NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
CRD-1258/2019
1509a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1509) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1885 z 19. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1509) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
2
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 674 z 9. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 300 zo 4. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1.V čl. I sa za doterajší bod 6 vkladajú nové body 7 až 10, ktoré znejú:
„7. V § 4a ods. 12 sa slová „právnickú osobu“ nahrádzajú slovami „právnickej osoby“.
8. V § 4c ods. 1 úvodnej vete sa slová „preskúmanie rozhodnutia tohto“ nahrádzajú slovami „preskúmanie tohto“.
3
9. V § 4c ods. 5 písm. b) sa slová „nadriadený orgán štátneho lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
10. V § 4c ods. 8 sa slová „preskúmaní mimo“ nahrádzajú slovami „preskúmaní rozhodnutia mimo“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava textu z dôvodu odstránenia nesprávnych formulácií a zjednotenia názvoslovia štátnych orgánov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I sa za doterajší bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 8 ods. 8 sa slová „obmedzení hospodárenia“ nahrádzajú slovami „obmedzení využívania na dobu dlhšiu ako tri roky“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Cieľom je použitie správnej legislatívnej skratky „obmedzenie využívania“ (zavedená v § 5 ods. 1) a úprava časového limitu troch rokov pri obmedzení využívania, ktorý byť kritériom pre povinnosť predkladať doklady potrebné na zápis poznámky v katastri nehnuteľností. Táto povinnosť doteraz nie je takýmto limitom obmedzená a najmä pri krátkych dobách dočasného vyňatia alebo obmedzenia využívania veľmi nehospodárna, pretože po uplynutí dočasného vyňatia nasleduje zriadenie vecného bremena, pri ktorom dochádza aj tak k riadnemu geodetickému zameraniu a zápisu vecného bremena v katastri a k predloženiu geometrického plánu. Navrhnutou úpravou sa tak znižuje administratívna záťaž verejnosti v dotknutých konaniach, keďže nebude potrebné dvakrát vyhotoviť geometrický plán a ku konaniu bude postačovať len záznam z podrobného merania zmien. Zároveň sa upravuje vnútorný odkaz.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I sa za doterajší bod 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:
„29. V § 22 ods. 2 písm. b) sa za slová „ods. 4,“ vkladajú slová „pri lesníckotechnických melioráciách podľa § 26,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4
V súčasnosti nie je riešená problematika zaradenia ťažby, ktorá vznikne z dôvodu vykonania lesníckotechnických meliorácií. Pretože vždy ide o ťažby vznikajúcu vo väzbe na rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (či v rámci schválenia programu starostlivosti o lesy alebo samostatného rozhodnutia), navrhuje sa tento dôvod zaradiť do kategórie mimoriadnej ťažby.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I, bode 33 v § 23 odsek 10 znie:
„(10) Ak odsek 6 druhá veta alebo § 25 ods. 2 neustanovujú inak, obhospodarovateľ lesa môže vykonávať náhodnú ťažbu najskôr desať dní po doručení ohlásenia podľa odsekov 7 a 8 orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ak obhospodarovateľ lesa ohlási náhodnú ťažbu podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, považuje sa za deň doručenia ohlásenia najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom obhospodarovateľ lesa toto ohlásenie urobil. Obhospodarovateľ lesa môže náhodnú ťažbu vykonať aj pred uplynutím doby podľa prvej vety, ak
a)pred uplynutím tejto lehoty orgán štátnej správy lesného hospodárstva súhlasil s vykonaním náhodnej ťažby; na vydanie súhlasu sa nevzťahuje správny poriadok, 12) a
b)ide o územie s druhým štvrtým stupňom ochrany alebo chránené vtáčie územie a bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu32aa) umožňujúce jej vykonanie alebo súhlas organizácie ochrany prírody s jej vykonaním.32ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32aa a 32ab znejú:
32aa) § 13 ods. 6, § 14 ods. 6, § 15 ods. 4 a § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. ....(tlač 1523).
32ab) § 65a ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. ....(tlač 1523).“.
Cieľom návrhu je v presne vymedzených prípadoch umožniť začatie vykonávania náhodnej ťažby pred uplynutím 10 dňovej lehoty od oznámenia vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu. Na takýto postup sa bude vyžadovať súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a v prípade území s 2. 4. stupňom ochrany prírody a chránených vtáčích území aj na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody (ktoré podľa návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny prerokovávanej ako ČPT 1523 môže byť vydané aj pred vznikom dôvodu na náhodnú ťažbu) alebo na základe súhlasu organizácie ochrany prírody, ktorý bude vydávaný postupom navrhovaným v uvedenej novele zákona o ochrane prírody a krajiny.
5
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. V čl. I sa za bod 37 vkladá nový bod 38, ktorý znie:
„38. V § 23 ods. 14 písm. d) sa slová „§ 43 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 5“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s prečíslovaním vnútorných odkazov (vloženie nového odseku 4 do § 43 v čl. I, bod 73).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. V čl. I, bode 47, § 28 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa prvé slovo „lesa“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje zjavná chyba právneho textu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. V čl. I sa za doterajší bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:
„57. V § 36 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 7 9 a 11“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Cieľom je oprava vnútorných odkazov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. V čl. I, bode 63 v poznámke pod čiarou k odkazu 57a sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
6
Ide o úpravu vo väzbe na novelu zákona o ochrane prírody a krajiny (ČPT 1523).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. V čl. I sa za doterajší bod 71 vkladá nový bod 72, ktorý znie:
„72. V § 43 ods. 2 písm. h) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Cieľom je oprava vnútorného odkazu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. V čl. I sa za bod 73 vkladá nový bod 74, ktorý znie:
„74. V § 43 ods. 5 sa slová „§ 23 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 13“ a slová „§ 23 ods. 7 a 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 12 a 13“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s prečíslovaním vnútorných odkazov (vloženie nových odsekov do § 23 v čl. I, body 31 a 33).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
11. V čl. I sa za doterajší bod 73 vkladajú nové body 74 a 75, ktoré znejú:
„74. V § 47 ods. 13 úvodnej vete sa slová „o vykonania skúšky a absolvovanie“ nahrádzajú slovami „vykonania skúšky a absolvovania“.
75. V § 47 ods. 13 písm. a) prvom bode a písm. c) sa slovo „absolvovanie“ nahrádza slovom „absolvovania“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Cieľom je oprava chybnej formulácie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7
12. V čl. I sa za doterajší bod 75. vkladajú nové body 76. a 77., ktoré znejú:
„76. V § 50 ods. 3 druhej vete sa slová „zakladateľskej pôsobnosti ministerstva okrem“ nahrádzajú slovami „zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva okrem“.
77. V § 50 ods. 6 sa slová „(ďalej len „pozemky nezistených vlastníkov“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „nezistený vlastník“)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Cieľom je legislatívno-technická úprava tak, aby znenie ustanovenia v odseku 3 bolo v súlade s prvou vetou a s významom celého odseku 3, a zároveň aby sa opravilo chybné znenie legislatívnej skratky v odseku 6.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
13. V čl. I sa za doterajší bod 76 vkladá nový bod 77, ktorý znie:
„77. V § 50 ods. 8 sa odkaz 27 nahrádza odkazom 21.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o úpravu odkazu na poznámku pod čiarou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
14. V čl. I sa za doterajší bod 76 vkladá nový bod 77, ktorý znie:
„77. V § 50 ods. 9 sa slová „zmluvy o nájme podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „nájom a výpožičku
a)podľa odseku 8 alebo
b)ktorej účelom nie je hospodárenie v lese a ak ide o lesný pozemok s lesným porastom, na jej základe nedochádza k zmene obhospodarovateľa lesa.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Upravujú sa dôvody, kedy pri nájme a výpožičke lesného majetku štátu nie je potrebné dodržanie podmienok rozdrobenosti, vzájomnej rozptýlenosti alebo malej výmery.
8
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
15. V čl. I sa za doterajší bod 79 vkladá nový bod 80, ktorý znie:
„80. V § 50a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,72b) alebo ktoré majú slúžiť verejnoprospešnému účelu, možno predať priamym predajom za cenu určenú znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
72)
obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza.“.
Doterajší odsek 4 sa označí ako odsek 5.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Umožňuje sa využitie ostatného majetku vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, pričom sa navrhuje, aby takýto majetok nemusel byť predmetom verejnej obchodnej súťaže, ale mohol byť za cenu určenú znaleckým posudkom predaný priamo obci, na ktorej území sa takýto majetok nachádza.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
16. V čl. I sa za doterajší bod 80 vkladá nový bod 81, ktorý znie:
„81. V § 51d ods. 2 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a na konci sa pripája táto veta: „Za porasty susediace s dotknutým lesným pozemkom sa považujú porasty, ktoré je možné s dotknutým porastom racionálne obhospodarovať.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o opravu chybného vnútorného odkazu. Doplnenie poslednej vety vyplýva z potreby definovať porasty susediace s lesným pozemkom. Z hľadiska dosiahnutia účelu § 51d je potrebné, aby sa za susediace porasty považovali také lesné pozemky, ktoré funkčne (nie administratívne ani bezprostredne fyzicky) súvisia s lesnými pozemkami, ktoré predmetom konania o osobitnom obhospodarovaní lesa a je na nich možné
9
racionálne hospodáriť. Susediacim porastom bude podľa tohto návrhu aj taký, ktorý je od lesného pozemku, ktorý je predmetom konania, oddelený pozemkom alebo viacerými pozemkami, ktoré nemusia byť lesnými pozemkami, pričom ich veľkosť nebráni ich racionálnemu hospodáreniu jedným obhospodarovateľom lesa.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
17. V čl. I sa za doterajší bod 80 vkladá nový bod 81, ktorý znie:
„81. V § 51d ods. 5 sa vypúšťa slovo „25a,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o umožnenie doručovania výziev a oznámení verejnou vyhláškou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
18. V čl. I sa za doterajší bod 95 vkladajú nové body 96 a 97, ktoré znejú:
„96. V § 60 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „a preskúmaní postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c)“.
97. V § 60 ods. 2 písm. a) znie:
„a) vedie evidenciu lesných pozemkov 4), preskúmava námietky 4e) a vydáva výpis z evidencie (§ 4f),“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o opravu kompetencií v súlade so znením § 4 až 4f.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
19. V čl. I sa za doterajší bod 95 vkladá nový bod 96, ktorý znie:
„96. V § 60 ods. 2 písm. p) sa slová „(§ 51d ods. 3 a 9)“ nahrádzajú slovami 51d
10
ods. 11 a § 51f ods. 1)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o opravu chybného vnútorného odkazu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
20. V čl. I, bode 96, § 60 ods. 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ods. 10 písm. a)“.
Ide o doplnenie kompetencií vo väzbe na navrhovanú úpravu § 23 ods. 10 navrhovanú v bode 3. tohto pozmeňovacieho návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
21. V čl. I sa za doterajší bod 99 vkladajú nové body 100 a 101, ktoré znejú:
„100. V § 62 odsek 9 znie:
„(9) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na výkon štátneho dozoru v lesoch prizvať ďalšiu osobu s jej súhlasom. Prizvaná osoba sa môže zúčastniť výkonu štátneho dozoru v lesoch len so zamestnancom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa odseku 5 druhej vety, oprávnenia podľa odseku 2 písm. a) a b) a je povinná zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru v lesoch.“.
101. § 62 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Policajný zbor je povinný poskytnúť orgánom štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajúcich štátny dozor v lesoch na základe ich žiadosti súčinnosť, spoluprácu alebo ochranu, ak je možné odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor v lesoch alebo marenie výkonu štátneho dozoru v lesoch.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
S ohľadom na skúsenosti z aplikáciou zákona v praxi sa do návrhu dopĺňa možnosť k výkonu štátneho dozoru v lesoch prizvať ďalšie osoby s ich súhlasom a stanovujú sa práva a povinnosti týchto prizvaných osôb. Zároveň sa obdobne
11
ako v iných právnych predpisoch (napr. zákon o ochrane prírody a krajiny) stanovuje možnosť požiadať o súčinnosť policajného zboru pri výkone štátneho dozoru v lesoch, ak je predpoklad ohrozenia života alebo zdravia pracovníkov vykonávajúcich štátny dozor v lesoch.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
22. V čl. I sa za doterajší bod 106 vkladá nový bod 107, ktorý znie:
