1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
62. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1295/2019
237
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 9. septembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 237
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) druhé čítanie
___________________________________________________________________
K čl. I
1. V § 5 ods. 1 sa číslo „9“ nahrádza číslom „11“.
2. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „jedného člena“ nahrádzajú slovami „dvoch členov“.
3. V § 5 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) jedného člena správnej rady na návrh predsedu vlády,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
4. V § 5 ods. 5 sa slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „b) až g)“.
Navrhuje sa zvýšiť počet členov správnej rady o zástupcov na vládnej úrovni z dôvodu zabezpečenia pomernej rovnováhy v rámci kompetencií správnej rady.
V § 5 ods. 5 sa upravuje postup vymenovania členov správnej rady v prípade, ak osoby oprávnené podávať návrhy na vymenovanie členov nepredložia návrhy v určenej lehote. Navrhovaná úprava rozširuje daný postup aj na Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja, ak nepredložia v určenej lehote návrhy na vymenovanie členov správnej rady.
5. V § 5 ods. 8 a § 9 ods. 8 sa vypúšťa slovo „najviac“.
Spresňuje sa spôsob odmeňovania členov správnej rady a členov dozornej rady.
6. V § 8 ods. 2 písm. e) sa slová „o trvalom upustení“ nahrádzajú slovami „na trvalé upustenie“.
Upravuje sa tvar slov v nadväznosti na predchádzajúci text ustanovenia („k návrhom ... na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok“).
3
7.V § 9 ods. 6 sa za slová „§ 5 ods. 6“ vkladajú slová „písm. a) až i)“.
Spresňuje sa vymedzenie nezlučiteľnosti funkcie člena dozornej rady aj s ohľadom na úpravu nezlučiteľnosti členstva v dozornej rade a členstva v správnej rade v druhej vete § 9 ods. 6.
8.V § 15 ods. 1 písm. f) sa za slovo „žiadateľov“ vkladajú slová „o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ”)“.
Zároveň sa v čl. I § 15 ods. 2 vypúšťajú slová „o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ”)“.
Legislatívno-technická úprava. Legislatívna skratka „žiadateľ“ sa zavádza na mieste, kde skracované slová použité prvý raz.
9.V § 15 odsek 3 znie:
„(3) O poskytnutí príspevku na projekt rozhodne správna rada do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti na základe odporúčania odbornej komisie a po posúdení súladu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.4) Správna rada rozhodne o
a)poskytnutí príspevku na projekt, alebo
b)neposkytnutí príspevku na projekt.“.
Spresňuje sa rozhodovacia kompetencia správnej rady o poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku, ktoré by malo vychádzať z odporúčania odbornej komisie, no zároveň aj reflektovať samostatnú rozhodovaciu pôsobnosť správnej rady. Ak sa správna rada odchýli od odporúčania komisie, v súlade s § 15 ods. 4 musí svoje rozhodnutie zdôvodniť.
10.§ 23 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka..“.
V súvislosti s úpravou preukazovania bezúhonnosti sa dopĺňa spôsob preukazovania bezúhonnosti cudzincov.
4
11. Za článok I sa vkladajú nové čl. II a čl. III, ktoré znejú:
Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z. a zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.8aac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aac znie:
8aac) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 38ei ods. 2 sa slová „predpisu64)“ nahrádzajú slovami „predpisu8aac)“.
Zákon o zdravotnom poistení predpokladá, že s účinnosťou od 01.01.2022 sa budú všetci profesionálni športovci vykonávajúci športovú činnosť za športovú organizáciu považovať za zamestnancov. Dovtedy platí, že:
a.profesionálni športovci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky povinne verejne zdravotne poistení podľa § 3 ods. 1 zákona
b.profesionálni športovci, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie povinne verejne zdravotne poistení, pretože nespadajú pod osobný rozsah povinného verejného zdravotného poistenia podľa § 3 zákona. V dôsledku toho títo
5
športovci, napriek tomu, že vykonávajú športovú činnosť na území Slovenskej republiky a pre športové organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, môžu využívať len systém individuálneho (komerčného) zdravotného poistenia.
Účelom navrhovaného pozmeňovacieho návrhu je zapojiť profesionálnych športovcov bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky do systému verejného zdravotného poistenia, a to do momentu, kým sa budú všetci profesionálni športovci považovať za zamestnancov, t. j. do 01. 01. 2022.
Čl. III
Zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 23 ods. 6 písm. d) sa za slová „na účel zamestnania“ vkladajú slová „spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32“.
2.V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa odseku 1 písm. c), policajný útvar udelí prechodný pobyt na predpokladané obdobie trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,54a) najviac však na päť rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
54a) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 31 ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
4.V § 31 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
5.V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.
6.V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
7.V § 32 ods. 5 písmeno i) znie:
„i) zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,54a) potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 písm. c),“.
8.§ 115 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Športová organizácia je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.
9.V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) športová organizácia, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 16.“.
6
Navrhovaná právna úprava za cieľ odstrániť aplikačné problémy zákona o pobyte cudzincov, ktoré sa v praxi vyskytujú. Predovšetkým ide o zdĺhavosť konania o udelení prechodného pobytu. Navrhuje sa upraviť pre profesionálnych športovcov možnosť vykonávať športovú činnosť do času, kým bude rozhodnuté o ich žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Spresňujú sa niektoré lehoty a upravuje sa povinnosť športovej organizácie oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu s profesionálnym športovcom.
Z dôvodu požiadaviek aplikačnej praxe sa navrhuje doplnenie tohto ustanovenia tak, aby možnosť pracovať 6 týždňov na zaškolenie mal len ten štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podá kompletnú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
Zároveň navrhovaná úprava znižuje administratívnu záťaž pre žiadateľov o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a zároveň zrýchli celý proces udeľovania tohto účelu prechodného pobytu.
Doterajšie články sa primerane preznačia a v súvislosti s vložením nových článkov sa upraví aj názov zákona.
Novovložené Čl. II a III nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
K čl. II
12.V bode 1 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem prílohy č. 1“.
Vzhľadom na nové znenie prílohy č. 1 v čl. II bode 33 návrhu zákona nie je potrebné v tejto prílohe osobitne vykonať nahradenie slov v zmysle navrhovaného čl. II bodu 1.
13.Za bod 1 sa vkladajú nové body 2 až 6, ktoré znejú:
„2. V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo „súťaž“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo“.
3. V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.
4. V § 3 písm. u) sa za slovo „reprezentantov“ vkladajú slová „a zoskupení v individuálnych športoch“.
5. V § 6 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.
7
(5) Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.
(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.
6. V § 6 odsek 9 znie:
„(9) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložené body 2 6 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020 čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodom 2 a 3
V nadväznosti na aplikačnú prax sa upravuje, že za významnú súťaž je možné považovať aj majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, či inú svetovú súťaž, bez obmedzenia toho, či ide o súťaž iba v uznanom športe. Takýmto spôsobom sa pojmom významná súťaž na účely zákona s športe pokryjú napríklad aj majstrovstvá sveta v hokejbale, či v iných neuznaných športoch.
Odôvodnenie k bodu 4
Navrhovanou úpravou sa explicitne ustanovuje, že top tím je určený pre športovcov v individuálnych športoch, čo zodpovedá aj charakteru poskytovaného príspevku.
Odôvodnenie k bodom 5 a 6
Navrhovaná právna úprava mení príslušnosť na doručovanie oznámení a žiadostí týkajúcich sa podnikania športových odborníkov a vydávania
8
oprávnení na podnikanie, ktoré prenáša na jednotné kontaktné miesta. Jedným z dôvodov navrhovanej zmeny je zjednodušenie komunikácie športových odborníkov, ktorí chcú vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie s úradmi, nakoľko budú všetky právne úkony v súvislosti s podnikaním smerovať na miestne príslušný okresný úrad (jednotné kontaktné miesto). Navrhovaná právna úprava zároveň odstráni negatívny jav, ktorý nastával pri prerušovaní resp. ukončovaní podnikania športových odborníkov.
14.Bod 4 znie:
„4. V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Legislatívno-technická úprava. V § 7 ods. 2 písm. c) je potrebné nahradiť aj bodku na konci vety čiarkou, keďže v čl. II bode 5 sa v § 7 ods. 2 pripája nové písmeno d).
