VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-986/201956. schôdza výboru
174
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 10. septembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela, Tibora Jančulu, Evy Smolíkovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela, Tibora Jančulu, Evy Smolíkovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela, Tibora Jančulu, Evy Smolíkovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa
2
§ 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 174
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela, Tibora Jančulu, Evy Smolíkovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479)
___________________________________________________________________________
1.K čl. II, 1. bodu
V čl. II, 1. bod znie:
„1. V § 5 ods. 7 písm. b) sa druhá spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu17c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
17c) § 152b Zákonníka práce.“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh štylisticky koriguje citované ustanovenie.
2.K čl. II, 3. bodu
V čl. II, 3. bode [(§ 19 ods. 2 písm. x)] sa na konci pripájajú slová „v súvislosti s výkonom závislej činnosti“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh z dôvodu zachovania jednotnej terminológie s ustanovením § 19 ods. 2 písm. w) platného znenia zákona.
3.K čl. II, 5. bodu
V čl. II, 5. bode 52zz) sa slová „ktorá sa vykonáva“ nahrádzajú slovami „ktorú dieťa vykonáva“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh spresňuje navrhované znenie.