ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107. schôdza
Číslo: CRD-1295/2019
690
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 690
z 9. septembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I § 9
V čl. I § 9 ods. 6 sa za slová „§ 5 ods. 6“ vkladajú slová „písm. a) až i)“.
Spresňuje sa vymedzenie nezlučiteľnosti funkcie člena dozornej rady aj s ohľadom na úpravu nezlučiteľnosti členstva v dozornej rade a členstva v správnej rade v druhej vete § 9 ods. 6.
2.K čl. I § 15
V čl. I § 15 ods. 1 písm. f) sa za slovo „žiadateľov“ vkladajú slová „o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ”)“.
Zároveň sa v čl. I § 15 ods. 2 vypúšťajú slová „o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ”)“.
Legislatívno-technická úprava. Legislatívna skratka „žiadateľ“ sa zavádza na mieste, kde skracované slová použité prvý raz.
3.K čl. II bod 1
V čl. II bode 1 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem prílohy č. 1“.
Vzhľadom na nové znenie prílohy č. 1 v čl. II bode 33 návrhu zákona nie je potrebné v tejto prílohe osobitne vykonať nahradenie slov v zmysle navrhovaného čl. II bodu 1.
4.K čl. II bod 4
V čl. II bod 4 znie:
„4. V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Legislatívno-technická úprava. V § 7 ods. 2 písm. c) je potrebné nahradiť aj bodku na konci vety čiarkou, keďže v čl. II bode 5 sa v § 7 ods. 2 pripája nové písmeno d).
5.K čl. II bod 31
V čl. II bod 31 znie:
„31. V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.“.
Legislatívno-technická úprava. Pred vkladané slová je potrebné vložiť aj čiarku.