1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 499/2019
1346a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény KUCIAŇOVEJ, Radovana BALÁŽA, Petra PAMULU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1346) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
__________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1924 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény KUCIAŇOVEJ, Radovana BALÁŽA, Petra PAMULU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1346) na prerokovanie týmto výborom:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi :
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 460 zo dňa 5. septembra 2019)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 694 zo dňa 9. septembra 2019)
3.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, nové body
Pred doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
„1. V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Základ dane je
a)súčet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť 11), a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8,
b)čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11).“.
2. § 11 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Ak daňovník súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, zníži si najskôr čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2, 3, 10 a 14. Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 si zníži len o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2, 3, 10 a 14 prevyšujúce čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5.“.
3.V § 15 písmeno a) znie:
„a) fyzickú osobu
1.zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a)
1a. 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
1b. 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
3
2.15% zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 100 000 eur,
3.zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 prevyšujúce sumu 100 000 eur
3a. 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
3b. 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
4.19% z osobitného základu dane zisteného podľa § 7,
5.7% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a),
6.35% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b),“.“.
Doterajšie body 1 a 2 sa primerane prečíslujú.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I, doterajší bod 1
Doterajší bod 1 znie:
„1. V § 15 písm. b) prvý bod znie:
„1. zo základu dane zníženého o daňovú stratu
1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur,
1b. 21 % pre daňovníka neuvedeného v bode 1a.,“.“.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I, nové body
Za doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 42 ods. 6 sa slová „podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré platené preddavky na daň“ nahrádzajú slovami „vo výške 19%“.
3.V § 42 ods. 7 druhej vete sa slová „platnej v zdaňovacom období, na ktoré platené preddavky“ nahrádzajú slovami „vo výške 19%“.“.
Doterajší bod 2 sa primerane prečísluje.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I, doterajší bod 2
Doterajší bod 2 znie:
„2. Za § 52zy sa vkladá § 52zz, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zz
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ustanovenia § 15 písm. b) prvého bodu a § 42 ods. 6 a 7 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát uplatnia za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2020.“.“.
4
Navrhovanou úpravou sa zavádza nová sadzba dane vo výške 15% pre fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a to v prípade, ak ich príjmy (výnosy) v príslušnom zdaňovacom období neprekročia sumu 100 000 eur.
Pre zabezpečenie možnosti uplatnenia tejto nižšej sadzby dane sa mení výpočet základu dane daňovníka fyzickej osoby uvedený v § 4 zákona a to tak, že bude samostatne vypočítavať
-základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, v ktorom vypočíta súčet základov dane (čiastkových základov dane) z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a z ostatných príjmov a
-základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
V tejto nadväznosti sa upravuje aj postup pri odpočítaní nezdaniteľných častí základu dane, kde spôsob výpočtu zostáva rovnaký, ale v prípade súbehu príjmov zo závislej činnosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, bude ustanovený prednostný odpočet nezdaniteľných častí od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti a až ak by nejaká suma nezdaniteľných častí ešte zostala neuplatnená, túto si následne odpočíta od základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Pokiaľ bude Národnou radou SR schválená novela zákona o dani z príjmov (ČPT 1513), vzhľadom na zmenu navrhovanú v bode 19 v článku I, na základe ktorého sa v § 11 vypúšťajú odseky 8 a 9, sa pri spracovaní čistopisu schváleného zákona resp. pri korektúre zákona v Zbierke zákonov, vykoná v ustanovení § 11 ods. 15 jeho prečíslovanie, ako aj prečíslovanie vnútorných odkazov na odseky 10 a 14.
V prípade, ak by ale daňovníkove príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahli za zdaňovacie obdobie výšku 100 000 eur, jeho sadzba dane sa bude vypočítavať rovnako ako tomu je v súčasnosti a to progresívnou sadzbou dane vo výške 19% a 25% zo základu dane (čiastkového základu dane) z týchto príjmov.
5
Zároveň sa upravuje aj spôsob výpočtu preddavkov na preddavkové obdobie, kde sa pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej sa počítajú preddavky, uplatní sadzba dane vo výške 19%.
Obdobne sa navrhuje sa zaviesť zníženú sadzbu dane z príjmov právnickej osoby vo výške 15 % pre tých daňovníkov, ktorých príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevýšia sumu 100 000 eur. Ak príjmy (výnosy) daňovníka, ktorý je právnickou osobou prevýšia sumu 100 000 eur, sadzba dane, ktorá sa uplatní na základ dane po znížení o daňovú stratu, je vo výške 21 %. Podľa prechodného ustanovenia § 52zz ods. 1 sa takáto diferenciácia sadzby dane v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie, uplatní prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2020. Nakoľko daňovníkovi bude známa výška sadzby dane platná na príslušné zdaňovacie obdobie po jeho skončení na základe výšky dosiahnutých príjmov (výnosov), je potrebné zmeniť aj výpočet poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania tak, že sa použije sadzba dane vo výške 19 %.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény KUCIAŇOVEJ, Radovana BALÁŽA, Petra PAMULU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1346) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
6
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény KUCIAŇOVEJ, Radovana BALÁŽA, Petra PAMULU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1346a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 470 z 10. septembra 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Igora Federiča, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 10. septembra 2019
Róbert Puci, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet