1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1289/2019
1540a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1540) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1931 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1540) na prerokovanie týmto výborom:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 455 zo dňa 5. septembra 2019)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi :
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 687 zo dňa 9. septembra 2019)
3.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K Čl. I, nový bod
Pred doterajší bod 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 11 ods. 2 písm. a) a b) sa číslo „100“ nahrádza číslom „92,8“.“.
Doterajšie body 1 a 2 sa primerane prečíslujú
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhovanou úpravou sa z pohľadu daňovej spravodlivosti posunutím úrovne odkedy začne nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vyklesávať nemení existujúce marginálne zdanenie (nemení sa sklon vyklesávania), čím sa nezavádzajú žiadne negatívne motivácie alebo horizontálne nespravodlivosti do daňového systému.
Aj pri znížení koeficientu vyklesávania tejto nezdaniteľnej časti základu dane na 92,8 násobok platného životného minima za súčasného navrhovaného zvýšenia výšky nezdaniteľnej časti základu dane na 21 násobok platného životného minima si v porovnaní so súčasným systémom polepšia všetci do výšky 100 násobku životného
3
minima, pričom čo majú základ dane nad 100-násobkom životného minima budú užívať výhody ako v súčasnosti.
Ústavnoprávny výbor NRSR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K Čl. I, doterajší bod 2
V doterajšom bode 2 v § 52zz sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
Navrhovanou úpravou sa z pohľadu daňovej spravodlivosti posunutím úrovne odkedy začne nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vyklesávať nemení existujúce marginálne zdanenie (nemení sa sklon vyklesávania), čím sa nezavádzajú žiadne negatívne motivácie alebo horizontálne nespravodlivosti do daňového systému.
Aj pri znížení koeficientu vyklesávania tejto nezdaniteľnej časti základu dane na 92,8 násobok platného životného minima za súčasného navrhovaného zvýšenia výšky nezdaniteľnej časti základu dane na 21 násobok platného životného minima si v porovnaní so súčasným systémom polepšia všetci do výšky 100 násobku životného minima, pričom čo majú základ dane nad 100-násobkom životného minima budú užívať výhody ako v súčasnosti.
Ústavnoprávny výbor NRSR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1540) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1540a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 468 z 10. septembra 2019.
4
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Eduarda Adamčíka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 10. septembra 2019
Róbert Puci, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet