vety vzniká najskôr od 1. januára 2020.
(2) Suma invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2020, sa určuje podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2020.“.
13. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a a 3b, ktoré znejú:
„Príloha č. 3a
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
rok narodenia poistenca
muž
žena
žena, ktorá vychovala jedno dieťa
žena, ktorá vychovala dve deti
žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti
žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí
1943 a menej
60r
57r
56r
55r
54r
53r
1944
60r 9m
57r
56r
55r
54r
53r
1945
61r 6m
57r
56r
55r
54r
53r
1946
62r
57r
56r
55r
54r
53r
1947
62r
57r 9m
56r
55r
54r
53r
1948
62r
58r 6m
56r 9m
55r
54r
53r
1949
62r
59r 3m
57r 6m
55r 9m
54r
53r
1950
62r
60r
58r 3m
56r 6m
54r 9m
53r
1951
62r
60r 9m
59r
57r 3m
55r 6m
53r 9m
1952
62r
61r 6m
59r 9m
58r
56r 3m
54r 6m
1953
62r
62r
60r 6m
58r 9m
57r
55r 3m
1954
62r
62r
61r 3m
59r 6m
57r 9m
56r
1955
62r 76d
62r 76d
62r 76d
60r 3m
58r 6m
56r 9m
1956
62r 139d
62r 139d
62r 139d
61 r
59r 3m
57r 6m
1957
62r 6m
62r 6m
62r 6m
61r 9m
60 r
58r 3m
1958
62r 8m
62r 8m
62r 7m
62r 1m
60r 9m
59r
1959
62r 10m
62r 10m
62r 8m
62r 5m
61r 6m
59r 9m
1960
63r
63r
62r 10m
62r 9m
61r 10m
60r 6m
1961
63r 2m
63r 2m
63r
63 r
62r 2m
61r 3m
1962
63r 4m
63r 4m
63r 2m
63 r
62r 6m
61r 7m
1963
63r 6m
63r 6m
63r 4m
63 r
62r 6m
61r 11m
1964
63r 8m
63r 8m
63r 6m
63 r
62r 6m
62r 3m
12
1965
63r 10m
63r 10m
63r 6m
63 r
62r 6m
62r 6m
1966 a viac
64r
64r
63r 6m
63 r
62r 6m
62r 6m
kde
r je rok,
m je mesiac,
d je deň.
Príloha č. 3b
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
rok narodenia poistenca
muž, ktorý vychoval jedno dieťa
muž, ktorý vychoval dve deti
muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí
1958
62r 8m
62r 8m
62r 6m
1959
62r 10m
62r 10m
62r 6m
1960
63r
63r
62r 6m
1961
63r 2m
63r
62r 6m
1962
63r 4m
63r
62r 6m
1963 a viac
63r 6m
63r
62r 6m
kde
r je rok,
m je mesiac.“.“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava, týkajúca sa umiestnenia nadpisu prechodného ustanovenia. V § 293ek ods. 1 sa navrhuje prepočítať ex offo predčasné starobné dôchodky, ktoré boli priznané tým poistenkyniam, ktorým pri určení dôchodkového veku na účely posúdenia nároku na predčasný starobný dôchodok nebola zohľadnená výchova detí a ktorým sa dôchodkový vek podľa prílohy č. 3a v porovnaní s právnou úpravou účinnou do 31. decembra 2019 zníži z dôvodu zohľadnenia výchovy detí. To znamená, že týmto poistenkyniam sa skráti obdobie od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, za ktoré sa im znižovala suma predčasného starobného dôchodku, čím sa im zvýši suma predčasného starobného dôchodku. V § 293ek ods. 2 sa navrhuje zachovať sumu invalidného dôchodku priznaného pred účinnosťou novej právnej úpravy.
Súčasne sa navrhuje, v nadväznosti na úpravu v § 65 ods. 2, ustanoviť dôchodkový vek explicitne formou tabuliek (príloha č. 3a a 3b).
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13
17.Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 10b ods. 1 písmeno a) znie:
„a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov
1.z dohody o brigádnickej práci študentov,
2.zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
3.z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
4.z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku,
5.zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
6.z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)”.”.
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
14
V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom sa primerane upraví aj názov návrhu zákona.
Zákonom č. 335/2017 Z. z. bol do § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka”.
Tento nový zmluvný typ je obdobou dohody o pracovnej činnosti prispôsobenej podmienkam športovej praxe. V športovej praxi je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov ale i trénerov mládeže či ďalších športových odborníkoch vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní. Pri zavedení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do života však bolo zistené, že na účely zákona o zdravotnom poistení je pri poberateľoch dôchodkov výhodnejší zmluvný režim dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch zmluvný režim dohody o brigádnickej práci študentov. Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú tri rôzne typy dohôd/zmlúv a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov (20 hodín týždenne) a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti (10 hodín týždenne). Iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona o športe, pričom jedným z účelov a cieľov zavedenia tejto zmluvy bolo aj zjednodušenie zmluvnej a s tým súvisiacej administratívnej agendy športových zväzoch a najmä v športových kluboch, ktoré majú v drvivej väčšine právnu formu občianskeho združenia, v ktorých sa o celý klub (nielen o túto agendu) stará často iba jedna „univerzálna” osoba (pri menších športových kluboch). Na základe uvedeného sa javí byť rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť aj z hľadiska zákona o zdravotnom poistení na rovnakú úroveň, aby sa v športovej oblasti zmluvná a s ňou súvisiaca administratívna agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala (bez dopadu na verejné financie) a to tým spôsobom, že pre všetkých športových odborníkov bude možné na istú závislú činnosť športového odborníka v čo najširšej miere použiť nový zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe, ktorý je aj s prihliadnutím na zákonom ustanovený maximálny týždenný rozsah odpracovaných hodín (30 hodín týždenne) pri zmluve podľa § 49a zákona o športe pre športového odborníka aj pre športovú organizáciu vzhľadom na osobitnú povahu športu najvhodnejší.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne:
- spoločne o bodoch 1 až 9, 12 až 17 so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
- spoločne o bodoch 10 a 11 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 188 z 10. septembra 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Erika Tomáša, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 10. septembra 2019
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru