1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 496/2019
1341a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_____________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1922 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341) na prerokovanie týmto výborom:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi :
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 458 zo dňa 5. septembra 2019)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 692 zo dňa 9. septembra 2019)
2.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K názvu zákona
V názve zákona sa vypúšťajú prvé slová „č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy precizuje znenie názvu zákona vypustením duplicitne uvedenej citácie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I
V čl. I sa slová „sa za slová“ nahrádzajú slovami „sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka“ a slová „vkladajú slová“ sa nahrádzajú slovami „vkladá číselný kód Spoločného colného sadzobníka“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky spresňuje novelizačné ustanovenie v zmysle zaužívanej praxe (napr. zákon č. 593/2007 Z. z., čl. I, 56. bod).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.K čl. I
V čl. I sa slovo „tovaru“ nahrádza slovom „výrobku“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje navrhované ustanovenie položky 4901 kombinovanej nomenklatúry so znením položky 4902 kombinovanej nomenklatúry tak, ako je vyjadrená v prílohe č. 7 platného znenia zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. II
V čl. II sa dátum „01. 01. 2020“ nahrádza slovami „1. januára 2020“.
Pozmeňujúci návrh koriguje vyjadrenie dátumu nadobudnutia účinnosti zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 469 z 10. septembra 2019.
4
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Radovana Baláža, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 10. septembra 2019
Róbert Puci, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet