ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107. schôdza
Číslo: CRD-984/2019
691
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Evy SMOLÍKOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Evy SMOLÍKOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Evy SMOLÍKOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 691
z 9. septembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Evy SMOLÍKOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479)
___________________________________________________________________________
K čl. I
1.V čl. I § 152b ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „zamestnanca, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území Slovenskej republiky, a ktoré je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu po dobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok,“.
Legislatívno-technická úprava navrhuje sa presunutie všetkých podmienok spojených s dieťaťom len do jedného ustanovenia, a to § 152b odsek 4.
2.V čl. I § 152b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v úhrne na všetky deti zamestnanca“.
Navrhuje sa spresniť, že príspevok na športovú činnosť dieťaťa je možné poskytnúť v prípade, ak zamestnanec viac detí vykonávajúcich športovú činnosť, v sume 275,- eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca, nie jednotlivo na každé dieťa zamestnanca v sume 275,- eur za kalendárny rok; keďže oprávnenou osobou na tento príspevok je zamestnanec, nie každé jednotlivé dieťa zamestnanca.
3.V čl. I § 152b ods. 2 sa slová „odborne spôsobilým športovým odborníkom“ nahrádzajú slovami pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa“.
Navrhuje sa spresnenie tohto ustanovenia a zároveň jeho doplnenie o ďalšiu podmienku, ktorou je maximálne obdobie športovej činnosti dieťaťa, na ktoré môže byť poskytnutý príspevok na športovú činnosť
dieťaťa v jednom kalendárnom roku. V prípade absencie tejto podmienky by mohlo napríklad dôjsť k situácii, že oprávnená osoba vydá doklad za športovú činnosť dieťaťa za neprimerane dlhé obdobie dopredu a dieťa neskôr prestane túto športovú činnosť vykonávať. Zároveň sa týmto odstránia niektoré možné aplikačné problémy súvisiace s posudzovaním splnenia podmienok na tento príspevok za obdobie, ktoré presahuje koniec kalendárneho roka, keďže športová činnosť musí byť dieťaťom vykonávaná vždy len v totožnom kalendárnom roku ako zamestnanec podal žiadosť o poskytnutie tohto príspevku u svojho zamestnávateľa. V prípade podania žiadosti zamestnanca o poskytnutie príspevku počas mesiaca december môže k jeho vyúčtovaniu u zamestnávateľa dôjsť aj v nasledujúcom kalendárnom roku, za predpokladu splnenia všetkých podmienok podľa § 152b ods. 5.
4.V čl. I § 152b ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov.“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 1 navrhuje sa presunutie všetkých podmienok spojených s dieťaťom z § 152b odsek 1 do tohto ustanovenia.
Zároveň sa navrhuje spresnenie, že príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktoré počas kalendárneho roka dovŕši 18 rokov veku možno poskytnúť za celý kalendárny rok, v ktorom zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a to kedykoľvek do konca kalendárneho roka, nie len do dňa dovŕšenia 18 rokov veku dieťaťa zamestnanca.
Tiež sa navrhuje vypustenie podmienky, aby dieťa zamestnanca muselo mať trvalý pobyt alebo obdobný pobyt výlučne na území Slovenskej republiky, keďže sa táto podmienka javí ako nadbytočná vzhľadom na skutočnosť, že oprávnená osoba ako aj zamestnanec musia mať dostatočnú spojitosť so Slovenskou republikou, aby poskytnutie tohto príspevku bolo možné. Zároveň sa týmto odstránia možné praktické problémy pri uplatňovaní tohto ustanovenia v spojitosti s právom EÚ.
5.V čl. I § 152b ods. 4 sa za slovami „jedného zamestnávateľa“ vypúšťa čiarka a slová „a to aj opakovane do najvyššej sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa odseku 1. O príspevok na športovú činnosť dieťaťa môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa zamestnanca, ktoré vykonáva športovú činnosť, dovŕši 18 rokov veku“.