15.V bode 10 § 50 ods. 4 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou.
16.V bode 10 § 50 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
S účinnosťou od 1. septembra 2019 bol uvedený tretí bod zo zákona o športe vypustený zákonom č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu sa vypúšťa písmeno c).
17.Bod 18 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Vypustenie bodu 18 sa primerane premietne aj do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Navrhuje sa ponechať pôvodne nastavený podiel z príspevku uznanému športu, ktorý národný športový zväz musí použiť na športovú reprezentáciu.
18.Za bod 18 sa vkladajú nové body 19 a 20, ktoré znejú:
„19. V § 75 odsek 2 znie:
9
„(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je
a) organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,
b) plnenie úloh verejného záujmu v športe.“.
20. V § 75 odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému športovec príslušnosť, národnej športovej organizácii, ku ktorej športovec príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku. Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložené body 19 a 20 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020 čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Navrhovaná úprava reaguje na zmenu definície významnej súťaže, čím sa vytvára priestor možnosti podpory významnej súťaže aj v neuznaných športoch.
Navrhuje sa zohľadnenie top tímu Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom top tímu. Výšku príspevku určí ministerstvo školstva. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu alebo národnej športovej organizácii, ku ktorej športovec top tímu príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku, ktoré určí ministerstvo školstva. Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho nevyplatenú časť prostredníctvom rezortného športového strediska, ktoré zabezpečí poskytnutie príspevku členovi top tímu.
Príspevok pre člena top tímu, ktorý nie je členom žiadneho rezortného športového strediska, sa
10
poukáže prostredníctvom rezortného športového strediska ministerstva školstva.
19.Za bod 25 sa vkladá nový bod 26, ktorý znie:
„26. V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a i)“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Novovložený bod 26 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
V súčasnosti v informačnom systéme športu zverejňované niektoré osobné údaje všetkých športovcov a športových odborníkov, ako napr. dátum narodenia a adresa na doručovanie. Nakoľko sa do informačného systému zapisujú aj športujúce deti a mládež, zverejňovanie ich dátumu narodenia je v súčasnosti vnímané rozporuplne. Navrhovanou právnou úpravou sa rozšíri rozsah nezverejňovaných údajov ktorými v súčasnosti sú: rodné číslo a trvalý pobyt, o dátum narodenia a adresu na doručovanie. Zverejňovanie predmetných údajov nie je potrebné a navrhovanou úpravou sa zabezpečí vyššia ochrana súkromia osôb a ich osobných údajov.
20.Bod 31 znie:
„31. V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.“.
Legislatívno-technická úprava. Pred vkladané slová je potrebné vložiť aj čiarku.
21. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okresný úrad v sídle kraja údaje po ich zaslaní Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bezodkladne zlikviduje.“.
2.V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Okresný úrad v sídle kraja na základe odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 preukázateľne oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; okresný úrad v sídle kraja obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Okresný úrad v sídle kraja po zaslaní oznámenia príslušný odpis registra trestov bezodkladne zlikviduje.“.
11
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
3.V § 15 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
4.V § 15 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
5.§ 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca sa vzťahujú odseky 3 až 5 a 11.“.
6.V § 90a sa slová „31. mája 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.
7.Doterajší text § 90a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Okresný úrad v sídle kraja zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa odseku 1 Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky najneskôr do 29. februára 2020. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne okresnému úradu v sídle kraja odpis registra trestov najneskôr do 30. júna 2020.“.
Navrhovanou úpravou sa z dôvodu vyššieho zabezpečenia ochrany osobných údajov pedagogických a odborných zamestnancov spresňuje ďalšie nakladanie s údajmi potrebnými na vyžiadanie odpisu, ako aj s údajmi v odpise registra trestov. Zamestnávatelia tak neprídu do styku s údajmi v odpise, budú disponovať iba informáciou, či pedagogický zamestnanec spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti. Zároveň sa spresňujú časové termíny preukazovania bezúhonnosti nastavené v prechodnom ustanovení.
Doterajšie články sa primerane preznačia a v súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov zákona .
Novovložený Článok III nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.