VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1266/201956. schôdza výboru
181
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 10. septembra 2019
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1531)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1531);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1531) schváliť s týmto pozmeňujúcim návrhom:
V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:
„2. Za § 12c sa vkladá § 12d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2019
Postup podľa § 4 ods. 6 sa v roku 2019 neuplatňuje.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. novembra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa vykoná primeraná úprava názvu návrhu zákona, ako aj primeraná úprava úvodnej vety čl. I.
2
Navrhuje sa vylúčiť uplatnenie súčasného valorizačného mechanizmu z dôvodu, že s účinnosťou od 1. januára 2020 sa novo ustanovujú sumy rodičovského príspevku.
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová