Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
73. schôdza
1288/2019
465
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 5. septembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1513) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1513)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1513) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 465
73. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1513)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode, § 2 písm. w) sa za prvé slová „zdaňovacie obdobie“ vkladajú slová „neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom,2a)“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje novelizačné ustanovenie.
2.K čl. I, doterajší bod 6
V doterajšom bode 6 v § 5 ods. 7 písm. a) sa slová „(štátnozamestnaneckého) vzťahu zamestnanca u tohto zamestnávateľa“ nahrádzajú slovami „vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu,“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 214 218 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Na účely oslobodenia od dane nepeňažného príjmu zamestnanca poskytnutého zamestnávateľom formou zabezpečenia vzdelávania pričom ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa sa navrhuje podmienku nepretržitého trvania pracovného vzťahu aspoň 24 mesiacov aplikovať nielen u zamestnancov zamestnaných v pracovnoprávnom, resp. štátnozamestnaneckom vzťahu, ale aj u zamestnancov, zamestnaných v služobnom pomere, členskom pomere alebo obdobnom vzťahu, v ktorom je takýto daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať jeho pokyny alebo príkazy. Cieľom navrhovanej úpravy je odstránenie odlišného posudzovania splnenia podmienky nepretržitosti trvania v prípade všetkých vyššie uvedených druhov pracovných vzťahov (pomerov) medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
3
3.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 16 sa vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V poznámke pod čiarou k odkazu 59jh sa vypúšťajú slová „ods. 1“.“.
Doterajšie body 17 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 17 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 35 sa vkladá nový bod 36, ktorý znie:
„36. V § 17 ods. 3 písm. g) sa za slová „alebo dlhodobého hmotného majetku“ vkladajú slová „alebo dlhodobého finančného majetku“, za slová „obstarania dlhodobého hmotného majetku“ sa vkladajú slová „alebo obstarania dlhodobého finančného majetku“ a za slová „zastavení prác“ sa vkladajú slová „alebo pri ukončení obstarávania dlhodobého finančného majetku“.“.
Doterajšie body 36 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 36 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhovanou úpravou sa z dôvodu právnej istoty spresňuje ustanovenie o zahrňovaní tzv. zmarenej investície do základu dane. Na základe uvedenej úpravy budú základ dane ovplyvňovať aj náklady vynaložené na obstarávanie dlhodobého finančného majetku aj v prípade, že nedôjde k úspešnému ukončeniu obstarávania finančného majetku.
5.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 36 sa vkladá nový bod 37, ktorý znie:
„37. V § 17 ods. 12 písm. a) sa za slovo „pohľadávky“ vkladajú slová „pri jej vklade do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo“ a za slovo „daňovník“ sa vkladajú slová „vložil alebo“.“.
Doterajšie body 37 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 37 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhovanou úpravou sa jednoznačne ustanovujú podmienky úpravy základu dane pri vklade pohľadávok do obchodnej spoločnosti alebo družstva.
4
6.K čl. I, 42. bodu
V čl. I, 42. bode, § 17 ods. 33 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová, nakoľko pojem „reálna hodnota“ je legislatívnou skratkou zavedenou v § 8 ods. 2 platného znenia zákona.
7.K čl. I, 47. bodu
V čl. I, 47. bode, § 17i ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slová „bez zahrnutia“ vkladá slovo „do“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy zosúlaďuje predmetné znenie so znením § 17i ods. 3 písm. a) (čl. I, 47. bod návrhu zákona).
8.K čl. I, bod 58
Doterajší bod 58 znie:
„58. V § 21 ods. 2 písmeno l) znie:
„l) výdavky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vzťahujúce sa k peňažnému daru a nepeňažnému daru prijatému od držiteľa,“.“.
V súvislosti so zmenou spôsobu zdanenia dochádza aj k zúženiu okruhu nedaňových výdavkov, ktoré nie daňovými výdavkami. Za takéto nedaňové výdavky budú považované výlučne výdavky súvisiace s poskytnutými peňažnými darmi a nepeňažnými darmi, napr. v prípade, ak držiteľ daroval poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti medicínsky prístroj, hodnota tohoto prístroja nie je výdavkom zahrňovaným do daňových výdavkov.
9.K čl. I, 74. bodu
V čl. I, 74. bode, § 30 ods. 2 sa za prvé slovo „konkurzu“ vkladajú slová „na daňovníka“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované znenie.
10.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 76 sa vkladá nový bod 77, ktorý znie:
„77. Poznámka pod čiarou k odkazu 120i znie:
120i) § 7 písm. d) a e) zákona č. 172/2005 Z. z.“.
Doterajšie body 77 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 77 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
5
Navrhovanou úpravou sa rozširuje možnosť uplatnenia odpočtu výdavkov na výskum a vývoj aj o výdavky vynaložené na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od podnikateľa, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti uskutočňuje aj výskum a vývoj za súčasného splnenia podmienky, podľa ktorej tomuto podnikateľovi bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11.K čl. I, doterajší bod 81
Doterajší bod 81 znie:
„81. V § 32 ods. 10 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „to neplatí vtedy, ak už boli predložené správcovi dane a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na prijatú novelu zákona o dani z príjmov prostredníctvom zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnú od 1. decembra 2019.
12.K čl. I, doterajší bod 84
V doterajšom bode 84 v § 34 ods. 5 sa slová „podľa § 15 písm. a) bodu 1a. platnej v zdaňovacom období, na ktoré platené preddavky na daň“ nahrádzajú slovami „vo výške 19 %“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje spôsob výpočtu preddavkov na preddavkové obdobie, kde sa pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej sa počítajú preddavky, uplatní sadzba dane vo výške 19%.
13.K čl. I, doterajší bod 97
Doterajší bod 97 znie:
„97. V § 37 ods. 3 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 125a)“ nahrádza odkazom 131aa)“ a vypúšťa sa veta „Platnosť dokladov uvedených v odseku 1 písm. b) je podmienená tým, že zamestnanec každoročne potvrdí podpisom vo vyhlásení 36 ods. 6) platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 131aa znie:
131aa) § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
6
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na prijatú novelu zákona o dani z príjmov prostredníctvom zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá upravuje ustanovenie § 37 ods. 3 vo viacerých bodoch s rôznymi dátumami účinnosti, t. j. od 1. decembra 2019 a od 1. januára 2021. Z dôvodu jednoznačnosti navrhovanej úpravy sa uvádza celé znenie vypúšťanej vety.
14.K čl. I, 112. bodu
V čl. I, 112. bod znie:
„112. V § 43 ods. 3 písm. o) sa za slovo „držiteľa“ vkladajú slová [§ 8 ods. 1 písm. l)]“.“.
Pozmeňujúci návrh koriguje novelizačný bod vhodnejším umiestneným navrhovaného vnútorného odkazu.
15.K čl. I, 117. bodu
V čl. I, 117. bode, § 43 ods. 17 písm. a) sa slovo „jej“ nahrádza slovom „mu“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
16.K čl. I, doterajší bod 127
V doterajšom bode 127 v § 49a ods. 6 úvodná veta znie:
„Držiteľ je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom37ab) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, pričom ak ho poskytol“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu zrozumiteľnosti textu.
17.K čl. I, 127. bodu
V čl. I, 127. bode, § 49a ods. 6 písm. b) sa pred slovo „názov“ vkladajú slová „obchodné meno alebo“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie jeho zosúladením s navrhovaným znením § 49a.
7
18.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 130 sa vkladá nový bod 131, ktorý znie:
„131. V § 50 sa odsek 6 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) prijímateľ je zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácií.143b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 143b znie:
„143b) Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“.
Nový bod 131 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Doterajší bod 131 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na povinnosť zápisu všetkých neziskových organizácii do registra mimovládnych neziskových organizácii v rozsahu údajov požadovaných zákonom č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa medzi podmienky potrebné pre splnenie na poukázanie podielu zaplatenej dane aj povinnosť zapísania do uvedeného registra. Podľa uvedeného osobitného predpisu v prípade, ak sa nezisková organizácia nezapíše do tohto registra subjekt verejnej správy jej nesmie poskytnúť verejné prostriedky, čo sa vzťahuje aj na poskytnutie podielu zaplatenej dane.