Navrhuje sa zjednotiť znenie tohto ustanovenia so znením obdobného ustanovenia § 152a ods. 3 s cieľom zabezpečenia právnej istoty. Ustanovenie § 152a ods. 3, rovnako ako aj toto ustanovenie je potrebné vykladať v tom zmysle, že o príspevok na rekreáciu a rovnako aj o príspevok na športovú činnosť dieťaťa môže zamestnanec počas kalendárneho roka žiadať zamestnávateľa aj opakovane do vyčerpania najvyššej sumy príspevku za kalendárny rok, a to najmä v prípadoch ak počas kalendárneho roka zamestnanec viac dokladov v nižšej sume ako je najvyššia suma príspevku a vo všetkých prípadoch splnené zákonné podmienky na poskytnutie príspevku.
6.V čl. I § 152b ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa.“.
Navrhuje sa doplniť toto ustanovenie tak aby došlo k jeho obsahovému zjednoteniu so znením obdobného § 152a odsek 3 s cieľom zabezpečenia právnej istoty.
Zároveň sa navrhuje doplnenie tohto ustanovenia o vetu, že „zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa“. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že sa v tomto prípade jedná o výlučne dobrovoľný benefit zo strany zamestnávateľa podporený štátom o oslobodenie od daní a odvodov, takže je zo strany štátu možné dať zamestnávateľovi možnosť požadovať od svojich zamestnancov aj splnenie ďalších podmienok, v prípade ak splnenie týchto ďalších podmienok daných zamestnávateľom zamestnancom skutočne zabezpečí získanie tohto príspevku.
7.V čl. I § 152b odsek 5 znie:
„(5) Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou podľa odseku 2, ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad podľa prvej vety. V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.“.
Navrhuje sa vypustiť použitý pojem „účtovný“, ktorý nie je plne v súlade s terminológiou podľa zákona o účtovníctve. Oficiálnosť zamestnancom prekladaných dokladov v tomto prípade zabezpečuje skutočnosť, že sa vždy musí jednať o doklady vydané oprávnenou osobou podľa odseku 2.
Zároveň sa navrhuje ustanoviť poriadkovú lehotu na preloženie dokladov zo strany zamestnanca, a to 30 dní odo dňa ich vydania oprávnenou osobou.
Zároveň sa upresňuje označenie dieťaťa, a to menom a priezviskom. Tiež sa dopĺňa, že doklad musí obsahovať aj údaj o období vykonávania športovej činnosti, na ktoré sa vzťahuje.
Ďalej sa navrhuje zjednotiť ako rozhodný okamih na posúdenie spĺňania všetkých zákonných podmienok okamih začatia obdobia vykonávania športovej činnosti, za ktoré výdavok vzniká. Napríklad zamestnanec uhradil náklady na športovú činnosť dieťa za obdobie od 1.9. do 31.12., posudzovanie splnenia podmienok sa uskutoční k 1.9. Alebo zamestnanec uhradil výdavok na dvojdennú súťaž, splnenie podmienok sa posudzuje ku dňu začatia samotnej súťaže (podujatia).
8. K čl. II, 1. bodu
V čl. II, 1. bod znie:
„1. V § 5 ods. 7 písm. b) sa druhá spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu17c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
17c) § 152b Zákonníka práce.“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh štylisticky koriguje citované ustanovenie.
9. K čl. II, 3. bodu
V čl. II, 3. bode [(§ 19 ods. 2 písm. x)] sa na konci pripájajú slová „v súvislosti s výkonom závislej činnosti“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh z dôvodu zachovania jednotnej terminológie s ustanovením § 19 ods. 2 písm. w) platného znenia zákona.
10. K čl. II, 5. bodu
V čl. II, 5. bode 52zz) sa slová „ktorá sa vykonáva“ nahrádzajú slovami „ktorú dieťa vykonáva“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh spresňuje navrhované znenie.