Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
73. schôdza
496/2019
458
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 5. septembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 458
73. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K názvu zákona
V názve zákona sa vypúšťajú prvé slová „č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy precizuje znenie názvu zákona vypustením duplicitne uvedenej citácie.
2.K čl. I
V čl. I sa slová „sa za slová“ nahrádzajú slovami „sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka“ a slová „vkladajú slová“ sa nahrádzajú slovami „vkladá číselný kód Spoločného colného sadzobníka“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky spresňuje novelizačné ustanovenie v zmysle zaužívanej praxe (napr. zákon č. 593/2007 Z. z., čl. I, 56. bod).
3.K čl. I
V čl. I sa slovo „tovaru“ nahrádza slovom „výrobku“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje navrhované ustanovenie položky 4901 kombinovanej nomenklatúry so znením položky 4902 kombinovanej nomenklatúry tak, ako je vyjadrená v prílohe č. 7 platného znenia zákona.
4.K čl. II
V čl. II sa dátum „01. 01. 2020“ nahrádza slovami „1. januára 2020“.
Pozmeňujúci návrh koriguje vyjadrenie dátumu nadobudnutia účinnosti zákona.