19.K čl. I, doterajší bod 134
V doterajšom bode 134 sa vkladá nový § 52zz, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zz
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2019
Ustanovenie § 32 ods. 10 v znení účinnom od 1. decembra 2019 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.“.
Doterajšie § 52zz až § 52zzb sa primerane prečíslujú.
Nový § 52zz nadobúda účinnosť 1. decembra 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Podľa navrhovanej úpravy daňovník, ktorého dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky, nemá povinnosť predkladať potvrdenie o štúdiu dieťaťa prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019. Povinnosť daňovníka predkladať toto potvrdenie v listinnej podobe ostáva nezmenená pri podávaní dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie rokov 2018 a skôr aj po 30. novembri 2019.
20.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zz ods. 4 sa za slová „základnom imaní“ vkladá slovo „najmenej“.
8
Pozmeňujúci návrh precizuje novelizačné ustanovenia harmonizáciou jeho znenia s § 13c ods. 2 písm. a) platného znenia zákona.
21.K čl. I, doterajší bod 134
V doterajšom bode 134 v § 52zz ods. 8 sa slová „17 21“ nahrádzajú slovami „17, 18, 20 a 21“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, nakoľko § 43 ods. 19 nie je predmetom novely zákona.
22.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zz ods. 8 sa slovo „uplatní“ nahrádza slovom „uplatnia“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
23.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zz ods. 15 sa za slová „doby odpisovania,“ vkladajú slová „alebo pri zmene“.
Pozmeňujúci návrh štylistickej povahy precizuje znenie navrhovaného ustanovenia.
24.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zz ods. 16 sa slová „§ 30 ods. 1 prvej vety a druhej vety písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 1 prvej vety a písm. b)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz, nakoľko predmetné ustanovenie § 30 ods. 1 neobsahuje „druhú vetu“ (čl. I, 73. bod návrhu zákona).
25.K čl. I, doterajší bod 134
V doterajšom bode 134 sa § 52zz dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24) Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) a § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použijú na sumu vynaloženú zamestnávateľom zamestnancovi na vzdelávanie pri zúčtovaní mzdy za mesiac január 2020. Pri poskytovaní vzdelávania, ktorým dochádza k zvyšovaniu stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, sa tieto ustanovenia prvýkrát použijú na akademický rok, ktorý sa začína po 31. decembri 2019.“.
Navrhovanou úpravou sa jednoznačne stanovuje, že ustanovenie § 5 ods. 7 písm. a) zákona, podľa ktorého sa s účinnosťou od 1.1.2020 od dane oslobodzuje suma vynaložená zamestnávateľom zamestnancovi na vzdelávanie, sa použije prvýkrát pri zúčtovaní mzdy za mesiac január 2020. Ak sa poskytovaným vzdelávaním u zamestnanca zvyšuje stupeň vzdelania na
9
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, je možné uplatniť oslobodenie sumy vynaloženej na vzdelanie vtedy, ak akademický rok pre toto vzdelávanie začal po 31. decembri 2019 a podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu je k začiatku tohto akademického roka splnená. V ostatných prípadoch sa oslobodenie od dane uplatní aj vtedy, ak vzdelávanie je kontinuálne zabezpečované na prelome rokov 2019 a 2020 (napr. ak vzdelávací, rekvalifikačný alebo iný doškoľovací kurz začal ešte v roku 2019 a pokračuje aj po 1. januári 2020).
26.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zza ods. 3 sa slová „§ 22 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 9“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz, ktorý odkazovať na ustanovenie novelizované v čl. I, 62. bode návrhu zákona.
27.K čl. I, doterajší bod 134
V doterajšom bode 134 v § 52zza ods. 5 sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.
Navrhovanou úpravou sa legislatívne spresňuje použitie odpočtu daňových strát pre mikrodaňovníkov v súlade s účinnosťou ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) zákona ustanovenou v čl. II návrhu zákona.