„107. § 67 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Po skončení platnosti programu starostlivosti sa v konaniach alebo postupoch podľa tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na jednotky priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1), použijú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa návrhu programu starostlivosti predloženého orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 41 ods. 9 a to do právoplatnosti rozhodnutia o jeho schválení; to neplatí, ak ide o konanie o priestupkoch alebo o iných správnych deliktoch alebo ak ide obdobné postupy alebo konania vzťahujúce sa iba k programu starostlivosti, ktorého platnosť skončila.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Väčšina postupov a konaní podľa zákona o lesoch je viazaná na jednotky priestorového rozdelenia lesa, najmä porasty, ktoré uvedené v schválenom programe starostlivosti o lesy. Právna úprava však neriešila uvádzanie jednotiek priestorového rozdelenia lesa v konaniach a postupoch podľa zákona o lesoch v čase po skončení platnosti programu starostlivosti o lesy do schválenia nového programu starostlivosti o lesy. Z uvedeného dôvodu sa návrhom definuje, že v období po skončení platnosti programu starostlivosti o lesy do obdobia schválenia návrhu nového programu starostlivosti o lesy sa v konaniach a postupoch realizovaných podľa zákona o lesoch, v ktorých je potrebné uviesť označenie jednotky priestorového rozdelenie lesa, sa tieto budú uvádzať podľa návrhu programu starostlivosti o les vypracovaného a predloženého podľa § 41 ods. 9 a odsúhlaseného podľa § 41 ods. 15 zákona o lesoch. Za konania a postupy sa v tejto veci považujú najmä vedenie lesnej hospodárskej evidencie, evidencia lesných pozemkov a ďalšie, ktoré zväčša začali po skončení platnosti programu starostlivosti o les, a ktorých výsledkom je napr. rozhodnutie alebo záväzné vyjadrenie, v prípadoch
12
ak v ich obsahu je potrebné uviesť označenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa. S ohľadom na navrhované zmeny je potrebné zároveň ustanoviť, že uvedená úprava sa nevzťahuje na konania a postupy, ktoré sa musia viesť a vzťahujú sa k programu starostlivosti o lesy, ktorého platnosť skončila (napr. konanie o priestupkoch, iných správnych deliktoch a o uložení sankcií, postupy súvisiace s výkonom štátneho dozoru v lesoch ).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
23. V čl. I, bode 107 sa vypúšťa nadpis pod § 67a.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa vypúšťa nadpis pod § 67a nakoľko sa nadpis transpozičného ustanovenia neuvádza.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
24. V čl. I. bode 108 sa v nadpise § 68f slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“, doterajší text § 68f sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Postup podľa § 43 ods. 2 4 sa primerane použije aj na zmenu programu starostlivosti z dôvodov podľa osobitného predpisu.100)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100 znie:
100) § 104g ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
13
V nadväznosti na pozmeňovací návrh k novele zákona o ochrane prírody a krajiny (tlač 1523), konkrétne v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 104g ods. 11, ktorý oprávňuje orgán ochrany prírody a krajiny podať v prechodnej dobe podnet na zmenu programov starostlivosti o lesy, je potrebné aj v zákone lesoch tento dôvod výslovne ustanoviť, a to takisto v prechodných ustanoveniach.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
25. V čl. I, bode 109 príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 326/2005 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú.v. ES L 206, 22.7.1992) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú.v. ES L 305, 8.11.1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú.v. L 284, 31.10.2003) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú.v. ES C 241, 29.8.1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú.v. ES L 1, 1.1.1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú.v. L 236, 23.9.2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú.v. L 363, 20.12.2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).“
Legislatívno-technická poznámka, ktorou sa dopĺňajú novely smernice Rady 92/43/EHS a upravuje sa forma citácie podľa zaužívanej praxe.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
14
26. V čl. II sa za doterajší bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 14 ods. 2 druhej vete sa slová „na zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „súvisiace so zadržaním dreva a výrobkov z dreva a uskladnením“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Cieľom úpravy je zosúladenie formulácie s prvou vetou odseku 2 tak, aby bolo zrejmé, ustanovenie sa vzťahuje nielen nákladov na uskladnenie zadržaného dreva, ale aj nákladov súvisiacich so zadržaním dreva a výrobkov z dreva (t. j. napríklad jeho prepravou).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
27. V čl. III sa slová „1. septembra 2019“ nahrádzajú slovami „1. januára 2020“.
V nadväznosti na to sa v čl. I bode 108 nadpis § 68f znie: „Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020“ a zároveň sa v § 68f slová „31. augusta 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“ a v čl. II, bode 25 nadpis § 19a znie: „Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020“ a zároveň sa v § 19a slová „31. augusta 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.
Cieľom je zjednotenie dátumu nadobudnutia účinnosti s návrhom novely zákona č. 543/2002 z. z. (tlač 1523) a úprava prechodných ustanovení, ktoré závislé od dátumu nadobudnutia účinnosti.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 27 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
15
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1509) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1509) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 311 z 10. septembra 2019.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter A n t a l, v. r.
predseda výboru