ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107. schôdza
Číslo: CRD-496/2019
692
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 692
z 9. septembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola FARKAŠOVSKÉHO, Dušana TITTELA, Magdalény KUCIAŇOVEJ, Juraja SOBOŇU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1341)
________________________________________________________________________
1.K názvu zákona
V názve zákona sa vypúšťajú prvé slová „č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy precizuje znenie názvu zákona vypustením duplicitne uvedenej citácie.
2.K čl. I
V čl. I sa slová „sa za slová“ nahrádzajú slovami „sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka“ a slová „vkladajú slová“ sa nahrádzajú slovami „vkladá číselný kód Spoločného colného sadzobníka“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky spresňuje novelizačné ustanovenie v zmysle zaužívanej praxe (napr. zákon č. 593/2007 Z. z., čl. I, 56. bod).
3.K čl. I
V čl. I sa slovo „tovaru“ nahrádza slovom „výrobku“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje navrhované ustanovenie položky 4901 kombinovanej nomenklatúry so znením položky 4902 kombinovanej nomenklatúry tak, ako je vyjadrená v prílohe č. 7 platného znenia zákona.
4.K čl. II
V čl. II sa dátum „01. 01. 2020“ nahrádza slovami „1. januára 2020“.
Pozmeňujúci návrh koriguje vyjadrenie dátumu nadobudnutia účinnosti zákona.