Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
73. schôdza
1287/2019
464
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 5. septembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1512) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1512)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1512) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 464
73. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1512)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. I 10. bod Prílohe č. 1a II. Kategórie charakteristických znakov Časť A ods. 4 sa slová „tejto časti“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
2.V čl. I 10. bod Prílohe č. 1a II. Kategórie charakteristických znakov Časť B ods. 4 sa slová „tejto časti“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
3.V čl. I 10. bod Prílohe č. 1a II. Kategórie charakteristických znakov Časť C ods. 5 sa slová „tejto časti“ vypúšťajú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťajú slová „tejto časti“ z dôvodu ich nadbytočnosti.
4.V čl. I 10. bod Prílohe č. 1a v poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa slovo „oznámenie“ nahrádza slovami „Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.